مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی سال نهم پاییز 1390 شماره 22

مقالات

۱.

تعیین نقطه سفارش مجدد برای خرید کالا با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در شرکت های بازرگانی

۲.

طراحی مدل ریاضی کسری برنامه ریزی تولید با رویکرد فازی (مورد مطالعه: شرمت مبل خاورمیانه)

۶.

استفاده از روش تصمیم گیری خاکستری به منظور رتبه بندی شاخص های کلیدی عملکرد و افزایش اثربخشی برنامه های استراتژیک

۷.

شناسایی ودسته بندی سیاست ها، راهکارها و برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ( مورد مطالعه: کشور یاران)

۸.

کاربرد شبکه های عصبی در پیش بینی فرآیندهای تجاری و مدیریتی و مقایسه با مدل های غیرخطی (مطالعه موردی: ضنعت چوب ایران)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰