مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی سال سیزدهم تابستان 1394 شماره 37 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی چند هدفه زنجیره تأمین با در نظر گرفتن ریسک اختلال تسهیلات، عرضه و تقاضا در شرایط غیر قطعی بودن پارامترهای اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی تأثیر اندازه شرکت و نرخ رشد صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

مدلی جهت ارزیابی تولید ناب در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از ترکیب روش های تحلیل عاملی تأییدی، خوشه بندی و تکنیک PROMOTEE(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

ارائه یک مدل برنامه ریزی آرمانی برای کاهش هزینه های لجستیک و افزایش سطح سرویس در زنجیره تامین(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

ارائه یک مدل ریاضی یکپارچه برای حل مسأله تشکیل سلول پویا با در نظر گرفتن مسائل تخصیص اپراتور، جانمایی های برون سلولی و درون سلولی و حل آن به کمک شبیه سازی تبرید(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

ارائه مدلی جهت اولویت بندی ریسک های امنیت اطلاعات سازمانی با استفاده از AHP فازی و شبکه بیزین در صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

ارائه یک روش ترکیبی از تاپسیس فازی و تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی عدد صحیح برای انتخاب سبد پروژه(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷