ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی

ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
۱.

Assessing the Suitability and Prioritization of the Components of the media Literacy Competence Development Model for English Language Teachers(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Competency development media literacy English language teachers provision of educational equipment learners' participation in the educational structure

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۷
Purpose: Considering the importance of media literacy and competency development in this field, the present research was conducted with the aim of assessing the suitability and prioritization of the components of the media literacy competency development model of English language teachers. Methodology: This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was mixed (qualitative and quantitative). The research population in the qualitative part was the experts of Farhangian University and principals of the first and second period schools of Tabriz city, which based on the principle of theoretical saturation number of 15 people were selected as a sample. The research population in the quantitative part was English language teachers of the first and second period schools of Tabriz city, which based on Cochran's formula number of 384 people were selected as a sample. The research tool in the qualitative part was a semi-structured interview, which its data was coded in MAXQDA software, and in the quantitative part was a researcher-made questionnaire, which its data was analyzed by structural equation modeling and weighted matrix in SPSS and SmartPLS software. Findings: The findings showed that the media literacy competency development of English language teachers has 50 sub components in 12 main components, including the media access, production and communication, technology development at the global level, media literacy promotion infrastructure, provision of educational equipment, management of students' entry into the virtual world, lack of possibilities of educational assistance, lack of acceptance of virtual media among teachers, critical thinking training, creating a learning environment and learners' participation in the educational structure, media literacy competency development, establishing educational justice and developing and updating teachers' skills. Also, all the main components had an average variance extracted higher than 0.50 and Cronbach's and combined reliability higher than 0.70, and the media literacy competency development model of English language teachers had a good fit and their effects on each other were significant (P<0.05). In addition, respectively the components of technology development at the global level, establishing educational justice, media literacy competency development, developing and updating teachers' skills, media access, production and communication, lack of acceptance of virtual media among teachers, management of students' entry into the virtual world, creating a learning environment and learners' participation in the educational structure, critical thinking training, media literacy promotion infrastructure, provision of educational equipment and lack of possibilities of educational assistance were of higher importance. Conclusion: According to the identified components for the media literacy competency development and their prioritization can be taken an effective step to media literacy competency development of English language teachers.
۲.

نقش خود کارآمدی مدیران در یادگیری حرفه ای و اجتماعات یادگیری معلمان شهرستان چناران: نقش میانجی رهبری آموزشی

کلید واژه ها: خودکارآمدی یادگیری حرفه ای اجتماعات یادگیری رهبری آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۸۰
هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش خودکارآمدی مدیران در یادگیری حرفه ای و اجتماعات یادگیری معلمان شهرستان چناران: سهم رهبری آموزشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش همه معلمان شهرستان چناران می باشد و روش نمونه گیری تصادفی ساده بود که طبق جدول مورگان تعداد 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد پرسشنامه خودکارآمدی (Sherer & Adamz 1982) ، پرسشنامه یادگیری حرفه ای قاسم زاده و همکاران (1397) ، پرسشنامه یادگیری اجتماعی قاسم زاده و همکاران (1397) و پرسشنامه رهبری آموزشی(Oliver, Hip & Leak, 2010) می باشد، نتایج جاصل از این پژوهش داد که خودکارامدی مدیران با یادگیری حرفه ای و اجتماعات یادگیری حرفه ای رابطه ای ندارد اما رهبری آموزشی با یادگیری حرفه ای و اجتماعات یادگیری رابطه مثبت و معناداری دارد همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که بین یادگیری حرفه ای و اجتماعات یادگیری حرفه ای رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و رهبری آموزشی رابطه بین خودکارامدی مدیران و اجتماعات یادگیری و همچنین رابطه بین خودکارامدی و یادگیری حرفه ای را واسطه گری می کند.
۳.

مدل داده بنیاد استعدادیابی دانش آموزان مستعد شغل معلمی

کلید واژه ها: استعدادیابی پیامدها راهبردها عوامل علّی و زمینه ای موانع مداخله گر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۱
هدف پژوهش حاضر ارائه مدل استعدادیابی دانش آموزان مستعد شغل معلمی در مدارس دوره دوم متوسطه با استفاده از روش کیفی داده بنیاد است. نمونه پژوهش به روش نمونه گیری هدفمند از نوع قضاوتی انتخاب شد، و داده ها با مصاحبه در نفر 19ام به اشباع نظری رسید. داده ها به روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کیودا طی سه مرحله کدگذاری اولیه، ثانویه و مفهومی تحلیل شد. بر اساس یافته های پژوهش، شرایط علّی مدل استعدادیابی مشتمل بر 21 کد ثانویه با سه مفهوم شامل ابعاد شخصیتی، مهارت ها و تمایلات متناظر شد. برای مقوله زمینه ای 12 کد ثانویه متناظر با مفاهیم نارسایی های قانونی، مدیریتی، اجرایی و سیاسی استخراج شد. مقوله محوری استعدادیابی دانش آموزان با کدهای ثانویه مدیریت دانش، اثربخشی، رضایت شغلی و بهره وری مشخص شد. مؤلفه های مداخله گر با مفاهیم ارزش های ملی، سیاست زدگی، مدیریت ناصحیح استعدادها، فرهنگ ملی، تحریم اقتصادی ایران، شرایط سیاسی داخلی، فرهنگ و شرایط خانواده تبیین شد. راهبردها به دو بخش بلندمدت (اصلاح سبک مدیریتی، مدیریت استعداد، مدیریت استراتژیک، دگرگونی فرهنگی و اصلاحات ساختاری) و کوتاه مدت (اصلاح نظام جذب و استخدام، سیاست های تشویقی و ارزیابی عملکرد) دسته بندی شد. در نهایت پیامدهای مدل استعدادیابی از طریق 8 کد ثانویه در چهار بعد توسعه اجتماعی، توسعه فردی، موازنه میان آموزش و پرورش و ارتقای جایگاه معلمی ارائه شد. استدلال نظری، در کنار تحلیل چندسطحی پیامدهای استعدادیابی در بافت آموزش و پرورش در تصمیم گیری بهینه در تمامی سطوح و دستیابی به اهداف سازمانی کمک می کند.
۴.

گامی برای اعتباربخشی الگوی پذیرش و استفاده از فناوری دیجیتال توسط معلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۷۱
پژوهش حاضر با هدف تعیین اعتباربخشی الگوی پذیرش و استفاده از فناوری دیجیتال توسط معلمان صورت گرفته است. روش پژوهش در این مطالعه، مرور سیستماتیک می باشد. ﺟﺎﻣﻌه آﻣﺎری اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﯽ و رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد در زﻣﯿﻨه پذیرش و استفاده از تکنولوژی دیجیتال توسط معلمان ﺑﻮد ﮐﻪ با توجه به جست وجوی ﻣﻨﻈﻢ در پایگاه های اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ جمع آوری گردید. بر اساس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ورود ﺗﻌﺪاد 86 ﻣﻘﺎﻟه و پایان نامه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺧﺮوج ﺗﻌﺪاد 59 ﻣﻘﺎﻟه و پایان نامه ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. جهت تحلیل مصاحبه ها، از تحلیل محتوای کیفی و برای تجزیه وتحلیل متون از شش مرحله گاف (2013) برای تحلیل داده ها استفاده شد. برای تعیین روایی محیط طراحی شده نیز از نسبت روایی محتوا (CVR) و مقدار تعیین شده در جدول لاوشه بر اساس تعداد شرکت کنندگان در آزمون استفاده شد. در این پژوهش 4 مضمون زمینه فردی، محیطی، فناوری و سازمانی به دست آمد. بر اساس مقادیر جدول لاوشه و با توجه به تعداد مشارکت کنندگان (12 نفر)، سؤالاتی که مقدار نسبت روایی محتوای آن ها بیش از 56/0 بود، قابل قبول هستند. میانگین ضریب لاوشه (CVR) برای کل سؤالات الگوی پیشنهادی 83/0 برآورد شد. اعتبار الگوی پذیرش و استفاده از تکنولوژی دیجیتال توسط معلمان، معتبر شناخته شد.
۵.

ارائه مدلی برای ارزیابی فعالیت های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی بر مبنای اسناد بالا دستی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی فرهنگی فعالیت های فرهنگی اسناد بالادستی مدل فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۹۰
اسناد بالادستی، جزء مهم ترین اسناد مرتبط با حوزه فعالیت های فرهنگی که در بسیاری از تصمیمات و اقدامات مهم در حوزه فرهنگی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این پژوهش ارائه مدلی جهت ارزیابی فعالیت های فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی کشور بر مبنای اسناد بالا دستی است. روش تحقیق از نوع تفسیرگرایی و از نظر هدف یک بررسی کاربردی[1] و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی[2] است. جامعه این پژوهش، شامل کلیه متخصصان حوزه فرهنگی شاغل در دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و حوزه های علمیه تا حد اشباع نظری می باشد. در این پژوهش از روش تئوری داده بنیاد با رهیافت نظام مند برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته با 18 نفر خبره که با روش نمونه گیری نظری انتخاب شده اند، گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری MaxQDA استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد عوامل سازمانی شرایط لازم جهت شکل گیری عملکرد بالای فرهنگی دانشگاه را فراهم می کنند. دستاوردهای حاصل از تحقیق می تواند در راستای ارزیابی فعالیت های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی برمبنای اسناد بالادستی به کار رود.
۶.

اعتبارسنجی مدل استعدادیابی دانش آموزان مستعد شغل معلمی در مدارس دوره دوم متوسطه ایران

تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۸۴
مقاله حاضر با هدف اندازه گیری مدل استعدادیابی دانش آموزان مستعد شغل معلمی در مدارس دوره متوسطه دوم ایران انجام شد. این مطالعه به روش کمّی و با رویکرد پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل 2600 نفر از کادر اجرایی و آموزشی مدارس همراه با اساتید دانشگاه فرهنگیان بود که طبق جدول مورگان 335 نفر حجم نمونه برآورد گردید. نمونه گیری به روش تصادفی مرحله ای انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. سؤالات و گویه های پرسشنامه با استفاده از ادبیات تحقیق و نتایج حاصل از مطالعه کیفی تدوین گردید. به منظور تأیید روایی و پایایی پرسشنامه و همچنین تأیید اعتبار مدل از الگوریتم پی ال اس (PLS) پیروی شده است. مدل یابی PLS در دو مرحله صورت می پذیرد. در مرحله اول، مدل اندازه گیری (مدل بیرونی) از طریق تحلیل های روایی و پایایی (ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی) و تحلیل عاملی تأییدی  بررسی می شوند، در مرحله دوم، به بررسی مدل ساختاری پژوهش(مدل درونی) پرداخته شد. داده ها به نرم افزار SmartPLS  مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که شرایط علّی، شرایط زمینه ای، عوامل مداخله گر و پیامدها در مدل استعدادیابی دانش آموزان مستعد شغل معلمی معنادار شدند. 
۷.

Analyzing the Challenges and Obstacles to the Leadership of Professional Learning Communities in Schools and Identifying Strategies for Addressing the Obstacles: A Mixed Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۶۸
This research is with a mixed approach. The study population quantitatively consisted of all Urmia’s high school principals and assistant principals (n=452). Cochran’s formula was used to determine this quantity. 204 subjects were chosen as the study sample through stratified random sampling. Qualitatively, the study population who consisted of education pundits was chosen by a purposive sampling—snowball. That is to say, 13 subjects were chosen by the theoretical saturation technique. To collect the quantitative data, a researcher-made questionnaire ensuring a face and content validity of 0.88 was developed by the experts. The qualitative data were collected according to semi-structured interviews. The data analysis was performed by two software programs—SPSS and MAXQDA. The results of the quantitative findings suggested that the challenges and obstacles to the leadership of professional learning communities are not in satisfactory condition in schools. Furthermore, the results of Friedman’s rank test indicated that the highest rank mean relates to the organizational challenges and obstacles, while the lowest rank mean was depicted by the individual challenges and barriers. According to the results of the qualitative findings, four strategies were suggested to address the challenges and obstacles to the leadership of professional learning communities as follows; organizational strategies, educational and selection strategies, cultural strategies, and leadership strategies.
۸.

بررسی اثر جامعه پذیری سازمانی و سرمایه اجتماعی بر مسئولیت پذیری با نقش میانجی تعهد سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جامعه پذیری سازمانی سرمایه اجتماعی مسئولیت پذیری تعهدسازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۴۳۱
مقدمه: امروزه مسئولیت پذیری کارکنان مورد توجه سازمان ها علمی – آموزشی قرار گرفته است. از این رو تحلیل ارتباط مسئولیت پذیری دبیران، با سایر مفاهیم سازمانی ضروری است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اثر جامعه پذیری سازمانی و سرمایه اجتماعی بر مسئولیت پذیری با نقش میانجی تعهد سازمانی دبیران بود.   روش: این پژوهش جزء تحقیقات توصیفی – همبستگی مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دبیران متوسطه اول آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز به تعداد 550 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و جدول مورگان 218 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد جامعه پذیری سازمانی تائورمینا (1994)، سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998)، مسئولیت پذیری کارول (1991) و تعهدسازمانی آلن و میر (1996) استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد، رابطه مثبت و معنی داری بین متغیر جامعه پذیری سازمانی و سرمایه اجتماعی با مسئولیت پذیری به ترتیب (80/0, ß = 18/0 (ß = و رابطه مثبت و معنی داری بین متغیر جامعه پذیری سازمانی و سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی به ترتیب (85/0, ß = 13/0 (ß = وجود دارد. همچنین در مدل تجربی پژوهش حاضر، نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه بین متغیرها در مدل تائید شد. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، متغیرهای جامعه پذیری سازمانی، سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی برای مسئولیت پذیری کارکنان سازمانی باید مورد توجه قرار گیرد. زیرا در سایه مسئولیت پذیری بودن معلمان در تمام ابعاد زندگی شاهد تسهیل روند و دستیابی به اهداف سازمانی خواهند بود.      
۹.

The Effect of Interactive Management Style on Academic Adjustment, Math Anxiety and Academic Engagement of Students(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Academic Adaptation Mathematical Anxiety academic engagement Interactive Management Style

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۱۸
Purpose: The purpose of this study was to examine the effect of interactional management style on academic adjustment, mathematical anxiety, and academic engagement in elementary sixth grade students. Methodology : This research was applied in terms of purpose and quasi-experimental in terms of method and with pre-test-post-test design with experimental group and control group. The statistical population consisted of all male students of the elementary sixth grade of district 3 of Tabriz city with a total of 3721 students in the academic year of 2018-2019. The sample size was 57 persons (29 experimental and 28 control) and selected by purposive sampling method. Clark academic adjustment questionnaire, Shokrani mathematical anxiety questionnaire, and Schofley and Becker academic engagement questionnaires were used for data collection. The interactional management style was also implemented based on the researcher-designed package. Descriptive and inferential statistical methods including univariate and multivariate analysis of covariance were used for data analysis. Findings : Results showed that after applying an interactive management style, the mean of academic adjustment in the experimental group was significantly higher than the control group. The mean of mathematical anxiety and its components (mathematical test anxiety and anxiety of mathematical nature) in the experimental group were significantly lower than the control group. The mean of academic engagement and its components (ability, commitment, and attraction) in the experimental group were significantly higher than the control group. Conclusion : The study concluded that teacher-student interaction improved academic engagement and academic adaptation and reduced student math anxiety.
۱۰.

Bibliometric Analysis of Ethics and Technology Research Based on Google Scholar from 1983 to 2020(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۱۴
Background: The aim of the present research is to investigate the research outputs on ethics and technology from the perspective of teachers, based on Google Scholar, from 1983 to 2020. Methods: This applied and quantitative study used descriptive and bibliometric methods. The population and sample of the study were 1343 documents retrieved from Google Scholar between 1983 and 2020. Harzing’s Publish or Perish software was used to collect data. VOSviwer and SPSS software were used respectively for visualizing co-authorship network and statistical cases. Results: Based on findings, in the first 16 years only 84 documents were published; the number of publications during the next years steadily increased. About 64% of the papers were written by one author; while only less than 3% of papers had five or six authors. Also, Spearman correlation test showed that there was a significant and positive association between publication year with Google Scholar rank as well as between publication year and the number of authors per paper. The association between publication year and citation per author and publication year with citation was negative and significant. Furthermore, in the present study, the core authors based on co-authorship network and Collaborative Coefficient (CC) were identified. Conclusion: In Google Scholar the new published papers are retrieved and placed in the first ranks. The number of citations per author and number of citations in total increased when the year of publication decreased. It seems the number of published papers is not reason enough to receive higher citation.
۱۱.

بررسی نقش تعاملی پاسخگویی و حمایت ادراک شده سازمانی در عملکرد و استرس شغلی معلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پاسخگویی عملکرد شغلی استرس شغلی حمایت ادراک شده سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۱۵
معلمان مهمترین و مؤثرترین عامل در مدارس هستند که پاسخگو بودن آن ها هم بر میزان استرس ناشی از شغل و هم بر عملکرد شغلی، اثر گذار می باشد. در این میان، میزان حمایت ادراک شده از سوی سازمان می تواند میزان تاثیر پاسخگویی بر میزان استرس و عملکرد شغلی را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پاسخگویی بر عملکرد و استرس شغلی معلمان با توجه به نقش تعدیل کننده حمایت ادراک شده سازمانی انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی و به لحاظ ماهیت از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان مدارس پسرانه ناحیه یک شهرستان مشهد با حجم 400 نفر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان، 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از چهار پرسشنامه استاندارد پاسخگویی هاچوارتر و همکاران (2005)، استرس شغلی ریزو و هووس (1972)، عملکرد شغلی پاترسون (1990) و حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران (1986) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه تعدیل کننده استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین پاسخگویی و حمایت سازمانی ادراک شده، عملکرد شغلی و استرس شغلی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. در عین حال در پژوهش حاضر، رابطه معنی داری بین حمایت ادراک شده با میزان عملکرد شغلی معلمان دیده نشد. نتایج رگرسیون چندگانه تعدیل کننده نشان داد که پاسخگویی و حمایت ادراک شده، نقش تعاملی در پیش بینی استرس شغلی دارند.
۱۲.

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کارآفرینی سازمانی و اجتماعی کارکنان دانشگاه شیراز: سهم متغیر مدیریت دانش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی کارآفرینی سازمانی کارآفرینی اجتماعی و مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۵۱
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کارآفرینی سازمانی و اجتماعی کارکنان دانشگاه شیراز با تأکید بر نقش میانجی متغیر مدیریت دانش انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت،کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه شیراز به تعداد 558 نفر بود. حجم نمونه با توجه به جامعه آماری و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و جدول مورگان 200 نفر در نظر گرفته شد. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد سرمایه اجتماعی، کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی اجتماعی و مدیریت دانش استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه ها مورد تأیید محققان و متخصصان قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ  به ترتیب 94/0، 71/ . ، 94/0 و 87/0  برآورد گردید. داده های بدست آمده با استفاده از روش همبستگی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای،SPSS  و Lisrel مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی اجتماعی، سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش، مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی اجتماعی، کارکنان دانشگاه شیراز تأثیر مستقیم، مثبت و معنی داری دارد. سرمایه اجتماعی با نقش میانجی مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی اجتماعی کارکنان دانشگاه شیراز تأثیر دارد. هم چنین بیشترین اثر کل مربوط به اثر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی است. سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی و اجتماعی کارکنان دانشگاه شیراز به طور مستقیم اثر مثبت داشته است. هم چنین سرمایه اجتماعی می تواند به واسطه مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی و اجتماعی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری بگذارد. بنابراین مدیریت دانش کارکنان می تواند اثر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی و اجتماعی را تقویت نماید. لذا برای دستیابی به کارآفرینی سازمانی و اجتماعی، توجه به سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش ضروری به نظر می رسد.
۱۳.

مدل علّی پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در اهداف آموزشی و پژوهشی بر اساس مدل UTAUT(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل علی پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات نظریه یکپارچه پذیرش UTAUT

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۲۹۷
فناوری اطلاعات و ارتباطات همچون الگوواره جدیدی در گستره آموزش و یادگیری مورد توجه است. این تحقیق با هدف بررسی مدل علّی پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در اهداف آموزشی و پژوهشی بر اساس مدل UTAUT انجام شده است. این تحقیق بر اساس ماهیت و ویژگی کلی، تحقیق کمی؛ بر اساس هدف، تحقیق کاربردی و بر اساس روش تحقیق، تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بر پایه مدل معادلات ساختاری ( SEM ) است. جامعه آماری، کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به حجم 1500 نفر است. نمونه آماری 306 نفر است که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شده است. ابزار جمع آوری داده ها، ترجمه و ترکیب پرسش نامه استاندارد ونکاتش و همکاران (2003) و اکبر (2013) است؛ که بر اساس نظریه UTAUT به وسیله پژوهشگر اصلاح شده است. روایی پرسش نامه بر اساس روایی محتوایی، صوری و سازه تأیید شده است. ضریب پایایی پرسش نامه، بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر با 86/0 به دست آمده است. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل مسیر مدل معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL تجزیه و تحلیل شده است. نتایج بیانگر آن است که انتظار عملکرد، نگرش نسبت به فناوری، تأثیر اجتماعی، شرایط تسهیل گر و خودکارآمدی با نقش واسطه ای قصد رفتاری، اثر علّی مثبت و معناداری بر رفتار استفاده از فناوری دانشجویان دارند. انتظار تلاش با نقش واسطه ای قصد رفتاری، اثری بر رفتار استفاده از فناوری دانشجویان ندارد. اضطراب با نقش واسطه ای قصد رفتاری، اثر علّی معکوس و معناداری بر رفتار استفاده از فناوری دانشجویان دارد.
۱۴.

رابطه بالندگی و خود-کارآمدی مدیران مدارس با اثربخشی مدارس متوسطه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بالندگی مدیران خودکارآیی اثربخشی مدارس مدیریت مدرسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۲۸۱
         این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی  به روش همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه ی آماری را کلیه مدیران ( 175N = ) مدارس دوره ی اول و دوم متوسطه شهر خرم آباد تشکیل داده اند. حجم نمونه طبق جدول مورگان به تعداد 150 نفر مدیر مدارس انتخاب شدند. جهت انتخاب نمونه معرف مدیران از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد  بالندگی محتوایی مدیران فرهی بوزنجانی، خودکارآیی پتریدرو و همکاران، و اثربخشی مدارس هوی و میسکل استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ و روایی آنها با نظر متخصصان مورد تایید قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین بالندگی مدیران و مولفه های آن با اثربخشی مدارس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . هم چنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین خودکارآمدی مدیران و مؤلفه های آن با اثربخشی مدارس رابطه ی مثبت و معنا داری وجود دارد. در نهایت در مدل پیش بینی رگرسیون تنها مولفه توانایی مدیران  و رهبری قدرت پیش بینی کنندگی را نشان داد. لذا می توان با توسعه شایستگی ها و بهبود خودکارآیی مدیران، اثربخشی مدارس را ارتقا داد.
۱۵.

بررسی پیشایندها و پیامد سازمانی یادگیری حرفه ای معلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: یادگیری حرفه ای ساختار مدرسه توانمند ساز اعتماد جمعی تأکید علمی اجتماع یادگیری حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۲۴۴
هدف پژوهش حاضر بررسی پیشایندها و پیامد یادگیری حرفه ای معلمان بود. جامعه آماری پژوهش، معلمان آموزش و پرورش شهر تبریز بود. از نواحی پنجگانه آموزش و پرورش تبریز، سه ناحیه 1،3،4 به طور تصادفی انتخاب و از بین نواحی انتخاب شده تمامی مدارس به استثنای مدارس تیزهوشان به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه های استاندارد ساختار مدرسه توانمند ساز هوی، اعتماد جمعی هوی و کاپر اسمیت، تأکید علمی اسچننموران و همکاران، یادگیری حرفه ای بارون و کنی، اجتماع یادگیری حرفه ای الیور، هیپ و لیک، گردآوری شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که بیشترین میزان همبستگی معنی دار به رابطه بین تاکید علمی با اجتماع یادگیری مدرسه و کمترین میزان همبستگی معنی دار به رابطه بین ساختار توانمندساز مدارس با یادگیری حرفه ای مربوط می شود. نقش واسطه ای یادگیری حرفه ای در رابطه بین متغیرها تأیید شد. بر اساس نتایج پژوهش، توجه به پیشایندها و پیامد سازمانی یادگیری حرفه ای منجر به بهبود اجتماع یادگیری حرفه ای معلمان خواهد شد.
۱۶.

بررسی رابطه سبک رهبری با اثربخشی مدارس با تاکید بر نقش فرهنگ سازمانی یادگیرنده

کلید واژه ها: سبک رهبری فرهنگ سازمان یادگیرنده اثربخشی مدارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۳۹۲
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش سبک های رهبری و فرهنگ سازمان یادگیرنده بر اثربخشی مدارس بوده است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه ی مدیران دبیرستان های دخترانه ی شهر تبریز در سال تحصیلی 99-98 به تعداد 300 نفر بوده که از این تعداد 175 مدیر به روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی سبک رهبری باس و اولیور(2013)، پرسشنامه اثربخشی هوی و میسکل(2013) و پرسشنامه فرهنگ سازمان یادگیرنده (2014) یانگ استفاده شد. با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی نتایج نشان داد که هر گونه تغییر در سبک رهبری تحول گرا و تبادلی همراه با تغییر در فرهنگ سازمان یادگیرنده خواهد بود و هرگونه افزایش در فرهنگ سازمان یادگیرنده همراه با افزایش در میزان اثربخشی مدارس خواهد بود. بیشترین ضریب همبستگی بین فرهنگ سازمان یادگیرنده و اثر بخشی و کمترین ضریب همبستگی بین دو متغیر سبک رهبری عدم مداخله و فرهنگ سازمان یادگیرنده دیده شد. همچنین رابطه ی بین سبک های تحولی و تبادلی با فرهنگ سازمان یادگیرنده و اثربخشی مدارس، معنا دار دیده شد. در عین حال بین دو متغیر سبک عدم مداخله و اثربخشی مدارس رابطه ی معنی داری دیده نشد. همچنین نقش میانجی فرهنگ سازمان یادگیرنده در رابطه ی بین سبک های رهبری و اثربخشی مدارس در مدل تایید شد.
۱۷.

نقش توسعه حرفه ای و اخلاق کار بر تعهد سازمانی و میل به ماندن کارکنان کتابداری شهر تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه حرفه ای اخلاق کار تعهد سازمانی میل به ماندن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۸
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش توسعه حرفه ای و اخلاق کار بر تعهد سازمانی و میل به ماندن کارکنان کتابداری شهر تبریز انجام شد. روش: این پژوهش از نظر نوع توصیفی و از لحاظ روش، همبستگی از نوع مدل یابی علی (مدل یابی معادلات ساختاری) می باشد. جامعه آماری 360 نفر از کارکنان کتابداری شهر تبریز بود که از میان آنان 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند که برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه-های استاندارد استفاده شد. داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل گردید. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین توسعه حرفه ای با تعهد و میل به ماندن رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین اخلاق حرفه ای با تعهد و میل به ماندن رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. علاوه براین تحلیل ها نشان داد که اخلاق حرفه ای نقش میانجی در رابطه بین توسعه حرفه ای با تعهد و میل به ماندن ایفا می کند. اصالت اثر: با توجه به یافته ها توسعه حرفه ای به طور مستقیم باعث ارتقاء تعهد سازمانی و افزایش میل به ماندن کارکنان می شود. همچنین با تایید نقش اخلاق حرفه ای، توسعه حرفه ای دارای اثر غیر مستقیم، مثبت و معنی دار بر تعهد سازمانی و میل به ماندن می باشد. این نتایج بر ضرورت بازشناسی نقش میانجی اخلاق حرفه ای در بررسی رابطه علی توسعه حرفه ای با پیامدهای آن تاکید می کند.
۱۸.

نقش اخلاق کار اسلامی و فرهنگ خدمتگزاری بر رفتار شهروندی، پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ خدمتگزاری اخلاق کار اسلامی مسئولیت اجتماعی پاسخگویی فردی رفتار شهروندی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۴۳۲
پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش میانجی اخلاق کار اسلامی در روابط میان فرهنگ خدمتگزاری و رفتار شهروندی سازمانی، مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی فردی در میان کارمندان دانشگاه تبریز و شهید مدنی آذربایجان انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان بوده که از میان آنها 200 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بوده و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. به منظور ارزیابی روابط بین متغیرهای مکنون اندازه گیری شده در مدل مفهومی، از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل همبستگی میان متغیرهای پژوهش نشان می دهد که میان این متغیرها (بجز رابطه بین فرهنگ خدمتگزاری و مسئولیت اجتماعی) همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. در این پژوهش همچنین، نقش میانجی اخلاق کار اسلامی در روابط میان متغیرهای فرهنگ خدمتگزاری با مسئولیت اجتماعی و نیز، فرهنگ خدمتگزاری با پاسخگویی فردی، همینطور با رفتار شهروندی سازمانی مورد تأیید قرار گرفت.
۱۹.

بررسی رابطه علی بین اخلاق کار اسلامی و خلاقیت، با توجه به اثرات میانجی توانمندسازی روان شناختی و احساس انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۳۱۸
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه علّی بین اخلاق کار اسلامی و خلاقیت، با در نظر گرفتن نقش میانجی توانمندسازی روان شناختی و احساس انرژی در میان اعضای هیئت علمی بود. روش:به منظور انجام این مطالعه نمونه ای به حجم 196 نفر عضو هیئت علمی به روش نمونه گیری طبقه ای از اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد انرژی در کار، خلاقیت در کار، توانمندسازی روان شناختی و اخلاق کار اسلامی جمع آوری شد. همچنین، به منظور ارزیابی روابط بین متغیّرهای مکنون و اندازه گیری شده در الگوی مفهومی، از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها:نتایج نشان داد که اخلاق کار اسلامی با خلاقیت، توانمندسازی روان شناختی و احساس انرژی رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین، رابطه بین اخلاق کار اسلامی و خلاقیت از طریق توانمندسازی روان شناختی و احساس انرژی در کار میانجی گری می شود. به عبارتی؛ اخلاق کار اسلامی از طریق توانمندسازی روان شناختی و احساس انرژی در کار موجب تقویت خلاقیت اعضای هیئت علمی می شود. نتیجه گیری:توانمندسازی روان شناختی و احساس انرژی در کار، رابطه بین اخلاق کار اسلامی با خلاقیت را تحت تأثیر قرار می دهند. این نتایج بر ضرورت بازشناسی نقش میانجی این دو متغیّر در بررسی رابطه علّی اخلاق کار اسلامی با خلاقیت تأکید می کند.
۲۰.

بررسی پیشایندها و پیامدهای اخلاق کار اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی رفتار شهروندی سازمانی اخلاق کار اسلامی با وجدان بودن فرهنگ خدمتگزاری پاسخگویی فردی هنجارهای غیر رسمی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی رفتار سازمانی
تعداد بازدید : ۱۳۱۷ تعداد دانلود : ۶۰۷
زیربنای همه ارزشها در سازمان، ارزشهای اخلاقی است؛ همچنین رفتارهای اخلاقی فردی، گروهی یا سازمانی، تحت تأثیر ارزشهای اعتقادی، نگرشهای فلسفی و باورهای بنیادین انسانی، که در یک طیف خطی که یک سر آن سلامت اداری و سر دیگر آن فساد اداری می باشد، قابل تحلیل است. این ارزشها به استقرار و حفظ استانداردهایی کمک می کنند و در نهایت به موفقیت سازمانی منجر می شوند. بنابر این، پژوهش پیش رو با هدف بررسی پیشایندها و پیامدهای اخلاق کار اسلامی در میان کارمندان دانشگاه های تبریز و شهید مدنی آذربایجان انجام شده است. روش:روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان دانشگاه تبریز و شهید مدنی آذربایجان بود که از میان آنها 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور ارزیابی روابط بین متغیّرهای مکنون اندازه گیری شده در مدل مفهومی، از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها:یافته های حاصل از تحلیل همبستگی میان متغیّرهای پژوهش نشان می دهد که میان این متغیّرها (به جز رابطه بین فرهنگ خدمتگزاری و مسئولیت اجتماعی) همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه گیری:نتایج حاکی از اهمیت رعایت اخلاق در محیط های سازمانی است که باید از سوی مدیران مورد توجه قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان