مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی سال شانزدهم بهار 1397 شماره 48 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مدل بهینه سازی چند دوره ای تخصیص مسیریابی پرسنل پزشکی به – منظور ارائه خدمات سلامت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسیریابی تخصیص مراقبت های پزشکی در منزل مدل ریاضی الگوریتم فرا ابتکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 287 تعداد دانلود : 215
سرویسدهی خدمات پزشکی در منزل از اهمیت بالایی در جوامع امروزی برخوردار است. در اکثرر موسسرات فعال این حوزه در ایران از دیدگاه سنتی برای برنامه ریزی و مردیریت پرسرنپ پزشرکی و تعیرین ترتیری ویزیرت بیماران استفاده می شود که این امر در غالی اوقات باعث افزایش هزینه ها و کاهش رضایت بیماران مری گرردد. در این تحقیق یک مدل برنامه ریزی ریاضی چند دوره ای مسیریابی تخصیص پرسنپ پزشکی به منظور ویزیت - بیماران و ارائه خدمات پزشکی به آنها بررسی شده است. در نظر گرفتن ارتباط و عدم ارتباط ویزیت های یرک بیمار به یکدیگر، چند مبدأی فرض کردن مدل در کنار چند دوره ای بودن آن از جمله نوآوری های این مقالره است. هدف مدل پیشنهادی حداقپ سازی هزینه های کپ موسسه است. مدل در مقیرا کوچرک برا نررم افرزار گمز حپ شده است. برای حپ مدل در مقیا بزرگ الگروریتم توسرعه داده شرده جسرتهوی همسرایگی مت یرر پیشنهاد شده است و عملکرد آن با دو الگوریتم شبیه سازی تبرید و سیستم کلونی مورچگان مقایسه شده است. نتایج نشان از کاهش هزینه ها و عملکرد مناسی الگوریتم پیشنهادی دارد.
۲.

طراحی زنجیره تأمین رقابتی با در نظر گرفتن اختلال در تأمین (مطالعه موردی: زنجیره تأمین سنگهای تزئینی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رقابت اختلال طراحی زنجیره تأمین بازی استکلبرگ بهینه سازی انبوه ذرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 28 تعداد دانلود : 58
هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی برای طراحی زنجیره تأمین سنگهای تزئینی در شرایط رقابتی و باا درنرار گرفتن ریسکهای اختلال میباشد. ابزار اصلی مورداستفاده در این پژوهش، استفاده از برناماه ریازی ریایای و تئوری بازیها میباشد که اغلب در مدلسازی مدلهای رقابتی از بازی استکلبرگ استفاده مای گاردد. همنناین هدف در مدلسازی این مسئله مقابله با ریسکهای احتمالی اختلال و در نررگرفتن شرایط رقابتی بازار میباشد. با توجه به شرایط مسئله، از روشهای فرا ابتکاری نریر الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات و بهینه سااز ی مبتنای بار جغرافیای زیستی جهت حل مدل و اعتبارسنجی آن استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که بروز اختلال، تصمیمات مکانیاابی اساتقرار مراکاز تولیادی و تاوزیعی، قیمات محصاودت و ساود اجازای زنجیره را تحت تأثیر قرار میدهد
۳.

برنامه ریزی مکانیابی ادارات پست و مسیریابی مرسوله های پستی در شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مساله مکان یابی مسیریابی برنامه ریزی دو هدفه برنامه ریزی آرمانی پست شهر تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 963 تعداد دانلود : 998
یکی از مهمترین مسائل پیش روی شرکت ها ی توزیع،، طراحی مکان های   دپو و مسیریابی وسایل نقلیه و بهینه سازی شبکه تامین است. در این پژوهش به مکا ن یابی ادارات پست و مسیریابی مرسوله های پستی پرداخته شده است. یک  مساله مکا ن یابی مسیریابی دو هدفه توسعه داده شده است. به منظور تطبیق مدل با - واقعیتت عدادی از محدودیت دنیای واقعی از جمله زما ن محدود برای ارسال در نظر گرفته شده اند. یک روش حل مناسب با استفاده از برنامه ریزی آرمانی اصلاح شده برای حل مدل پیشنهادی توسعه داده شده است. مدل پیشنهادی و روش حل در مطالعه موردی ادارات پست شهر تهرا بکارگیری شده اند. نتایج مدل پیشنهادی با وضعیت جاری ادارات پست مقایسه  شده اند و مشخص شده است که مدل پیشنهادی در مورد زمان و هزینه انجام عملیات پستی صرفه جویی های قابل توجهی را ارائه می دهد. مدل پیشنهادی را می توان در مورد سایر خدمات شهری مانند مکا ن یابی سطل های جمع آوری زباله ها و مسیریابی ماشین های جمع آوری متناسب سازی و بکارگیری نمود. همچنین می توا ن سایر پارامترهای مورد توجه در برنامه ریزی شهری را به صورت عدم قطعیت در مدل دخیل کرد. همچنین می توا ن مساله را برای کل کشور ایرا ن توسعه داد و با توجه به بزرگ  شدن سایز مسئله می توان از روش های فراابتکاری برای حل مدل استفاده نمود
۴.

ارائه ی مدل برنامه ریزی استوار یکپارچه برای تخصیص سفارش در زنجیره ی تامین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتخاب تامین کننده در زنجیره ی تامین فرآیند تحلیل شبکه روش دیمتبل برنامه ربزی ریاضی مختلط صحیح چندهدفه استوار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 29 تعداد دانلود : 752
در بیشتر صنایع هزینه ی مواد خام و اجزای تشکیل دهنده ی محصول، در حدود 00 % از بهای تمام شده )در برخی از صنایع تا 40 %( را در برمی گیرد. در چنین شرایطی، منبع یابی مناسب،، مبی توانبد نقشبی یلیبدی در یبارایی و اثربخشی سازمان ایفا نموده و تاثیر مستقیمی در یاهش هزینه ها، سودآوری و انعطاف پذیری یک شریت داشته باشد. در مقاله ی حاضر تعیین یمیت مطلوب سفارش در حالت وجود چند تامین یننده، چند محصبول، در یبی چند دوره، در حالت مجاز ببودن مبازاد و یمببود، ببا لحبا ماه یبت چنبدمعیاره و چندهدفبه ی مسباله و وجبود تخفیف افزایشی، با لحا عدم ایمینان در پارامترهای تقاضا، زمان انتظار، هزینه ی ثابت سفارش، سطح ییفیبت تامین یننده و بودجه ی هر دوره مد نظر قرار گرفته و با استفاده از برنامه ریزی مختلط صحیح استوار مدل و حبل شده است. به منظور لحا معیارهای موثر بر انتخباب تبامین یننبده در مبدل ریاضبی از فرآینبد تحلیبل شببکه و به منظور لحا وابستگی داخلی میان معیارها از دیمتبل اسبتفاده شبده اسبت. در پایبان نتبای و پیشبنه ادات ارائبه می شود
۵.

رویکردی نوین جهت سنجش هزینه های کیفیت با استفاده از مفاهیم کارت امتیازی متوازن با رویکرد فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هزینه های کیفیت تکنیکهای کیفیت کارت امتیازی متوازن AHP و تاپمیز فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 731 تعداد دانلود : 23
امروزه کیفیت به عنوان یکی از مزیتهای رقابتی مهم شناخته شده است، اما کیفیت همواره در کنار قیمت مطرح میشود، از این رو شناخت هزینه کیفیت و تقسیم بندی مناسب همواره در ادبیات توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده است. مطالعه ادبیات نشان میدهد از زمان مطرح شدن هزینه یابی کیفیت ، همه توجه ها به سمت شناسایی هزینه های مختلف کیفیت بوده و گاها نگاه های متفاوتی به این هزینه ها شده است که در اصل طبقه بندی ها  شباهت هایی نیز به هم داشته اند. با وجود گزارشهای موفقی که از اجرای این روشها در شناسایی هزینه های کیفیت گردیده، یک خلأ در فرآیندهای بهبود مشاهده میشود. اگر چه شناسایی هزینه ها و اجرای طرحهای بهبود  مناسب در این زمینه  اغلب موجب  بهبود  سطح کیفیت محصولات و خدمات و درنهایت منجر به افزایش رضایت مشتری میشود. اما قطعا مابین تخصیص کور منابع و تخصیص بهینه منابع در یک طرح، تفاوت معناداری در نتایج حاصل پدیدار میگردد. هدف این پژوهش طراحی رویکردی است  که به طور مستمر  و با صرف هزینه کمتر به یک سطح کیفیت مشخص برسسد. در این  رویکرد، پس از شناسایی     انواع هزینه های کیفیت، تفاوت اهمیت هزینه ها مشخص میگردد. در این مرحله برای هر یک دو نوع وزن بدست میآید، وزن اول از نتایج مالی حاصل از شناسایی هزینه ها بدست می آید، در واقع  نسبت بار مالی هر یک از هزینه ها را نسبت به کل هزینه های کیفیت نشان می دهد، نظرات ذینفعان سازمان طبق  منظر  کارت امتیازی متوازن در فرآیند محاسبه وزن نوع دوم به عنوان گروه کارشناسان در تکنیک فرآیند سلسله  مراتبی تحلیل دخیل می گردد.
۶.

انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از سیستم خبره در محیط فازی ممدانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی سهام پرتفوی بهینه سیستم خبره مدیریت پرتفوی منطق فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 421 تعداد دانلود : 555
اصلاحات جزء جدایی ناپذیر تحولات اقتصادی در بخش مالی می باشد که شامل شکل دهی دوباره ساختار بازار سرمایه، نوآوری در ابزارها و محیطی با نظم جامع تر است. دو مکتب فکری غالب بر ادبیات بازار سهام، تجزیه و تحلیل های بنیادی و تکنیکی می باشند. مسئله انتخاب پرتفوی بسیار مهم می باشد. به همین علت، این پژوهش ارزیابی سهام، شرکت ها با استفاده از هر دو روش تجزیه و تحلیل بنیادی و تکنیکی را برگزیده و سپس به منظور تشکیل پرتفویی که حالات مختلف ریسک و ترجیحات سرمایه گذارن را لحاظ کند، از مدل فازی ممدانی و مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح ترکیبی استفاده نموده است. دلیل استفاده از سیستم فازی ممدانی، کارا بودن آن در محیط های مبهم و استفاده از دانش انسانی و مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح ترکیبی، قابلیت یافتن جواب بهینه مسئله از میان تعداد زیاد جواب موجود می باشد. نتایج ارزیابی عملکرد پرتفوی های تشکیل شده برای سه حالت سرمایه گذار ریسک گریز، ریسک خنثی و ریسک پذیر، نشان می دهد که عملکرد پرتفوی پیشنهادی مثبت بوده و عملکرد مناسبی را نشان می دههد، اما در مقیاسی  دقیق تر  پرتفوی تشکیل شده برای سرمایه گذار ریسک گریز در وضعیت مطلوب تری قرار دارد
۷.

ارائه یک روش ترکیبی از مدل سروکوال و تحلیل پوششی داده در رتبه بندی کیفیت خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل پوششی دادههای چندهدفه جایگاه CNG سروکوال کیفیت خدمات ارزیابی عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 772 تعداد دانلود : 831
در دهه اخیر، علی رغم اهمیت بسیار زیاد خدمات و توسعه فزاینده آنها در اقتصاد جهانی و ملی، توجه کمتری نسبت به صنایع تولیدی به آنها میشود. همواره سنجش عملکرد سازمانهای خدماتی یکی از چالشهای اصلی در این حوزه میباشد. یکی از مدلهای رایج سنجش کیفیت خدمات مدل پنج بعدی پاراسارامون و همکارانش میباشد که در این تحقیق به منظور سنجش کیفیت خدمات جایگاههای CNG استان زنجان بکار گرفته شده است. در این تحقیق از تحلیل پوششی دادهها نیز به منظور ارزیابی کیفیت خدمات نسبی 36 جایگاه CNG استان زنجان استفاده شده است کهبا توجه به اهمیت بسیار بالای کیفیت خدمات از آن به عنوان خروجی عملکردی جایگاههای سوخت CNG استفاده شده است. تعداد پرسنل، تعداد پمپهای گاز )دیسپنسرها(، هزینه ثابت ماهانه و اعتبار تخصیص داده شده ماهانه به جایگاهها نیز به عنوان ورودیهای عملکردی جایگاههای CNG در نظر گرفته شدهاند. در انتها پس از بدست آوردن رتبه جایگاه، با استفاده از روش پیشنهادی جهانشاهلو و همکارانش به تحلیل حساسیت نتایج پرداختیم. همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد که مدل توسعه یافته تحلیل پوششی دادههای چندمعیاره از کارایی بهتری نسبت به مدلهای پایه برخوردار است

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷