مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی سال دهم پاییز 1391 شماره 26 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مدلی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای (مورد: زنجیره تامین شرکت های داروسازی بورس اوراق بهادار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

حل مسأله ی برش دوبعدی غیرگیوتینی با تقاضا با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

مدل ارزیابی عملکرد تلفیقی (مورد مطالعه: صنعت داروسازی)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷