مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی سال نهم پاییز 1390 شماره 22 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تعیین نقطه سفارش مجدد برای خرید کالا با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در شرکت های بازرگانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

طراحی مدل ریاضی کسری برنامه ریزی تولید با رویکرد فازی (مورد مطالعه: شرمت مبل خاورمیانه)(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

مدل رقابت پذیری صنایع تولیدی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

استفاده از روش تصمیم گیری خاکستری به منظور رتبه بندی شاخص های کلیدی عملکرد و افزایش اثربخشی برنامه های استراتژیک(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

شناسایی ودسته بندی سیاست ها، راهکارها و برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ( مورد مطالعه: کشور یاران)(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

کاربرد شبکه های عصبی در پیش بینی فرآیندهای تجاری و مدیریتی و مقایسه با مدل های غیرخطی (مطالعه موردی: ضنعت چوب ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷