مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی سال اول تابستان 1392 شماره 1 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تحلیل محتوای بخش ورزشی مطبوعات استان خوزستان با رویکرد ورزش بانوان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل محتوا رسانه های جمعی ورزش بانوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 91 تعداد دانلود : 528
رسانه­های جمعی در شکل­دهی و جهت­دهی باورها، نگرش و افکار جامعه و در نهایت بسترسازی مناسب در عرصه ورزش نقش انکارناپذیری دارند. هدف این پژوهش بررسی تحلیلی بخش ورزشی مطبوعات استان خوزستان با رویکرد ورزش بانوان بود. جامعه آماری پژوهش بخش ورزشی 6 روزنامه استان خوزستان منتشر شده در سال 1391 بود. روش نمونه­گیری تصادفی منظم و بر مبنای هفته آماری بود و از هر روزنامه دو هفته آماری انتخاب شد. ابزار اندازه­گیری برگه کدگذاری بود و روایی آن را 15 نفر از متخصصان مدیریت ورزش و ارتباطات تأیید کردند. هم­چنین، ضریب عینیت و پایایی براساس فرمول اسکات برای مقوله­های (جنسیت 94%، رشته ورزشی 96%، سبک نوشتاری 82%، مسئولیت مصاحبه شونده 94%، شکل و نحوه پوشش متن 98%، اندازه عکس 87%، جهت گیری 83%) محاسبه شد. نتایج نشان داد محتوای بخش ورزشی مطبوعات 81% و تنها 6/5% را پوشش داده بود که 30 رشته ورزشی آقایان و20 رشته ورزشی زنان را در برداشت. از تعداد 369 عکس، 4/81% مربوط به آقایان و تنها 4/5% از عکس­ها مربوط به خانم­ها بود، البته در پوشش ورزش زنان از تعداد20 عکس، 90% سایز کوچک و فقط 10% سایز بزرگ و از نظر جهت­گیری مطالب 6/42% جهت­گیری مثبت، 18% جهت­گیری منفی و 3/39% بدون جهت­گیری بودند. با توجه به یافته­های تحقیق و تفاوت فاحش بین پوشش خبری ورزش زنان نسبت به مردان، توصیه می­شود مطبوعات با توجه ویژه به پوشش خبری ورزش بانوان و از طریق جذب هر چه بیشتر آنان به محیط­های پرنشاط ورزشی، به توسعه ورزش بانوان و در نهایت ارتقاء سلامت جامعه کمک نمایند.
۲.

میزان رضایت مندی مشتریان از کتب حوزه ورزش و تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت مندی مشتری کتاب تربیت بدنی و ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 468 تعداد دانلود : 887
نشر بنا به طبیعتش فضا ساز و فرهنگ­آور است و از مهم ترین و نیرومندترین اهرم های تحول فکری و فرهنگی است. رواج نشر به طور انبوه در واقع از اختراع چاپ آغاز می شود. تحقیق حاضر به منظور دستیابی به میزان رضایت­مندی مخاطبان از حوزه نشر کتب ورزشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی مخاطبان مراجعه­کننده به غرفه­های ناشران ورزشی، که در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی تهران در سال 1391 حضور داشتند، که نمونه­گیری به صورت تصادفی و در دسترس انجام گرفت، که حجم نمونه آماری 280 نفر انتخاب گردید. ابزار اندازه­گیری پژوهش حاضر، پرسش­نامه محقق ساخته بود که برای تعیین روایی پرسشنامه از نظرات اساتید و متخصصان علوم ورزشی و ارتباطات استفاده گردید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 73/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و t مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه (آنوا) استفاده شد که تمامی تجزیه و تحلیل ها با استفاده از نرم افزار spss16 انجام گردید. نتایج بیانگر این بود که متغیر عنوان از لحاظ رضایت مندی معنادار بوده و با توجه به آزمون های تعقیبی بین دانشجو، هیئت علمی و کارمند با بیکار تفاوت مشاهده گردید و همچنین متغیر قیمت معنادار بوده و بین دانشجو و هیئت علمی با بیکار تفاوت معنی داری وجود داشت و بین متغیرهای حجم و سهولت از لحاظ رضایت مندی تفاوت معناداری بوده و با توجه به آزمون های تعقیبی بین دانشجو با کارمند تفاوت معنا­داری وجود داشت و بین متغیرهای (جذابیت، کیفیت محتوا، تصویرسازی محتوا، صفحه­آرایی و تناسب محتوا با نیازها) تفاوت معناداری مشاهده نگردید.
۳.

نقش تلویزیون در ایجاد تعهد در مخاطبان تلویزیونی فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وفاداری نشان تجاری حمایت های مالی ورزشی مخاطب تلویزیونی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : 497 تعداد دانلود : 257
هدف از این تحقیق نقش تلویزیون در ایجاد تعهد در مخاطبان تلویزیونی فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی است که در آن پنج متغیر مهم یعنی آگاهی از نام و نشان تجاری، تصویر مثبت سازمان حامی مالی، علاقه به حامی مالی، قصد خرید و وفاداری نسبت به شرکت یا سازمان حامی مالی و محصولات یا خدمات آن مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور پرسشنامه­ای طراحی و پس­از تأیید روایی ­پرسشنامه توسط متخصصان، پایایی­آن با استفاده از ضریب آلفای­کرونباخ برابر با 80/0 بدست آمد. مخاطبان تلویزیونی تیم­های پرطرفدار در لیگ دهم به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و تعداد 380 نفر از مخاطبان به عنوان نمونه­انتخاب شدند. دراین تحقیق با روش­آماری­آزمون دو جمله­ای (نسبت)، تأثیرحمایت­های مالی ورزشی بر پنج متغیر ذکر شده درمیان مخاطبان تلویزیونی مسابقات تیم­های ذکرشده مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، حمایت­های مالی ورزشی باعث آگاهی از نام تجاری، ارتقای تصویر مثبت سازمان حامی، علاقه به حامی مالی و وفاداری مخاطبان به حامی مالی می­شود؛ ولی تأثیر زیادی بر افزایش قصد خرید ندارد. حامیان مالی باید در نظر داشته باشند که ایجاد تعهد در مخاطبان نسبت به آنها، یک فرایند زمان بر است و به حمایت مداوم و طولانی نیاز دارد که در نهایت به بازگشت سرمایه منجر می­شود.
۴.

تحلیل استنادی مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل استنادی مقالات رشته تربیت بدنی نشریه علمی - پژوهشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 363 تعداد دانلود : 259
هدف از این پژوهش تحلیل استنادی مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش از سال 1381 تا سال 1389 بود. با توجه به حجم پایین جامعه، نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد (167N=). ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل یک برگه کدگذاری بود که روایی آن توسط 6 تن از اساتید مدیریت ورزشی و متخصص در زمینه تحلیل محتوا سنجیده شد. با توجه به کمی بودن داده­ها و عدم دخالت نظرات شخصی از تعیین ضریب توافق بین کدگذاران صرف­نظر شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها نیز از آمار توصیفی (فروانی و درصد فراوانی در قالب جداول و نمودارها) و SPSS استفاده شد. یافته­ها نشان داد که در مجموع 4879 منبع (بدون احتساب تکرار منابع) در این 167 مقاله استفاده شده است که متوسط تعداد منابع استنادی برای هر مقاله 1/29 مورد است. همچنین، 86/29 درصد منابع مربوط به 5 سال قبل از دریافت مقاله از طرف نشریه، 08/30 درصد مربوط به بین 5 تا 10 سال قبل و 12/40 درصد مربوط به بیش از 10 سال قبل است. علاوه بر این، تعداد منابع لاتین استفاده شده (3847 مورد) بسیار بالاتر از تعداد منابع فارسی استفاده شده (1032 مورد) در مقالات این نشریه است. کتاب­ها (52/09درصد) و مقالات (15/37 درصد) در بین انواع منابع استفاده شده بیشترین تعداد استنادها را داشته­اند. در سال 1382 کمترین تعداد منابع (172 منبع) در مجموع مقالات استفاده شده است و در سال 1388 بیشترین تعداد منبع (821 منبع) در مجموع مقالات استفاده شده است. همچنین در تمام سال­ها درصد منابع لاتین استفاده شده بیشتر منابع فارسی بوده است. در نهایت، با توجه به افزایش منابع مقالات به نظر می­رسد که دسترسی پژوهشگران به منابع علمی بیشتر شده است و روز به روز شاهد افزایش تعداد منابع بخصوص منابع فارسی هستیم.
۵.

نقش رسانه های گروهی به عنوان فرصتی برای توسعه پایدار ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه ورزش توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 688 تعداد دانلود : 152
این تحقیق با هدف بررسی نقش رسانه­ها در توسعه ورزش کشور، پرسشنامه­ای دو بعدی در 5 محور توسعه ورزش، تدوین گردید. به این منظور پرسشنامه پس از اعتباریابی و تعیین ضریب پایایی بین 340 نفر نمونه به عنوان صاحب نظران حوزه ورزش و رسانه توزیع و جمع­آوری شد. نمونه ها شامل چهار گروه مدیران و کارشناسان رسانه، مدیران و کارشناسان ورزش بودند. روش تحقیق توصیفی و علی مقایسه­ای بود و داده­ها به صورت میدانی جمع­آوری شد. بین دیدگاه آزمودنی­ها در رابطه با تأثیر رسانه­ها در توسعه ورزش در هر 5 محور توسعه ورزش بین وضع موجود و مطلوب تفاوت معنی­داری وجود داشت (05/0≥ α). رسانه­های گروهی با توجه به این محورها و اقدامات موثر رسانه­ای، نقش غیر قابل انکار در مسیر توسعه دارند. رسانه­ها با ماهیت خود متغیرهای توسعه ورزشی را بهبود می­بخشند و در نهایت منجر به توسعه ورزش خواهند شد.
۶.

اولویت بندی شاخص های فناوری اطلاعات از نظر میزان آشنایی و استفاده در بخش فوق برنامه ورزشی دانشگاه های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات میزان استفاده میزان آشنایی مدیران فوق برنامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 602 تعداد دانلود : 781
مدیران ورزشی با کمک فناوری­های اطلاعاتی، رایانه و نرم­افزارهای مرتبط می توانند وظایف و پروژه هایشان را به صورت هر چه اثربخش تر از قبل انجام دهند. در نتیجه کسب توانمندی های فناوری اطلاعات برای مدیران ورزشی ضروری به نظر می رسد و می تواند به پیشبرد اهداف سازمان کمک نمایید. بنابراین به منظور اولویت­بندی شاخص­های مورد استفاده فناوری اطلاعات در بخش ورزشی فوق برنامه دانشگاه­های سراسری کشور، تعداد50 مدیر بخش ورزشی فوق برنامه دانشگاه­ها به عنوان نمونه انتخاب و به پرسشنامه های محقق ساخته با روایی و پایایی (نرخ ناسازگاری کمتر از 1/0) مناسب پاسخ دادند. برای تحلیل آماری نیز از آزمون­های آماری توصیفی و روش تحلیل سلسله مراتبیAHP و نرم­افزار Expert choice استفاده شد. براساس نتایج تحقیق وزن نهایی نرم­افزار واژه­پرداز ورد با وزن (522/0) دارای اولویت اول و میزان آشنایی و استفاده از برنامه­های گرافیکی با وزن نهایی (041/0) اهمیت کمتری نسبت به دیگر شاخص­های فناوری اطلاعات بود. بطورکلی می توان گفت بدلیل گستردگی وظایف بخش ورزشی فوق برنامه، تنوع و پیچیدگی فعالیت ها، مدیران این بخش ملزم به آشنایی و استفاده هرچه بیشتر با فناوری اطلاعات هستند تا فرآیندهای سازمان با سرعت و دقت بیشتر و هزینه کمتری انجام گیرند.
۷.

تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی مجلات علمی پژوهشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل محتوا مجلات علمی - پژوهشی مقالات مدیریت ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 886 تعداد دانلود : 680
هدف از این مطالعه بررسی محتوای مقالات مدیریت ورزشی در مجلات علمی- پژوهشی است. به این منظور نسخه­های موجود از چهار نشریه علمی- پژوهشی حرکت، پژوهش در علوم ورزشی، علوم حرکتی و ورزشی و المپیک در طی 8 سال (80-87) جمع­آوری شد. در این تحقیق تعداد 802 مقاله در تمامی گرایش­های تربیت بدنی و علوم ورزشی وجود داشت، که 188 مقاله مدیریت ورزشی آن مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق در قالب 2 شاخص، سهم موضوعی مقالات در گرایش­های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی و بررسی رویکرد ارتباطات در مقالات مدیریت ورزشی انجام شد. روش تحقیق در این مطالعه تحلیل محتوا است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل یک چک لیست کد گذاری بود که روایی آن توسط چند تن از اساتید مدیریت ورزشی و متخصص در زمینه تحلیل محتوا سنجیده شد. برای اطمینان از صحت اطلاعات ثبت شده و جلوگیری از اعمال نظرهای شخصی از سه کد گذار برای تعیین ضریب توافق بین کد گذاری استفاده شد و با استفاده از آزمون اسکات، ضریب توافق بین کدگذاران بالاتر از 90 درصد بدست آمد برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش امار توصیفی و استنباطی (مجذور خی­دو) استفاده شده است. براساس یافته های حاصل از این مطالعه، گرایش فیزیولوژی ورزشی با 77/39 درصد بیشترین موضوع مورد استفاده در این مقالات را به خود اختصاص داد و در بررسی رویکرد ارتباطات نتایج نشان داد، که تفاوت معناداری بین تعداد مقالات در حوزه­های مطالعاتی مدیریت ورزشی وجود دارد و رویکرد ارتباطات در مجلات نامبرده به صورت نابرابری مورد پوشش قرار گرفته است به طوری که در مجله علوم حرکتی و ورزشی هیچ مقاله­ای با این رویکرد وجود نداشت. بنابراین تولیدات پژوهشی در مدیریت ورزشی، بایستی با یک دید و رویکرد مناسب مورد بازنگری قرار گرفته و در جهت پوشش مناسب حوزه­های مختلف مدیریت ورزشی هدایت شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸