مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی سال اول زمستان 1392 شماره 3 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مطالعه اهمیت تن و روان در شاهنامه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شاهنامه تن و روان ورزش در ایران باستان

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : 201 تعداد دانلود : 234
هدف از این پژوهش بررسی اهمیت تن(جسم) و روان(خرد و اخلاق) در شاهنامه فردوسی در دوره های اسطوره ای، پهلوانی و تاریخی است. داده ها از طریق 9 جلد اشعار شاهنامه فردوسی که از انتشارات دانش و چاپ مسکو بود، بدست آمده است. ابزار اصلی تحقیق یک برگه کدگذاری بود که مشتمل بر دو سوال است. سوال اول مربوط به تعیین دوره و سوال دوم تعیین صفت مورد بررسی بود که از دو کد ""صفات مربوط به تن"" و ""صفات مربوط به روان"" تشکیل شده است. در این تحقیق پس از مرورنه جلد شاهنامه، برای هر کدام از این دو ویژگی تعدادی کلید واژه شناسایی شد (22 صفت مربوط به تن یا جسم و 11 صفت مربوط به روان یا خرد و اخلاق. در مجموع 9992 بیت در سه دوره اسطوره ای، پهلوانی و تاریخی یافت شد که این 33 صفت در آنها یافت می شود. پس از طبقه بندی صفات، داده ها از طریق آمار توصیفی (جداول و نمودارها) و استنباطی (یو من وایتنی و کروسکال والیس) با کمک نرم افزار SPSS و در سطح 05/0P≤ تجزیه و تحلیل شد. یافته ها حاکی از آن است که بین تعداد فراوانی صفات مربوط به تن و روان در سه دوره شاهنامه فردوسی و در مجموع دوره ها تفاوت معناداری وجود دارد و صفات مربوط به تن استفاده بیشتری داشته اند. همچنین نتایج نشان می دهد که بین تعداد فراوانی صفات مربوط به تن در سه دوره شاهنامه تفاوت وجود دارد و در دوره پهلوانی این صفت فراوانی بیشتری نسبت به دوره اسطوره ای و تاریخی داشته است. علاوه براین، این فراوانی بالاتر در مورد صفات مربوط به روان نیز صادق است. در نهایت، نتایج این پژوهش نشان می دهد که در ایران باستان به تن و روان به عنوان وسیله ای حفظ سلامت، رشد و اعتدال و هماهنگی توجه بیشتری شده است و این توجه بیشتر دردوره پهلوانی بسیار مشهودتر است.
۲.

رابطه بین مهارت های گوش دادن با ویژگی های شخصیتی برنامه سازان و مجریان ورزشی سازمان صدا و سیما(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ویژگی های شخصیتی صدا و سیما مهارت گوش دادن برنامه سازان ورزشی مجریان ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : 711 تعداد دانلود : 740
هدف پژوهش، بررسی رابطه بین مهارت های گوش دادن با ویژگی های شخصیتی برنامه سازان و مجریان ورزشی سازمان صدا و سیما بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری کلیه برنامه سازان و مجریان ورزشی صدا و سیما به تعداد 100 نفر به روش کل شمار مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، دو پرسشنامه معتبر بود که روایی صوری آنها به طور مجدد توسط جمعی از خبرگان و پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب در پرسشنامه های مهارت های گوش دادن(80/0)، و ویژگی شخصیتی(80/0) تایید شدند. نتایج نشان داد که بین تیپ های شخصیتی و مهارت گوش دادن افراد سازمان ورزِشی رابطه معنی داری وجود دارد. در مجموع بین مهارت گوش دادن و ویژگی های شخصیتی در برنامه سازان و مجریان ورزشی سازمان تفاوت معنی داری وجود نداشت.
۳.

تحلیل محتوای اخبار ورزشی مطالعه موردی: شبکه سوم سیما(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل محتوا ورزش قهرمانی رسانه های ورزشی اخبار ورزشی تلویزیون

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی نظارت و ارزیابی
تعداد بازدید : 432 تعداد دانلود : 821
رسانه های گروهی در شکل دهی باورها و نگرش جامعه و ساخت بستری مناسب در عرصه ورزش نقش انکارناپذیری دارند. از میان برنا مه های ورزشی صدا و سیما، بخش اخبار ورزشی به علت پخش بی واسطه و مستقیم رویدادها و خبرهای مربوط به حوزه های مختلف ورزش، ضریب تأثیرگذاری بیشتری بر مخاطبان این رسانه و به ویژه علاقه مندان ورزش و جوانان دارد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر تحلیل محتوای اخبار ورزشی شبکه سوم سیما (شبکه جوان) است. این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا بود که در آن کلیه خبرهای خروجی اخبار ورزشی در ساعت 13:15 شبکه سوم سیما در شش ماهه پایانی سال 1391 مورد نظر بوده است و با استفاده از جدول مورگان 117 اخبار ورزشی از 168 مورد با روش نمونه گیری تصادفی برای این بررسی آماری تهیه شد. ابزار اندازه گیری با استفاده از اطلاعات جدول کدگذاری و تبدیل صفات کیفی به کمّی بود. هم چنین، ابعاد محتوایی مورد استفاده در این پژوهش شامل مؤلفه های ورزش، جنسیت، محل رویداد، رشته ی ورزشی، محتوای فوتبال و غیرفوتبال، ورزش معلولین، نوع ورزش، رده های سنی و موضوع مطلب بودند. تجزیه و تحلیل آماری یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 انجام گرفت. برخی از یافته های این مطالعه حاکی از توجّه بیشتر اخبار ورزشی شبکه سوم سیما به مسائل فنی ورزشهای تیمی آقایان در سطح قهرمانی کشور بود. با توجه به نقش چهارگانة رسانه های ورزشی، انتظار می رود با مدیریت چینش متناسب، کامل و جدی تر اخبار و برنامه های ورزشی، زمینه گسترش و پیشرفت ورزش در حیطه های ضعیف تر بیشتر گردد
۴.

بررسی تأثیر آموزش از طریق رسانه های تصویری در ارتقاء سطح گرایش زنان به فعالیت های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجزیه خوشه ای صفات کیفی پروتئین های ذخیره ای محتوای پروتئین دانه عدد زلنی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی رفتار حرکتی آموزش تربیت بدنی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : 545 تعداد دانلود : 390
تغییر الگوی حرکتی روزانه و در نتیجه کاهش فعالیت های حرکتی به ویژه در بانوان اندام و عضلات آنها را تحت تاثیر جدی کم تحرکی و ضعف جسمانی قرار داده است. برای پیشگیری از چنین عارضه ای یا مقابله با آن، ایجاد جاذبه ها و امکانات لازم برای همگانی کردن ورزش در بین بانوان از ابزارهای کارآمد است. در این راستا یکی از روش های آموزش فعالیت های ورزشی و بالا بردن انگیزه مشارکت در فعالیت های ورزشی، کمک گرفتن از رسانه های تصویری است.هدف این مطالعه بررسی تأثیر فیلم های آموزشی در ارتقاء سطح گرایش زنان 30-20 ساله شهر تهران به فعالیت های جسمانی می باشد. در این پژوهش مداخله ای ابتدا یک فیلم آموزشی در زمینه آموزش اجرای فعالیت های ورزشی و متناسب با زنان 20 تا 30 سال انتخاب و پرسشنامه ای برای آنان با توجه به محتوای فیلم آموزشی تهیه شد. سپس در طی سه مرحله قبل از نمایش فیلم، بلافاصله بعد از نمایش و یک ماه بعد از نمایش، پرسشنامه ها توسط زنان تکمیل گردید. اطلاعات با استفاده از آنالیز واریانس و تی زوج تجزیه و تحلیل شد. 0.05P< معنی دار در نظر گرفته شد.نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که در زمان های بلافاصله و یک ماه بعد از نمایش فیلم، میانگین نمره آگاهی زنان در زمینه فعالیت بدنی به طور قابل توجه و معنی داری افزایش یافته و یک ماه بعد از نمایش فیلم نیز میانگین نمره عملکرد ورزشی آن ها نظیر میزان ورزش کردن و روش صحیح اجرای تمرینات بدنی توسط آنها به نحو معنی داری بهبود یافته است.نتایج نشان می دهد که آموزش توسط فیلم به عنوان یک رسانه تصویری نه تنها باعث افزایش آگاهی لحظه ای، بلکه در دراز مدت نیز موجب افزایش آگاهی و بهبود عملکرد ورزشی زنان شده است. لذا آموزش از طریق فیلم های ورزشی جهت ارتقاء سطح آمادگی بدنی و مشارکت هر چه بیشتر زنان در فعالیت های ورزشی به عنوان یک روش کارا و موثر پیشنهاد می گردد.
۵.

بررسی تأثیرات مثبت و منفی مطبوعات و وب سایت های خبری در حوزه فوتبال ملی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه مطبوعات وب سایت های خبری فوتبال ملی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی نظارت و ارزیابی
تعداد بازدید : 204 تعداد دانلود : 812
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیرات مثبت و منفی مطبوعات و وب سایت های خبری در حوزه فوتبال ملی جمهوری اسلامی ایران بوده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی - پیمایشی بوده و داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردیدند که روایی آن توسط 13 نفر از اساتید حوزه مدیریت ورزشی تایید گردید و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و ضریب 84/0 برای آن بدست آمد. پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با متخصصین حوزه فوتبال و رسانه، 20 تاثیر مثبت و 12 تاثیر منفی مطبوعات و وب سایت های خبری در حوزه فوتبال ملی شناسایی شدند و پس از جمع آوری داده ها از نمونه آماری تحقیق که تعداد آن 131 نفر بود، تاثیرات مثبت و منفی مطبوعات و وب سایت های خبری توسط آزمون فریدمن رتبه بندی شدند. نتایج آزمون فریدمن نشان داد بیشترین تاثیر مثبت مطبوعات در حوزه فوتبال ملی تاثیر رسانه در تبلیغ و ترویج فوتبال ، و بیشترین تاثیر مثبت وب سایت های خبری، تاثیر رسانه در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مناسب در حوزه فوتبال ملی می باشد. همچنین تاثیر رسانه در پرداختن بیش از حد به حاشیه ها، به عنوان بیشترین تاثیر منفی هر دو رسانه در حوزه فوتبال ملی شناسایی شد.
۶.

بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر تأمین منابع مالی در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی منابع مالی ورزش رسانه ها صنعت ورزش

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اخلاق در ورزش
 4. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : 519 تعداد دانلود : 873
امروزه رسانه ها به عنوان مرکز عصبی جامعه محسوب میشوند و مهمترین و موثرترین ابزار انتقال اطلاعات و آگاهی ها در تحقق فرآیند ارتباطات می باشند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر تامین منابع مالی در ورزش بود. روش پژوهش این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی می باشد که از نظر ماهیت و اهداف از نوع کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت تعیین روائی محتوای این پرسشنامه از چندین تن از اساتید رشته تربیت بدنی نظر خواهی شد که پس از اعمال نظرات آنها، پرسشنامه مورد تایید آنها قرار گرفت و به منظور اندازه گیری قابلیت پایایی، از روش آلفای کرونباخ در بخش کوچکی از جامعه آماری (18 نفر) 90/0 محاسبه گردید. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل حامیان ورزشی بخش خصوصی، حامیان مالی در بخش دولتی، هیئت های ورزشی استان مرکزی، کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان مرکزی و اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان مرکزی بودند در این پژوهش نمونه برابر جامعه قرار گرفت که از مجموع 80 نفر نمونه پژوهش 71 پرسشنامه به صورت صحیح و کامل دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. که در بخش آمار استنباطی از آزمون های فریدمن برای رتبه بندی کردن موارد استفاده شد. در نهایت نتایج این پژوهش نشان دادکه در کشور ما نقش رسانه های جمعی در تامین منابع مالی، شیوه بازاریابی و رشد صنعت ورزش در رتبه های میانی قرار دارد، که لزوم تجدید نظر در شیوه های بازاریابی و تامین منابع مالی توسط رسانه های گروهی و اصلاحات قانون حق پخش تلویزیونی ضروری بنظر می رسد.
۷.

تحلیل محتوای مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش دانشگاه خوارزمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل محتوا مقالات علمی دانشگاه خوارزمی نشریه علوم حرکتی و ورزش

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : 266 تعداد دانلود : 249
در این مقاله، تعداد 167 مقاله انتشار یافته در 16 شماره اولیه نشریه علوم حرکتی و ورزش از سال 1381 تا 1389 مورد تحلیل محتوا قرار گرفته است. ابزار تحقیق شامل یک چک لیست کدگذاری بود که روایی محتوایی و صوری آن توسط 6 نفر از اساتید متخصص در زمینه تحلیل محتوا تایید شد. با توجه به کم بودن داده ها و عدم دخالت نظرات شخصی از ضریب توافق بین کدگذاران صرف نظر شد. نتایج نشان داد میانگین ماه های مورد استفاده برای پذیرشهر مقاله 4/6 ماه بوده است. همچنین بیشترین درصد هم پژوهی پژوهش ها مربوط به مقالاتی بوده که توسط 3 نویسنده، نگاشته شده است. با تحلیل نتایج مربوط به روش شناسی مقالات مشخص گردید، 159 مقاله (2/95 درصد) از روش تحقیق کمی و تنها 8 مقاله (8/ 4 درصد) از روش تحقیق کیفی استفاده کرده اند. همچنین، 73مقاله(7/43 درصد)، از روش تحقیق نیمه تجربی و 44 مقاله(3/26درصد)، از روش تحقیق همبستگی استفاده نموده اند. بیش از نیمی از مقالات(8/56درصد)، فقط در دو حیطه مدیریت ورزشی و فیزیولوژی ورزشی نگارش شده است. علاوه بر این، یافته ها حاکی از آن بود که اکثر مطالعات در حیطه ورزش آموزشی و کمترین مقالات در حیطه ورزش اقشار ویژه بوده است. در مجموع با عنایت به یافته های مطالعه حاضر، پیشنهاداتی در راستای بهبود کیفی مقالات به نویسندگان و مسئولان نشریه ارائه شده است.
۸.

ارزیابی کتاب معلم تربیت بدنی (راهنمای تدریس) دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی شهر یزد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی معلمان مدارس ابتدایی تربیت بدنی کتاب کار

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : 943 تعداد دانلود : 577
هدف تحقیق حاضر ارزیابی کتاب کارتربیت بدنی (راهنمایتدریس)دوره ابتدایی ازدیدگاه معلمان ابتدایی بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات ترکیبی بود. جامعه آماری تحقیق معلمان درس تربیت بدنی دوره ایتدایی شهر یزد به تعداد 52 نفر در بودند که همگی آنها به شکل کل شمار مورد توجه تحقیق قرار گرفتند و نمونه گیری نشدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که پس از تأیید روایی توسط 15 نفر از متخصصان برنامه ریزی درسی و اساتید مدیریت ورزشی برای تحقیق حاضراستفاده شد.پایایی پرسشنامه پس از اجرای آزمایشی با محاسبه ضریب پایایی آلفای کرونباخ 92/0 حاصل شد که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه بود. نتایج تحقیق نشان داد که معلمان در امر تدریس درحد کمی ازکتاب استفاده می کنندومعلمان مرد بیشترازمعلمان زن ازکتاب استفاده می کنند وهمچنین معلمان لزوم ایجاد تغییراتی را درکتاب موردتاکیدقراردادند.همچنین معلمان به کمبودامکانات درمدارس که مانع استفاده ازکتاب میشود، اشاره داشتند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸