مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی سال پانزدهم پاییز 1396 شماره 46 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

نگاشت مدل تولید پایدار با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری و دیمتل فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پایداری تولید پایدار مدل سازی ساختاری تفسیری تکنیک دیمتل فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 145 تعداد دانلود : 581
اندازه گیری شاخصهای تولید پایدار به علت دستورات دولت و افزایش آگاهی افراد برای حفاظت از محیط زیست و کاهش ضایعات، در حال تبدیل شدن به یک فعالیت مهم زیست محیطی است. شاخصهای تولید پایدار میتواند برای ارزیابی اثر فعالیتهای مختلف مدیریت و تولید استفاده شود و در نتیجه یک سازوکار مناسب برای نظارت بر عملکرد تولید پایدار به منظور حرکت به سمت پایداری شرکت فراهم کند.هدف از انجام این پژوهش، ارتقاء سطح پایداری در پالایشگاه نفت اصفهان از طریق شناسایی شاخصهای تولید پایدار و تعیین روابط میان این شاخصها به منظور تدوین مدل تولید پایدار و همچنین تعیین شدت اثر شاخصها بر یکدیگر میباشد.بدین منظور با استفاده از مرور گسترده ادبیات موضوع و همچنین نظرات خبرگان، 12 شاخص تولید پایدار در پالایشگاه شناسایی شدند. سپس با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری روابط میان این شاخصها و اثرگذار یا اثرپذیر بودن آنها تعیین گردید. به منظور تعیین شدت این روابط از تکنیک دیمتل فازی بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که انجام نظارت وکنترل، استفاده از منابع با بهره وری بالا، استفاده از فن آوری با بهره وری بالا، بهینه سازی برنامه تولید برای بهبود بهرهوری شاخصهای اساسی دستیابیبه تولید پایدار در پالایشگاهمی باشند.
۲.

تحلیل روابط میان عوامل مدیریت کیفیت زنجیره ی تأمین صنعت گاز با رویکرد ترکیبی مدل سازی ساختاری تفسیری فازی و تحلیل مسیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت کیفیت فراگیر مدیریت کیفیت زنجیره تأمین مدل سازی ساختاری تفسیری فازی صنعت گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 283 تعداد دانلود : 350
با افزایش رقابت پذیری ناشی از جهانی سازی، رقابت سازمان های امروزی در میان زنجیره ی تأمین افزایش یافته و تمام کانال های زنجیره و سازمان های خارجی را شامل شده است. دیدگاه های درون سازمانی مرتبط با کیفیت دارای محدودیت هایی می باشد، بنابراین تولیدکنندگان باید توجه خود را به رویکرد های میان سازمانی کیفیت نظیر مدیریت کیفیت زنجیره ی تأمین 0 معطوف نمایند. چراکه بکارگیری مدیریت کیفیت زنجیره ی تأمین، شرکت های تولیدی را در نیل به نیازهای مشتریان در بازار رقابتی توانمند خواهد ساخت.برای این منظور در این تحقیق پس از شناسایی ساختار مدیریت زنجیره تأمین و عملیات مدیریت کیفیت از طریق مرور مفهومی ادبیات، تعریفی مفهومی و جامع از مدیریت کیفیت زنجیره ی تأمین ارائه شده و در نهایت با بررسی ابعاد آن، چارچوبی مفهومی شامل 2عامل اصلی ارائه شد. ارتباط و توالی این عوامل با مدل سازی ساختاری تفسیری فازی مشخص گردید. در این راستا پس از ارزیابی، این عوامل در پنج سطح قرار گرفتند. در ادامه مدل ساختاری بدست آمده، با روش تحلیل مسیرتأیید شد.به این ترتیب مدل ارائه شده می تواند چراغ راه صنعت گاز در پیاده سازی مدیریت کیفیت در زنجیره تأمین شان و دستیابی به مزایای رقابتی و ارضای هر چه بیشتر نیازهای مشتریان باشد
۳.

توسعه یک مدل جدید دوهدفه و حل آن بوسیله بهینه سازی از طریق شبیه سازی جهت تخصیص بهینه نیروی انسانی و تجهیزات موازی به ایستگاه ها در یک خط تولید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهینه سازی شبیه سازی الگوریتم ژنتیک بالانس خط تولید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 883 تعداد دانلود : 925
در این مطالعه، کاربرد شبیه سازی در بهینه سازی دو هدفه ی یک مسئله ی بالانس خط مونتاژ تشریح گردیده است که در آن هدف، تعیین مقادیر بهینه تخصیص نیروی انسانی و تجهیزات موازی به ایستگاهها می باشد، به طوری که با حداقل هزینه های افزایش تجهیزات و نیروی انسانی در ایستگاهها، خروجی خط تولید به بیشترین مقدار خود افزایش یابد. به عبارت دیگر با استفاده بهینه از منابع موجود خروجی تولید حداکثر شده و بهرهوری به حداکثر میزان ممکن ارتقاء یابد. بدین منظور، به کمک بهینه سازی ازطریق شبیه سازی، فرایند خط تولید ، تحت یک مدل شبیه سازی در نرمافزار ED شبیه سازی شده است. پس از اعتبارسنجی مدل با استفاده از طرح آزمایش سناریوهای متنوعی طراحی و در مدل شبیه سازی اجرا شد، مقادیر ممکن برای دو متغیر تعداد نیروی انسانی و تعداد تجهیزات موازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک به دست آمده و در یک نمودار پارتو نشان داده شده است و نتایج با وضعیت فعلی خط تولیدمقایسه گردیده است.
۴.

ارائه مدل تحلیل پوششی داده های چند بخشی جدید برای ارزیابی کارایی شعب بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارایی نسبی تحلیل پوششی داده ها مدل چند بخشی الگوریتم فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 310 تعداد دانلود : 617
با نگاهی به تعریف اقتصادی کارایی به معنای مصرف بهینه منابع برای تولید حداکثر خروجی ممکن می توان اهمیت این مفهوم را در نظام های مدیریتی درک نمود. مدیران اصولاً تلاش دارند با بهره برداری بهینه از منابع خود در راستای تولید خروجی ها، رضایت تمامی ذینفعان خود را برآورده سازند. این نکته در صنعت بانکداری ایران از اهمیت مضاعفی برخوردار است که به هزینه های بالای نگهداری پول باز می گردد. در مقاله حاضر با نگاهی به ساختار فعالیت بانک ها در ایران، مدلی متشکل از پنج بخش مختلف ارائه شده که جریان امور را در بانک ها به تصویر می کشد. بر این اساس یک مدل ریاضی مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی کارایی این ساختار پنج بخشی ارائه و با بهره گیری از رویکرد فازی، روشی برای حل آن پیشنهاد شده است. کاربرد مدل پیشنهادی در 032 شعبه یکی از بانک های کشور گویای آن است که با وجود کارایی نسبتاً قابل قبول در زمینه جذب منابع و مدیریت، کارایی بخش های خدمات، تخصیص منابع و سودآوری با مشکل جدی مواجه است
۵.

ارائه یک الگوریتم ترکیبی برای حل مسئله مکانیابی مسیریابی - چندکالایی با در نظر گرفتن سیستمهای فرابارانداز در زنجیره تامین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه های توزیع مکانیابی مسیریابی چند کالایی سیستمهای فرابارانداز الگوریتم سیستم - ایمنی مصنوعی بدن الگوریتم ازدحام ماهیهای مصنوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 682 تعداد دانلود : 401
مسئله مکانیابی مسیریابی با وجود سیستمهای فرابارانداز به عنوان یک زمینه تحقیقاتی جدید برای شبکههای - توزیع در زنجیره تامین محسوب میشود. هدف از این مسئله طراحی همزمان یک مکان برای مرکز فرابارانداز و مسیریابی وسایل نقلیه با توجه به حداقلسازی هزینههای سیستم میباشد، که به عنوان یک مسئله NP-hard شناخته شده است. در تحقیق حاضر، یک مدل برنامهریزی عدد صحیح مختلط ) MIP ( دو مرحلهای برای مسئله مکانیابی مسیریابی چند کالایی با درنظر گرفتن مراکز فرابارانداز با توجه به کاربردهای بالقوه آن در - شبکههای توزیع ارائه شده است. نوآوری اصلی این مقاله در چند کالایی بودن مدل پیشنهادی و همچنین روش حل آن به صورت یک الگوریتم ترکیبی بر مبنای دو الگوریتم فراابتکاری سیستم ایمنی مصنوعی بدن و ازدحام ماهیهای مصنوعی میباشد، فرضیاتی نیز در مدل پیشنهادی ارایه شده است که آن را از مدلهای ارائه شده در این حوزه متمایز میسازد. برای بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی، ابتدا مسائل نمونهای با اندازه کوچک و بزرگ به صورت تصادفی تولید شده و مدل MIP توسط الگوریتمهای دقیق، سیستم ایمنی مصنوعی بدن، ازدحام ماهیهای مصنوعی و یک الگوریتم نمونه، حل و سپس با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج محاسباتی نشان میدهد که الگوریتم پیشنهاد شده در این پژوهش، جوابهای بهتری نسبت به سایر الگوریتم- های بیان شده ارائه میدهد و همگرایی مناسبی به راه حلهای مطلوب دارد
۶.

تبیین راهبردهای رقابت پذیری تولید با رویکرد گسترش کارکرد عملکرد کیفیت فازی و مدلسازی ساختاری تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبرد تولید عوامل رقابتی تحلیل شکاف گسترش کارکرد عملکرد کیفیت فازی مدل سازی ساختاری تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 288 تعداد دانلود : 438
راهبردهای تولیدی به عنوان رایجترین توانمندی قابل کنترل درونی شرکتها نقش بسیار کلیدی در کسب مزیت رقابتی پایدار ایفا میکند. شناسایی و توسعه این راهبردها مستلزم درک روشنی از نقش آنها در کسب مزیت رقابتی و نیز تأثیرات متقابلشان بر یک دیگر است. در همین راستا، مقاله حاضر با استفاده از روشهای گسترش کارکرد عملکرد کیفیت فازی و مدلسازی ساختاری تفسیری به ارائه رویکردی کاربردی برای ارزیابی راهبردهای تولیدی پرداخته است. نتایج گسترش کارکرد عملکرد کیفیت فازی حاکی از آن است که، شرکت مورد مطالعه در عوامل رقابتی تسهیلات فروش، تنوع محصول و فناوری تولید از وضعیت مطلوب برخودار است و عملکرد آن در بهای تمام شده و سرعت تحویل مطلوب نیست. در ادامه بهمنظور کمک به مدیران در اولویتبندی تخصیص منابع به راهبردهای تولیدی از مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد؛ که یافتهها نشان میدهد که توانمندسازی منابع انسانی بالاترین اولویت اجرا را در شرکت فذا دارد.
۷.

ارائه یک مدل چند هدفه لجستیک معکوس با درنظرگرفتن تخفیف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنجیره تأمین لجستیک معکوس مدل چندهدفه شرایط عدم قطعیت تخفیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 819 تعداد دانلود : 202
رویکرد و نگرش جدیدی پیرامون موضوع لجستیک تحت عنوان لجستیک معکوس به وجود آمده است که یکی از گرایش های جدید در مدیریت لجستیک، بازیافت1 ، چرخه مجدد 9 و یا استفاده مجدد از محصولات است. طراحی شبکه لجستیک در حالت رو به جلو و معکوس از موضوعات بسیار مهمی است که بعد استراتژیک طراحی زنجیره تامین را تشکیل می دهد. در این مقاله، برای مسئله لجستیک معکوس یک مدل ریاضی برنامه ریزی مختلط عددصحیح (MILP) ارائه شده است. در این مدل هزینه های احداث مراکز، هزینه های حمل و نقل و هزینه های خرید از تامین کننده خارجی کمینه و همچنین اهمیت تامین کنندگان خارجی نیز بیشینه گردیده است. با توجه به اینکه مدل پیشنهادی Np-hard می باشد، لذا جهت حل مدل از الگوریتمهای NSGA-II و NRGA استفاده شده است

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷