مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی سال هشتم بهار 1390 شماره 20

مقالات

۱.

ارزیابی تولید ناب با استفاده از رویکرد ترکیبی ازتکنیک های ANP و DEMATEL در شرایط فازی

۲.

مسئله جایابی پوششی با در نظرگرفتن تراکم مشتریان و تقاضای از دست رفته با روش حل آلگوریتم ژنتیک

۳.

ارزیابی و اولویت بندی استراتژی ها با استفاده از تکنیک الکتره 3 در محیط فازی (مطالعه موردی: شرکت تماد)

۴.

ارائه الگوریتم تکاملی چند هدفه برای سیستم های موجودی احتمالی با مرور دائم

۵.

مدلی جهت محاسبه میزان پرداختهای انگیزشی به کارکنان با استفاده از تصمیم گیری های چند معیاره

۶.

تعیین بهترین توالی انجام چند کار در محیط جریان کارگاهی تک ماشینی با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره فازی

۸.

شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موثر در توسعه محصول جدید در گروه خودرو سازی سایپا با رویکرد AHP

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰