مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی سال هشتم زمستان 1389 شماره 19 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارزیابی کارایی دانشکده های دانشگاه شهید بهشتی با رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی دادهها و مدل برنامه ریزی آرمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

مدل ارزیابی سازمان ناب در شرکت های خودروساز ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

رویکرد تکنولوژیک منابع انسانی: الگویی برای مدیریت واحدهای صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

اجرای مدل تعالی سازمانی و ارتقای بهره وری نیروی انسانی پژوهشی در شرکت پالایش نفت تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

ورود موفق شرکت های کوچک و متوسط به تجارت الکترونیک بین بنگاهی (موردکاوی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی)(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

روش رتبه بندی فازی برای انتخاب پورتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

مدل ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی پیشخور و خودسازمانده کوهونن برای پیش بینی قیمت سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

برنامه ریزی احتمالی چند هدفه برای بهینه سازی مسئله تعیین تعداد نیروی انسانی در سیستم های تولید کارگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

معرفی شبکه پس انتشار فازی جهت پیش بینی فروش کاغذ روزنامه(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱.

رابطه هماهنگی استراتژی سطح کسب وکار و استراتژی مالی با عملکرد سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۲.

بررسی متغیرهای تاثیر گذار بر روند بودجه ریزی یک بانک با استفاده از یک مدل خطی عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷