مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی سال 19 پاییز 1400 شماره 62 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

فرآیند قیمت گذاری محصول در خوشه های صنعتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خوشه صنعتی قیمت گذاری تعرفه ای بازی استکلبرگ الگوریتم ژنتیک روش تاگوچی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 826 تعداد دانلود : 719
بیش از یک دهه است که توسعه صنعتی مبتنی بر ساختار خوشه های صنعتی، به عنوان یک استراتژی نوین مورد برنامه ریزی و سیاستگذاری کشورهای صنعتی در حال توسعه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت نقش خوشه های صنعتی در برنامه های توسعه اقتصادی، ارائه راهکارهایی به منظور بهبود، پیشرفت و توسعه خوشه ها همواره مسئله مورد توجه محققان و متخصصان این موضوع بوده است. هدف از پژوهش حاضر نیز ارائه راهکاری برای فرآیند قیمت گذاری محصول در این پدیده صنعتی-اقتصادی می باشد به گونه ای که ساختار مدل پیشنهادی بر پایه سازوکارها و فعالیت های اجزای تشکیل دهنده ی خوشه های صنعتی تعریف گردیده است.فرآیند قیمت گذاری پیشنهادی بر اساس مفهوم بازی استکلبرگ و استراتژی قیمت گذاری تعرفه ای ارائه گردیده و به منظور حل مدل در سطوح تولیدی خوشه، از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک استفاده شده است. در پایان، عملکرد و کارایی مدل ارائه شده در قالب یک مثال عددی مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش تنظیم پارامتر تاگوچی مقادیر بهینه متغیرهای مدل ارائه گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از حل مدل پیشنهادی، قیمت بهینه عمده فروشی محصولات خوشه تعیین گردیده و هر بنگاه بر اساس مقدار بهینه تقاضای خود تعرفه مناسب خوشه را انتخاب می نماید.
۲.

مدل سازی فرایند تحلیل بازار از طریق رویکرد شبیه سازی ترکیبی SD-DES (مطالعه موردی: بازار تلفن همراه کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبیه سازی ترکیبی پویایی سیستم گسسته پیشامد بازار تلفن همراه رضایت مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 489 تعداد دانلود : 339
امروزه کسب وکارهایی موفق ترند که مشتریان خود را راضی نگه دارند و افزون بر سطح کلان سیاست گذاری های خود، به سطح خُرد و جزئیات بازار نیز توجه جدی داشته باشند. در این مقاله در راستای بررسی هرچه بیشتر عوامل تأثیرگذار در بازار تلفن همراه، از روش پویایی سیستم به همراه روش گسسته پیشامد به صورت ترکیبی استفاده شده است. دو شرکت همراه اول و ایرانسل به عنوان بازیگران اصلی بازار تلفن همراه ایران، به عنوان دو رقیب در نظر گرفته شده اند. از آنجایی که در تحلیل و شناخت عوامل تأثیرگذار بر سهم بازار، سطوح عملیاتی و استراتژیک بر یکدیگر اثر می گذارند، پس از مشخص نمودن عوامل تأثیرگذار در هر سطح، از رویکرد گسسته پیشامد در سطح عملیاتی، و رویکرد پویایی سیستم در سطح استراتژیک و ترکیب آن ها جهت ارائه مدل ترکیبی بازار تلفن همراه بهره گرفته شده است.یافته ها حاکی است هرگونه تغییری در سطوح عملیاتی و استراتژیک هر یک از رقبا، تأثیر جدی در نرخ افزایش / کاهش رضایت از خدماتشان و متعاقب آن افزایش یا کاهش مشتریان خواهد داشت. از سویی، نشان می دهد که چطور می توان با ترکیب روش های شبیه سازی گسسته پیشامد و پویایی سیستم، سطح بیشتری از جزئیات را مورد توجه قرار داد.مدل ترکیبی پیشنهادی در مقایسه با مدل های شبیه سازی ساده جزئیات بیشتری از اتفاقات را مورد بررسی قرار می دهد، از این رو، می توان از آن برای بررسی سناریوهای مختلف تصمیم گیری و تصمیم سازی بهره برد.
۳.

تأثیر مدیریت کیفیت زنجیره تأمین و عملکرد نوآوری بر عملکردعملیاتی کسب وکارهای فعال در صنایع غذایی استان گلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت کیفیت زنجیره تامین قابلیت های مدیریت کیفیت زنجیره تامین عملکرد نوآوری عملکرد عملیاتی صنایع غذایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 401 تعداد دانلود : 878
اهمیت عملکرد نوآوری به عنوان یکی از ابعاد مهم عملکرد شرکت ها، در ادبیات مدیریت کیفیت زنجیره تأمین (SCQM) به اندازه کافی مورد تأکید و بررسی قرار نگرفته است. علاوه بر این، تحقیقات داخلی در مورد قابلیت های SCQM، به عنوان محرک اساسی SCQM، بسیار محدود بوده است. برای پر کردن این شکاف تحقیقاتی، این مقاله به بررسی اینکه چگونه قابلیت های SCQM و عملکردهای SCQM می توانند بر نوآوری و عملکرد عملیاتی شرکت تأثیر گذار باشد و نحوه تعامل آنها با یکدیگر چگونه است، پرداخته است. ب ه همی ن منظ ور اطلاع ات مورد نیاز از جانب م دیران و کارشناسان بنگاه های فعال در صنایع غ ذایی استان گلستان با استفاده از پرسش نامه گ ردآوری و مورد تجزی ه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد شیوه های SCQM تأثیر مثبتی بر قابلیت های SCQM دارد. از نتایج به دست آمده دیگر اینکه شیوه های SCQM تأثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی صنایع غذایی استان گلستان ندارد. همچنین نتایج نشان داد قابلیت های SCQM تأثیر مثبتی بر عملکرد نوآوری ندارد.
۴.

شبیه سازی عامل بنیان رفتار مصرف کننده در خرید آنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خرید آنی تخفیف رفتار مصرف کننده یادگیری شبیه سازی عامل بنیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 671 تعداد دانلود : 949
به دلیل اشاعه رفتار خرید آنی در مصرف کنندگان، مطالعات دانشگاهی آن طی یک دهه اخیر افزایش یافته است. به این دلیل که در فروشگاه-های بزرگ بایستی میزان فروش بالا باشد، لذا بررسی رفتار مصرف کننده در خرید آنی نیز باید موردتوجه محققان و مدیران فروشگاه ها قرار گیرد. هدف از انجام مقاله حاضر شبیه سازی عامل بنیان رفتار خرید آنی مصرف کنندگان (مشتریان)، با در نظر گرفتن عامل های تخفیف، زمان مطلوب حضور مشتری در خرید از سوی مدیر فروشگاه و یادگیری مصرف کننده از خریدهای قبلی است. جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 15 نفر اساتید دانشگاهی مسلّط به مباحث بازاریابی و خریدآنی است. پژوهش حاضر از حیث هدف اجرایی و از نظر نوع داده ها و روش مدل سازی، ریاضی و با بررسی واقعیت موجود از رفتار خرید مصرف کننده، به توسعه مدل های خرید آنی تحت محیط شبیه سازی مدل عامل بنیان با استفاده از نرم افزار نت لگو پرداخته است. پس از مرور مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش، 5 بُعد و هفده شاخص با روش غربالگری فازی شناسایی شده است. نتایج نشان داد، عامل های در نظر گرفته شده در این پژوهش رفتار خرید آنی مصرف کنندگان را به عنوان یک آنالیز اقتصادی و بر پایه روابط بین مصرف کنندگان و ارتباط بین مشتری- محصول به خوبی توصیف می نماید که این نهاده، با شبیه سازی رفتار مشتریان در هنگام خرید، تلاش می نماید اطلاعات ارزشمندی برای مدیران، صاحبان سهام و تصمیم گیران فروشگاه های بزرگ فراهم آورد.
۵.

یک مدلDEA برای ارزیابی اجرای زنجیره تامین پایداربا حضور خروجیهای نامطلوب و شاخصهای دو نقش ورودی وخروجی: کاربردی از صنعت برق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دسترس پذیری آزاد دسترس پذیری مدیریتی فاکتورهایی دو نقشی ابداع تکنولوژی نوین ناکارایی زنجیره تامین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 777 تعداد دانلود : 317
تحلیل پوششی داده ها یک روش مفید جهت اندازه گیری کارایی نسبی عملکردی و محیطی یک زنجیره تامین پایدار می باشد. بخش های یک زنجیره تامین براساس فعالیت اقتصادی دو نوع خروجی تولید میکنند و ورودی ها به دو دسته تحت دسترس پذیری عادی و مدیریتی افراز میشوند. این مقاله مدلی را برای تعیین کارایی یک زنجیره تامین جهت سرمایه گذاری روی نوع خاصی از ورودی ها به منظور ابداع تکنولوژی جدید همراه با شاخص های دو نقشی برای کنترل هزینه پاک سازی گاز فلرینگ ,مقدار الکتریسیته مصرفی نیروگاه ها و ارتقای سطح علمی درامور بهره برداری و انتقال ارائه میکند. بخش کاربردی این مطالعه شامل ده زنجیره تامین ازصنعت برق در نقاط متفاوت ایران می باشد هر زنجیره تامین شامل کمپانی نفت و گاز جهت تامین سوخت مورد نظرنیروگاه ها و نیروگاه های برق جهت تولید برق و شرکت برق منطقه ای برای انتقال برق تولید شده و شرکت های توزیع برق جهت توزیع الکتریسته مورد نیاز و هم چنین مصرف کنندگان می باشد.
۶.

ارزیابی و برنامه ریزی خرید پارچه در زنجیره عرضه جهانی پوشاک: یک رویکرد تلفیقی ویکور گسترش یافته فازی-تصادفی و برنامه ریزی غیر خطی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتخاب تامین کننده جهانی زنجیره عرضه پوشاک ویکور گسترش یافته فازی-تصادفی برنامه ریزی ریاضی خرید پارچه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 989 تعداد دانلود : 860
در این پژوهش، مسئله برنامه ریزی خرید در صنعت پوشاک که با تامین کنندگانی در گستره بین المللی مواجه است بررسی می شود. توجه به چالش های ارزیابی تامین کنندگان و انتخاب آنها با وجود شاخص های کمی-کیفی و تعیین مقدار سفارش از هر واحد بافندگی پارچه برای صنعتگران این حوزه بسیار حیاتی است. لذا، در مقاله حاضر ابتدا با استفاده از یک رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره در حالت چند تصمیم گیرنده، یک مدل ارزیابی و انتخاب تامین کننده بین المللی در صنعت نساجی و پوشاک توسعه داده می شود و سپس با استفاده از یک مدل برنامه ریزی ریاضی، میزان سفارش به هر تامین کننده مدلسازی می شود. در مرحله اول از روش پژوهش، در ابتدا رویکرد فازی گروهی-فرآیند تحلیل سلسله مراتبی جهت بدست آوردن وزن کلی معیارها و زیرمعیارها استفاده شده است. به دلیل وجود هر دو نوع معیار کیفی و کمی، روش تلفیقی ویکور گسترش یافته فازی-تصادفی توسعه داده می شود که برای معیارهای کیفی از داده های فازی و برای معیارهای کمی از داده های تصادفی (بر اساس پیشینه ی تاریخی) استفاده می شود در مرحله دوم از روش پژوهش، برای تعیین میزان خرید مدل برنامه ریزی غیرخطی توسعه داده می شود. در انتها، با استفاده از یک مطالعه عددی، استقرار مدل فوق در صنعت پوشاک انجام می شود و با آنالیز حساسیت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج این پژوهش بیانگر میزان اهمیت تقاضا و ظرفیتِ تخصیص داده شده توسط تامین کنندگان بر برنامه تدارکات است.
۷.

برنامه ریزی یک سیستم تولیدی-دوباره کاری چندمرحله ای با درنظر گرفتن مصرف انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهینه سازی برنامه ریزی سیستم های تولیدی انرژی دوباره کاری مدلسازی ریاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 973 تعداد دانلود : 97
امروزه تولید محصولات با کیفیت و همچنین تولید بهینه و اقتصادی دارای پیچیدگی های فراوانی می-باشد و باید عوامل گوناگونی را برای به حداکثر رساندن بهره روی، فروش و سود در نظر گرفت. یکی از این عوامل کلیدی و اثرگذار، انرژی است که صرفه جویی در آن یکی از نکات کلیدی برای دستیابی به موفقیت در هر کسب-وکاری می باشد و این موضوع برای سیستم ها و کارخانه های تولیدی به جهت کاهش بهای تمام شده محصول تولیدی و افزایش بهره وری از اهمیت بالاتری برخوردار است. از دیگر عوامل مهم، می توان به دوباره کاری در فرآیند تولید اشاره نمود که باعث کاهش ضایعات و استفاده بهینه از منابع می شود. بر اساس تحقیقات نویسندگان، پژوهش های نادری در حوزه ی برنامه ریزی و بهینه سازی مصرف انرژی در سطح تصمیمات میان مدت برای سیستم های تولید در ادبیات ارایه شده است. لذا در این پژوهش با پیشنهاد یک مدل برنامه ریزی ریاضی خطی، به مدلسازی یک سیستم تولیدی چند مرحله ای با درنظر گرفتن مصرف انرژی و امکان دوباره کاری پرداخته می-شود. سیستم تولیدی فرض شده، یک سیستم تولید مبتنی بر محصول یا خط تولید می باشد که عملیات تولید بصورت گسسته و مرحله به مرحله انجام می شود. در ادامه برای درک بیشتر از مساله یک مثال ارائه شده و با استفاده از نرم افزار بهینه سازی گمز، مثال ارائه شده به طور مبسوط تجزیه و تحلیل خواهد شد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷