مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی سال هشتم بهار 1390 شماره 20 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارزیابی تولید ناب با استفاده از رویکرد ترکیبی ازتکنیک های ANP و DEMATEL در شرایط فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

مسئله جایابی پوششی با در نظرگرفتن تراکم مشتریان و تقاضای از دست رفته با روش حل آلگوریتم ژنتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

ارزیابی و اولویت بندی استراتژی ها با استفاده از تکنیک الکتره 3 در محیط فازی (مطالعه موردی: شرکت تماد)(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

ارائه الگوریتم تکاملی چند هدفه برای سیستم های موجودی احتمالی با مرور دائم(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

مدلی جهت محاسبه میزان پرداختهای انگیزشی به کارکنان با استفاده از تصمیم گیری های چند معیاره(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

تعیین بهترین توالی انجام چند کار در محیط جریان کارگاهی تک ماشینی با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

مدیریت بهینه سطح سیگمای تولید با به کارگیری سیستم بارکد در صنایع چوب و کاغذ مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موثر در توسعه محصول جدید در گروه خودرو سازی سایپا با رویکرد AHP(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷