مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی سال ششم بهار 1389 شماره 16 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

ارائه مدل زمانبندی گردش شغلی با ملاحظه هزیه خستگی ناشی از شباهت کارها و توسعه الگوریتم های ژنتیک و رقابت استعماری برای حل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

انتخاب تامین کننده تحت عدم قطعیت با استفاده از برنامه ریزی سازشی بازه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی رابطه بین نقد شوندگی سهام با شاخص نقد شوندگی دروه های پیشین در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی ارتباط ابعاد توانمندی روان شناختی با کارآفرینی درون سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تصمیم گیری گروهی برای انتخاب ابزار ماشین با استفاده از روش ویکور فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰