مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی سال پنجم پاییز و زمستان 1385 شماره 14

مقالات

۲.

مدلسازی مسئله زمان بندی دوره های تحصیلی در یک موسسه آموزشی کوچک

۹.

بررسی اثر عوامل فرهنگی (بر اساس مدل DOCS1) بر روی رضایت شغلی و عملکرد کارکنان

۱۰.

بررسی رابطه کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و رضایتمندی مشتریان ( مطالعه موردی)

۱۱.

ارائه یک مدل تلفیقی از الگوریتم های شبیه سازی تبرید و الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی فرآیند تولید خوراک دام

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷