آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی موفق سیستم اطلاعات مدیریت رویداد کورس اسب دوانی بود. لذا، با تدوین طرح آمیخته، در مرحله کیفی تعداد 20 نفر از خبرگان به صورت نمونه گیری گلوله برفی و در مرحله کمی تعداد 350 نفر از تماشاگران، مربیان، رسانه و منابع انسانی اجرایی به صورت هدفمند حضور داشتند. در مرحله کیفی پژوهش با انجام مصاحبات نیمه ساختار یافته، کدهای انتخابی با تحلیل عاملی اکتشافی بر مبنای چرخش واریمکس با بار عاملی (0/4 <) شناسایی شد. در فاز کمی پس از اطمینان از روایی محتوایی و پایایی درونی ابزار پژوهش به روش آلفای کرونباخ (α>0/78)  ، نسخه اصلاح شده پرسشنامه سیستم اطلاعات رویداد محور لیو (2010) شامل سه سازه کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات استفاده شد. در نهایت پس از آزمون نکویی برازش مطلوب الگو و نمونه شاخص کفایت نمونه برداری، دادها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس.2 ونرم افزاراس. پی. اس. اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی داده ها حاکی از تأثیرگذاری معنی دار سازه های سه گانه آشکار پژوهش بر سازه تمایل به استفاده کاربران بود. همچنین بر اساس نتایج رگرسیون چندگانه، سازه کیفیت سیستم از بالاترین قدرت تبیین کنندگی سازه پنهان برخوردار بود( 0 /05≥sig و  R2 =0/41 ).  لذا، مطابق با نتایج پژوهش، استقرار سیستم های اطلاعاتی رویداد محور با مشخصه های ارائه اطلاعات درست و دقیق، موثق و به موقع و دسترسی آسان به مدیران اجرایی رویداد اسب کشور پیشنهاد می شود.