مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی سال سیزدهم پاییز 1394 شماره 38 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شناسایی ابعاد عملکردی خوشه های صنعتی به روش تحلیل خوشه ای توافقی سلسله مراتبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد تحلیل خوشه ای خوشه صنعتی ابعاد عملکردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 979 تعداد دانلود : 995
خوشه های صنعتی یکی از رویکرد های نوین در توسعه صنعتی کشور های در حال توسعه است که اخیراً توجه بسیاری از پژوهشگران و سیاستگذاران را به خود جلب کرده است. خوشه سازی باعث اثرات اقتصادی مثبت بر منطقه و همچنین افزایش رقابت پذیری بنگاه های کوچک و متوسط می شود، اما میزان موفقیت همه خوشه ها یکسان نیست زیرا عملکرد آن ها متفاوت است. بحث عملکرد خوشه ها دارای جوانب گوناگون است و گستره وسیعی از حوزه های بروز نتایج را شامل می شود. این امر ناشی از ماهیت فراسازمانی و پیچیدگی کنش های درونی و اثرات بیرونی خوشه است؛ چنانچه تابه حال مدل جامعی از ابعاد عملکردی خوشه صنعتی ارائه نشده است. تعریف دقیق ابعاد عملکردی می تواند از بخشی نگری مبتنی بر زاویه نگاه به خوشه ها بکاهد و بررسی اقدامات توسعه خوشه ها با رویکرد جامع، قابل اجرا شود. این تحقیق برآن است تا با طبقه بندی سنجه های عملکرد خوشه های صنعتی، ابعاد عملکردی خوشه های صنعتی را شناسایی کند و مدلی برای سنجش جامع عملکرد خوشه های صنعتی ارائه دهد. روش بکارگرفته شده در تحلیل داده های این تحقیق، تحلیل خوشه ای است که به روشی ابتکاری، طبقه بندی های مد نظر 82 نفر از خبرگان موضوع را یکپارچه ساخته است و بر اساس آن، چهار بعدعملکردی خوشه صنعتی شامل بعد مالی، بعد رقابتی، بعد اقتصادی و بعد زیست محیطی به همراه مولفه ها و سنجه های هر یک استخراج گردیدند.
۲.

مدلسازی دو هدفه مسئله روزنامه فروش با شرایط تخفیف ترکیبی و محدودیت های فضای انبار و بودجه و حل آن با رویکرد های مختلف مسائل چند هدفه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئله روزنامه فروش تخفیف نموی تخفیف کلی بهینه سازی دوهدفه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 78 تعداد دانلود : 552
مسئله روزنامه فروش از نوع سیستم های موجودی تک دوره ای است که در زندگی واقعی ما بسیار رایج است. با توجه به اهمیت موضوع این مقاله به بررسی مسئله روزنامه فروش با در نظر گرفتن محدودیت های تخفیف که شامل تخفیف کلی و نموی است و محدودیت بودجه و فضای انباار باا دو هاد دداکررساازی ساود و ساط خدمت میپردازد.این اهدا با ارائه یک مدل غیرخطی مدلسازی میشود. دل این مدل با اساتفاده از نارا افازار گمز8 و تکنیک های مختلف چند هدفه و با این فرض که توزیع هر محصول یکنواخت است صورت میگیارد. همچنین مقایسه روش ها به دو صورت مقایسه آماری و تصمیمگیری چندگانه انجاا میگیرد
۳.

ارائه یک سیستم خبره فازی جهت تعیین زمان ختم پروژه در شبکه های پرت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت پروژه زمانبندی پروژه سیستم خبره فازی تخمین زمان تکنیک ارزیابی و بازنگری پروژه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 362 تعداد دانلود : 645
زمانبندی صحیح پروژه از ارکان اصلی و لازمه موفقیت و همچنین تطابق برنامهریزی و اجرا، اصلیترین موضوع مدیریت پروژه میباشد. در این مقاله سعی شده است تا سیستمی کاربردی و مناسب برای زمانبندی پروژههای مختلف ارائه شود تا از طریق آن زمانبندی پروژهها دقیقتر انجام شود. در حال حاضر تکنیک ارزیابی و بازنگری پروژه PERT به طور گستردهای برای مدیریت پروژههای با مقیاس بزرگ به کار میرود. در روشهای سنتی موجود در تکنیک PERT ، زمان انجام فعالیتها به صورت اعداد قطعی و یا از طریق توزیع بتا حاصل میشده است، لیکن در شرایط و دنیای واقعی، تخمین زمان عملی انجام هر فعالیت به طور دقیق کار بسیار دشواری است. در این مقاله با استفاده از منطق فازی و به منظور مقابله با مشکلات مربوط به عدم قطعیت، سیستم خبره فازی طراحی شده است و در آن بسیاری از محدودیتها و عوامل تأثیرگذار بر روی زمان انجام پروژه مد نظر قرار گرفته است. در این ارتباط پارامترهای ورودی و خروجی سیستم از طریق پرسشنامه تهیه و پایایی نتایج حاصله تحلیل شده است. نتایج حاصل حاکی از قدرت بالای سیستم در کنترل شرایط مختلف تأثیرگذار بر روی زمان انجام پروژه میباشد.
۴.

مدلی برای تبیین و تنظیم پارامترهای فرایند تولید پلی اتیلن ترفتالات ) PET ( با بهره گیری از رویکرد تلفیقی روش سطح پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتمهای فرا ابتکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه عصبی مصنوعی الگوریتم های فراابتکاری روش سطح پاسخ پلی اتیلن ترفتالات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی طراحی محیط و مطالعه کار روابط صنعتی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت تولید توسعه محصول
تعداد بازدید : 185 تعداد دانلود : 813
در فرآیندهای صنعتی عوامل متعددی با سطوح مختلف وجود دارند که هر کدام ممکن است بر روی مشخصات محصول نهایی تاثیر گذار باشند. در این تحقیق، مدلسازی ریاضی غیر خطی چند هدفه برای 5 مشخصه کیفی محصول پلی اتیلن ترفتالات که یکی از محصولات پرکاربرد و مهم صنعت پتروشیمی کشور می باشد، برحسب 4 متغیر )پارامتر( کلیدی اثرگذار فرایند تولید آن انجام گرفته است. برای همین منظور از روش سطح پاسخ که تلفیقی از طراحی آزمایشات و آزمون های آماری است به همراه شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم های فراابتکاری استفاده شده است
۵.

ارائه مدلی پایدار جهت مکان یابی موجودی زنجیره تامین سه - سطحی تک دوره ای شرکتهای کوچک و متوسط با تقاضای غیرقطعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنجیره تامین تقاضای غیر قطعی موجودی مکان یابی شرکت های کوچک و متوسط بهینه سازی پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 559 تعداد دانلود : 512
امروزه عرصه تولید و خدمات با تغییر الگوی رقابت از میان شرکت های مستقل با رقابت میان زنجیره های تاامی مواجه است. در غالب واحدهای تولیدی کوچک و متوسط ایران هنوز از دیدگاه سنتی برای برنامه ریزی تامی ، تولید و توزیع استفاده می شود. یعنی هرکدام از ای اجزاء به طور مستقل اقدام به برنامه ریزی برای فعالیات خاود می نمایند، ای امر در اکثریت مواقع باعث افزایش هزینه های کل زنجیره تامی ای گونه شرکت ها می گردد. در ای تحقیق یک مدل پایدار مکان یابی موجودی برای زنجیره تامی سه سطحی همراه باا تقاااای غیار قطعای - ارائه می شود. مدل در حالت تک دوره ای، چند محصولی، همراه باا چناد ماد حمال و نقال و ساه ساطحی باا حلقه های تولید کنندگان توزیع کنندگان خرده فروشان به صورت قطعی و روباست )پایادار در نرار گرفتاه - - شده است. درنررگیری چند مد حمل و نقل همراه با پایدار کردن مدل و امکان ارسال مستقیم کالا از کارخاناه به خرده فروش از جمله نوآوری های ای مقاله است. اهادا مادل پیشانیادی حاداقل ساازی هزیناه هاا ی کال زنجیره تامی سه سطحی است. مدل قطعی با استفاده از نرم افزار GAMS حل شده و مدل روباست باا اساتفاده از نرم افزار GAMS در حالت تک هدفه حل شده و سپس با استفاده از روش محدودیت اپسیل تقویات شاده به صورت دو هدفه درآمده و پس از حل نتایج مورد بحث قرار گرفته شده است
۶.

بهینه سازی حمل و نقل مواد غله بر اساس یک مدل شبیه سازی در بندر شهیدرجایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بندر شهید رجایی انبار موقت تئوری صف و شبیه سازی زمان سیستم کشتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 791 تعداد دانلود : 428
با در نظرگیری افزایش روز افزون تقاضا برای فعالیتهای عملیاتی در بنادر، مدیران بنادر با چالش استفاده بهینه از تجهیزات و تسهیلات بندری رو به رو میباشند. یکی از این چالشها جلوگیری از ماندگاری زیاد کشتیها در بنادر م باشد. بدین منظور در این مطالعه به بررسی ایجاد انبار موقت در بندر خدماتی شهید رجایی برای بارگیری غلات به کشتی با استفاده از یک مدل شبیه سازی بر پایه تئوری صف خواهیم پرداخت. در این راستا، برخی از معیارهای مهم نظیر زمان سیستم کشتی ها، تعداد کشتیها ی بارگیری شده و نرم بارگیری در نظر گرفته شده است. نتایج نشان میدهد که بهینه سازی حمل و نقل غلاتها بین انبار موقت و اسکله ظرفیت حمل و نقل و بارگیری را به میزان 6555 درصد افزایش خواهد داد
۷.

یکپارچه سازی مسائل زمانبندی تولید و تحویل با رویکرد مسیریابی وسیله نقلیه با ناوگان ناهمگن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پنجره زمانی زمانبندی تولید و تحویل مسیریابی وسیله نقلیه الگوریتم آزادسازی لاگراناژ ناوگان ناهمگن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 220 تعداد دانلود : 841
این مقاله مسأله زمانبندی تولید و تحویل را با هم درنظرمیگیرد و سعی در یکپارچهساازی ایان دو مساأله دارد سفارش خردهفروشان شامل انواع مختلف محصولات بوده که در یک مرکز توزیع کنناده پاردازش مای شاوند پس از تکمیل سفارش در این مرکز، محصولات در پنجره زمانی به خردهفروش تحویل داده مای شاود، در غیار این صورت مرکز توزیعکننده باید جریمه انحراف از پنجره زمانی را به خردهفروش بپردازد هدف از حال ایان مسأله تعیین توالی تولید، نیاز خردهفروش به وسیله نقلیه ناهمگن، ترتیب ملاقات خرده فروشان با توجه به پنجره زمانی تحویل، میباشد در این مقاله، یک مدل برنامه ریازی غیرخطای عادد صاحیت مخاتلئ اراهاه شاده اسات بطوریکه هزینه ی کل شامل هزینه مسیریابی، هزینه ثابت وسیله نقلیه و هزیناه جریماه انحاراف از پنجاره زماانی کمینه گردد برای حل مدل اراهه شده در این مقاله از دو رویکرد حلکننده CPLEX نرم افزار GAMS-24-1 و الگوریتم آزادسازی لاگرانژ استفاده شده است در ابتادا باا اساتفاده از نموناه م اال هاای متفااوت کاارایی الگوریتم آزادسازی لاگرانژ در اندازههای کوچک اثبات شده و جهت به دسات آوردن یاک حال بهیناه قابال قبول در اندازههای بزرگ در یک بازه زمانی قابل قبول از این الگوریتم استفاده میشود

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷