مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی سال 19 بهار 1400 شماره 60 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی مدل خدمات پس از فروش در کلاس جهانی با رویکرد روش شناسی سیستم های نرم: مورد مطالعه صنعت گاز مایع ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خدمات پس از فروش صنعت گاز مایع ایران(LPG) کلاس جهانی متدلوژی سیستم های نرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 388 تعداد دانلود : 658
صنایع در ایران در خصوص ویژگی های خدمات پس از فروش و تاثیر آن در رابطه با رضایت مشتری آگاهی ندارند. علی رغم تحقیق پیشه روی، یک مدل منسجم در خصوص موضوع حیاتی خدمات پس از فروش در صنعت گاز مایع در ایران توسعه داده نشده است. با توجه به پیچیدگی های طراحی مدل خدمات پس از فروش در صنعت گاز مایع در سطح کلاس جهانی، از رویکرد متدلوژی سیستم های نرم بهره برداری شده است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد مذکور، مسئله ساختار نیافته یعنی طراحی مدلی در سطح کلاس جهانی تبیین شده و سپس با تعیین حدود آن، تصویر گویای بازیگران مختلف سیستم و منافع آنها ترسیم شده است. در مرحله سوم، جهت تبیین تعریف ریشه ای مدل خدمات پس از فروش در این صنعت از رویکرد CATWOE استفاده شده و در مرحله چهارم، یک مدل مفهومی، از فعالیت ها، با استفاده از تعریف ریشه ای ارائه شده است. محقق در این مرحله از تلفیق ISM-Fuzzy Delphi در مراحل حل بهره برداری می کند. در مرحله پنجم، مدل توسعه داده شده با دنیای واقعی مقایسه گردیده است. در مرحله ششم، تغییرات مطلوب و امکان پذیر در قالب شناسایی محدودیت ها سیستم با روش IPA، تبیین و در نهایت در مرحله آخر، با بهره گیری از نتایج مرحله قبل و برای توسعه مدل برای رسیدن به سطح کلاس جهانی به مسئولین و ذی نفعان پیشنهاداتی ارائه شده است.
۲.

تحلیل هیبریدی سیستم دینامیک – عامل بنیان درآمد اپراتورهای تلفن همراه (مطالعه موردی: ورود به عرصه تحول دیجیتال شرکت همراه اول)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پلتفرم دیجیتالی شدن سیستم دینامیک شبیه سازی هیبریدی مدل سازی عامل بنیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 162 تعداد دانلود : 619
با پیشرفت شگرف عرصه ارتباطات درجهان، تغییر شکل و رفتار اپراتورها و دیجیتالی شدن آنها که تا دیروز صرفاً سرویس دهنده بودند وهمچنین خلق تجربه ای متفاوت برای مشتریان اجتناب ناپذیر است. هدف از مقاله حاضر، ایجاد مدل شبیه سازی هیبریدی سیستم دینامیک – عامل بنیان به منظور تحلیل درآمد اپراتور اول کشور در ورود به عرصه تولید پلتفرم های دیجیتال و توسعه اپلیکیشن های بومی می باشد .با استفاده از مدل پیشنهادی این مقاله، ابتدا ضرورت ورود اپراتورها به عرصه های دیجیتال و تولید اپلیکیشن های داخلی بیان شد. سپس عامل هایی که بر روی اکوسیستم تلفن همراه که تولید اپلیکیشن ها و توسعه پلتفرم های مورد نیاز را تحت تاثیر خود قرار می دهند تشریح شدند. با بهره مندی از شبیه سازی هیبریدی سیستم دینامیک و عامل بنیان ، درآمد اپراتور اول کشور در ورود و یا عدم ورود به عرصه دیجیتال و تولید اپلیکیشن های بومی، بررسی شدند. یافته حاکی از آن بود با ورود اپراتور به عرصه تولید اپلیکشن های بومی و اتخاذ رویکرد دیجیتال، گرایش مصرف کنندگان به سوی استفاده بیشتر از خدمات دیتا سوق یافت اما با توجه به تعرفه های متفاوت دیتا و صوت، درآمد اپراتور تا 2 سال آینده تغییر چندانی نخواهد داشت. با استفاده از رویکرد شبیه سازی هیبریدی ، می توان برخی عامل های دارای رفتار پویا را با مدل سیستم دینامیک و برخی که نیاز به بررسی جزیی تر دارند را با مدل عامل ینیان به صورت ترکیبی تحلیل نمود و سناریوهای مختلفی با میانگین خطای نسبی پایین تری ارائه داد.
۳.

طراحی یک شبکه زنجیره تأمین به منظور مدیریت پسماندهای بیمارستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت پسماندهای عفونی برنامه ریزی ریاضی مسأله مکان یابی- مسیریابی الگوریتم رقابت استعماری الگوریتم ژنتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 970 تعداد دانلود : 337
پسماندهای حوزه ی بهداشت و درمان شامل تمام پسماندهایی است که براساس فعالیت های پزشکی و درمانی در بیمارستان ها و مراکز درمانی تولید می شوند. حدود 15 تا 20 درصد این زباله ها را زباله های عفونی تشکیل می دهند که در زمره ی مواد خطرناک قرار می گیرند. زباله های عفونی زباله هایی هستند که قبل از انهدام یا بازیافت باید بی خطرسازی شوند. از این رو در این مقاله جهت مدیریت زباله های عفونی، یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط دوهدفه توسعه داده می شود. در مدل پیشنهادی علاوه بر کمینه سازی هزینه های زنجیره، کاهش ریسک جمعیت در معرض انتشار آلودگی ناشی از زباله های عفونی نیز مدنظر قرار گرفته است. برای این منظور یک زنجیره چندسطحی، با در نظر گرفتن مسأله مکان یابی- مسیریابی سبز ارایه می شود که در آن به مکان یابی مراکز بازیافت، دورریز و پالایش با تکنولوژی های پالایش مختلف و مسیریابی وسایط نقلیه بین سطوح پالایش و بیمارستان پرداخته می شود. مسأله مسیریابی به صورت چندانباره در نظر گرفته شده و از معیار کاهش هزینه ی مصرف سوخت خودروهای ناهمگن، جهت مسیریابی سبز بهره گرفته می شود. در نهایت یک الگوریتم فراابتکاری تلفیقی مبتنی بر الگوریتم رقابت استعماری و الگوریتم ژنتیک توسعه داده می شود و پس از اعتبارسنجی آن، به بررسی عملکرد آن در حل مسایل با ابعاد بزرگ پرداخته می شود که نتایج حاصل از آن حاکی از کارایی و عملکرد مناسب الگوریتم پیشنهادی است.
۴.

نگاشت عوامل موثر بر بکارگیری اینترنت اشیاء در بخش ذخیره سازی زنجیره تامین گندم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنجیره تامین گندم اینترنت اشیاء مرور نظام مند فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 713 تعداد دانلود : 734
مطالعات نشان می دهد که در زمینه بکارگیری اینترنت اشیاء در زنجیره تامین محصولات کشاورزی به ویژه در حوزه کنترل کیفیت و در بخش لجستیک، کمبودهایی وجود دارد و پژوهشگران می توانند از طریق مدل سازی و بهینه سازی، شکاف های نظری موجود در این زمینه را پوشش دهند. لذا، هدف این پژوهش شناسایی مهمترین مقوله های موثر بر بکارگیری اینترنت اشیاء در بخش ذخیره سازی زنجیره تامین گندم و تبیین نحوه ارتباط بین این مقوله ها و در قالب نقشه مضمون است. برای این منظور، مقاله حاضر با استفاده از روش شناسی مرور نظام مند و روش فراترکیب و با جستجوی پایگاه های استنادی وب آو ساینس و اسکوپوس، به جمع آوری اطلاعات و کدگذاری آنها می پردازد و برای این هدف از رویه کدگذاری نظریه داده بنیاد بهره می برد. در نهایت، نتایج حاصل از فراترکیب منجر به شناسایی و استخراج 3 مقوله کلان؛ فناوری اینترنت اشیاء، مقوله اصلی (ذخیره سازی مبتنی بر اینترنت اشیاء)، و نتایج و پیامدهای بکارگیری اینترنت اشیاء گردید.
۵.

یک مدل استوار دو هدفه برای مکان یابی- مسیریابی و اشتراک گذاری ظرفیت در مناطق ناحیه بندی شده تحت شرایط عدم قطعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مکان یابی-مسیریابی ناحیه بندی به اشتراک گذاری ظرفیت بهینه سازی استوار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 949 تعداد دانلود : 289
یکی از مهمترین رویکردها که منجر به ایجاد مزیت های متنوعی برای بنگاه های اقتصادی می باشد، ناحیه بندی مناطق به مکان های سرویس دهی و واحد های متقاضی می باشد که باعث افزایش سطح دسترسی مشتریان جهت دریافت خدمت می باشد. به طوری که می تواند در طراحی مجدد و ناحیه بندی مجدد شرکتها نیز مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر مسیریابی وسایل حمل و نقل جهت ارائه محصولات به مشتریان در صورتی که در مناطق ناحیه بندی شده انجام پذیر می تواند منجر به برنامه ریزی هر چه بهتر در سرویس دهی به مشتریان گردد. با این حال در هیچ یک از تحقیقات انجام گرفته شده در حوزه طراحی شبکه زنجیره تامین، مسیریابی وسایل حمل و نقل در نواحی طبقه بندی شده مورد بررسی قرار گرفته نشده است. از اینرو در این تحقیق یک مدل ریاضی دو هدفه ارائه شده است تا بصورت همزمان ناحیه بندی مناطق، مکانیابی-تخصیص تسهیلات، اشتراک گذاری خدمت و انتقال خدمت درون منطقه ای و مسیریابی وسایل حمل و نقل به صورت توامان انجام پذیرد. تابع هدف اول به دنبال کمینه نموده مجموع هزینه های شبکه زنجیره تامین می باشد. تابع هدف دوم به دنبال حداقل نمودن حداکثر حجم تقاضای مازاد سرویس دهنده ها می باشد.همچنین رویکرد بهینه سازی استوار به منظور لحاظ نمودن عدم قطعیت در برخی از پارامترهای مدل ارائه شده بکار گرفته شده است. به علاوه یک مطالعه موردی در صنعت نفت و گاز مورد بررسی قرار گرفته شده است.
۶.

ارزیابی مدیریت دانش در زنجیره تامین با استفاده از چارچوب EFQM و روشهای تصمیم گیری چند شاخصه فازی (FMADM) و برنامه ریزی چندهدفه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت دانش زنجیره تامین EFQM تصمیم گیری چندمعیاره فازی برنامه ریزی چندهدفه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 110 تعداد دانلود : 626
مدیریت دانش یکی از عوامل موثر در ارتقای عملکرد زنجیره تامین سازمان است که این عامل می تواند با استفاده از چارچوب هایی همچون مدل تعالی EFQM در راستای کسب مزیت رقابتی بهتر تقویت گردد. در این پژوهش، ابتدا توانمندسازهای مدیریت دانش بر اساس معیارهای توانمندساز EFQM دسته بندی می گردد و سپس، به منظور برآورد دقیق وزن (اهمیت) هر توانمندساز مدیریت دانش با استفاده از روش ANP فازی، روابط علت – معلولی میان معیارهای توانمندساز EFQM با استفاده از روش دیمتل فازی ارزیابی می گردد. همچنین، به منظور برآورد میزان اهمیت هر توانمندساز مدیریت دانش در تسهیم دانش میان افراد زنجیره از روش AHP استفاده می گردد. به منظور بهینه سازی مدیریت دانش و اتخاذ یک استراتژی مدیریت دانش در هرقسمت از زنجیره تامین و انتخاب افراد ذی صلاح جهت بهینه سازی نشر دانش در بخش تحقیق و توسعه از برنامه ریزی چند هدفه مختلط استفاده می گردد. نتایج این مدل نشان می دهد که هر بخش از زنجیره تامین باید بر توسعه برخی توانمندسازها تمرکز نموده و هر کدام استراتژی مشخصی را اتخاذ می نمایند. همچین این نتایج بر اثرگذاری توانمندسازها و توسعه آن ها در زمینه انتخاب افراد ذی صلاح تاکید دارد.
۷.

مدل ریاضی و الگوریتم فراابتکاری برای مساله زمانبندی جریان کارگاهی ترکیبی با منابع دوگانه محدودو در نظر گرفتن رد کارها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زمانبندی جریان کارگاهی ترکیبی الگوریتم فرا ابتکاری استراتژی رد کارها الگوریتم بهینه سازی پرنده استوایی دریایی منابع دوگانه محدود انسان و ماشین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 838 تعداد دانلود : 899
در دنیای واقعی، بنگاه های اقتصادی با محیط تولیدی جریان کارگاهی ترکیبی عموماً علاوه بر محدودیت در ماشین آلات با محدودیت نیروی انسانی و افزایش هزینه حقوق و دستمزد و تلاش برای استفاده بهتر از نیروی کار روبه رو هستند. از جهتی نیازمندی های تحویل مشتریان با توجه به محدودیت های منابع مزبور، استفاده از رد کارها را به منظور اقناع نیازمندی های متمایز مشتریان ضروری می کند. لذا این تحقیق منابع دوگانه محدود انسان و ماشین را با در نظر گرفتن رد کارها در مساله زمانبندی جریان کارگاهی ترکیبی جهت کمینه سازی هزینه خالص کل (جمع مجموع هزینه های به دست آمده از رد کارها و هزینه جریمه کل) مورد مطالعه قرار داده است که کاربرد گسترده ای در بسیاری از مسائل صنعتی دارد. در این تحقیق یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط جدید برای این مساله توسعه داده می شود. علاوه بر این به علت NP-hard بودن مساله مورد بررسی، یک الگوریتم بهینه سازی پرنده استوایی دریایی بهبود یافته جدید با یک روش رمزگشایی جدید برای حل مسائل با اندازه بزرگ ارائه می شود. به منظور ارزیابی الگوریتم بهینه سازی پیشنهادی، 5 الگوریتم شناخته شده در ادبیات تحقیق (الگوریتم سیستم ایمنی بدن مصنوعی مبتنی بر ایمونوگلوبولین، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم زنبور عسل مصنوعی گسسته، الگوریتم توسعه یافته کرم میوه و الگوریتم بهینه سازی توسعه یافته پرندگان مهاجر) با مساله پیشنهادی تطبیق داده شده است و در نهایت عملکرد الگوریتم بهینه سازی پیشنهادی در مقایسه با الگوریتم های تطبیق یافته، مورد بررسی قرار گرفته است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷