محمدرضا دانشور دیلمی

محمدرضا دانشور دیلمی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

گونه شناسی نظریات شکل دهنده استراتژی هم آواسازی در کسب وکارهای پلتفرمی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 437 تعداد دانلود : 197
استراتژی هم آواسازی فرآیند رهبری شبکه ای از مکمل ها برای دستیابی به یک هدف جمعی در کسب وکارهای پلتفرمی است. هدف پژوهش حاضر گونه شناسی نظریات شکل دهنده استراتژی هم آواسازی در کسب وکارهای پلتفرمی است. پژوهش حاضر از منظر هدف بنیادی، از منظر رویکرد کیفی، از منظر جمع آوری داده ها اسنادی و از نوع مطالعات کتابخانه ای بوده است. استراتژی پژوهش مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی است. در این پژوهش، با استفاده از جستجوی نظام مند مطالعات مرتبط با استراتژی هم آواسازی در پایگاه های معتبر بین المللی استخراج شده و درنهایت 48 مطالعه برای بررسی های نهایی شناسایی شدند. در پایان، 25 نظریه مبنایی شکل دهنده استراتژی هم-آواسازی در قالب 4 رویکرد انتخاب طبیعی (ذینفعان، هزینه مبادله، نظریه بازی ها، مزیت مقیاس و صرفه ناشی از تنوع)، رویکرد اقدام جمعی (اکوسیستم ها، شبکه، اتحاد استراتژیک، مبادله اجتماعی و نوآوری باز)، رویکرد سیستمی/ساختارگرایی (یادگیری استراتژیک، سیستم ها، سیستم های مدولار، سیستم های پیچیده انطباقی، انتخاب واقعی، معماری و عدم تقارن اطلاعات) و رویکرد اقدام استراتژیک (قابلیت های پویا، رهبری استراتژیک، هم آواسازی منابع، مبتنی بر منابع باز، خلق ارزش مشترک، مدیریت مرزهای سازمانی، ارتباطات استراتژیک و مدیریت ادراک) شناسایی و دسته بندی گردید.
۲.

راهبردهم آواسازی در کسب و کارهای سکو محور؛ رویکرد فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبرد اکوسیستم سکو شبکه هم آواسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 82 تعداد دانلود : 808
در اقتصاد جهانی شرکت هایی که مدل کسب وکار آن ها مبتنی بر تعاملات شبکه محور است، سریع ترین نرخ رشد را دارا هستند. در چنین اقتصاد شبکه محوری مزایای استراتژیک به طور فزاینده ای در کسب وکارهای پلتفرمی ایجاد می شود. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کیفی نتایج مطالعات صورت گرفته در حوزه استراتژی هم آواسازی در کسب و کارهای پلتفرمی انجام شده است. در این پژوهش، با استفاده از جستجوی نظام مند مطالعات مرتبط با استراتژی هم آواسازی در پایگاه های معتبر بین المللی استخراج شده و در نهایت 43 مطالعه برای بررسی های نهایی شناسایی شدند. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی، از منظر رویکرد کیفی، از منظر جمع آوری داده ها کتابخانه ای است. سپس با اتخاذ استراتژی فراترکیب و رویکرد تحلیل مضمون به استخراج مفاهیم و الگوها از مطالعات منتخب پرداخته شد. در پایان، الگوی شکل گیری استراتژی هم آواسازی در 3 بعد اصلی (زمینه، محتوا و فرآیند)، 13 مؤلفه (افزایش سهم نوآوری پلتفرم، خلق مزیت رقابتی، خلق ارزش مشترک، پویایی دانش، صیانت پذیری نوآوری، پایداری شبکه، تدوین چشم انداز، تحریک نوآوری، مشروعیت بخشی، اهرم های رهبری، مدیریت مرزهای پلتفرم، مؤلفه ها و قوانین پلتفرم) و 38 شاخص شناسایی و دسته بندی گردید.
۳.

تأثیر ظرفیت جذب دانش بر نوآوری استراتژیک با توجه به نقش تعدیل گری رقابت پذیری و انعطاف پذیری استراتژیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ظرفیت جذب دانش نوآوری استراتژیک رقابت پذیری انعطاف پذیری استراتژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 225 تعداد دانلود : 95
با گسترش پارادیم نوآوری باز به عنوان پارادایم غالب در مدیریت نوآوری، اهمیت ظرفیت جذب دانش بیش از پیش آشکار گشته است. هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل تاثیر ظرفیت جذب دانش بر نوآوری استراتژیک است، ضمن این که این پژوهش بررسی می کند که رقابت پذیری و انعطاف پذیری استراتژیک چه نقشی در تقویت یا تضعیف این رابطه ایفا می کنند. روش تحقیق پژوهش، کمی و به صورت پیمایش است که با ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان ایرانی شرکت کننده در هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (INOTEX) در تابستان 1397 است که عمدتا نوپا بوده و شامل 240 شرکت می باشند که بر اساس فرمول کوکران 144 شرکت به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. پس از بررسی روایی و پایایی داده های گردآوری شده، به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس و از طریق ماتریس همبستگی، آزمون معادلات ساختاری و آزمون برازش مدل مورد تحلیل قرار گرفتند. در نهایت، مشخص شد که ظرفیت جذب دانش بر نوآوری استراتژیک موثر است. همچنین رقابت پذیری و انعطاف پذیری استراتژیک در رابطه بین ظرفیت جذب دانش و نوآوری استراتژیک، نقش تعدیل گری ایفا می کند و شدت رابطه را افزایش می دهند. با توجه به نتایج بدست آمده می توان دریافت که در دنیای رقابتی امروز، سازمان هایی که توانایی برنامه ریزی با رویکرد رقابتی داشته و به انعطاف پذیری استراتژیک در ایجاد انطباق با شرایط در زمان های مختلف توجه می نمایند، بهتر می توانند در مسیر نوآوری گام بردارند.
۴.

تأثیر طفره روی اجتماعی بر عملکرد تیمی با نقش میانجیگری سرمایه اجتماعی تیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طفره روی اجتماعی عملکرد تیمی سرمایه اجتماعی تیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 287 تعداد دانلود : 935
از گذشته تاکنون پدیده طفرهروی اجتماعی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر کاهش کارایی تیمها مورد مطالعه قرارگرفته است. هدف اصلی این پژوهش مطالعه تأثیر طفرهروی اجتماعی بر عملکرد تیمی در شرکتهای واقع در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بوده است. بهعلاوه، پژوهش حاضر به نقش میانجی سرمایه اجتماعی تیمی در این رابطه میپردازد. فلسفه این پژوهش اثبات باوری، رویکرد آن قیاسی و استراتژی آن پیمایش است. بدین منظور و پس از مرور ادبیات و طراحی مدل مفهومی، پرسشنامهای مشتمل بر 23 سنجه به پاسخدهندگان ارائه شد. جامعه آماری تحقیق حاضر را تیمهای مستقر در شرکتهای واقع در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تشکیل میدهد که از بین آنها 124 تیم به عنوان نمونه انتخاب شدهاند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان و استفاده از پرسشنامه استاندارد و روایی سازه نیز بر اساس تحلیل عاملی تأییدی تأیید شد. پایایی از مجرای آزمونهای آلفای کرونباخ، پایایی مرکب و میانگین واریانس استخراج شده تأیید شد. سپس، دادههای گردآوریشده به کمک نرمافزار اسمارت پیالاس و از طریق ماتریس همبستگی، آزمون معادلات ساختاری و آزمون برازش مدل مورد تحلیل قرار گرفتند. درنهایت، مشخص شد که طفرهروی اجتماعی بر عملکرد تیمهای دانشبنیان مؤثر است. همچنین سرمایه اجتماعی در رابطه میان طفرهروی اجتماعی و عملکرد تیمی نقش میانجی ایفا میکند.
۵.

تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی ادراک شده بر تمایل به استفاده از سیستم های خدمات الکترونیکی: نقش میانجی رضایت الکترونیکی، تصویر ذهنی برند و ریسک ادراکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیستم های خدمات الکترونیکی کیفیت ادراک شده تصویر ذهنی برند رضایت الکترونیکی و ریسک ادراکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 954 تعداد دانلود : 474
رشد و توسعه استفاده از خدمات الکترونیکی در صنعت گردشگری اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه و بررسی تأثیر بین کیفیت خدمات الکترونیکی ادراک شده بر تمایل به استفاده از سیستم های خدمات الکترونیکی است. فلسفه این پژوهش اثبات باوری، رویکرد آن قیاسی و استراتژی آن پیمایش است و بدین منظور و پس از مرور ادبیات و طراحی مدل مفهومی، پرسشنامه ای مشتمل بر 21 پرسش به نمونه آماری مورد نظر ارائه شد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مشتریانی است که از خدمات الکترونیک وب سایت های فعال در حوزه گردشگری در سطح شهر تهران استفاده می کنند. از 500 پرسشنامه توزیع شده، 381 پرسشنامه صحیح برای تحلیل جمع آوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش و آزمون فرضیه ها، از روش مدل سازی معادلات ساختاری با اتکا بر نرم افزار AMOS استفاده شد. نتایج پژوهش، بیانگر تأثیر مثبت بین خدمات الکترونیکی ادراک شده بر تمایل به استفاده از سیستم خدمات الکترونیکی، تصویر ذهنی برند، رضایت الکترونیکی و ریسک ادراکی است. در واقع، توجه به کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت، تصویر برند سازمان و ریسک ادراک شده موجب تقویت تمایل به استفاده از سیستم های خدمات الکترونیکی می گردد.
۶.

فراروش تحقیقات دانشگاهی حوزه استراتژی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فراروش استراتژی پایان نامه تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 497 تعداد دانلود : 631
هدف این پژوهش فراروش تحقیقات حوزه استراتژی در دانشگاه های سطح یک تهران در چارچوب پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و رساله های مقطع دکتری است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و ابزار گردآوری داده ها، مطالعه کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و رساله های مقطع دکتری حوزه استراتژی در چهار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، شهید بهشتی و علامه طباطبائی است که بین سال های 1370 تا 1395 انجام گرفته و در کتابخانه دانشکده مربوطه وجود داشته است. روش نمونه گیری به صورت تمام شماری بوده و پس از حذف نمونه های غیرمرتبط، حجم نمونه نهایی مورد بررسی 188 عدد است. شاخص های تحلیل در قالب 11 پارامتر سهم موضوعی، مقطع تحصیلی دانشجویان، تعداد افراد مشارکت کننده، مشارکت نهادهای علمی، مشارکت گروه های علمی-تخصصی، جنسیت پژوهشگر، روش ها و تکنیک های مورد استفاده، بررسی اعتبار روش تحقیق، روش های تجزیه وتحلیل آماری، منابع و مآخذ و وضعیت ظاهری پایان نامه بررسی شد. به اختصار باید گفت با توجه به نتایج، تقویت آموزش دروس روش تحقیق و همچنین مدیریت استراتژیک برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ضروری است. ضمن این که لازم است توجه به روش های موردی و تطبیقی، روش تحقیق کیفی و آمیخته، استفاده از ابزارهای ترکیبی (پرسشنامه-مصاحبه-اسناد)، توجه بیشتر به پایان نامه های با سطح تحلیل فردی و یا ملی و نمونه گیری های غیراحتمالی و همچنین دقت بیشتر در روایی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
۷.

تأثیر رهبری الکترونیکی بر نگرش های شغلی کارکنان در تیم های مجازی با تأکید بر نقش کانال های ارتباطی آنلاین و رضایت ارتباطی ادراک شده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پژوهشگاه نیرو تیم های مجازی رضایت ارتباطی ادراک شده رهبری الکترونیکی کانال های ارتباطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 559 تعداد دانلود : 254
امروزه بسیاری از رهبران و اعضای تیم آن ها به وسیله گروه افزارهای ارتباطی نظیر پست الکترونیک، شبکه های اجتماعی، صفحات خبری، محاوره های آنلاین، و ویدئوکنفرانس با یکدیگر ارتباط دارند. در چنین شرایطی رابطه دوسویه رهبری و تکنولوژی به سرعت افزایش یافته است. در این مطالعه به بررسی تأثیر رهبری الکترونیکی بر نگرش شغلی کارکنان پرداخته شده است و به این پرسش پاسخ داده می شود که آیا گونه های مختلف کانال های ارتباطی و رضایت ادراکی از ارتباطات می تواند این رابطه را تعدیل کند. فلسفه پژوهش اثبات باوری، رویکرد آن قیاسی، و استراتژی آن پیمایش است. این پژوهش در پژوهشگاه نیرو در شهر تهران انجام شده است. از طریق روش تصادفی ساده، نمونه تحقیق انتخاب و اطلاعات موردنیاز پژوهش از طریق پرسش نامه استاندارد جمع آوری شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری نشان می دهد که رهبری الکترونیکی بر نگرش شغلی کارکنان تأثیر مستقیم معنی داری دارد و کانال های ارتباطی و رضایت ادراکی از ارتباطات رابطه میان رهبری الکترونیکی و نگرش های شغلی کارکنان تیم های مجازی را تعدیل می کند.
۸.

روش ها و منابع تأمین مالی جریان تروریستی داعش و راهکارهای مقابله با آن ها

کلید واژه ها: تأمین مالی تروریسم داعش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 888 تعداد دانلود : 706
یکی از مهم ترین دغدغه های جهان کنونی  که حساسیت ویژه ای در سطوح مختلف جوامع بشری و افکار عمومی مردم جهان پیداکرده است، موضوع تروریسم می باشد. هدف پژوهش حاضر شناخت روش ها و منابع تأمین مالی جریان تروریستی داعش و راهکارهای مقابله با آن ها است. بدین منظور پس از بررسی ادبیات پژوهش و انجام مصاحبه با خبرگان دوازده روش تأمین مالی شناسایی و با استفاده از تکنیک TOPSIS و AHP اولویت بندی گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر متخصصین مسائل مربوط به امنیت منطقه غرب آسیا و به خصوص آشنا به تحرکات گروه های تروریستی منطقه هستند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دولت های حامی، منابع نفتی و گازی و دریافت کمک های مالی به ترتیب مهم ترین منابع برای تأمین منابع مالی داعش به منظور بقا و ادامه فعالیت ها می باشد. همچنین در پایان این پژوهش پیشنهاد های کاربردی در دو سطح داخلی و بین المللی برای مبارزه غیرمستقیم با این گروه تروریستی در قالب ارائه مدل و گام هایی آورده شده است.
۹.

تأثیر اعتبار نیروی فروش بر وفاداری و سهم از جیب مشتری با در نظر گرفتن نقش میانجی ارزش افزوده تجربه شده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتبار نیروی فروش ارزش افزوده تجربه شده وفاداری مشتری سهم از جیب مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 870 تعداد دانلود : 999
هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل تأثیر اعتبار نیروی فروش بر رفتار مصرف کننده(وفاداری و سهم از جیب مشتری) در شعب تهران شرکت بیمه ایران بوده است. همچنین، پژوهش بررسی می کند که ارزش افزوده تجربه شده چگونه با قرار گرفتن بین این متغیرها رابط مذکور را تحت تأثیر قرار می دهد. فلسفه این پژوهش اثبات باوری، رویکرد آن قیاسی و استراتژی آن پیمایش است. بدین منظور و پس از مرور ادبیات و طراحی مدل مفهومی، پرسشنامه ای مشتمل بر 26 پرسش از طریق نمونه گیری در دسترس به نمونه آماری متشکل از 384 نفر از مشتریان شرکت بیمه ایران در شهر تهران ارایه شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر اساتید و استفاده از پرسشنامه استاندارد و روایی سازه نیز با اتکا بر تحلیل عاملی تأییدی تأیید شد. پایایی نیز از مجرای آزمون های آلفای کرونباخ، پایایی مرکب و میانگین واریانس تأیید شد. سپس، داده های گردآوری شده به کمک نرم افزار لیزرل و از طریق ماتریس همبستگی، آزمون معادلات ساختاری و آزمون برازش مدل مورد تحلیل و آزمون قرار گرفتند. در نهایت، مشخص شد که اعتبار نیروی فروش بر وفاداری و سهم از جیب مشتری مؤثر است، اما در صورتی که بتواند ارزش افزوده تجربه شده را تقویت کند. از این رو، سازمان مورد مطالعه و سازمان های مشابه آن ها برای افزایش وفاداری و سهم از جیب مشتری بایستی، علاوه بر تقویت اعتبار نیروی فروش، باید سازوکارهای تبدیل این اعتبار به بهبود تجربه مشتریان در زمینه های ارزش اقتصادی، کارایی و برتری خدمات و تعامل لذت بخش را محقق کنند.
۱۰.

تأثیر تناسب فرد و سازمان و تناسب فرد و شغل با رفتارهای کاری نوآورانه و عملکرد شغلی با تأکید بر نقش میانجی اعتماد در خلق نوآوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد شغلی تناسب فرد و شغل تناسب فرد و سازمان رفتار کاری نوآورانه اعتماد در خلق نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 777 تعداد دانلود : 524
تحقیقات زیادی درباره رابطه محیط کاری فرد و نگرش های مثبت و رفتارهای کارکنان انجام شده است، بااین وجود تاکنون تأثیر تناسب محیطی فرد با رفتار کاری نوآورانه و اینکه چگونه خلاقیت کارکنان منجر به عملکرد بهتری می شود کمتر موردتوجه محققان بوده است. مطالعه حاضر به بررسی تأثیر تناسب فرد-سازمان و تناسب فرد-شغل، بر رفتار کاری نوآورانه و عملکرد شغلی، با تبیین نقش میانجی اعتماد در خلق نوآوری پرداخته است. جامعه آماری پژوهش، شامل کارکنان و پژوهشگران پژوهشگاه وزارت نیرو در شهر تهران می باشد. پس از مرور ادبیات و طراحی مدل مفهومی، پرسشنامه ای مشتمل بر 24 پرسش به نمونه آماری متشکل از 79 نیروی ستادی شرکت موردنظر ارائه شد.نمونه موردنظر از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.تحلیل داده های جمع آوری شده بر اساس تحلیل عاملی و تحلیل معادلات ساختاری جهت تأیید فرضیه های تحقیق انجام شد. بر اساس یافته های پژوهش تناسب فرد-شغل و تناسب فرد -سازمان بر رفتار کاری نوآورانه و رفتار کاری نوآورانه بر عملکرد شغلی کارکنان مؤثر است. همچنین یافته ها، نقش میانجی اعتماد در خلق نوآوری در رابطه میان تناسب فرد- سازمان، تناسب فرد- شغل و رفتار کاری نوآورانه را تأیید کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان