مهدی مصلحی

مهدی مصلحی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

Organizational Strategies Model of Employee Performance based on the Organizational Justice(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۲۰۷
Background: The policy focuses on what the government is actually doing in practice, not just what it has proposed or intends to do, and distinguishes the policy from a decision that is merely a specific option among other options. The present study aimed to provide a model of organizational performance of employees based on organizational justice in Payam-e-Noor University. Method: The present study was formed with a mixed approach. In the qualitative section of the statistical population, there were experts in the field of policy-making and management of Payam-e-Noor University of Hormozgan province, 15 of whom were selected as members of the panel group through homogeneous qualitative sampling method. The research tool was an interview. In a small part of the statistical population, all managers and staff of Payam-e-Noor University of Hormozgan province were approximately 400 people, of which 200 people were selected by stratified random sampling. A researcher-made questionnaire was used to collect information. To analyze the data in the qualitative part, the grounded theory was used and in the quantitative part, structural equations were used. Results: The results show that the topics of the research are 6 main variables of the research including; gender justice, protectionist perspective, empowering attitude, confidence building, ethics and social commitment. After identifying the topics, the categories of analysis were defined. Thus, in this study, 23 main categories were defined and finally the research model had a suitable fit. Conclusion: The performance of employees in an organization is one of the most important factors increasing the efficiency of the organization and its effectiveness and the most important channel to achieve optimal performance of employees is organizational justice.
۲.

الگوی خط مشی سازمانی عملکرد کارکنان مبتنی بر عدالت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خط مشی خط مش سازمانی عملکرد کارکنان عدالت سازمانی دانشگاه پیام نور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۲۹۶
خط مشی بر آنچه دولت در عمل به طور واقعی انجام می دهد نه آنچه صرفاً پیشنهاد داده یا قصد انجام آن را دارد، متمرکز است و خط مشی را از یک تصمیم که صرفاً نوعی گزینه ویژه میان سایر گزینه هاست مجزا می سازد. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی خط مش های سازمانی عملکرد کارکنان مبتنی بر عدالت سازمانی در دانشگاه پیام نور انجام گرفته است. بر این اساس ضمن مرور ادبیات نظری، متغیرهای مربوط و مقیاس آنها، چهارچوب کلی مطالعه شکل گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی همبستگی است. مشارکت کنندگان این تحقیق شامل دو بخش می باشد. در بخش اول یعنی روش گرندد تئوری (مصاحبه با خبرگان)، تعداد 15 نفر از متخصصان رشته خط مشی گذاری و مدیریت به عنوان اعضای پانل حضور داشتند که این افراد از طریق روش نمونه گیری کیفی همگن به عنوان اعضای گروه پانل انتخاب شدند. در بخش دوم پژوهش به منظور طراحی مدل ساختاری- تفسیری از 15 نفر خبرگان به منظور پاسخ به پرسشنامه طراحی شده استفاده می گردد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گر
۳.

تأثیرات متقابل رفتار سیاسی و اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی (مطالعه موردی شهرداری بوشهر)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار سیاسی مدیران اخلاق حرفه ای تعهد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۱
رفتار سیاسی به معنی رفتار قابل مشاهده فرد هنگامیکه به دنبال اهداف خود است، می باشد. این رفتارهای سیاسی در حوزه مدیریت را به عنوان استراتژی های سیاسی، تاکتیک های نفوذ، تاکتیک های سیاسی، و مانور سیاسی نیز تعریف می کنند. از آنجا که تاکنون مطالعات کمی در این حوزه صورت گرفته، هدف ما در این مطالعه بررسی نقش رفتار سیاسی بر تعهد سازمانی کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی اخلاق حرفه ای است. جامعه آماری این مطالعه کارکنان و مدیران شهرداری بوشهر (1600 نفر) بود که بر اساس جدول مورگان 310 نفر به عنوان نمونه انتخاب، و پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد مورد تحلیل قرار گرفتند. پایایی پرسشنامه به کمک ضریب آلفای کرونباخ و روایی صوری و محتوایی آن با بهره گیری از نظرات اساتید و صاحبنظران این حوزه تایید شدند. همچنین مدل و فرضیات پژوهش با کمک نرم افزار معادلات ساختاری AMOS مورد برازش سنجی و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد رفتار سیاسی مدیران با وجود اخلاق حرفه ای، بر تعهد سازمانی اثر مثبت دارد. و در پایان نقش میانجی اخلاق حرفه ای نیز در رابطه رفتار سیاسی و تعهد سازمانی کارکنان تایید شد.
۴.

تبیین نقش هوش هیجانی و مهارت سیاسی در رابطه بین سبک رهبری تحول افرین مدیران با رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی شهرداری بندرعباس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش هیجانی مهارت سیاسی سبک رهبری تحول گرا رضایت شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۶
رهبری تحول آفرین یکی از پارادایم های رهبری در روانشناسی سازمانی است که مورد تحقیق گسترده ای قرار گرفته است. رهبری تحول آفرین، رضایت زیردستان و اعتماد آنان به رهبری و به علاوه تعهد عاطفی آنان را افزایش می دهد. هدف پژوهش حاضر تبیین نقش هوش هیجانی و مهارت سیاسی در رابطه بین سبک رهبری تحول افرین مدیران با رضایت شغلی کارکنان بود. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارمندان پیمانی و رسمی شهرداری در شهر بندرعباس بودند (300 نفر) که به دلیل محدود بودن جامعه، نمونه پژوهش با جامعه برابر است. تجزیه و تحلیل داده ها با روش تجزیه و تحلیل چند متغیره (معادلات ساختاری) توسط نرم افزار لیزرل انجام گرفت. نتایج این آزمون نشان می دهد که متغیرهای هوش هیجانی، مهارت سیاسی و سبک رهبری مدیران بر رضایت شغلی کارکنان در سازمان تأثیر گذارند. از طرفی متغیرهای مهارت سیاسی و هوش هیجانی با تاثیر بر سبک رهبری تحول گرا منجر به افزایش رضایت شغلی کارکنان می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان