مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی سال 20 تابستان 1401 شماره 65 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

یکپارچه سازی ارزیابی تامین کنندگان و طراحی زنجیره تأمین حلقه بسته تاب آور و رتبه بندی بر اساس روش فازی-مورا-نقطه مرجع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طراحی زنجیره تامین حلقه بسته ارزیابی تأمین کنندگان تاب آوری مدل چند هدفه فازی-مورا-نقطه مرجع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 675
طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با توجه به الزامات قانونی و منافع اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار گردیده است. تأمین کنندگان قطعات اولیه نیز از مهمترین بازیگران این زنجیره می باشند. بیشتر محققین مسئله طراحی را به صورت مجزا از ارزیابی تامین کنندگان مورد بررسی و تحلیل قرار داده اند. عوامل مختلفی به جز قیمت در رابطه با قطعه و فرایند و توان تامین پایدار تاثیر زیادی بر عملکرد زنجیره در بلندمدت دارد. در این مقاله یک شبکه زنجیره حلقه تأمین بسته شامل سایتهای تولید، جداسازی، بازسازی و دفع در نظر گرفته شده است. مدلی یکپارچه و دو مرحله ای ارائه شده است به نحوی که در مرحله اول روش "فازی-مورا-نقطه مرجع" برای ارزیابی تأمین کنندگان پیشنهاد و خروجی این مرحله به عنوان امتیاز ارزیابی در مرحله دوم مورد استفاده قرار گرفته است. در مرحله دوم، یک مدل برنامه ریزی خطی عددصحیح ترکیبی سه هدفه پیشنهاد گردیده بنحوی که تأمین کننده مناسب و مکان سایتهای نوسازی و همچنین جریانهای بین اعضای مختلف زنجیره مشخص می شود. در این مدل علاوه بر هدف ماکسیمم سازی تامین از تامین کنندگان شایسته، اهداف اقتصادی و تاب آوری زنجیره نیز مد نظر قرار گرفته است. از طرفی دیگر امکان وجود کمبود نیز در نظر گرفته شده است. نتایج عددی مربوطه نشان دهنده اعتبار مدل و نقش گزینه کمبود در رسیدن به جوابهای بهتر در تابع هدف ال-پی متریک می باشد.
۲.

مدل سازی ساختاری بر مبنای مدیریت زنجیره تأمین در رابطه با مدیریت کیفیت جامع، نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر، سازمان یادگیرنده و عملکرد عملیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر مدیریت کیفیت جامع مدیریت زنجیره تأمین سازمان یادگیرنده عملکرد عملیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 54
مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط میان نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر، مدیریت کیفیت جامع، مدیریت زنجیره تأمین، ویژگی های سازمان یادگیرنده و عملکرد عملیاتی انجام گرفته است. در راستای انجام عملیات پژوهش ابتدا با مطالعه مبانی نظری چارچوب مفهومی پژوهش ارائه شد. در مرحله بعد با تدوین و توزیع پرسشنامه بین 180 نفر از جامعه آماری پژوهش متشکل از مدیران عالی، میانی و عملیاتی آگاه نسبت به موضوع مورد بررسی شرکت های صادراتی استان گلستان بصورت تصادفی ساده توزیع، اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی فرضیه های پژوهش جمع آوری گردید. در نهایت تعداد 146 پرسشنامه تکمیل شده برگشتی تحت پوشش تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی قرار گرفت. نتایج بدست آمده بر اساس این تکنیک مشخص کرد نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر تأثیر مثبتی بر مدیریت کیفیت جامع دارد، درصورتی که نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر نتوانسته است به تنهایی نتیجه قابل قبولی برای دستیابی به عملکرد عملیاتی بدست آورد و ملزم به وجود مدیریت کیفیت جامع برای این امر می باشد. نتیجه دیگری که بدست آمد، حاکی از تأثیر مثبت مدیریت کیفیت جامع و مدیریت زنجیره تأمین و نقش میانجی مدیریت زنجیره تأمین در دستیابی به عملکرد عملیاتی بین دو متغیر مدیریت کیفیت جامع و عملکرد عملیاتی می باشد. علاوه بر این نتایج مشخص کرد مدیریت کیفیت جامع تأثیر مثبتی بر سازمان یادگیرنده دارد و سازمان یادگیرنده نقش مهمی بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد عملیاتی شرکت های صادراتی استان گلستان دارد.
۳.

سیستم پشتیبان تصمیم گیری قاعده محور تصادفی برای مسئله تخصیص افزونگی قابلیت اطمینان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئله تخصیص افزونگی قابلیت اطمینان سیستم پشتیبان تصمیم گیری تصادفی پایگاه قواعد تصادفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 738
یکی از مهمترین موضوعاتی که مدیران به منظور افزایش عملکرد سیستم ها با آن روبرو هستند مسئله تخصیص افزونگی قابلیت اطمینان (RRA) است. در بسیاری از مدل های RRA معمولا قابلیت اطمینان اجزاء عددی در بازه (0،1) در نظر گرفته می شود، این در حالی است که پارامترهای مختلفی می تواند بر قابلیت اطمینان اثر گذاشته و آن را در طول زمان تغییر دهید. بنابراین بهتر است قابلیت اطمینان یک سیستم به صورت غیر قطعی در نظر گرفته شود. در این مقاله با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان اجزاء یک سیستم به عنوان متغیرهای تصادفی، یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری بهینه گرا پیشنهاد شده است که برای استنتاج مقادیر بهینه یا نزدیک به بهینه ی متغیرهای تصمیم و تابع هدف از قواعد اگر- آنگاه تصادفی استفاده می نماید. به منظور بررسی کارایی سیستم پیشنهاد شده مثال های متعدد ی ارائه شده است که مقایسه نتایج استنتاج شده با مقادیر بهینه نشان از عملکرد بسیار مناسب سیستم پشتیبان تصمیم توسعه داده شده دارد.
۴.

شناسایی و رتبه بندی معیارهای ارزیابی تاب آوری تامین کنندگان در صنعت سنگ طبیعی ساختمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تاب آوری تصمیم گیری چندمعیاره روش بهترین-بدترین روش دلفی فازی صنعت سنگ طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 313
در دنیای امروزی که صنایع با ریسک ها و اختلالات مختلفی روبرو هستند، انتخاب تامین کننده مناسب و در عین حال تاب آور به یک عامل استراتژیک برای موفقیت و تداوم سازمان ها در محیط متلاطم و رقابتی کسب و کار تبدیل شده است و توجه بسیاری را از طرف پژوهشگران و صاحبان کسب و کار به خود جلب کرده است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی معیار های ارزیابی تاب آوری تامین کنندگان در صنعت سنگ طبیعی ساختمان است. شناسایی معیار ها از طریق بررسی پژوهش های پیشین صورت گرفته در این زمینه انجام شد و جهت تایید معیار های شناسایی شده به نظرسنجی از 10 نفر از خبرگان صنعت سنگ با استفاده از پرسشنامه روش دلفی فازی پرداخته شد. از 31 معیار شناسایی شده، 20 معیار تایید نهایی شدند. به منظور رتبه بندی معیار های تایید شده از روش تصمیم گیری چندمعیاره بهترین-بدترین استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که معیار های انعطاف پذیری، سرعت و عملکرد مالی به ترتیب با اهمیت ترین معیارهای ارزیابی تاب آوری تامین کنندگان در صنعت سنگ هستند.
۵.

توسعه مدل همیاری وسائل نقلیه یخچالی و غیریخچالی برای کالاهای فسادپذیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: همیاری افقی لجستیک مسئله برداشت و تحویل تابع رضایت مشتری پخش محصولات غذایی فسادپذیر وسیله نقلیه یخچالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 290
در این تحقیق به بررسی نوع جدیدی از مسئله مسیریابی برداشت و تحویل به نام مسائل به نام همکاری ناوگان حمل و نقل (CC) پرداختیم. این مسئله شامل چندین مرکز برداشت و چندین مرکز تحویل است که مجموعه از وسایل نقلیه ناهمگن (یخچالی و غیریخچالی) با ظرفیت های مشخص برای سرویس دهی چندین کالای فسادپذیر را شامل می شود. هر وسیله نقلیه دو نوع درخواست رزرو شده و انتخاب شده دارد که می بایست در پنجره زمانی مشخص سرویس دهی شود. ناوگان حمل و نقل به درخواست های رزرو شده حتما پاسخ می دهد ولی درخواست های انتخاب شده، می تواند سرویس دهی شود و یا نشود. کالاها با نرخ ثابتی فاسد می شوند نرخ فاسد شدن در وسیله نقلیه غیر یخچالی بیشتر از یخچالی است و همچنین هزینه بکارگیری وسیله نقلیه غیریخچالی کمتر از یخچالی می باشد. برای خصوصیات ذکر شده مدل ریاضی غیرخطی را توسعه داده ایم که هدف از این مدل پیدا کردن مسیر شدنی به منظور حداکثر کردن سود و کاهش هزینه های در عین حال بالا بردن میزان رضایت مشتری است. افزایش رضایت مشتری بر اساس میزان تازگی کالاها تعریف می شود. برای حل مدل ارائه شده الگوریتم ژنتیک توسعه داده شده است که برای هدفمندتر شدن الگوریتم برای تولید مقادیر اولیه از ساختار همسایگی استفاده کرده ایم. به منظور اعتبارسنجی نتایج بدست آمده با نتایج روش شاخه وحد(نرم افزار گمز) با مثال های عددی مقایسه شدند.
۶.

پایش تأثیر کارآفرینی ترکیبی بر موفقیت مسیر شغلی؛ تبیین نقش میانجی جهت گیری مسیر شغلی متنوع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی هیبریدی موفقیت مسیر شغلی جهت گیری مسیر شغلی متنوع شرکت های صنعتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 623
امروزه با افزایش عدم اطمینان محیطی، از راهکارهای تطابق با تحولات و اطمینان از شغل همیشگی، گرایش به سمت کارآفرینی هیبریدی است. پژوهش حاضر، با هدف پایش تأثیر کارآفرینی هیبریدی بر موفقیت مسیر شغلی با نقش میانجی جهت گیری مسیر شغلی متنوع انجام پذیرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و در زمره پژوهش های توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و کارکنان شرکت های واقع در شهرک های صنعتی در استان لرستان هستند که با استفاده از فرمول محاسبه نمونه کوکران، حجم نمونه 350 نفر تعیین و اعضای نمونه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در پژوهش حاضر پرسشنامه های استاندارد بوده که روایی و پایایی آن ها از طریق روش محتوایی و آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. برای بررسی و آزمون فرضیه ها از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج بررسی فرضیه ها حاکی از آن است که کارآفرینی هیبریدی بر جهت گیری مسیر شغلی متنوع و موفقیت مسیر شغلی اثرگذار است. به عنوان نتیجه کلی باید اشاره داشت که با توجه به نرخ بالای ورشکستگی و از بین رفتن مشاغل، افرادی که در شهرک های صنعتی و در مشاغل حرفه ای فعالیت دارند، می توانند با راهبرد کارآفرینی هیبریدی و جهت گیری مسیر شغلی متنوع که آن ها را به سوی کسب وکارهای جدید و کارآفرینانه رهنمون می سازد، بخت خود را در موفقیت مسیر شغلی جدید و یک کسب وکار دیگر امتحان نموده و با بهره گیری از مزایای شغل دوم، از عدم اشتغال در امان بمانند.
۷.

ارائه ی یک مسئله زمان بندی اندازه انباشته اقتصادی با نظرگرفتن حداکثر مقدار مجاز انتشار کربن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محدودیت انتشار کربن برنامه ریزی غیرخطی الگوریتم حل دقیق محیط زیست پایدار مسئله اندازه انباشته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 332
در دنیای کنونی کشورها و سازمان های جهانی به یک توافق جامع دست پیدا کرده اند که که انتشار کربن با گرمایش جهانی همراه است لذا کاهش میزان انتشار کربن در دستور کار جهانی برای کنترل اثرات گرم شدن قرار گرفته است. در نتیجه، قوانینی به منظور کنترل انتشار کربن مانند پروتکل کیوتو و سیستم های صدور مجوز اتحادیه اروپا تحقق یافته است. با این حال، انتشار کربن همچنان یک مسئله جهانی درازمدت است.انتشار کربن مربوط به مصرف انرژی در صنایع تولیدی، بخش قابل توجهی از بار زیست محیطی است. در این مطالعه، محدودیت انتشار کربن برای یک مدل اندازه انباشته اقتصادی جهت کاهش انتشار کربن ارائه شده است. هدف این مسئله برآورد تقاضای کالاهای مختلف در طول افق برنامه-ریزی باتوجه به کمینه کردن هزینه های تولید، راه اندازی، دوباره کاری و نگهداری است. در این مسئله فرض شده است که فرآیند تولید کالا نامطلوب است و درحین فرآیند مقداری از کالاها با کیفیت نامطلوب تولید می شوند. کالاهای معیوب پس از شناسایی با انجام فرآیند دوباره کاری قابل استفاده می شوند. این مدل پیشنهادی ثابت شده است که یک مسئله برنامه ریزی غیرخطی محدب می باشد. بنابراین، جواب بهینه این مدل پیشنهادی را می توان با استفاده از روش مشتق گیری بدست آورد. درنهایت، مثال عددی فرضی برای نشان دادن کارایی الگوریتم حل دقیق پیشنهادی حل شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷