مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی سال سیزدهم بهار 1394 شماره 36 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارائه ی مدلی جهت ارزیابی و رتبه بندی شرکتهای فناور پارک علم و فناوری با رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و شش سیگما(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد تحلیل پوششی داده ها شم سیگما پارک علم و فناوری یزد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 537 تعداد دانلود : 406
ارزیابی عملکرد به سازمانها در دستیابی به اهداف تعیینشده یاری میرساند. هدف این پژوهم ارزیابی و رتبهبندی شرکتهای فناور مستقر در پارک علموفناوری یزد با استفاده از ترکیب روشهای تحلیل پوششی دادهها و شمسیگما است. با توجه به مزایای استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها در ارزیابی عملکرد و افزایم اثربخشی آن در ترکیب با شمسیگما از ترکیب آنها در این پژوهم استفاده شده است. ترکیب این روشها باعث افزایم اثربخشی و سودمندی شمسیگما و تحلیلپوششیدادهها میشود. در این پژوهم ممن بررسی ادبیات پژوهم با نظرخواهی از خبرگان و روش دلفیفازی معیارهای مؤثر در ارزیابی عملکرد شرکتهای واق در پارک علم و فناوری استخرا شده است و با مرور ادبیات پژوهم و نظر خبرگان، ورودی و خروجیهای مورد نیاز در تحلیلپوششیدادهها شناسایی شدند. سپس رویههای اجرایی تحلیلپوششیدادهها با هر کدام از مراحل چرخهی DMAIC ترکیب شده و از ابزارهای مناسب شمسیگما در مراحل این چرخه استفاده شده است. همچنین در مرحلهی تجزیه و تحلیل شمسیگما با استفاده از روش تحلیلپوششیدادهها رتبهبندی شرکتها تعیین شده است. نتایج حاصل از این پژوهم، به مدیران شرکتهای پارک علم وفناوری در شناسایی شرکتهای کارا و ناکارا و ورودی و خروجیهای مؤثر کمک خواهد کرد. همچنین با استفاده از مدل تلفیقی تحلیلپوششیدادهها و شمسیگما در این تحقیق میتوان نسبت به ارزیابی عملکرد دیگر سازمانها نیز اقدام نمود.
۲.

شناسایی و اولویت بندی ریسکهای کارآفرینی در صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدم قطعیت صندوق های قرض الحسنه ریسک کارآفرینی تکنیک تودیم تلوری اعداد خاکستری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت کارآفرینی مکاتب کارآفرینی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بیمه مدیریت ریسک و بیمه
تعداد بازدید : 119 تعداد دانلود : 698
ریسکهای کارآفرینی همواره به عنوان مهمترین موموعاتی هستند که طی اجرای هر کسب و کار جدید ی میبایست مد نظر کارآفرینان قرار گیرند. عدم توجه به مقوله ریسک های کارآفرینی، می تواند کسب و کارهای جدید را با خطر عدم تحقق نتایج مورد انتظار مواجه سازد. ولیکن از آنجا که همواره مقوله ریسک با عدم قطعیت همراه بوده است و موفقیت یا عدم موفقیت یک فعالیت کارآفرینانه امری محتمل به نظر می رسد، لذا میبایست سازوکاری را به منظور کاهم آثار زیانبار آن طراحی نمود. هدف از این تحقیق بررسی و اولویتبندی ریسکهای کارآفرینی در حوزه صندوقهای قرض الحسنه تحت شرایط عدم قطعیت است، تا از این طریق بتوان پس از شناسایی مهمترین ریسکها، فعالیتهای کنترلی مناسبی را به منظور کاهم آثار منفی آنها اتخاذ کرد. بدین منظور در این مقاله رویکردی ترکیبی از تکنیک تودیم و تلوری اعداد خاکستری پیشنهاد میگردد که از آن به منظور اولویتبندی ریسکهای کارآفرینی در حوزه صندوقهای قرض الحسنه استفاده میشود. نت ایج بدست آمده از حل مسأله اولویت بندی ریسک های کارآفرینی در حوزه صندوق های قرضالحسنه بیانگر آن است که ناکارامدی مدیران و کارکنان به عنوان مهمترین ریسک کارآفرینی در اینگونه صندوقها به شمار میآیند
۳.

مدل یابی عوامل داخلی مؤثر بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل داخلی شرکتهای کوچک و متوسط اتاق بازرگانی صنای معادن و کشاورزی مازندران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 39 تعداد دانلود : 74
تحقیق حامر با هدف شناسایی عوامل داخلی مؤثر بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط در استان مازندران، در پاسخ به دلایل تعطیلی بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط استان مازندران صورت گرفته است. بر این اساس ممن مرور جام بر اد بیات موموعی مربوط به سازمان های کوچک و متوسط مدل مفهومی یازده بُعدی از عوامل داخلی موثر بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط استان مازندران طراحی شده و برمبنای آن پرسشنامهای 013 سوالی را تنظیم نموده و به صورت حضوری در اختیار 512 نفر از مدیران عامل عضو جامعه آماری 841 نفری شرکتهای کوچک و متوسط اتاق بازرگانی، صنای ، معادن و کشاورزی استان مازندران قرار داده شده است. دادههای گردآوری شده پس از کدگذاری وارد نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل شد و مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج آزمون کالموگروف و اسمیرنوف ، تصادفی ب ودن انتخاب اعضاء را مورد تأیید قرار داد، همچنین آزمون آلفای کرونباخ میزان پایایی ابزار گردآوری داده تحقیق را با مریب پایایی 24 % مورد تأیید قرار داد. آزمون فریدمن رتبه هر یک از گویه ها را بر اساس میانگینشان مشخص و اولویتبندی نموده، در ادامه آزمونهای تی میزان بکارگیری هر یک از عوامل یازدهگانه مستخرجه از ادبیات موموعی را در شرکتهای کوچک و متوسط استان مازندران نشان داد و در نهایت الگوی معادلات 1 میزان اثرگذاری عوامل یازدهگانه تحقیق مورد / ساختاری با جذر برآورد واریانس خطای تقریب کمتر از 01 تأیید قرار گرفت و مت یر تدوین استراتژی سازمانی با مریب 28 . بیشترین تاثیر را بر عملکرد شرکت ها داشته است
۴.

طراحی الگوی زنجیره تامین ناب با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ناب پلیا زنجیره تامین ناب روش معادلات ساهتاری زنجیره تامین پلیا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 366 تعداد دانلود : 656
زنجیرههای تامین کنونی در محیطی فعالیت میکنند که همواره به دنبال بهبود و کااه هزیناه هاا و اساتفاده از راهکارها و راهبردهایی در این جهت هستند. راهبرد ناب یکی از این راهبردها است که به زنجیرههای تامین در جهت حذف ضایعات به عنوان اصلیترین هدف کمک مای کناد. از ایان رو، ایان تحییاد در راساتای حراحای الگویی برای زنجیره تامین ناب با تاکید بر محیط فعالیات پلایا اسات. ایان تحییاد از لحاات روش توصایفی - تحلیلی و از لحات هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحیید، شاام کلیاه مادیران و کارشناساان زنجیاره تامین پلیا و نمونه آماری شام 106 نفر است که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدهاناد. در این تحیید پا از بررسی مدلهای مختلف زنجیره تامین نااب و اساتخرام مولفاه هاای آن، باا اساتفاده از روش دلفی دو دور، مولفهها مطابد با شرایط سازمان پلیا بومیسازی گردید و با استفاده از پرسشنامه محیاد سااهته احلاعات، جمعآوری و با به کارگیری روش معادلات ساهتاری و نرم افزار PLS دادههای تحیید مورد تحلی قرار گرفت. نتایج حاص از تحیید بیانگر آن است که ابعاد زنجیره تامین نااب پلایا شاام عناصار مادیریتی، تولید و هدمات، راهبردی، تامین کنندگان و مشتری مداری میباشد.
۵.

ارائه مدلی ترکیبی برای انتخاب تامین کنندگان مبتنی بر رویکرد خوشه بندی و حل آن با استفاده از الگوریتمهای NRGA و NSGA-II(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تامین انتخاب تامین کننده هوشه بندی K هارمونیک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات مدلسازی ریاضی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت زنجیره تامین Supply chain management :SCM
تعداد بازدید : 304 تعداد دانلود : 20
مدیریت زنجیره تامین یکی از مهمترین استرات ژیهای رقابتی است که در شرکتهای مدرن اساتفاده ما یشاود. هدف اصلی مدیریت زنجیره تامین ادغام تامین کنندههای مختلف برای برآوردن تیاضای بازار است. باه هما ین دلی فرآیند ارزیابی و انتخاب تامینکنندگان نی حیاتی و تاثیر قاب توجهی روی ماد یریت در زنجیا ره تاام ین دارد. این میاله، یک مدل ترکیبی را بر اساس نگرش هوشهبندی و انتخاب تاام ین کننادگان ارا ئا ه ما یدهاد. باه حوری که ابتدا روش هوشه بندی K هارمونیک که یکا ی از روشهاا ی پرکااربرد در آناال یز هوشاه بناد ی محساوب - میشود برای هوشه بندی تامین کنندگان مورد استفاده قرار میگیرد، سپا بر اساس هروجی حاص از هوشاه بناد ی، یک مدل نند هدفه برای انتخاب مناسبترین تامین کننده در نیر گرفته میشود. از آن جا که مسئله نندهدفاه مورد مطالعه به دسته مسای NP-hard تعلد دارد، برای ح مادل پ یشانهاد ی در یا ک زماان موجاه از الگاو ریتمهاای ژنتیاک مرتاب ساازی ناامغلوب NSGA-II) ( و ژنتیاک رتباهبنادی ناامغلوب NRGA) ( بهاره گرفتاهایام. نتاایج محاسباتی بدست آمده نشان میدهد که آنالیز هوشهبندی میتواناد باه عناوان یا ک راه کاار ماوثر در انتخااب تامینکنندگان در نیر گرفته شود. برای ارزیابی تاثیر آنالیز هوشهبندی بر روی انتخاب تاام ینکننادگان نناد ین مجموعهی داده در نیر گرفته میشود
۶.

زمانبندی دو معیاره برای حداقل سازی زمان دیرکرد کل و واریانس زمان انتظار بر روی یک ماشین با استفاده از الگوریتم ژنتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تک ماشین زمانبندی دو معیاره الگوریتم فرا ابتکاری دیرکردک واریانا زمان انتیار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 632 تعداد دانلود : 748
مسائ عملی زمانبندی معمولاً تصمیمگیرنده را وادار به در نیر گرفتن تعداد زیادی از معیارها قب از اتخار تصمیم می نمایند. این تحیید یک مسئله زمانبندی تک ماشین را مورد بررسی قرار می دهد که هدف در آن حداق کردن ترکیبی از دو معیار دیرکرد ک و واریانا زمان انتیار می باشد به حوری که زمان بیکاری در ماشین مجاز نیست. حداق کردن دیرکرد ک همیشه به عنوان یک معیار عملکرد مهم در سیستم های عملی، که می توان با استفاده از آن از تحمی هزینههای جریمه دیرکرد اجتناب نمود، مطرح می باشد و واریانا زمان انتیار نیز یک معیار مهم در پیادهسازی کیفیت هدمات ) QoS ( در بسیاری از سیستم ها می باشد. هر کدام از این دو معیار از نوع NP-hard می باشند و بنابراین ترکیب هطی آن ها نیز NP-hard هواهد بود. برای این مسئله الگوریتمی ژنتیک حراحی شده که از ساهتار معمول آن استفاده می کند. دو نوع جمعیت هیوریستیک و تصادفی برای جمعیت اولیه و دو نوع تابع برازش در الگوریتم به کار رفته است. کارایی الگوریتم ژنتیک ارائه شده به وسیله تست روی تعداد زیادی از مسائ نشان داده می شود
۷.

بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر توان رقابتی و رقابتمندی صنعتی در شهرک های صنعتی استان لرستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توان رقابتی واحدهای صنعتی شهرکهای صنعتی هوش رقابتی رقابت صنعتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT پیش بینی، اجرا و ارزیابی تکنولوژی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات پژوهش عملیاتی
تعداد بازدید : 938 تعداد دانلود : 971
هدف از انجام این پژوه بررسی تاثیر هوش رقابتی بر توان رقابتی و رقابت صنعتی در واحدهای مستیر در شهرکهای صنعتی استان لرستان است. با توجه به استفاده از نتایج پژوه در عم این پژوه کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوه واحدهای صنعتی فعال در شهرکهای صنعتی استان لرستان است که با توجه به احلاعاتی که مدیریت شهرکهای صنعتی در اهتیار محید قرار داده است، دارای 110 واحد اقتصادی فعال میباشد که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیری تصادفی حبیهای نمونهای به حجم 190 واحد اقتصادی انتخاب گردیده است. ابزار پژوه پرسشنامه بوده که روایی آن از روش اعتبار محتوا و پایایی آن از حرید آلفای کرونباخ تایید شده است. در این پژوه برای بررسی و آزمون فرضیهها از رویکرد معادلات ساهتاری استفاده گردیده است. نتایج پژوه حاکی از آن است که هوش رقابتی تاثیر مابت و معنیداری بر رقابت صنعتی و توان رقابتی در واحدهای صنعتی شهرکهای صنعتی استان لرستان دارد. به علاوه عوام موثر بر هوش رقابتی، هوش بازار، هوش رقبا، هوش تکنولوژیک و هوش استراتژیک شناسایی گردید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷