آکو ابراهیم فقی محمود

آکو ابراهیم فقی محمود

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

نقش تعدیل کنندگی استفاده از اینستاگرام در رابطه بین درگیری با تیم، وابستگی و وفاداری هواداران (مطالعه موردی: تیم فوتبال پرسپولیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۳
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیل کنندگی استفاده از اینستاگرام در رابطه بین درگیری با تیم، وابستگی و وفاداری هواداران بود. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی–همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان هوادار تیم فوتبال پرسپولیس در دانشگاه کردستان بودند که420 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از پرسشنامه های ابعاد درگیری ورزشی از کایل و همکاران(2003)، وابستگی از فانک و جیمز(2006)، وفاداری از بائر و همکاران(2008) استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به وسیله متخصصان و همسانی درونی آنها از طریق آلفای کرونباخ تأیید و برای آزمون فرضیات از مدل معادلات ساختاری و رگرسیون خطی استفاده گردید. نتایج نشان داد که درگیری با تیم با ضریب رگرسیون 0/24 بر وابستگی به تیم و متغیر وابستگی به تیم نیز با با ضریب رگرسیون 0/50 بر وفاداری هواداران اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین متغیر درگیری با تیم بدون حضور استفاده از اینستاگرام به میزان 14 درصد از واریانس وابستگی به تیم را پیش بینی می کند و این مقدار در حضور استفاده از اینستاگرام به میزان 3/5 درصد یعنی برابر با 17/5 درصد افزایش می یابد به لحاظ نظری نتایج این پژوهش کاربرد شبکه اجتماعی اینستاگرام و اهمیت تولید محتوای مجازی در استراتژی های بازاریابی تیم های ورزشی را برجسته می کند. به لحاظ عمی، به مدیران تیم های ورزشی پیشنهاد می شود، با تقویت روابط خود با هواداران از طریق اینستاگرام، افزایش احتمال درگیری، وابستگی و وفاداری هواداران خود را فراهم سازند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان