مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی سال 21 بهار 1402 شماره 68 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مدل تئوری بازی استکلبرگ با تقاضای وابسته به قیمت و فضای قفسه تحت قرارداد تسهیم درآمد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازی استکلبرگ فضای قفسه قرارداد تسهیم درآمد قیمت گذاری هماهنگی زنجیره تأمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 748 تعداد دانلود : 844
این مقاله به یک مسئله هماهنگی زنجیره تأمین که تحت قرارداد تسهیم درآمد هماهنگ شده است، می پردازد. یکی از عواملی که در مدل سازی سیستم های موجودی بسیار تأثیرگذار است تقاضا می باشد. در صنعت خرده فروشی، شرکت ها موظف اند بر اساس قرارداد تعیین شده، کالا هایشان را در تاریخی معین وارد فروشگاه کرده و سپس در تاریخی معین از آن خارج کنند؛ بنابراین این موضوع مطرح است که بیشترین فضای قفسه به کدام محصولات اختصاص پیدا می کند. تخصیص بهینه فضای قفسه ها در صنعت خرده فروشی نقش مهمی بر فروش کالاها و سود فروشگاه دارد. علاوه بر این، با کمک تغییر قیمت نیز می توان تقاضا را کنترل کرد؛ بنابراین چنانکه در این تحقیق نشان داده شده است، در نظر گرفتن عوامل مختلفی چون قیمت، فضای قفسه تخصیص داده شده و اثر تصویر برند محصول و تبلیغات بر تقاضا، منجر به ایجاد تابع تقاضای جدیدی می شود. بر این اساس، مدل سازی در هر سه حالت غیرمتمرکز، متمرکز و هماهنگ انجام شده است. در مدل موردبررسی از بازی استکلبرگ استفاده شده و نشان داده شده است که قرارداد تسهیم درآمد چطور منجر به نتیجه برد - برد در زنجیره تأمین می شود. درنهایت برای شفاف سازی مدل مثال عددی ارائه شده است و تحلیل حساسیت روی برخی از پارامترهای اثرگذار مدل انجام شده است. به علاوه، نتایج تحلیل حساسیت نشان داد مدل نسبت به پارامتر کشش قیمت روی تقاضا، حساسیت بیشتری دارد و این پارامتر در عمل باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد.
۲.

تعیین قیمت بهینه در صنعت فولاد با استفاده از الگوهای انحصار چندجانبه با رویکرد شبکه عصبی و نظریه بازی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قیمت بهینه شبکه عصبی نظریه بازی ها بازی همکارانه و غیرهمکارانه صنعت فولاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 857 تعداد دانلود : 71
یکی از چالش هایی که صنعت فولاد با آن روبه رو می باشد، اداره و مدیریت زنجیره تأمین می باشد. بر این اساس در تحقیق حاضر بر اساس سناریوهای 3 گانه عدم همکاری و حرکت هم زمان (کورنو)، عدم همکاری و حرکت ترتیبی (استکلبرگ) و رفتار همکاری (تبانی)، در زنجیره تأمین فولاد پرداخته خواهد شد. روش تحقیق ازنظر هدف کاربردی می باشد. بازه زمانی تحقیق داده های فصلی 2011 تا 2020 و نرم افزار مورداستفاده نرم افزار متلب می باشد. در این مقاله یک مدل ترکیبی بر اساس شبکه های عصبی مصنوعی و تئوری بازی ها ارائه شده است تا بتواند در تعیین سطح قیمت و تولید بهینه به فعالان صنعت فولاد کمک کند. جهت پیش بینی قیمت فولاد از سه شبکه عصبی بیزین، بردارهای پشتیبان و پاد انتشارگراسبرگ بهره گرفته شد. نتایج بیانگر این واقعیت است که مدل پاد انتشار گراسبرگ دقت بالاتری در پیش بینی قیمت فولاد دارد. نتایج بیانگر این واقعیت است که با حرکت از سمت بازی کورنو به سمت بازی استکلبرگ و از بازی استکلبرگ به سمت بازی تبانی در زنجیره تأمین موجب افزایش قیمت در صنعت فولاد به ازای هر تن 6 دلار و میزان عرضه محصول در دامنه 1500 تا 4000 تن خواهد بود، به عبارتی با افزایش سطح تبانی در بازار فولاد میزان محصول بیش تری در بازار عرضه شده و هم زمان سطح قیمت محصول نیز افزایش خواهد یافت که این امر موجب کاهش رفاه مصرف کننده فولاد در بازار خواهد شد.
۳.

بهینه سازی خطوط تولید چند محصولی با رویکرد شبیه سازی و برنامه ریزی چند هدفه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خطوط تولید نامطمئن بهینه سازی چند هدفه شبیه سازی طراحی آزمایشات متدولوژی سطح پاسخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 561 تعداد دانلود : 535
این مطالعه، به بررسی خطوط تولید چند محصولی نامطمئن با چیدمان ترکیبی (سری-موازی) با احتمال خرابی ماشین آلات در هر ایستگاه کاری می پردازد. هدف از این پژوهش، توسعه یک مدل ریاضی چند هدفه شامل بیشینه سازی نرخ تولید و کمینه سازی هزینه های ناشی از کاهش زمان پردازش ایستگاه های کاری و هم چنین حجم کل بافرها، با توجه به مقادیر بهینه میانگین زمان پردازش هر محصول در هر ایستگاه و حجم بافر میان ایستگاه های کاری می باشد. بدین منظور جهت پیکره بندی ساختار مدل ریاضی از تکنیک هایی نظیر شبیه سازی، طراحی آزمایشات و رویه سطح پاسخ و جهت حل آن از الگوریتم های فرا ابتکاری ژنتیک مرتب سازی نامغلوب(NSGA-II) و ژنتیک رتبه بندی نامغلوب(NRGA) استفاده شده است. اعتبار مدل ریاضی چند هدفه و کاربرد متدولوژی پیشنهادی حل مدل، در یک مطالعه موردی بررسی گردیده است. درنهایت، عملکرد الگوریتم های به کارگرفته شده در تحقیق حاضر مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد مدل ریاضی چند هدفه پیشنهادی جهت بهینه سازی خطوط تولید نامطمئن معتبر بوده و توانایی دستیابی به نقاط بهینه (نزدیک به بهینه) در سایر مسائل مشابه با ابعاد بزرگ تر و پیچیدگی بیشتر را دارا می باشد.
۴.

مدل ترکیبی لجستیک چابک و تاب آور در سازمان های پلیسی با استفاده از روش تحلیل تماتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: لجستیک چابک و تاب آور سازمان های پلیسی روش تحلیل تماتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 399 تعداد دانلود : 987
این پژوهش ازنظر هدف کاربردی-توسعه ای و از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه پژوهش عبارت است از مدیران و فرماندهان خبره نیروی انتظامی مرتبط با فرماندهی عملیاتی در حوزه پلیسی و اساتید خبره دانشگاهی لجستیک پلیس و مدیران خبره لجستیکی که دارای مدرک حداقل کارشناسی و حداقل 15 سال مدیریت در سطوح عالی پلیسی و آمادوپشتیبانی می باشند. ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته با استفاده از نظرات 22 نفر از خبرگان جامعه موردبررسی به روش قضاوتی هدفمند است. روش تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز روش تحلیل تماتیک است. یافته های حاصل از پژوهش در طراحی مدل حاکی از آن است که مدل لجستیک چابک و تاب آور پلیس دربرگیرنده 178 شاخص، 30 مؤلفه و 6 بعد اساسی ازجمله سازمان و مدیریت، فناوری، اقدامات لجستیکی، تأمین و توزیع، قابلیت های چابکی و قابلیت های تاب آوری است. مدل لجستیک چابک و تاب آور در یک رویکرد یکپارچه که در این پژوهش موردنظر بوده است، دارای هم پوشانی هایی میان دو مفهوم چابکی و تاب آوری در یک نگاه مجزا است اما بر اساس مبانی نظری این دو رویکرد دارای زمینه های مشترکی هستند. درواقع چنانچه چابکی را پیش زمینه نظری ازنظر تقدم و تأخر تاریخی در نظر بگیریم، به نوعی تاب آوری اگرچه پس از مفهوم چابکی ارائه گردید، اما عملاً رویکرد تاب آوری که بازگشتی به حالت اولیه و یا مطلوب تر از آن در نظر گرفته می شود، بدون توجه به عناصر چابکی امکان پذیر نیست. با توجه به ماهیت و حساسیت مأموریت سازمان های پلیسی، استفاده از رویکردهای توانمندساز لجستیک در جهت حرکت سریع و چابک و از طرف دیگر، بازیابی لجستیک در شرایط بحران و در صورت بروز اختلال و شکست، از مهم ترین ارکان کلیدی در مدیریت لجستیک سازمان های پلیسی است. ازاین رو، هدف از این پژوهش ارائه مدلی ترکیبی برای لجستیک چابک و تاب آور در سازمان های پلیسی است.
۵.

توسعه مدل مدیریت زنجیره تامین لارج- اثربخش با رویکرد پویایی سیستم ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تامین لارج شبیه سازی بهینه سازی پویایی سیستم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 721 تعداد دانلود : 715
امروزه متخصصان زنجیره تأمین برای افزایش رقابت پذیری، اثربخشی و کاهش مشکلات در زنجیره تأمین به دنبال توسعه یکپارچه مدل زنجیره تأمین می باشند. ازاین رو همواره به دنبال شناسایی و توسعه این فرایند هستند تا بتوانند جنبه های بیشتری از زنجیره را پوشش دهند. افزودن شاخص های اثربخشی در کنار شاخص های مطرح لارج و به کارگیری مبانی سیستم دینامیک برای ارتقا عملکرد زنجیره تأمین ازجمله نوآوری های این مطالعه می باشد. ابتدا با استفاده از ادبیات تحقیق و مطالعات، ۱۲ سرفصل از شاخص ها به عنوان شاخص های لارج اثربخش انتخاب شد. سپس با روش دلفی فازی ارتباطات و میزان اهمیت هریک از این مؤلفه ها مشخص شد و بازهم متغیرهای پراهمیت تر جهت بررسی بیشتر مدل شدند. بر این اساس با استفاده از مفاهیم دستگاه های پویا حلقه های علی معلولی ترسیم شد. سپس برای بررسی کارکرد مدل، فرضیه های پویا با نظر افراد خبره تدوین گردید. در گام بعدی دیاگرام جریان مدل و همچنین آزمون های اعتبار سنجی مدل پیشنهادی صورت گرفت. نهایتاً با بررسی خروجی های به دست آمده از سناریوهای پیشنهادی مشخص شد که اکثر متغیرها در حالت لارج اثربخش رفتار بهبودیافته ای دارند.
۶.

طراحی شبکه لجستیک حلقه بسته پایدار با در نظر گرفتن تقاضای چند حالته در شرایط عدم قطعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته اعداد فازی شهودی ذوزنقه ای برنامه ریزی ریاضی فازی تعاملی مسأله چند هدفه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 177 تعداد دانلود : 332
توجه به بازگرداندن محصولات به چرخه تولید نیاز استفاده از زنجیره تأمین حلقه بسته را بالا برده و همچنین اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت های صنعتی و پیشرفت صنایع، احساس نیاز و علاقه مندی پژوهشگران را به طراحی زنجیره تأمین پایدار با توجه به مسائل اقتصادی، زیست محیطی و مسائل اجتماعی بیش از پیش به خود جلب کرده است. بدین منظور، این مقاله یک مدل برنامه ریزی ریاضی فازی عدد صحیح چند هدفه برای طراحی یک زنجیره تأمین حلقه بسته پایدار تحت شرایط عدم قطعیت ارائه می کند. مدل ارائه شده سعی می کند تا میزان سود و همچنین تأثیرات اجتماعی را بیشینه و میزان ورود گازهای آلاینده به محیط را کمینه کند. همچنین از آنجایی که علاوه بر عدم قطعیت، شک و تردید نیز تصمیم گیرنده را دچار چالش می کند، برای تعیین مقادیر پارامترها، از اعداد فازی ذوزنقه ای شهودی استفاده شده است. برای قطعی سازی توابع هدف و محدودیت های مدل به ترتیب از روش امید ریاضی و اندازه اعتبار شهودی توسعه داده شده است. سرانجام برای حل مسأله چند هدفه قطعی بدست آمده، از روش برنامه ریزی فازی تعاملی استفاده شده است. به منظور کارایی و اعتبار سنجی مدل و روش حل پیشنهادی، سه مثال عددی در ابعاد مختلف طراحی و حل شده است.
۷.

ارائه مدل سنجش سطح بلوغ هوش تجاری در کسب و کارهای الکترونیکی (مورد مطالعه: شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بلوغ شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی کسب وکار الکترونیکی هوش تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 894 تعداد دانلود : 997
هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل سنجش سطح بلوغ هوش تجاری در کسب و کارهای الکترونیکی برای شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی است که به روش کیفی مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی انجام شده است. تعداد مشارکت کنندگان در این پژوهش 10 نفر از متخصصین، خبرگان و مدیران کسب و کارهای الکترونیکی که در حوزه ارائه خدمات اینترنت فعالیت داشته اند، می باشد که با استفاده از روش تمایز حداکثری انتخاب شدند. اطلاعات از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساخت یافته جمع آوری و با استفاده از روش کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها توسط تکنیک دلفی در 5 سطح از بلوغ هوش تجاری (سطح1: بلوغ ابتدایی، سطح 2: بلوغ تکرار پذیر، سطح 3: بلوغ تعریف شده، سطح 4: بلوغ مدیریت شده، سطح 5: بلوغ بهینه شده) طبقه بندی شد. سپس مدلی شامل 33 بعد و 232 شاخص تایید شده در ادبیات موضوعی پژوهش طراحی شد که در آن ابعاد و شاخص ها طبق نظر پژوهشگر و تایید خبرگان در سطوح پنج گانه بلوغ هوش تجاری توزیع شدند و در نهایت با استفاده از تحلیل عامل تائیدی در نرم افزار SmartPLS مدل تائید شد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷