مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی سال دهم پاییز 1391 شماره 26

مقالات

۱.

مدلی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای (مورد: زنجیره تامین شرکت های داروسازی بورس اوراق بهادار تهران)

۴.

حل مسأله ی برش دوبعدی غیرگیوتینی با تقاضا با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

۵.

مدل ارزیابی عملکرد تلفیقی (مورد مطالعه: صنعت داروسازی)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰