مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی سال هشتم بهار 1400 شماره 31 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مدل تجربی جایگاه ورزش در توسعه دیپلماسی عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیپلماسی عمومی دیپلماسی ورزشی کشور جذابیت اثرگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 116 تعداد دانلود : 547
"جنگ بدون شلیک" تعبیری است از دیپلماسی عمومی در جهان امروز؛ این مفهوم از سه بعد اساسی هنر، آموزش و ورزش شکل گرفته است که هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه ورزش در توسعه دیپلماسی عمومی در قالب مدلی تجربی بود؛ پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی که با بررسی بیش از 100 مقاله، کتاب، یادداشت، خبر و مصاحبه طی سال های 1394 تا 1398 انجام شد. پس از تحلیل متن متون و دو دور تکنیک دلفی با صاحبنظران، یافته های پژوهش 99 مفهوم مرتبط با ورزش در توسعه تعاملات دیپلماتیک عمومی کشورها را نشان داد که با توجه به تجربیات و نظر متخصصان در سه سطح طبقه بندی گردید. با توجه به سطوح طبقه بندی دیپلماسی ورزشی ماحصل ترکیب مفاهیم دیپلماسی دوطرفه، چندگانه، مردم در مقابل مردم، نرم و دیپلماسی فرهنگی است. با توجه به یافته های پزوهش ورزش بدلیل "جذابیت" و "اثرگذاری" جهان شمول خود نقشی پررنگ در تقویت دیپلماسی عمومی کشورها دارد.
۲.

نقش رسانه های جمعی در هویت سازی و ترویج رشته های ورزشی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: رسانه ورزش ترویج هویت سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 590 تعداد دانلود : 910
رسانه ها در هویت بخشی به رشته های ورزشی و ترویج آنها در جامعه نقش غیرمهمی دارند. هدف تحقیق شناسایی عملکرد رسانه در انعکاس هویت رشته های ورزشی و ترغیب جامعه به شرکت در آن ها بود. روش تحقیق آمیخته اکتشافی شامل روش کیفی با استفاده از مصاحبه اسمی و روش پیمایش پرسشنامه ای بود. جامعه در بخش کیفی 27 نفر از متخصصان و ورزشکاران بودند که به شکل هدفمند انتخاب شدند و جامعه در بخش پیمایش شامل ورزشکاران عضو تیمهای ملی و دعوت شدگان به اردوهای تیمهای ملی، مربیان و پیشکسوتان 13 رشته ورزشی بودند که به طور کل شمار مورد توجه تحقیق قرار گرفتند. ابزار تحقیق در بخش کیفی قلم و کاغذ، ضبط صوت و سوالات نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته ای بود که پس از اطمینان از روایی و پایایی در جامعه توزیع شد. نتایج نشان داد که نقش رسانه ها با دو مقوله هویت سازی شامل زیر مقوله های توسعه فرهنگی و شیوه های مدیریت ورزش و همچنین مقوله ترویج با زیر مقوله های بازاریابی و مشارکت عمومی مشخص گردید و در ادامه مشخص شد که بیشترین تمرکز رسانه ها در اکثریت رشته ها بر معرفی قهرمانان ورزشی به عنوان الگوی مطلوب جامعه بود و در ورزشهای رزمی بر مقوله های فرهنگی بیش از سایر موضوعات توجه شده است. پیشنهاد می شود رسانه ها در معرفی رشته های ورزشی بر ارزشهای فرهنگی توجه کنند تا ورزش به عنوان ابزار فرهنگی برای هدایت و جذب جوانان به ورزش مورد بهره برداری قرار گیرد.
۳.

مدل کیفی تجارت الکترونیک محصولات ورزشی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صنعت ورزش تجارت الکترونیک کالاهای ورزشی شرکت های تولیدکننده کالاهای ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 639 تعداد دانلود : 854
هدف پژوهش شناسایی عوامل و راهکارهای مؤثراستقرار تجارت الکترونیک در تولید کالاهای ورزشی کشور و ارائه مدل تحلیلی است.تحقیق از نظر هدف کاربردی و به صورت کیفی و با استفاده از انجام مصاحبه های عمیق انجام گرفت. روش پژوهش، گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) است.جامعه آماری شامل 17 نفر از اساتید و صاحب نظران مرتبط با بازاریابی ورزشی و 11 نفر از مسئولین بازاریابی و فروش اینترنتی شرکت هایتولیدکننده کالاهای ورزشی می باشد که مصاحبه ها با روش نیمه ساختار یافته انجام گرفت. مدل طراحی شده در این پژوهش، مدل زمینه ای می باشد که به بسترهای کلان و زیرساخت ها، جهت تبیین فرآیند پیاده سازی تجارت الکترونیک ورزش کشور می پردازد. درنهایت داده های حاصل از مصاحبه ها به روش داده بنیاد و از طریق سه مرحله کدگذاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. درنهایت 6 مقوله اصلی شامل شرایط علی (سرپرستی- سیاست گذاری-شغلی-اقتصادی)، شرایط زمینه ای (الگوپذیری- سبک زندگی- توسعه فاوا-یادگیری محیطی)، شرایط مداخله گر (اطلاعاتی-فنی-حقوقی-فرهنگی)،راهبردها (حقوق- نیروی انسانی- تجهیز- بومی سازی)،پیامدها (اقتصادی- ساختاری –فرهنگی- محیط زیست) و پدیده محوری پیاده سازی تجارت الکترونیک در بخش تولیدات ورزشی شناسایی شد.نتایج حاصل ازتحقیق نقش مهمی در هدفمند کردن فعالیت های مشتری مداری دنیای اینترنت در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران دارد.
۴.

مدل سازی نقش عوامل عینی و انتزاعی بر قصد حضور مجدد مشتریان کسب و کارهای ورزش های الکترونیکی با میانجیگری تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل عینی عوامل انتزاعی قصد حضور مجدد تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 329 تعداد دانلود : 664
هدف پژوهش حاضر مدلسازی نقش عوامل عینی و انتزاعی بر قصد حضور مجدد مشتریان کسب و کارهای ورزش های الکترونیک شهر تهران با میانجیگری تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحلیل داده ها توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه استفاده کننده از باشگاه های ورزش های الکترونیکی که حداقل به مدت یک سال به صورت مرتب در این باشگاه ها فعالیت ورزشی انجام می دادند بود که با توجه به اهداف تحقیق و براساس نرم افزار آماری PASS حجم جامعه 351 نفر محاسبه شد که از طریق تصادفی – طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی قلی پور و همکاران (2018)، پرسشنامه تمایل به حضور مجدد لیم (2006)، پرسشنامه عوامل عینی- انتزاعی فلاحی و همکاران (1393) بود. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل عینی و انتزاعی مربوط به باشگاه های الکترونیکی هم به صورت مستقیم هم از طریق نقش تعدیلگر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد حضور مجدد مشتریان نقش دارد. همچنین تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی نیز بر قصد حضور مجدد مشتریان نقش دارد.
۵.

طراحی مدل مهارت های ارتباطی بازخورد شغلی ، قدرت منبع بازخورد و عزت دریافت کننده در بهبود عملکرد شغلی کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه های پیام نور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهارت های ارتباطی بازخورد شغلی قدرت منبع بازخورد عزت دریافت کننده بازخورد عملکرد شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 363 تعداد دانلود : 87
هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل مهارت های ارتباطی بازخورد شغلی ، قدرت منبع بازخورد و عزت دریافت کننده در بهبود عملکرد شغلی کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه های پیام نور بود. پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نوع توصیفی و همبستگی بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه های پیام نور(468 نفر) بود که 248 نفر به روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شد.ابزار گردآوری اطلاعات شامل چهار پرسش نامه عزت نفس سازمانی پیرس و همکاران (1989)، بازخورد شغلی آلدرز(2000)، قدرت منبع بازخورد هینکین و اسچریشیم (1989) و عملکرد شغلی فدور و همکاران(2001) بود. پایایی پرسشنامه ها بالای 75/0 بود . از آمار توصیفی برای توصیف داده ها و در بخش استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون ، تحلیل مسیر و روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد بازخورد شغلی بر بهبود عملکرد شغلی، قدرت منبع بازخورد وعزت دریافت کننده ، تأثیر مثبت و معناداری دارد. قدرت منبع بازخورد بر بهبود عملکرد شغلی و همچنین عزت دریافت کننده نیز بر بهبود عملکرد شغلی، تأثیر مثبت و معناداری دارد. قدرت منبع بازخورد و عزت دریافت کننده بازخورد در رابطه بازخورد شغلی و بهبود عملکرد شغلی، نقش میانجی دارد. بنابراین با توجه به تاثیر معناداری تمامی متغیرهای مربوط به مهارت های ارتباطی بر روی بهبود عملکرد شغلی، وبا توجه لازم به عوامل روانی(عزت نفس) و سازمانی (قدرت منبع) بازخورد شغلی ، ضمن اثربخش نمودن و افزایش احتمال پذیرش بازخورد ، می توان عملکرد شغلی کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه را بهبود بخشید.
۶.

بررسی اثر مهارت های ارتباطی بر نحوه گذراندن اوقات فراغت فعال با نقش میانجی تعاملات اجتماعی (مطالعه موردی دانش آموزان دختر شهرستان ساوه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهارتهای ارتباطی گذراندن اوقات فراغت فعال تعاملات اجتماعی دانش آموزان دختر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 506 تعداد دانلود : 188
هدف پژوهش حاضر اثر مهارتهای ارتباطی بر نحوه گذراندن اوقات فراغت فعال با نقش میانجی تعاملات اجتماعی دانش آموزان دختر شهرستان ساوه بود. روش تحقیق توصیفی - همبستگی و گردآوری داده ها به صورت میدانی و از لحاظ استفاده از نتایج، کاربردی بود جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره اول شهرستان ساوه که بر اساس آمار موجود تعداد 4000 نفر مشغول به تحصیل هستند. به منظور برآورد حجم نمونه از نرم افزار اس پی اس سمپل پاور استفاده گردید که تعداد 280 نفر بعنوان به صورت روش نمونه گیری خوشه ی انتخاب گردید. برای جمع داده ها از مقیاس های پرسشنامه مهارت ارتباطی بارتون جی ام (1385)، پرسشنامه اوقات فراغتی اجتماعی فعال کاشفی و نظری (1393) و پرسشنامه تعاملات اجتماعی کارول گلاس (۱۹۹۴) استفاده شد. در ادامه اطلاعات به دست آمده و با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و مدل میانجی تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش از نرم افزار SPSS نسخه 25 و نرم افزار Amos در سطح خطای 05/0 بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که اثر مهارتهای ارتباطی و تعاملات اجتماعی دانش آموزان بر نحوه گذراندن اوقات فراغت آنها از نوع میانجی جزئی می-باشد.
۷.

اثرات محیط اجتماعی، محیط فیزیکی نمونه های رایگان، تخفیف در ارتقاء فروش و عادات خرید به مصرف ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فروش شخصی محصولات ورزشی عادات خرید محیط فیزیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 352 تعداد دانلود : 710
هدف پژوهش حاضر ارائه مدل شناسایی عوامل ترغیب کننده مشتریان در فروش شخصی محصولات ورزشی می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه مصرف کنندگان کالای ورزشی در سطح شهر تهران بود. به صورت نمونه گیری تصادفی ساده 306 پرسشنامه جمع آوری گردید. ابزار اندازه گیری پرسشنامه بک ویل و میشل، 2003 و دیوید یان و همکاران، 2012 بود. روایی صوری و محتوایی توسط چند تن از اساتید و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی مورد بررسی قرار گرفت. مطلوبیت پایایی، روایی همگرایی و روایی واگرایی حاکی از برقراری روایی سازه ای مدل داشت. یافته ها نشان داد که بین نمونه های رایگان، تخفیف و عادات خرید اثر معنی داری وجود دارد همچنین بین محیط فیزیکی، محیط اجتماعی و ارتقاء فروش اثر معنی داری وجود دارد در نهایت بین ارتقاء فروش و عادات خرید رابطه معنی داری وجود داشت؛ بنابراین، درک و شناسایی عوامل ترغیب کننده مشتریان در فروش شخصی کلید موفقیت در برنامه ریزی و مدیریت بازاریابی در شرایط فعلی می باشد.
۸.

نقش میانجی فرهنگ سازمانی در رابطه ی بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی (کارکنان رسانه های ورزشی در شهر زاهدان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری تحول آفرین رفتار شهروندی فرهنگ سازمانی رسانه ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 344 تعداد دانلود : 861
هدف از این پژوهش، مطالعه ی نقش فرهنگ سازمانی در رابطه ی بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی بود. پژوهش ازلحاظ گردآوری داده ها، همبستگی و ازنظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان رسانه های ورزشی در شهر زاهدان به تعداد 70 نفر بود که سرشماری شدند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل سه پرسشنامه رهبری تحول آفرین برنارد و بس (1985)، رفتار شهروندی سازمانی اورگان و همکارانش (1997) و پرسشنامه فرهنگ سازمانی کاتلر (2000) بود. برای بومی سازی پرسش نامه های پژوهش،مجدداً روایی همگرا و واگرا و پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ آن ها م ورد تأیی د ق رار گرف ت. برازش مدل اندازه گیری، ساختاری و مدل کلّی، با روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار PLS احراز شد. ضرایب F2 و Q2 و R2 و GOF در دامنه قابل قبول قرار داشتند. نتایج آزمون نشان داد ضرایب معناداری T-value و z-value (آزمون سوبل) خارج از دامنه قدر مطلق 27/3 قرار دارد. با اطمینان 0.99 درصد، روابط مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرها معنادار است. نتایج حاکی از آن است که رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار و قابل قبول دارد. رهبری تحول آفرین بافرهنگ سازمانی رابطه بسیار قوی و مثبت دارد. همین طور فرهنگ سازمانی موجب بروز رفتارهای شهروند سازمانی در سازمان می شود و این دو متغیر باهم رابطه مثبت و سازنده دارند. درنهایت فرهنگ سازمانی در رابطه رهبری تحول آفرین با رفتار شهروند سازمانی نقش میانجی ایفا می کند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶