مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی 1383 شماره 5

مقالات

۱.

ارائه مدل ترکیبی پیشنهادی کیفیت خدمات (سروکوال)- و تجزیه و تحلیل شبکه ای برای رتبه بند ی موسسات ارائه دهنده خدمات: مطالعه موردی موسسات ارائه دهنده بیمه تحت نظر بیمه مرکز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 907 تعداد دانلود : 923

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷