مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی سال پنجم پاییز 1396 شماره 17 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی نقش اینترنت برآمیخته بازاریابی شرکت های حمایت کننده مالی از باشگاه های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اینترنت آمیخته بازاریابی شرکت های حمایت کننده مالی باشگاه ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 476 تعداد دانلود : 362
هدف از اجرای این تحقیق بررسی نقش اینترنت برآمیخته بازاریابی شرکت های حمایت کننده مالی از باشگاه های ورزشی شهر تبریز بود. روش پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران ارشد (مدیرعامل، مدیر فروش و مدیر مالی) شرکت های حمایت کننده مالی از باشگاه های ورزشی شهرستان تبریز بود و نمونه تحقیق هم تعداد 68 مدیر ارشد به صورت نمونه در دسترس از مناطق مختلف شهرستان تبریز انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته (1395) استفاده گردید. برای تحلیل داده ها نیز از آزمون های تی استیودنت، فریدمن، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون دومتغیره استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد: اینترنت برآمیخته بازاریابی شرکت های حمایت کننده مالی از باشگاه های ورزشی شهرستان تبریز تأثیر دارد. بین اولویت بندی مؤلفه های آمیخته بازاریابی شرکت های حمایت کننده مالی از باشگاه های ورزشی شهرستان تبریز تفاوت وجود دارد که دراین بین عامل تبلیغ در رتبه نخست و عامل مکان در رتبه آخر قرار داشت. همچنین بین مؤلفه های آمیخته بازاریابی شرکت های حمایت کننده مالی از باشگاه های ورزشی شهرستان تبریز ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. نتیجه گیری کلی اینکه استفاده از اینترنت می تواند موجب بهبود آمیخته بازاریابی شرکت های حمایت کننده مالی از باشگاه های ورزشی شود.
۲.

مقایسه وضعیت پوشش انواع رشته های ورزشی معلولین و غیر معلولین در دو روزنامه ایران ورزشی وابرار ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل محتوا ایران ورزشی ابرار ورزشی ورزش معلولین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 930 تعداد دانلود : 265
هدف این پژوهش مقایسه ی تحلیلی دو روزنامه ی ایران ورزشی و ابرار ورزشی با تأکید بر رشته های ورزشی معلولین و غیر معلولین بود. جامعه آماری پژوهش، شمارگان دو روزنامه ی ورزشی کشور در طول سال 1394 بود. روش نمونه گیری، در دو مرحله صورت گرفت، ابتدا به صورت غیر تصادفی و هدفمند دو نشریه ی ایران ورزشی و ابرار ورزشی انتخاب شدند. درمرحله ی دوم به تعداد 30 روز از هر نشریه به شکل غیر تصادفی و هدفمند و منطبق بر روزهای برگزاری رویدادهای ورزش معلولین در طول سال 1394 انتخاب و موردبررسی قرار گرفت. ابزار اندازه گیری دستورالعمل و برگه کدگذاری بود و روایی آن توسط پنج نفر از متخصصان مدیریت ورزش تائید شد. ضریب عینیت آن بر اساس فرمول اسکات 89% محاسبه شد. بر این اساس محتوای اخبار ورزش معلولین در ابرار 07/0 درصد و ایران 35/1 درصد از کل اخبار را شامل شده بود.پوشش ورزش بانوان معلول در هر دو روزنامه کمتر از آقایان است و این اختلاف در ورزش غیر معلولان بیشتر است. رشته ی فوتبال در ورزش غیر معلولین و رشته های دوومیدانی، تیراندازی و وزنه برداری در ورزش معلولین بیشتر از سایر رشته ها موردتوجه دو روزنامه قرارگرفته بود؛. توصیه می شود مطبوعات ورزشی رسالت خود را در مقابل اقشار مختلف مردم انجام دهند و توجه ویژه ای به موفقیت های ورزشی معلولین داشته باشند.
۳.

بررسی تحلیلی گفتگوهای زنده برنامه ورزشی براساس نظریه پیوستگی دولی و لوینسون (2001)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابزارهای پیوستگی برنامه ورزشی نود دولی و لوینسون گفتگوهای زنده روابط معنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 480 تعداد دانلود : 250
هدف این پژوهش بررسی و توصیف نمونه هایی از گفتگوهای زنده برنامه ورزشی نود براساس نظریه پیوستگی دولی و لوینسون (2001)است. بر این اساس، در ابتدا از کل برنامه های نود در طول یک سال که 44 برنامه بود، تعداد 12برنامه به صورت تصادفی انتخاب شد. سپس گفتگوهای زنده دونفره این برنامه ضبط و بازنویسی گردید. در ادامه، انواع ابزارهای پیوستگی در نمونه ها و بسامد کاربرد آن ها در برنامه های ضبط شده، استخراج شد. در انتها، با استفاده از نرم افزار اکسل(Excel) و SPSS به رسم نمودار و درصدبندی ابزارهای پیوستگی به کار رفته در این گفت وگوها پرداخته شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با توجه به درصد بسامدهای بدست آمده از انواع ابزارهای پیوستگی نشان داد که همانندی با 66/58درصد، بیشترین درصد بسامد کاربرد را به خود اختصاص داده است. علائم ارتباطی میان گزاره های معنایی با 65/18 درصد درجایگاه دوم قرار دارد. عبارت های توصیفی با 12درصد در جایگاه سوم قرار دارد. الگوهای صرفی نحوی با 45/8 درصدو روابط واژگانی با 17/2درصد درجایگاه های چهارم و پنجم قرار دارند. یافته های پژوهش همچنین حاکی از آن است که ابزارهای پیوستگی مطرح شده و روش تحلیل آن ها قابل تعمیم به گفت و گوهای زنده ورزشی نود هستند. به علت قدرت بیان مجری و ارتباط کلامی بیشتر در برنامه های زنده تلویزیونی، می توان گفت تاثیر این گونه رسانه ها بسیار زیاد است و در نتیجه می توان اذعان داشت که ابزارهای پیوستگی مطرح شده، طبق اولویتهای بیان شده، تاثیر بسزایی در ارتباط معنایی خواهند داشت.
۴.

شناسایی موانع استفاده از فناوری اطلاعات در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات موانع ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 27 تعداد دانلود : 820
هدف از این پژوهش، بررسی موانع استفاده از فناوری اطلاعات در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل است. این پژوهش به واسطه هدف از نوع کاربردی و ازنظر نوع جمع آوری داده های تحقیق، توصیفی – تحلیلی بوده که به روش میدانی اجراشده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران، معاونان و کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل که با استفاده از جدول مورگان و نمونه گیری تصادفی، 115 نفر به عنوان نمونه ی آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ی محقق ساخته بود که روایی آن، توسط اساتید صاحب نظر و پایایی آن با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ (89/0 = آلفا) تائید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی، از تحلیل عاملی برای تعیین میزان اهمیت هریک از عوامل و آزمون فریدمن (برای رتبه بندی) استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که موانع فرهنگی- آموزشی، موانع فردی، موانع فنی، موانع مدیریت و برنامه ریزی سازمانی و موانع اقتصادی به ترتیب بیشترین تا کمترین تأثیر را درزمینه ی استفاده از فناوری اطلاعات در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل دارا می باشند. برگزاری همایش ها، جذب نیروهای متخصص مدیریت ورزشی دارای دانش و مهارت لازم درزمینه ی استفاده از فناوری اطلاعات و تشویق کارکنان سازمان به یادگیری و استفاده از فناوری اطلاعات ازجمله راهبردهایی است که به منظور توسعه فناوری اطلاعات در سطح ادارات مذکور مطرح شده است.
۵.

تحلیل تأثیر رسانه ها بر نگرش مشتریان نسبت به نام تجاری و قصد خرید (مطالعه موردی: شرکت تولیدکننده پوشاک ورزشی مجید)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه ها شرکت مجید قصد خرید معادلات ساختاری نگرش مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 82 تعداد دانلود : 749
هدف این تحقیق تأثیر رسانه ها بر نگرش مشتریان نسبت به نام تجاری و قصد خرید محصولات شرکت مجید است. روش انجام پژوهش حاضر از نوع توصیفی و پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است و داده های آن به صورت میدانی جمع آوری شدند، گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت که با بهره گیری از نمونه گیری در دسترس، 223 مشتری به عنوان نمونه انتخاب شد. به منظور تحلیل رابطه میان متغیرها، از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. برخی از یافته ها نشان می دهد که افزایش تبلیغات سنتی شرکت مجید و رسانه ه ای اجتماعی منجر به نگرش مثبت مشتریان نسبت به برند شرکت می شود، اما میزان تأثیرگذاری تبلیغات سنتی بیشتر از رسانه های اجتماعی است. به علاوه، نگرش نسبت به نام تجاری منجر به خرید محصولات شرکت می شود. با توجه به اینکه یکی از روش های جذب مشتریان استفاده از تبلیغات در رسانه ها است، یافته های این تحقیق نشان می دهد شرکت مجید برای تغییر نگرش مشتریان و خرید از این شرکت باید در رسانه های جمعی به تبلیغات بپردازد چون بیشتر موردتوجه آنان است.
۶.

بررسی تاثیر به کارگیری شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات با مولفه های مهارت های ارتباطی (مطالعه موردی در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان گیلان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات بازخوردی شنودی کلامی تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 649 تعداد دانلود : 435
  استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند، منجر به توسعه مهارت های مورد نیاز در دانشجویان شود و تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر به کارگیری شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات با مولفه های مهارت های ارتباطی در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان گیلان انجام شد. تحقیق از نوع کاربردی و بر حسب اهداف تحقیق، از نوع توصیفی-پیمایشی مقطعی بود. 151نفر از دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های پیام نور استان گیلان جامعه آماری مورد نظر را تشکیل دادند. گردآوری اطلاعات به روش پرسشنامه ای و ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق از اعتبار و روایی مناسب برای اجرای پژوهش برخودار می باشند. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی، میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، تی تک نمونه، روش همبستگی پیرسون، تی مستقل، در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 23 استفاده شد. سطح معناداری آزمون ها نیز P .

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸