فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۳ مورد.
۱.

توسعة مدل ساختاری برای تأثیر همسویی راهبردهای بازاریابی بر عملکرد مالی، مطالعة موردی: شرکت های تولیدی فعّال در شهرک های صنعتی شهرستان اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرکت های تولیدی عملکرد مالی عملکرد زنجیره تامین معادلات ساختاری همسویی راهبردهای بازاریابی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی صنعتی
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت زنجیره تامین
تعداد بازدید : 520 تعداد دانلود : 222
این پژوهش تأثیر همسویی راهبردهای بازاریابی بر عملکرد مالی با نقش میانجی عملکرد زنجیرة تامین را بررسی کرده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نوع روش تحقیق توصیفی - علّی است. جامعة آماری پژوهش شرکت های تولیدی فعّال در شرکت شهرک های صنعتی شهرستان اهواز است که بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران حجم نمونة آماری 216 شرکت انتخاب شده است. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده تعیین شده است. ابزار گردآوری داده های تحقیق پرسشنامة گرین و همکاران (2012) است که به مدیران شرکت ها سپرده شده اند. تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری و آزمون همبستگی انجام شده است. یافته های به دست آمده نشان دهندة تأیید تأثیر مثبت و معناداری متغیر همسویی راهبردهای بازاریابی بر عملکرد مالی و عملکرد زنجیرة تامین است و نقش میانجی عملکرد زنجیرة تأمین تأیید نشده است.
۲.

بخش بندی بازار رویدادهای ویژة فرهنگی بر مبنای انگیزه های بازدیدکنندگان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزش بخش بندی بازار گردشگری رویداد جشنواره گل غلتان رویداد ویژة فرهنگی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی صنعتی
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی فرهنگ عامه
تعداد بازدید : 510 تعداد دانلود : 907
صنعت رویدادهای ویژه شامل جشنواره ها، کنفرانس ها، نمایشگاه ها و گردهمایی ها به سرعت در حال توسعه است؛ این صنعت نقش مهمی در توسعة گردشگری و فعالیت های وابسته به آن دارد. توسعة رویدادهای ویژه از جنبه های مختلف از جمله بهبود کیفیت زندگی جامعة محلی و تأثیرگذاری در توسعة پایدار منطقه، مهم است. با توجه به اهمیت بخش بندی بازار که ابزار مهمی برای شناسایی و درک ویژگی های هر بخش از بازار براساس انگیزه های آنهاست، این پژوهش با هدف بخش بندی بازار رویدادی فرهنگی تدوین شده است. تحلیل عاملی عوامل انگیزشی روی نمونة 287 عددی انجام شده و 6 عامل مهم را مشخص کرده است. همچنین تحلیل خوشه ای به روش سلسله مراتبی و k-means سه خوشة اصلی شامل «طرفداران جامعة محلی، فرهنگ و خانواده»، «علاقه مندان گِل غلتان و حامیان میراث فرهنگی» و «جستجوگران تازگی و فرهنگ برای تعامل» را بخش های اصلی بازار جشنوارة گِل غلتان مشخص کرده است. خوشه ها از نظر ویژگی های جمعیت شناختی (جنسیت، سن، تحصیلات و وضعیت تأهل)، روانشناختی (رضایت) و رفتاری، ناهمگون بوده و تفاوت معنادار داشته اند. وجود این تفاوت ها بیانگر ضرورت انتخاب راهکارهای بازاریابی متنوع و متناسب با هر بخش از بازار است.
۳.

تأثیر حمایت مدیریت ارشد از اقدامات زیست محیطی بر استراتژی بازاریابی سبز و عملکرد زیست-محیطی کسب وکارهای صنعتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی بازاریابی سبز فرهنگ زیست محیطی حمایت مدیریت ارشد از اقدامات زیست محیطی عملکرد اقتصادی و عملکرد زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی صنعتی
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت تئوری های مدیریت کلیات
تعداد بازدید : 752 تعداد دانلود : 614
هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر دو متغیر حمایت مدیریت ارشد از اقدامات زیست محیطی و فرهنگ زیست محیطی بر استراتژی بازاریابی سبز و همچنین تأثیر استراتژی بازاریابی سبز بر عملکرد زیست محیطی و عملکرد اقتصادی در کسب وکارهای صنعتی در ایران می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها، از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران عالی، میانی و عملیاتی کسب وکارهای صنعتی عضو وزارت صنعت، معدن، تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هستند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 80 شرکت از میان کسب وکارهای صنعتی، به عنوان نمونه، تعیین شدند. سپس داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهد که فرهنگ زیست محیطی در درون کسب وکارهای صنعتی بر اتخاذ استراتژی بازاریابی سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد و حمایت مدیریت ارشد از اقدامات زیست محیطی موجب تقویت فرهنگ زیست محیطی در کسب وکارهای صنعتی در ایران می شود. اتخاذ استراتژی بازاریابی سبز در کسب وکارهای ایرانی، عملکرد اقتصادی را بهبود می بخشد اما با توجه به اینکه موضوع محیط زیست به عنوان یک موضوع استراتژیک در کشور ما در نظر گرفته نمی شود و کسب وکارها از استانداردهای به روز استفاده نمی کنند، عملکرد زیست محیطی وضعیت نا مناسبی دارد.
۴.

بررسی رابطه بین سبک های زندگی والس با وفاداری به برند محصولات با فناوری پیشرفته با استفاده از مدل آناندان و همکاران (مورد مطالعه: برند سامسونگ در صنعت رسانه دیجیتال)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وفاداری به برند سبک زندگی والس محصولات با فناوری پیشرفته

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی صنعتی
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT مدیریت فناوری اطلاعات
تعداد بازدید : 949 تعداد دانلود : 973
هدف از انجام این مقاله، بررسی رابطه ی بین سبک های زندگی والس ( VALS ) با وفاداری به برندِ محصولات با فناوری پیشرفته، می باشد. با توجه به نامحدود بودن جامعه ی آماری از طریق فرمول کوکران، 385 نفر نمونه انتخاب شد. اما به دلیل اینکه هدف محقق پوشش دادن کلیه ی هشت سبک زندگی والس می باشد، توزیع پرسشنامه تا 530 مورد افزایش یافت. جهت آزمون فرضیه ها، از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دادکه از میان هشت سبک زندگی والس، بین سبک های زندگی: «موفقان» ، «متفکران» ، «معتقدان» و «تجربه کنندگان»،با وفاداری به برندِ محصولات با فناوری پیشرفته، رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. ولی بین سبک های زندگی: «نوآوران»، «سازندگان»، «مبارزین» و «بازماندگان» با وفاداری به برند محصولات با فناوری پیشرفته، رابطه ی مثبت و معناداری وجود ندارد.
۵.

بررسی رابطه ارزیابی داخلی و کیفیت خدمات(مطالعه موردی نمایندگی های ایران خودرو اهواز)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات رضایت مشتری ارزیابی داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 95 تعداد دانلود : 979
هدف از این بررسی رابطه ارزیابی داخلی و کیفیت خدمات(مطالعه موردی نمایندگی های ایران خودرو بهبهان) ، نمونه مورد مطالعه 250 نفر از مشتریان به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند.برای سنجش وفاداری مشتری از پرسشنامه وفاداری مشتری این پرسشنامه توسط مقیمی(1390)، برای سنجش کیفیت خدمات از پرسشنامه کیفیت خدمات خود ساخته پژوهشگر(1393) استفاده شده است.نتایج کلی این تحقیق نشان داد که: نتایج کلی این پژوهش نشان داد که مشتریان از کیفیت خدمات رضایت متوسط به بالایی دارند بالاترین میانگین مربوط به پاسخگو بودن و کمترین میانگین مربوط به ایجاد گروه بین مشتریان می باشد ، از بین مولفه های رضایت مشتری پاسخگو بودن از قدرت پیش بینی بالاتری برخوردارند، بین خدمات ارائه شده به مشتری قبل از فروش و بعد از فروش تفاوت معناداری وجود دارد و بین کیفیت خدمات ارائه شده با رضایت مشتری رابطه معنی داری وجود دارد.
۶.

تبلیغات/ تبلیغات نوآورانه و خلاق در دنیای ماشین

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی صنعتی
 2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات آموزش و ارتباطات اقناعی
تعداد بازدید : 921
تبلیغات ""ماشین""، ""اتومبیل"" یا خودرو بهتر است چگونه باشد؟ پاسخ این پرسش را در کوشش کارگزاران تبلیغاتی شرکتهای بزرگ دنیا مشاهده کنید که برای اتومبیل مدل دوکاتوی فیات، سوبارو، فورد، هامر، نیسان، ولوو، و گلف عرضه کردند. هم با شعار تبلیغاتی این آگهیهای خلاق آشنا خواهید شد، هم با عکس و پوسترهایی روبه رویید که جلوه ای از خلاقیت را به تصویر کشیده اند.
۷.

برند/ بازسازی برند مزدا در گفت وگو با مدیر اجرایی مزدا

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی صنعتی
تعداد بازدید : 321
گفت وگو با ماساهیرو مورو، مدیر اجرایی مزدا حاوی موضوعات جالب و متنوعی است؛ از قبیل اینکه چگونه شعار جالب مزدا در آغاز جلب توجه کرد، اما بعدها در روند برندسازی اثربخش نبود. اکنون مزدا چه روشی را پیگیری می کند تا برندش با موفقیت از سوی مصرف کنندگان انتخاب شود، رابطه ی مدیران مزدا با کارکنان تا چه اندازه در ساخت برند کنونی مزدا تأثیرگذار بوده، و در نهایت برای آنکه خوشحالی و رضایت مشتریان به دست آید، کارکنان درونی سازمان چه نقشی در این فرایند دارند، را در این گفت وگو بخوانید.
۸.

بسته بندی/ ایده های خلاق در بسته بندی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی صنعتی
تعداد بازدید : 924
هنوز هم ""بسته بندی"" شاید اصلی ترین عامل ""خرید"" باشد. بسیاری از محصولات را می خرید، بی آنکه از جنس و کیفیت آن آگاه باشید. حاضرید بدون دغدغه، پول بیشتری بپردازید، چون ""بسته بندی"" آن محصول شما را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده است. به جای توضیح درباره ی ""بسته بندیهای فوق العاده جذاب""، بهتر است از این بسته بندیها بیشتر بدانیم. 7 بسته بندی شامل بسته بندیهای موادغذایی نظیر بیسکوئیت، نوشابه، تن ماهی، آدامس، و... در این شماره زینت بخش صفحات است که می بینید.
۹.

تعیین عوامل مؤثر در ایجاد تصویر سبز از برند خودروهای ایرانی در اذهان مشتریان آنها در شهر شیراز

کلید واژه ها: تصویر برند سبز رضایت از برند سبز تداعی برند سبز خودروهای ایرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 708 تعداد دانلود : 634
مسائل محیط زیستی اهمیت زیادی در سراسر دنیا پیدا کرده اند. هدف از این پژوهش ، مطالعه عوامل موثر بر شکل گیری تصویر برند سبز در اذهان مشتریان است. مطالعه پیش رو، پژوهشی توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش مالکان خودرو شهر شیراز هستند. برای آزمون فرضیه های پژوهش 323 پرسشنامه توزیع شد. داده های گردآوری شده به وسیله نرم افزار AMOS تحلیل شد. نتایج تحلیل داده های پژوهش ، تأثیر مثبت و معنادار تداعی برند سبز و رضایت از برند سبز بر تصویر برند سبز را تأیید می کند. بر طبق یافته های پژوهش ، تداعی برند سبز نسبت به رضایت از برند سبز، تأثیر بیشتری در شکل گیری تصویر برند سبز در اذهان مشتریان دارد. همچنین تأثیر مثبت و معنادار نگرش به برند سبز بر تداعی برند سبز نیز تأیید شد. بر اساس نتایج پژوهش ، نگرانی محیط زیستی فرد تأثیر مثبت و معناداری بر نگرش سبز به برند دارد. بر طبق یافته های پژوهش ، تأثیر مثبت و معنادار دانش محیط زیستی بر نگرش به برند سبز تأیید نشد. در ضمن، تأثیر مثبت و معنادار دانش محیط زیستی بر نگرانی محیط زیستی تأیید شد. همچنین مشخص شد، نگرانی محیط زیستی افراد بر شکل گیری تصویر برند سبز در اذهان مشتریان تأثیرگذار است.
۱۰.

استادان بازاریابی / پیوند روانشناسی و بازاریابی برای ""غذای سالم""؛ گفت وگوی اختصاصی ""توسعه مهندسی بازار"" با دکتر برایان وانسینک، شرلوک هولمز غذا

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی صنعتی
تعداد بازدید : 697
دکتر برایان وانسینک، در گفت وگوی تلفنی با نشریه ی ""توسعه مهندسی بازار"" صریح و ساده، افکارش را معرفی کرد. وانسینک، معروف به شرلوک هولمز غذا، دانشمند و بازاریابی تمام عیار است. دانشمند است، چون در ""آزمایشگاه غذا و برند""، فعالیت پژوهشی دارد؛ بازاریاب است، از آن رو که تکنیکهای مشاهده را در رستورانها و فست فودها به کار می برد تا مردم را در حالت عادی و به دور از آزمایشگاههای تصنعی، مطالعه کند. خواندن این گفت وگو با دکتر وانسینک، از آن رو جذاب است که به ما می آموزد بهتر است به جای مطالعه ی ""رفتار مصرف کننده"" که فوق العاده جامع و کلی است، به ""رفتار مصرف کننده در حوزه ی غذا"" بپردازیم که موضوعی جزئی است؛ به این ترتیب، وانسینک توانسته از خود برندی بر جا بگذارد و آن بازاریابی برای غذای سالم است، بی آنکه گرفتار حجم و پرخوری شویم که در نهایت به چاقی یعنی ""بیماری قرن"" می انجامد.
۱۱.

بسته بندی / آینده ی بسته بندی شرکتهای پیشروی جهانی؛ گفت وگوی اختصاصی ""توسعه مهندسی بازار"" با ""ساندرا کراسوک""، مؤسسه ی مد و فناوری نیویورک

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی صنعتی
تعداد بازدید : 112
گفت وگوی اختصاصی ""توسعه مهندسی بازار"" با ساندرا کراسوک، متخصص بسته بندی از مؤسسه ی مد و فناوری نیویورک خواندنی است. کراسوک، استاد بسته بندی است که افزون بر تدریس، پیش بینی آینده ی صنعت بسته بندی از فعالیتهای اصلی او به شمار می آید. ویژگیهای متمایزی را برای بسته بندی برمی شمارد که گره گشای شرکتهای امروز و فردا است.
۱۲.

بسته بندی/ بسته بندی خلاق

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی صنعتی
تعداد بازدید : 703
بسته بندی"" هم از دید ""خریدار"" و هم در نظرسنجی های پژوهشگران، اصلی ترین بار ""خرید"" را در فروشگاهها و سوپرمارکتها بر عهده دارد. این روزها، شرکتها برای افزایش فروش، بدیع ترین اقدام خلاقانه ی خود را در بسته بندی های نوظهور عرضه می کنند؛ با این فکر درخشان که هر آنچه مشتری را به شگفت آورد، او را مجذوب خواهد کرد، و به احتمال، ""رفتار فروش"" او را برمی انگیزد.
۱۳.

بسته بندی/ایده های خلاق در بسته بندی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی صنعتی
تعداد بازدید : 137
بسته بندی"" فراتر از تبلیغات 15 ثانیه ای است. شرکتهای موفق جهانی تردید ندارند که ""بسته بندی"" اصلی ترین عامل جذب و دفع مشتری به کالا یا محصولی خاص است. به گفته ی سرجیو زیمن، مدیر پیشین بازاریابی کوکاکولا، بسته بندی بیانی از یک هویت است که باید آن را در خدمت برند قرار داد، با دیدن این عکسها از بسته بندی کالاها، ایده های تازه ای خواهید گرفت که قطعاً می تواند کسب وکارتان را تغییر دهد.
۱۴.

بازاریابی مُد/ اصول و تکنیکهای بازاریابی مُد؛ گفت وگوی اختصاصی ""توسعه مهندسی بازار"" با دکتر هاکان پری هولت، استاد دانشگاه استکهلم سوئد

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی صنعتی
تعداد بازدید : 378
مُد"" با واژه هایی نظیر تب زودگذر، تند و سریع، تغییرات پرشتاب لحظه ها توأم و قرین است. از این رو ""بازاریابی مد"" واجد خصوصیاتی است که بسیاری از پژوهشگران و حرفه ای ها توان سازگاری با این ""سرعت لحظه ها"" را ندارند. آگاهی از ""بازاریابی مد"" را در گفت وگوی اختصاصی ما با یکی از متخصصان این حرفه جستجو کنید که دانشیار گروه بازاریابی دانشگاه استکهلم سوئد است، ضمن آنکه عضو هیأت مدیره ی مرکز مطالعات مد، و مسئول کارآفرینی در همین دانشکده ی کسب وکار استکهلم سوئد نیز می باشد. دکتر هاکان پری هولت در حوزه ی بازاریابی مد تدریس می کند، پژوهشهای متعددی را اجرا کرده، و از همه مهمتر پا را از دانشگاه بیرون گذاشته تا دریابد مجموعه دانش نظری و عملی اش در دنیای واقعی تا چه حد ارزش دلاری دارد. دکتر هاکان پری هولت در همین گفت وگوی کوتاه از ایران گفت، عنوان نشریه ی ""توسعه مهندسی بازار"" را نقد کرد، از دو دیدگاه اخیر و برجسته اش ""اسب سیاه"" و ""فانوس دریایی"" در بازاریابی مد نام برد و دیدگاه ""فانوس دریایی"" را تشریح کرد، به تاریخچه ی مد در جهان اشاره کرد، و در پایان از جذابیتهای بازاریابی مد در عین دشواریهای آن سخن گفت.
۱۵.

بسته بندی خلاق/ بسته ای از جنس خلاقیت

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی صنعتی
تعداد بازدید : 328
بسته بندی تأثیر مهمی در جلب توجه مشتری دارد و اولین چیزی است که به چشم مشتری می خورد. علاوه بر برگزاری نمایشگاه و نشان دادن جزئیات و اطلاعات مربوط به یک محصول، بسته بندی نیز از ابزار مهمی برای نیل به این هدف به شمار می رود و مزیتش این است که بیشتر در دسترس و در معرض دید مشتریان قرار دارد. رنگ، تصاویر، تایپوگرافی، و شیوه ی بسته بندی محصول از جمله عوامل مهم در بسته بندی خلاق است.
۱۶.

بررسی تأثیر پیاده سازی استراتژی های رقابتی پورتر در پاسخگویی به نیاز بازارمحوری مشتریان شرکت پتروشیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازارمحوری صنعت پتروشیمی استراتژی تمایز استراتژی تمرکز استراتژی های رقابتی پورتر استراتژی رهبری در هزینه

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی صنعتی
تعداد بازدید : 240 تعداد دانلود : 268
امروزه، با توجه به خصوصی­سازی سازمان­ها و در شرایط رقابتی روزافزون در زمینة افزایش فروش و اندازة سهم بازار، آنچه بیش از همه در فرآیند برنامه­ریزی بازار و بازاریابی اهیمت دارد، به­کارگیری استراتژی­های رقابتی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر استراتژی­های رقابتی پورتر(رهبری هزینه، تمرکز و تمایز) در پاسخگویی به نیاز بازارمحوری مشتریان محصولات پلی اتیلن پتروشیمی است. این تحقیق از نوع کاربردی و توصیفی/ پیمایشی است. جامعة آماری تحقیق، کلیة مدیران فعال در بخش پتروشیمی است که در تولید محصولپلی اتیلنفعالیت دارند. تعداد کل این افراد 70 نفر است. برای دستیابی به اطلاعات و داده­ها، از ابزار پرسشنامه و همچنین مصاحبه با گروهی از کارشناسان و متخصصان، استفاده شد. برای بررسی نرمال بودن توزیع داده­ها از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده شد و برای آزمون فرضیه­ها، آزمون­های تی استیودنت و فریدمن اجرا شد. نتایج حاکی از آن است که هر یک از استراتژی­های پورتردر پاسخگویی به نیاز بازارمحوری مشتریان محصولات پلی اتیلن تأثیر مثبت دارند و تأثیر استراتژی رهبری در هزینه از اولویت بالاتری برخوردار است.
۱۷.

مطالعه تاثیرپذیری استراتژیهای حضور در بازار از نگرش های مدیریتی و رابطه آن ها با انتخاب الگوی سنجه های بازاریابی در شرکتهای تولیدی صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: استراتژی های بازاریابی مدیریت بازاریابی سنجه های ارزیاب عملکرد نظام بازاریابی شرکت های

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 556 تعداد دانلود : 879
این پژوهش با هدف بررسی رویکردها و نگرش های مدیریتی شرکت های صنعتی، ارتباط میان نوع استراتژی بازاریابی و مدل سنجه های ارزیاب بازار مورد استفاده توسط آنها انجام پذیرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی وجامعه آماری پژوهش تمامی شرکت های تولیدی مواد غذایی در تهران بوده که از طریق نمونه گیری تصادفی، تعداد 85 شرکت برای جمع آوری اطلاعات از مدیران عالی و فروش و بازاریابی آنها انتخاب شده اند. براساس یافته ها، مدیرانی که از استراتژی های بازاریابی مشتری محوراستفاده می کنند، سنجه های پیشبرد فروش و مرتبط با مصرف کننده، بهره می گیرند. همچنین مدیرانی که راهبردهای بازارمحور را به کار گرفته اند، سنجه های مالی و دیگر شرکت هایی که از استراتژی های رقیب محور بهره مندند، از سنجه های بازار و نوآوری استفاده می نمایند. نتایج این پژوهش رابطه معناداری میان نوع استراتژی بازار و روش سنجش عملکرد بازاریابی شرکت های صنعتی را تایید نمود. بر همین اساس نوع نگرش مدیران نیز بر نوع استراتژی ها و سنجه های بازاریابی شرکت ها تاثیر گذار است.
۱۸.

مدل عملکرد صادراتی با رویکرد توانمندیهای بازاریابی در صنعت نرم افزار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازارگرایی شدت رقابت عملکرد صادراتی توانمندی بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 550 تعداد دانلود : 103
تقویت صادرات غیرنفتی از نگرانیهای اصلی و راهبردی کشور است. یکی از صنایع سودآور و دانش محور صنعت نرم افزار است. شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات شرکت های نرم افزاری می توان برنامه ریزی بهتری برای افزایش صادرات نرم افزار انجام داد. به همین منظور در این مقاله مدلی متشکل از متغیرهای مهم صنعت نرم افزار شامل: شدت رقابت، توانمندی برنامه ریزی و اجرای بازاریابی به همراه سه بعد بازارگرایی (مشتری گرایی، رقیب گرایی، هماهنگی درون سازمانی) طراحی شد. گردآوری داده ها از طریق یک پرسشنامه 37 سؤالی و بر مبنای پاسخ های مدیران عالی شرکت های نرم افزاری صادرکننده انجام شد. پایایی متغیر های مکنون همگی در بازه قابل قبول قرار دارد. برای آزمون مدل از روش کمترین مربعات جزیی و نرم افزار Smart PLS-Graph نسخه 2.0 استفاده شد. نتایج نشان داد، شدت رقابت بر عملکرد در بازار بین المللی، مشتریگرایی و توانمندی اجرای بازاریابی اثر مثبت دارد. نتایج آزمون نشان داد که رقیب گرایی، قابلیت اجرای بازاریابی و مشتریگرایی به طور مثبت بر عملکرد در بازار بین المللی مؤثر است. تفکیک آثار نشان داد، مهم ترین عوامل تعیین کنندهی عملکرد در بازارهای بین المللی به ترتیب عبارتند از: شدت رقابت، توانمندی اجرای بازاریابی، مشتریگرایی و رقیب گرایی.
۱۹.

بررسی عوامل مؤثر بر تعهد و رفتار خریداران در بازاریابی صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روابط خریدار و فروشنده صنعتی تعهد خریدار رفتار خرید صنعتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 157 تعداد دانلود : 246
تعهد در روابط بین خریدار و فروشنده صنعتی یک مبحث مهم در حوزه بازاریابی رابطه مند است. از جمله منافعی که بازاریابان از تعهد شرکت های خریدار صنعتی کسب می کنند، بروز رفتارهای مطلوب آنان است که به کاهش هزینه ها و افزایش سود شرکت های فروشنده منجر می شود. این پژوهش به بررسی عوامل تأثیرگذار بر تعهد خریدار در بازارهای صنعتی و تأثیر تعهد روی رفتار خریدار می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی- توسعه ای، از نظر روش توصیفی و از نظر محتوا از نوع همبستگی و علی است. جامعه و نمونه آماری خریداران صنعتی یک شرکت معروف در صنعت چوب است و اطلاعات لازم به وسیله پرسشنامه جمع آوری شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که: • با ارائه خدمات اضافی و غیر رسمی، تعهد خریدار صنعتی افزایش پیدا می کند. • با افزایش تعهد خریدار، رفتار خرید مطلوب خریدار افزایش پیدا می کند. • با افزایش رفتار خرید مطلوب خریدار، سود فروشنده افزایش پیدا می کند. • با افزایش رفتار خرید مطلوب خریدار، هزینه فروشنده کاهش پیدا می کند. بنابر یافته های پژوهش پیشنهاد می شود مدیران به تعهد خریداران اهمیت داده و برای افزون کردن تعهد آنان خدمات اضافی و غیر رسمی ارائه دهند.
۲۰.

تأثیر نیروهای رقابتی سازمان بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودرو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری صنعت خودرو مدیریت دانش زنجیره تأمین نیروهای رقابتی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی صنعتی
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت زنجیره تامین Supply chain management :SCM
تعداد بازدید : 199 تعداد دانلود : 232
هدف اصلی مقاله، بررسی نحوه اثرگذاری نیروهای رقابتی در صنعت خودروسازی ایران به عنوان محرکی برای کاربرد مدیریت دانش در بهبود عملکرد مالی زنجیره تأمین با تاکید بر نقش میانجی گر محرکهای نوآوری سازمانی است. این تحقیق با رویکردی توصیفی- علی با روش پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه بین نمونه ای150 نفره از کارشناسان بخشهای متفاوت زنجیره تأمین صنعت خودرو صورت گرفته است. داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی برای پاسخگویی به سئوالات مطروحه و سنجش اعتبار پاسخ ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در نتیجه مشخص شد که مؤلفه هایی همچون قدرت چانه زنی تأمین کنندگان، تهدید ورود کالاهای جایگزین (در بعد نیروهای رقابتی صنعت)، انعطاف پذیری و عدم تمرکزگرایی در وظایف (در بعد محرکهای نوآوری سازمانی) و میزان ابتکارات تأمین کنندگان جهت کاهش هزینه ها (در بعد عملکرد مالی زنجیره تأمین) از مؤلفه های نامؤثر در زنجیره تأمین هستند. درحالیکه، تمامی مؤلفه های کاربرد دانش در زنجیره از عوامل موثر در عملکرد زنجیره تأمین تشخیص داده شده اند. برای بررسی فرضیه های تحقیق نیز از تحلیل رگرسیون خطی و چندگانه استفاده شده است. در این قسمت مشخص شد، نیروهای رقابتی صنعت بر محرکهای نوآوری سازمانی اثر مثبتی دارند. در خاتمه، تأثیر مثبت دو عاملِ نیروهای رقابتی و محرکهای نوآوری سازمانی بر کاربرد دانش و بهبود عملکرد مالی در زنجیره تأمین نشان داده شده­اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان