مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی سال هفدهم پاییز 1398 شماره 54 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی مدل ریاضی تخصیص بهینه در زنجیره تأمین سبز دو مرحله ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای (NDEA) و مدارهای الکتریکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنجیره تأمین سبز دو مرحله ای عواملی با ماهیت دوگانه خروجی های نامطلوب تحلیل پوششی داده های شبکه ای مدارهای الکتریکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 274 تعداد دانلود : 669
امروزه اغلب زنجیره های تامین، با توجه بیشتر به حفاظت از محیط زیست به عنوان مزیت رقابتی، به سمت کسب و کار سبز در حرکتند. در این میان، طراحی یک زنجیره تأمین سبز دو مرحله ای با تخصیص بهینه یک تأمین کننده سبز به یک تولیدکننده سبز بر اساس ماکزیمم کارایی و در نظرگرفتن فرآیندها و محصولات درونی میان این دوسطح، ضروری به نظر می رسد؛ زیرا، عملکرد اقتصادی و زیست محیطی زنجیره تأمین را افزایش خواهد داد. یکی از روش های مورد استفاده برای ارزیابی کارایی در مدیریت زنجیره تأمین سبز، تحلیل پوششی داده ها (DEA) است. روش-های سنتی DEA در ارزیابی کارایی زنجیره تأمین و سیستم های چند مرحله ای به درستی عمل نمی کنند؛ زیرا، هر واحد تصمیم گیرنده را مانند جعبه سیاه در نظر می گیرند و از ساختارهای دورنی آن غفلت می ورزند. لذا به منظور رفع این نقص، یک روش تحلیل پوششی داده های شبکه ای دو مرحله ای مبتنی بر مفاهیم مهندسی برق ارائه خواهد شد که قادر است کل ورودی ها، محصولات میانی و خروجی های مطلوب و نامطلوب میان تأمین کننده و تولیدکننده در زنجیره تأمین سبز را جهت تخصیص بهینه واحدهای تأمین به تولید براساس ماکزیمم کارایی در نظر بگیرد. مدل پیشنهادی همراه با یک مثال کاربردی تشریح و اعتبار آن تایید گردیده است.
۲.

تعیین ارزش شبکه اجتماعی سازمانی از دیدگاه مدیریت دانش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش شبکه اجتماعی سازمانی مدیریت دانش کاربردهای شبکه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 610 تعداد دانلود : 136
این مقاله از دیدگاه مدیریت دانش درخصوص شبکه اجتماعی سازمانی بهره می برد. ما به این سوال پاسخ می دهیم که کارکنان چگونه از شبکه اجتماعی سازمانی در جهت ایجاد ارزش و تقویت مدیریت دانش استفاده می کنند همچنین به بررسی اشکال استفاده از شبکه اجتماعی سازمانی و ارزش آن برای مدیریت دانش می پردازیم. در این تحقیق به پنج کارکرد شبکه اجتماعی که شامل: حل مسئله،تولید ایده ها ، به روز رسانی ها ، مدیریت کار،گفتگوهای غیررسمی؛ میباشد، پرداخته میشود.نوع تحقیق کاربردی و با استفاده از پرسش نامه داده های مورد نظر جمع آوری و برای تجزیه وتحلیل داده ها از آنالیز رگرسیون و نرم افزار SPSS استفاده شده است . جامعه این تحقیق 100 نفر از کارمندان شرکت همکاران سیستم که از شبکه های اجتماعی تخصصی و حرفه ای استفاده می کنند، میباشد و تعداد75 نفر به عنوان نمونه جهت انجام تحقیق از طریق فرمول کوکران انتخاب شده است. جهت بررسی روایی محتوایی پرسشنامه از نظرات اساتید و خبرگان و برای پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته ها در نهایت نشان دادند شبکه اجتماعی سازمانی قادر به ایجاد ارزش برای نوآوری با کمک به افراد در بکارگیری موثر کارکردهای شبکه اجتماعی و غنی سازی توانایی های دانش میباشد و مشارکت موثر در شبکه اجتماعی سازمانی می تواند باعث فعالسازی مدیریت دانش و ایجاد ارزش شود. منظور از ارزشگذاری ارزیابی مزایای استفاده از شبکه اجتماعی سازمانی برای به دست آوردن دانش موثرمی باشد.
۳.

بهینه سازی کنترل موجودی در یک زنجیره تأمین سه سطحی از طریق شبیه سازی و الگوریتم جستجوی هارمونی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه زنجیره تأمین شبیه سازی رگرسیون الگوریتم جستجوی هارمونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 109 تعداد دانلود : 498
در بازارهای امروز رقابت در حال افزایش است و شرکت ها را به سمت بهینه سازی فرآیندهای مدیریتی سوق می دهد. این موضوع هماهنگی مسائل مختلفی نظیر به اشتراک گذاری اطلاعات ، برنامه ریزی ظرفیت و قابلیت اطمینان میان اعضای درگیر شبکه را شامل می شود. یکی از مهمترین ابعاد شبکه زنجیره تأمین بهینه سازی عملیاتها با هدف حداقل کردن هزینه می باشد. با توجه به پیچیدگی های شبکه زنجیره تأمین این کار بسیار سختی می باشد. به منظور مقابله با این پیچیدگی و تعیین شرایط بهینه ما در این مقاله از رویکرد ترکیبی شبیه سازی ، روش تاگوچی ، تجزیه و تحلیل رگرسیون غیرخطی و الگوریتم جستجوی هارمونی استفاده نمودیم. در ابتدا مفاهیم طراحی آزمایشات به کار گرفته می شود و تعدادی سناریو برای زنجیره تامین تعریف می شود. سپس هریک از این سناریوها در محیط شبیه سازی شده اجرا می شوند. نتایج بدست آمده از شبیه سازی به منظور تخمین رابطه بین عوامل موثر بر زنجیره و هزینه های زنجیره استفاده می شود. در نهایت با بهینه سازی این رابطه می توان هزینه های زنجیره تامین را حداقل کرد. این پژوهش به شرکت ها کمک می کند تا بتوانند پیچیدگی ها و وابستگی میان فاکتورهای مختلف زنجیره تأمین را هموار کرده و راهکاری برای تولیدکنندگان در راستای تعیین برنامه ظرفیت مناسب و همچنین استراتژی به تأخیر انداختن تمایز ایجاد می کند.
۴.

استراتژی محافظت از تسهیلات حیاتی در حضور حملات با سطوح شدت متفاوت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئله R- میانه ممانعتی برنامه ریزی دو سطحی مستحکم سازی احتمالی الگوریتم تبرید شبیه سازی شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 882 تعداد دانلود : 659
امروزه، زیر ساخت های حیاتی در سیستم های تامین، در معرض حملات عمدی هستند که این امر سبب شده است تا برای فراهم آوردن آمادگی لازم و واکنش مناسب در برابر حملات، مسئله مستحکم سازی زیر ساخت های حیاتی مطرح گردد. در این مقاله، نوع خاصی از مسئله مستحکم سازی زیر ساخت های حیاتی مورد بحث قرار گرفته است که در آن، قبل از آنکه زیر ساخت های حیاتی احداث گردند، در مورد مستحکم سازی آن ها برنامه ریزی می شود. مسئله به صورت یک برنامه ریزی دو سطحی فرموله شده است که در سطح بالا، (مدافع) با در نظر گرفتن این که کدام تسهیلات احداث شوند، هر تسهیل، در شرایط پیش از حمله، به کدام مشتری خدمت رسانی کند و برای شرایط بعد از حمله، برای هر تسهیل چه تعداد مدافع تخصیص داده شود، به دنبال کمینه سازی مجموع هزینه ها می باشد.این درحالی است که در سطح پایین، (حمله کننده) با در نظر گرفتن این که به کدام تسهیلات و با چه سطح شدتی حمله شود، به دنبال تحمیل حداکثر هزینه به سیستم است. برای حل مسئله، روش فراابتکاری مبتنی بر الگوریتم تبرید شبیه سازی شده پیشنهاد شده است و با حل یک مثال و مقایسه نتایج آن با نتایج حل دقیق، کارآیی روش سنجیده شده است.
۵.

چارچوب ارزش آفرینی خدمات کانال های ترکیبی در صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانکداری کانال های ترکیبی تحلیل مضمون تجربه ی مشتری تحول دیجیتالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 11 تعداد دانلود : 273
امروزه صنعت بانکداری همانند بسیاری از صنایع با تحول دیجیتالی روبرو شده است. این تحولات به خاطر فناوری های همگرا می باشد. یکی از ارکان فناوری های همگرا، امکان ارائه ی خدمات از چندین کانال به مشتریان جهت تجربه ی بهتر مشتریان است. چنین موضوعی در صنعت بانکداری به یک بایسته مبدل شده است، به طوری که ارائه خدمات بانکی از کانال های ترکیبی به جای مزیت رقابتی، یک الزام راهبردی است. به همین علت، شناسایی چارچوب ارزش آفرینی کانال های ترکیبی برای فعالان صنعت بانکداری کشور از اهمیت فراوانی برخوردار است. این پژوهش درصدد آن است که چارچوبی را جهت ارزش آفرینی از طریق رویکرد کانال های ترکیبی در صنعت بانکداری ارائه نماید. بدین منظور، با استفاده تکنیک تحلیل مضمون 47 مقاله ی مرتبط با ارائه ی کانال های ترکیبی در صنعت بانکداری در طی سال های 2004 تا 2019 موردبررسی قرارگرفته است. نتایج حاصله مؤید آن است که عوامل مؤثر بر ارزش آفرینی کانال های ترکیبی عبارت اند از: کیفیت خدمات کانال های ترکیبی، باور به رفتارهای هوشمندانه مالی، توانمندسازی مشتریان، هنجارهای هوشمندانه، وظایف هوشمند و فناوری های هوشمند
۶.

الگویی یکپارچه از تولید پایدار با نگرشی بر رویکردهای اکولوژیک و همزیستی صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تولید پایدار تحلیل خوشه ای شبکه خزانه نگرش اکولوژیک همزیستی صنعتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 546 تعداد دانلود : 582
سرعت رقابت پذیری و نوآوری سازمانی بخصوص در مجموعه عملکردهای توسعه دهنده درجه پایداری شرکت ها و نیز فشار محیطی بر روی شرکت های تولیدی به منظور پیش بینی مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فرآیندها و محصولاتشان، در دهه های اخیر افزایش چشمگیر و فراوانی داشته است. این وضعیت، شرکت های تولیدی سراسر جهان را به چالشی جدید کشیده است تا با توسعه و اجرای شیوه ها و ابزار تولید پایدار جایگاه رقابتی شان را در بازار حفظ کنند و پیشرفت پایدار را که هم زمان موضوعات اجتماعی، اقتصادی و محیطی را در فرآیند پیشرفت نشانه می گیرند، دنبال نمایند. این پژوهش بر پایداری کسب وکار با رویکرد نوینی از همزیستی صنعتی تمرکز داشته و سعی نمود ضمن شناسایی ابعاد تولید پایدار از دیدگاه مدیران شرکت های تولیدی صنعتی موفق در استان سمنان، اقدام به طراحی مدلی از تولید پایدار نماید. بدین منظور با استفاده از ابزار مصاحبه و با تکیه بر فن شبکه خزانه و پیمودن گام های آن با مدیران 33 شرکت با حداقل فعالیت پیوسته 5 ساله و موفق در سطح استان، مصاحبه و نسبت به ایجاد 33 شبکه خزانه شخصی منفرد و درمجموع 175 سازه شخصی اولیه تولید پایدار اقدام شد، که درنهایت با واکاوی و تحلیل این سازه ها، شبکه جمعی تولید پایدار مشتمل بر 87 سازه ثانویه در 11 بخش ترسیم و بر اساس تحلیل خوشه ای با نرم افزار SPSS مورد تحلیل و طبقه بندی قرار گرفت و مدلی از تولید پایدار با 11 رکن اصلی و 87 سازه در 4 بخش و ارائه 4 استراتژی تولید یعنی تولید اقتصادی، تولید ناب، تولید سبز و تولید پایدار، صورت گرفت.
۷.

یک مدل مکان یابی دو هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته تحت شرایط عدم قطعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طراحی شبکه زنجیره تأمین زنجیره تأمین حلقه بسته بهینه سازی استوار زنجیره تأمین سبز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 751 تعداد دانلود : 858
افزایش توجه به مسائل زیست محیطی اهمیت مسئله طراحی زنجیره های تأمین حلقه بسته را که شامل تولید و بازیافت و امحاء ضایعات است، دو چندان کرده است. مسئله طراحی یکپارچه شبکه های زنجیره تأمین حلقه بسته به عنوان یکی از مسائل مهم در مدیریت زنجیره های تأمین شامل تعیین هم زمان مکان و تعداد تسهیلات مورد نیاز (تولید، جمع آوری، بازیافت و انهدام) در زنجیره تأمین رو به جلو و معکوس، موجودی هر تسهیل و کمیت جریان ارسالی بین آن ها می باشد. در این مقاله، زنجیره تأمین حلقه بسته ای با محصولات متنوع (چند محصولی) مطالعه شده و یک مدل برنامه ریزی ریاضی خطی دو هدفه (کاهش هزینه های کل زنجیره و میزان آلایندگی های زیست محیطی) به منظور تعیین متغیرهای راهبردی مسئله شامل مکان یابی مراکز تولید، جمع آوری و انهدام محصولات و متغیرهای عملیاتی در دوره های مختلف برنامه ریزی (چند دوره ای) شامل جریان های بین تسهیلات به تفکیک وسایل نقلیه مختلف و موجودی های هر تسهیل ارائه شده است. به دلیل وجود عدم قطعیت در پارمترهایی مانند تقاضا و میزان کالای برگشتی از مشتریان، مدل پیشنهادی در شرایط عدم قطعیت (بهینه سازی استوار) توسعه یافته است. ضمن بررسی اعتبارسنجی مدل، کاربرد مدل پیشنهادی برای طراحی شبکه تأمین و بازیافت بطری های شیشه ای با هدف کاهش هزینه های احداث مراکز و حمل و نقل ها برای محصولات مختلف و در کل دوره برنامه ریزی به اضافه کمینه کردن کل گاز دی اکسید کربن تولیدی بررسی شده است. تحلیل حساسیت مدل بهینه سازی استوار نیز در پایان انجام شده است.
۸.

بهینه سازی قابلیت اطمینان نیروی کار با استفاده از زمانبندی شیفت های کاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: زمانبندی شیفت عوامل انسانی خطای انسانی قابلیت اطمینان نیروی کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 657 تعداد دانلود : 178
زمانبندی شیفت های کار و استراحت یکی از فرایند های برنامه ریزی تولید است که با ارائه جداول زمانی کاری بهینه می تواند زمینه ارتقاء و توسعه سازمان و نیروی کار را فراهم کند. در این پژوهش با در نظر گرفتن مفهوم مهندسی عوامل انسانی سعی شده است تا مدل ریاضی زمانبندی شیفت کاری با هدف کمینه سازی خطاهای انسانی و افزایش قابلیت اطمینان نیروی کار ارائه شود. عوامل انسانی یادگیری، فراموشی، خستگی و استراحت از جمله عوامل مهم در افزایش یا کاهش خطای انسانی است که در مدل سازی حاظر مورد توجه قرار گرفته است. مدل ارائه شده از نوع عدد صحیح غیر خطی است. برای بررسی مدل و مطالعه عوامل انسانی، مثالهای کوچک متعدد با پارامترهای انسانی مختلف در سه سطح وظایف آسان، متوسط و سخت حل گردید. برای حل نرم افزار لینگو مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که با تغییر پارامترهای انسانی برای وظایف مختلف ساختار شیفت کاری و استراحت تغییر می یابد. با افزایش سختی وظایف و کاهش سرعت یادگیری، تخصیص زمان های استراحت به شروع زمان کاری نزدیک تر می شود. با کاهش سختی کار و افزایش سرعت یادگیری شیفت کاری بهینه به سمت شیفت های کاری بدون استراحت نزدیک می شود. نتایج این پژوهش نشان داد که برای بهینه سازی قابلیت اطمینان می توان از مدل ارائه شده استفاده کرد و سازمانها و شرکت ها می توانند با در نظر گرفتن نوع وظایف و پارامترهای انسانی نیروی کارشان زمانبندی بهینه ای تعیین کنند.
۹.

تعیین استراتژی های نگهداری و تعمیرات با استفاده از سیستم استنتاج فازی چند مرحله ای(مورد مطالعه: نیروگاه برق شهید سلیمی نکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی های تعمیرات و نگهداری سیستم استنتاج فازی تجزیه و تحلیل حالات و اثرات شکست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 306 تعداد دانلود : 421
اهمیت مقوله نگهداری و تعمیرات از آنجاست که مدیریت کارآمد آن می تواند در تداوم خطوط تولید و کاهش هزینه ها بسیار موثر باشد. این مسئله در نیروگاه های تولید برق به عنوان منبع اصلی تامین انرژی در کشور از اهمیت مضاعفی برخوردار است. هدف از مقاله حاضر ارائه رویکردی کاربردی برای تعیین استراتژی نگهداری و تعمیرات مناسب برای هر دستگاه است. در همین راستا با استفاده از رویکرد FMEA فازی و طراحی سیستم استنتاج فازی ریسک شکست های مهم دستگاه ها مورد ارزیابی قرار گرفت و همچنین میزان حساسیت دستگاه ها نیز برای بررسی بیشتر ارزیابی شد؛ در ادامه با تلفیق نتایج، استراتژی نگهداری و تعمیرات مناسب هر دستگاه تعیین گردید. نتایج نشان می دهد، دستگاه "ژنراتور" به عنوان دستگاه اصلی تولید برق در نیروگاه، با شاخص اولویت ریسک 6.56 و میزان حساسیت 0.55 در بعد چهارم نمودار RPN-TI می گیرد که در این حالت استراتژی مناسب برای این دستگاه، استراتژی نگهداری و تعمیرات پیش اقدامانه است و با توجه به اینکه باقی دستگاه-ها شامل: ایرپری هیتر، کندانسور توربین، اف دی فن و الکتروموتور دارای RPN بالا و TI پایین هستند، در بعد سوم نمودار قرار گرفتند که استراتژی مناسب برای آن ها استراتژی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت است.
۱۰.

شناسایی شاخص های کلیدی استراتژیک با استفاده از برنامه ریزی خطی در شرکت بازرگانی دولتی کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد شاخص های کلیدی برنامه ریزی خطی برنامه ریزی استراتژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 496 تعداد دانلود : 77
امروزه یکی از مشکلات اساسی سازمان ها، در ایجاد نظام ارزیابی عملکرد، شناسایی شاخص های کلیدی مناسب است. در بین الگوهای ارزیابی و عملکرد، در سالهای اخیر، کارت امتیازات متوازن از اقبال بیشتری برخوردار بوده است؛ اما در عمل بسیاری از پروژه های ارزیابی متوازن با شکست مواجه می شوند. از مهمترین دلایل شکست در استقرار نظام ارزیابی متوازن ضعف در انتخاب شاخص های کلیدی مناسب است. لذا این پژوهش به کمک مدل اصلاح شده کارت امتیازات متوازن و بکارگیری برنامه ریزی خطی سعی در بکارگیری روشی مناسب جهت ارائه مدلی برای انتخاب تعداد مناسب شاخص های کلیدی عملکرد می باشد و نتایج اجرایی این رویکرد را به صورت موردی در شرکت بازرگانی کرمان ارئه می دهد. پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش، از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را 71 نفر از کارکنان فنی پروژه ها و تاسیسات ذخیره سازی شرکت بازرگانی دولتی کرمان که 10نفر از آنها از مدیران این شرکت بودند تشکیل می-دهند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷