مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی سال هشتم تابستان 1390 شماره 21 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارزیابی و توجیه اجرای فناوری شناسایی به کمک امواج رادیویی در زنجیره حمل و نقل کانتینری بنادر تجاری ایران (مورد مطالعه: بندر بوشهر)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 391 تعداد دانلود : 654
۲.

ارائه یک مدل ترکیبی از تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی آرمانی برای بهبود سنجش کارایی واحدهای تصمیم گیری (مطالعه موردی: شعب بانک)(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

محاسبه سطح ذخیره احتیاطی در زنجیره ی تامین با چندین کانال و چندین سطح با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

ارتقای چابکی سازمانی با رویکرد توسعه عملکرد کیفیت فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

به کارگیری فنون تصمیم گیری چندشاخصه جهت ارزیابی عوامل ریسک زنجیره ی تأمین (مورد مطالعه: حوزه ی فناوری اطلاعات بنگاه های کوچک و متوسط)(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

مدل سازی حباب قیمت صنعت خودرو در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پویایی سیستم ها(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷