محمود محمدیان

محمود محمدیان

مدرک تحصیلی: استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۵ مورد.
۱.

Brand Ethical Personality Model in Iran's Consumer Products Market(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 729 تعداد دانلود : 598
Introduction : What is referred to as a trade name is something far more than a name. Some psychological research on ethics suggests that information about specific ethical characteristics of brands can be considered as the ethical "character" of the brand. The present study tries to draw the model of ethical personality of the brand in Iran's consumer products market. Material and Methods: The current study was developmental-applied research and was conducted using a mixed method (qualitative-quantitative). In the qualitative part, the statistical population included all experts in management and marketing sciences, 29 of whom were selected by purposeful sampling. The tool was semi-structured interviews and the results were extracted with content analysis method and NVivo software. In the quantitative part, the statistical population included all the consumers of the selected brands of the national festival of the top popular Iranian brands in the second half of 2016 in Tehran. From this society, a sample of 1670 people was selected by stratified sampling method with proportional allocation. The questionnaire tool was researcher-made and the data were analyzed by performing exploratory factor analysis and then confirmatory factor analysis. Results: The findings of this study included 74 ethical indicators in the qualitative part, and in the quantitative part of the research, among the 74 personality traits identified for the brands of consumer products in the Iranian market, only 22 ethical indicators have a sufficient factor load and the necessary sufficiency to explain. They had a confirmed model that was categorized into 5 personality factors. Conclusion: The factors and indicators that make up the brand's ethical personality model include five factors; 1) Pleasurable (dignified, distinguished, hardworking, always helpful, powerful and strong, skilled, attractive, creative); 2) Qualified businessman (efficient, worthy and worthy, competitive); 3) Efficient (friend of the little ones, old friend, funny); 4) Intimacy agent (inefficient, uncommitted, duplicitous, unkind); 5) Narcissistic agent (forceful, tyrannical, mischievous, narcissistic).
۲.

ارائه الگویی از عوامل مؤثر بر بانکداری شرکتی دیجیتال در بانک های تجاری کشور با استفاده از رویکرد کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانکداری شرکتی دیجیتالی شدن بانکداری شرکتی دیجیتال بانک های تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 651 تعداد دانلود : 446
فناوری دیجیتال، بازسازی ساختارهای بانکداری خرد را از سال ها پیش شروع کرد اما بسیار دیرتر بانکداری شرکتی را به تغییر واداشت که این تحول دیجیتال درنهایت سراغ بانکداری شرکتی آمد؛ بنابراین هدف از این پژوهش ارائه الگویی از عوامل مؤثر بر بانکداری شرکتی دیجیتال در بانک های تجاری کشور با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون بوده است. روش پژوهش مورداستفاده، تحلیل مضمون و جامعه این پژوهش پانزده نفر از متخصصان و خبرگان علمی و اجرایی صنعت بانکداری بوده اند که به صورت هدفمند انتخاب شده و مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفته اند. در بخش کیفی، روایی و پایایی به شیوه های مختلف مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج پژوهش منجر به شناسایی 155 کد پایه، 49 مضمون سازمان دهنده و 21 مضمون فراگیر شده است. مضامین فراگیر شناسایی شده در این پژوهش در سه دسته عوامل سازمانی، محیطی و فردی عبارت اند از مهارت و قابلیت ها، مدیریت برند، مدل کسب وکار، رقابت، مدیریت ارتباط با مشتری، مشتریان، عوامل جمعیت شناختی، پرداخت دیجیتال، نگرش دیجیتالی، بانکداری شرکتی دیجیتال، فضای کسب وکار، مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی، زیرساخت های یکپارچه، بازاریابی، موبایل، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی، قوانین و مقررات، مدیریت ریسک و حمایت مدیریت عالی بوده است.
۳.

مدل چندسطحی مدیریت تجربه مشتری در خدمات بانکداری الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت تجربه مشتری تجربه مشتری خدمات بانکداری الکترونیکی ابزارهای خدمات بانکداری الکترونیکی مدل چندسطحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 51 تعداد دانلود : 333
در عصر دیجیتال، مدیریت تجربه مشتری به یک استراتژی حائز اهمیت در خدمات بانکداری الکترونیکی تبدیل شده است و تجربه مشتری به وضوح با هدف دستیابی به وفاداری مشتری و رشد درازمدت، مورد تمرکز واقع گردیده است. ازین رو هدف اصلی از انجام این پژوهش ارائه مدل چندسطحی مدیریت تجربه مشتری برای خدمات بانکداری الکترونیکی در صنعت بانکداری خرد است. در این راستا با استفاده از روش پژوهش کیفی ابتدا ادبیات مدیریت تجربه مشتری تحلیل شد و سپس با 15 نفر از خبرگان صنعت بانکی مصاحبه عمیق انجام شد و با استفاده از روش تحلیل مضمون داده ها تحلیل شد. در این پژوهش 8 بعد اصلی بعنوان سطوح مدل، 21 مقوله و 58 زیرمقوله برای مدل نهایی شناسایی شد. در این مدل شش سطح ابزار و درگاه بانکی، بازاریابی، زیرساخت، سازمان، صنعت و محیط کلان خدمات بانکداری الکترونیکی بعنوان سطوح تاثیرگذار بر بعد تجربه مشتری و یک بعد بعنوان استراتژی مدیریت تجربه مشتری تعیین شد. این پژوهش با فراهم نمودن یک مفهوم سازی گسترده از مدیریت تجربه مشتری، دیدگاهی جدید نسبت به مدیریت تجربه مشتری بوجود آورده و چارچوبی برای ایجاد تجارب مثبت برای ارائه دهندگان خدمات بانکداری الکترونیکی فراهم کرده است.
۴.

الگوی چندسطحی برندسازی ملی: فراترکیب مطالعات موردی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برندسازی ملی متاسنتز مطالعات موردی کیفی رویکرد چندسطحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 91 تعداد دانلود : 171
در بازار رقابتی جهان کنونی، یکی از مهمترین دارایی های هر کشوری برند ملی است که می تواند کشور را در جذب سرمایه گذاری، توسعه ی صادرات و همچنین جذب گردشگر کمک کند، از این رو دولت ها، تاجرین و کسب وکارها می بایست مراحلی را طی نمایند تا مطئمن شوند که برند ملی کشورشان به صورت راهبردی مناسب بوده، به خوبی مدیریت شده و مداوما مورد ارزیابی قرار می گیرد. این پژوهش با بررسی سیستماتیک مطالعات موردی حوزه برندسازی ملی به دنبال ارائه ی مدلی چندسطحی از عوامل تاثیرگذار، فرآیندی و خروجی های برندسازی ملی است. روش پژوهش فراترکیب براساس مدل هفت مرحله ای هون (۲۰۱۳) است که در طول آن با بررسی ادبیات حوزه "برندسازی ملی" ۹۸۷ مقاله اولیه در بازه زمانی سال های ۲۰۰۳-۲۰۱۹ یافت شد و در هر مرحله مقالاتی که معیارهای مورد نظر را کسب نکردند از پژوهش کنار گذاشته شد، در نهایت ۳۷ پژوهش مطالعه ی موردی با کسب تمامی معیارهای مورد نظر مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. پس از تحلیل محتوا و کدگذاری مطالعات موردی بررسی شده نتایج پژوهش در قالب یک مدل مفهومی نشان می-دهد که مطالعات حوزه برندسازی ملی در دوسطح مردم و دولت عوامل درگیر برندسازی ملی را مورد بررسی قرار داده اند که در این فرآیند برنامه ریزی و اجرای برندسازی ملی در سطح دولت رخ داده و مردم و دارایی های هرکشور براین فرآیند تاثیرگذارند و از طرفی دیگر فرآیند برندسازی ملی خروجی های ارزشمندی را برای تمامی سطوح به همراه دارد. مهمترین جنبه های نوآوری این پژوهش نگاه چندسطحی و سیستماتیک به برندسازی ملی و همچنین شناسایی عناصراصلی برندسازی ملی هرکشور است.
۵.

فهم تجربه ی زیسته ی زنان از رفتار متکبرانه در مصرف برندها و کالاهای لوکس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تکبر مصرف کننده خودشیفتگی مصرف کننده مصرف نمایشی مادی گرایی پدیدارشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 458 تعداد دانلود : 483
امروزه مصرف کردن دیگر تنها راهی برای برطرف کردن نیازهای ضروری نیست و شکل گیری نیازهای کاذب منجر به ایجاد شکل های تازه ای از مصرف شده است. تکبر مصرف کننده به معنی تمایل فرد برای نشان دادن برتری اجتماعی از طریق اکتساب، استفاده کردن و نشان دادن کالاهای مصرفی و برندها در طبقات مختلف به وفور مشاهده می شود. پژوهش حاضر به دنبال این است تا با یک رویکرد پدیدارشناسانه تجربه ی زیسته ی زنان از پدیده تکبر در مصرف و معنی و مفهوم این پدیده از منظر آن ها را دریابد. افراد موردنظر با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و با آن ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام گرفت و سپس با روش پدیدارشناسی داده های گردآوری شده تجزیه وتحلیل شدند. بر اساس یافته ها ی پژوهش چهار مضمون اصلی «احساس شناخته شدن»،«ایجاد و حفظ جایگاه اجتماعی»،«ابراز برتری و شایستگی» و «احساس اشتیاق درونی» دربرگیرنده تجربه ی زیسته ی زنان از پدیده تکبر در مصرف است. به نظر می رسد مطالعه و مشاهده ی مصرف متکبرانه صرفاً به عنوان یک رفتار مصرفی منجر به شناخت آن نمی شود و زمینه های متعدد بیرونی و درونی زمینه ساز آن هستند که نیاز به مطالعات بیشتر دارد.
۶.

سنجش مدل مدیریت تجربه مشتری در خدمات بانکداری الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابزار خدمات بانکداری الکترونیکی تجربه مشتری خدمات بانکداری الکترونیکی سنجش مدل مدیریت تجربه مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 755 تعداد دانلود : 25
هدف: در حوزه خدمات بانکداری الکترونیکی، بانک ها و ارائه دهندگان خدمات، مدیریت تجربه مشتری را به عنوان یک تحول استراتژیک شناسایی کرده و بر آن متمرکز شده اند و بکارگیری این رویکرد منجر به ترویج رفتارهای سودآور مشتریان و رسیدن به مزیت رقابتی است. ازاین رو هدف این تحقیق آزمون مدل مدیریت تجربه مشتری در خدمات بانکداری الکترونیکی در صنعت بانکداری و خدمات پرداخت الکترونیکی ایران است. روش: این تحقیق جزء پژوهش های توسعه ای کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده ها جزء پژوهش های میدانی- پیمایشی است. جامعه موردنظر تحقیق مدیران و کارشناسان حوزه خدمات بانکداری الکترونیکی و جامعه محدود بوده و روش نمونه گیری پژوهش با توجه به عدم دسترسی کافی به افراد، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد و تعداد 170 پرسشنامه جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش معادلات ساختاری انجام و از نرم افزار پی.ال.اس استفاده شد. یافته ها: این مدل شامل 8 بعد تجربه مشتری، ابزار ارائه دهنده خدمات بانکداری الکترونیکی، عوامل بازاریابی، عوامل زیرساخت تکنولوژیک، عوامل ساختار، عوامل مشتریان، عوامل صنعت خدمات بانکداری الکترونیکی و محیط کلان در خدمات بانکداری الکترونیکی است که مولفه های آن مورد آزمون قرار گرفت. همچنین در ارزیابی بخش ساختاری مدل بین سازه ها ی درون زا و برون زا  ارتباط قوی برقرار است و مدل کلی پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق در قالب مدل مدیریت تجربه مشتری برای خدمات بانکداری الکترونیکی ارائه شد. نتایج تحلیل داده ها ضمن تأیید فرضیه ها نشان داد که ابعاد و مولفه های مدل مورد تأیید است و تجربه مشتری وابسته به ابعاد درون سازمانی و برون سازمانی است.
۷.

آزمون مدل شناسایی عوامل آسیب ساز برندسازی در صنعت داروسازی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رندسازی عوامل زمینه ای عوامل ساختاری عوامل رفتاری صنعت داروسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 690 تعداد دانلود : 682
برندسازی ابزاری برای تمایز در صنعت به شدت رقابتی داروسازی، از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است. در سال های اخیر، یکی از مشکلات گریبان گیر صنعت داروسازی کشور که به آن بهای کمتری داده شده، مربوط به برندسازی است. عوامل و موانع متفاوتی وضعیت موجود را رقم زده است. هدف این پژوهش، آزمون مدل شناسایی عوامل آسیب ساز برندسازی در صنعت داروسازی ایران است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها از نوع میدانی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان بازاریابی شرکت های داروسازی عضو اتحادیه صاحبان صنایع دارو های انسانی ایران تشکیل می دهد که تعداد آنها به طوردقیق مشخص نیست. بنابراین با روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای از میان 111 شرکت داروسازی، 67 شرکت به صورت تصادفی انتخاب شد، سپس همه کارشناسان بازاریابی در این شرکت ها انتخاب و تعداد 160 پاسخ نامه جمع آوری شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی محتوی آن را خبرگان تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق معادلات ساختاری با حداقل مربعات جزئی و با کمک نرم افزار آمار پی.ال.اس انجام شده است. یافته های این پژوهش حاکی از تأیید کلیه عوامل آسیب ساز برندسازی در سه بعد زمینه ای، ساختاری و رفتاری و همچنین تأیید کلیه مؤلفه های هریک از ابعاد مذکور است که به ترتیب عوامل زمینه ای، سپس عوامل ساختاری و درنهایت عوامل رفتاری، اساسی ترین عامل های آسیب ساز برندسازی در صنعت داروسازی کشور به شمار می روند. علاوه بر این، مدل کلی پژوهش نیز از برازش مطلوبی برخوردار است. 
۸.

تحلیل تجربه مشتری و جایگاه آن در ادبیات بازاریابی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجربه مشتری بازاریابی تجربه اقتصاد تجربی تجربه گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 421 تعداد دانلود : 162
با معطوف شدن توجه محققان به سمت ارزش مشتری و جایگاه آن در بازاریابی، بررسی تجربه مشتری به مبحثی مهم در رفتار مصرف کننده تبدیل شده است. در طی دهه های پیشین تجربه مشتری از زوایای گوناگون مورد تحلیل قرار گرفته و امروزه بر پیاده سازی تجربه مشتری به عنوان ارزش سازمانی تأکید می شود. با مرور ادبیات و پیشینه پژوهش های خارجی انجام شده در بازه زمانی سال های1960 تا 2019، سعی بر آن بوده است تا علاوه بر مطالعه چگونگی پیدایش و روند توسعه تجربه مشتری، ابعاد و مراحل شکل گیری این مفهوم نیز مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج حاصل حاکی از آن است که تجربه مشتری در افزایش عملکرد مالی کسب وکارها مؤثر است. همچنین تجربه مشتری می تواند جایگاه کسب وکارها را در ذهن مشتریان ارتقا دهد، به برقراری تعاملی سودمند با مشتریان کمک کند و بر وفاداری مشتری اثر عمیقی بگذارد. علاوه بر این، اقتصاد تجربه، بازاریابی تجربه و ظهور کانال های ارتباطی چندگانه به عنوان مهم ترین مفاهیم در پیدایش و گسترش تجربه مشتری شناسایی شدند.
۹.

بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر ابعاد ارزش ویژه برند بر اساس مدل آکر

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند مدل آکر ارزش برند ابعاد ارزش ویژه برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 441 تعداد دانلود : 980
با توجه به این برند شرکت یکی از مهم ترین دارایی های آن محسوب می شود در این تحقیق تلاش کرده ایم که مؤلفه های هرکدام از اجزای مدل ارزش ویژه برند از دیدگاه آکر را شناسایی کنیم و این مؤلفه ها را رتبه بندی کنیم، بامطالعه پیشینه نظری و تجربی تحقیق ۱۱ مؤلفه مشخص شدند که در قالب ۴ بعد وفاداری به برند، تداعی برند، آگاهی برند و کیفیت ادراک شده از برند قرار گرفتند، با استفاده از پرسشنامه نمونه ای به حجم ۴۳۴ نفر موردمطالعه قرار گرفت و با استفاده از معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تائیدی تأثیر ۹ مؤلفه بر ابعاد ارزش ویژه برند مورد تائید قرار گرفت این مؤلفه ها شامل اعتماد به برند، رضایت از برند ، تبلیغات برند ، یادآوری برند ،تداعی محصولات برند، خدمات برند، قیمت برند، بهره وری برند و نوآوری برمد برند بودند، مؤلفه ها بر اساس نتایج تحلیل آماری رتبه بندی شده و برای هرکدام راهبردهای بهبود ارائه گشت که این نتایج در قسمت نتیجه گیری تحقیق به طور کامل گزارش شده است.
۱۰.

آسیب شناسی برند سازی در صنعت دارویی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برندسازی آسیب شناسی ابعاد سه شاخکی صنعت داروسازی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 284 تعداد دانلود : 575
بررسی مشکلات و عوامل آسیب ساز برندسازی اهمیت بسزایی در ایجاد و گسترش، موفقیت و پایداری برندهای دارویی ایفا می کند. تمرکز سنتی بر روی تولید، بازاریابی و فروش داروهای ژنریک سبب عدم تحرک کافی در برندسازی و به تبع آن برند سازی حرفه ای و عدم بهره گیری از مزایای آن در صنعت داروسازی کشور بوده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تعیین مولفه های آسیب ساز برندسازی و اهمیت و الویت بندی آنها از طریق تکنیک دلفی در دو بخش کیفی و کمی است. بدین منظور؛ از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته با 16 نفر از متخصصان و خبرگان حوزه بازاریابی و برندسازی صنعت داروسازی کشور و استفاده از روش تحلیل محتوا ،53 مفهوم استخراج که در 17 مولفه اصلی مقوله بندی شدند. سپس با بهره گیری از نظریه سه شاخکی هر یک از مولفه ها بر اساس ویژگی هایشان در سه بُعد زمینه ای، ساختاری و رفتاری طبقه بندی شدند. علاوه بر آن، الویت بندی آسیبها با کسب نظر خبرگان در طی سه دور دلفی اعتبار سنجی و مدل نهایی تحقیق طراحی و محقق شد. بر اساس یافته های این پژوهش، بیشترین عوامل آسیب ساز در بعد زمینه ای و سپس به ترتیب در بعد ساختاری و رفتاری قرار گرفته است.
۱۱.

شخصیت برند مقصدگردشگری تهران و اعتماد به مقصد گردشگری: با نقش میانجی همخوانی خودپنداره گردشگر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شخصیت برند شخصیت مقصد همخوانی خودپنداره اعتماد به مقصد گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 189 تعداد دانلود : 98
با نگاهی به درآمدهای ارزی مقاصد معروف گردشگری دنیا، می توان گفت وفاداری گردشگر یکی از معیارهای مهمی است که می تواند تعیین کننده میزان موفقیت مقاصد گردشگری باشد. جلب گردشگران زیاد، نیازمند به وجود آمدن حس اعتماد در آن ها است. با ایجاد حس اعتماد در گردشگران، می توان حس وفاداری در آن ها را ایجاد و زمینه را برای به وجود آمدن تمایل به بازدید مجدد از آن مقصد گردشگری فراهم کرد. به همین دلیل، شخصیت برند مقصد گردشگری و تأثیری که این مفهوم می تواند بر باورها و نگرش های روانی و الگوهای رفتاری گردشگران داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر شخصیت برند مقصد گردشگری بر همخوانی خودپنداره گردشگر و اعتماد به مقصد گردشگری است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر روش جمع آوری داده ها نیز توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل؛ آن دسته از گردشگران خارجی است که در تابستان 1395 به شهر تهران سفر کرده اند و از پل طبیعت در این شهر بازدید کرده اند. از این جامعه، نمونه ای به حجم 216 نفر و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. به منظور گردآوری داده های پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ای حاوی 30 سؤال بر اساس مرور ادبیات پژوهش طراحی شده است. روایی و پایایی پرسشنامه مورد نظر، قبل از جمع آوری داده ها مورد بررسی قرار گرفت و تائید شد. به منظور بررسی داده های پژوهش و آزمون فرضیه های پژوهش، از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزارهای "اس پی اس اس" و"لیزرل" استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد ابعاد شخصیت برند مقصد گردشگری تأثیر مثبتی را بر همخوانی خودپنداره گردشگر و اعتماد به مقصد گردشگری مجدد وی از مقصد گردشگری تهران دارد.
۱۲.

الگوی شناخت رفتار مصرف کنندگان کالاهای لوکس بر مبنای نظریات مصرف تظاهری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مصرف تظاهری برندهای لوکس نظریه وبلن بازاریابی مصرف تظاهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 882 تعداد دانلود : 258
علم بازاریابی شامل حوزه های متعددی می باشد که یکی از پرمخاطب ترین حوزه های آن، بازاریابی برندهای لوکس است. در این تحقیق، با استفاده از مبانی نظری جامعه شناسانه، روان شناسانه، اقتصادی و بازاریابی که شامل نظریات دانشمندانی مانند وبلن، دوزنبری و مازلو می شود به بررسی رفتار مصرف کنندگان کالاهای لوکس پرداخته ایم. با مطالعه پیشینه پژوهش و مبانی نظری شش اثر به عنوان انگیزه های مصرف کنندگان کالاهای لوکس شناخته شده اند که شامل، اثر تظاهری وبلن، اثر تقلیدی-تمایزی دوزنبری، اثر افاده ای، اثر ارابه ای، اثر لذت گرایی و اثر کمال گرایی هستند. برای بررسی وجود این اثرها از ابزار پرسشنامه استفاده کردیم. شیوه تحلیل آماری، معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی بوده است. با مطالعه و تحلیل آماری صورت گرفته بر روی 385 نفر از مصرف کنندگان کالاهای لوکس در تهران به بررسی وجود این انگیزه در شهروندان و رتبه بندی آنها پرداخته شده است، نتایج حاکی از وجود تمامی این انگیزه ها در مصرف کنندگان کالاهای لوکس است. همچنین نتیجه رتبه بندی انگیزه ها نیز نشان می دهد که اثر وبلن بالاترین رتبه و اثر کمال گرایی آخرین رتبه را دارند.
۱۳.

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تمایل افراد به خرید کالاهای سبز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی سبز برند سازی سبز دانش محیط زیستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 457 تعداد دانلود : 565
بازاریابی سبز، یکی از مفاهیم نوین بازاریابی است که پل اشتراکی بین منافع جامعه و منافع شرکت می باشد و علاوه بر سودآوری بر حفظ محیط زیست نیز تمرکز دارد. اما برای نهادینه سازی دیدگاه های مرتبط با این نوع از بازاریابی لازم است که دیدگاه های جامعه به سمت مصرف کالاهای سبز سوق پیدا کند. در این مقاله، به بررسی عوامل مؤثر بر خرید کالاهای سبز پرداخته و شش عامل شناسایی شدند که شامل آمیخته بازاریابی سبز، رضایت مندی از محصولات سبز، دانش محیط زیستی، توصیه شفاهی استفاده از محصولات سبز، برندسازی سبز و فشارهای اجتماعی برای مصرف کالای سبز بودند. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی - همبستگی بوده است. برای بررسی تأثیر عوامل با استفاده از پرسشنامه، رفتار 384 نفر از شهروندان شهر تهران که سابقه استفاده از کالای سبز داشته اند بررسی شد. نتایج نشان داد که همه عوامل در تمایل مشتریان به مصرف کالاهای سبز مؤثرند اما دانش محیط زیستی نقش مهم تری را در این زمینه ایفا می کند
۱۴.

Identifying Component Themes of the Consumer Products` Brand Personality in Contemporary Iranian Market (A Qualitative Approach)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Iranian Scale Iranian Traits Consumer Brands

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 487 تعداد دانلود : 277
Nowadays, marketing professionals are increasingly aware of the importance of brands in the success of organizations, as it can be an asset with utmost importance for a lasting competitive advantage. Indeed, what is called a brand is something far more than a name. The brand and its affiliates pave the way for human communication. Brand personification is done in this respect. Although BP can be defined separately from human personality, it is not entirely independent of it. Therefore, in this study, the indicators of the component themes of consumer BP present in Iran’s market are clearly demonstrated. The present study, which falls into the category of developmental research in terms of objective, is carried out qualitatively. As a developmental research, this study uses a sample of 29 students of management whom were selected by non-probability sampling (purposive and judgemental). The main research tool was an open-ended questionnaire, completed and collected by semi-structured interviews. The findings consist of 74 indicators that were extracted and compiled from the literature review, theoretical foundations, research background (such as Aaker, 1997 and Geuns et al. 2008) and semi-structured interviews using NVivo software, which could be divided into eight positive and negative dimensions. Furthermore, some of the 74 indicators or personality traits identified for Iranian consumer brands include beautiful, personable, hardworking, always friendly, strong and capable, skilled, attractive, creative, efficient, competent, competitive, friendly to little ones, old friend, funny, dysfunctional, uncommitted, insincere, unfriendly (unkind), bully, tyrant, naughty, narcissistic that actually constitutes the personality themes of consumer brands in Iran’s commodity market.
۱۵.

عوامل موثر بر قصد خرید برندهای لوکس بر اساس نظریه تعمیم یافته رفتار برنامه ریزی شده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند لوکس قصد خرید نظریه رفتار برنامه ریزی شده حفظ وجهه انطباق با گروه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 238 تعداد دانلود : 816
رشد روزافزون بازار برندهای لوکس در سال های اخیر توجه بازاریابان و پژوهشگران را به خود جلب کرده است. در این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر قصد خرید برندهای لوکس، از نظریه تعمیم یافته رفتار برنامه ریزی شده استفاده گردیده است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مصرف کنندگان برند چرم درسا در تهران بود که از طریق روش نمونه گیری خوشه ای میان 390 نفر از مصرف کنندگان برند چرم درسا، پرسشنامه توزیع شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده گردید و در این راستا نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس به کاربرده شده اند. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای نگرش، کنترل رفتاری ادراک شده و انطباق با گروه، عوامل اصلی اثر گذار بر قصد خرید مصرف کنندگان برند چرم درسا می باشند. درحالی که هنجارهای ذهنی و حفظ وجهه بر قصد خرید تأثیر معناداری ندارند. همچنین متغیرهای حفظ وجهه و انطباق با گروه، بر نگرش اثرگذار بوده و از طریق نگرش تأثیر معناداری بر قصد خرید دارند.
۱۶.

تحلیلی بر نقش پدافند غیرعامل در کلان شهر تبریز با رویکرد مدیریت بحران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه ریزی پدافند غیرعامل بحران طبیعی مدیریت شهری تحلیل عاملی کلان شهر تبریز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 76 تعداد دانلود : 187
 مدیریت بحران مجموعه ای از چاره جویی ها و تصمیماتی است که در مقابله با بحران انجام می شود و هدف آن کاهش روند بحران، کنترل و رفع بحران است. پدافند غیرعامل به ویژه در زیرگروه بحران های انسانی پدیده ای پویا و متحرک است. ازاین رو می تواند در اولویت تلاش های علمی و پژوهشی قرار بگیرد. بنابراین نقش پدافند غیرعامل در این زمینه پررنگ تر شده است. هدف اصلی این پژوهش تحلیل نقش پدافند غیرعامل در مواقع بروز بحران های طبیعی در سطح کلان شهر تبریز است. این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی است. برای بررسی و تحلیل سؤالات استنباطی چندگانه از آزمون تحلیل عاملی استفاده شده است. از نظر کارشناسان نتایج تحلیل عاملی عوامل سازمانی، عوامل جغرافیایی و اقلیمی و همچنین عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مربوط به برنامه ریزی پدافند غیرعامل در کلان شهر تبریز بیانگر این است که مجموع همگی گویه ها بار عاملی بالاتر از 50 درصد را نشان می دهند و این بدین معنی است که ارتباط و همبستگی بین عوامل مورد بررسی (کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی)، فضای عاملی را به طور کامل پوشش داده است. از نظر کارشناسان، نتایج برنامه ریزی پدافند غیر عامل در کلان شهر تبریز نشان داد که تحلیل عاملی عوامل سازمانی با بار عاملی90/87 %، تحلیل عاملی عوامل جغرافیایی و اقلیمی با بار عاملی75/64 %، تحلیل عاملی عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی  با بار عاملی 99/79 % و همچنین تحلیل عاملی عوامل جغرافیایی و اقلیمی با بار عاملی75/64 % فضای مفهومی متغیر را پوشش می دهند؛ لذا نتیجه گیری می شود که متغیرهای مورد بررسی در ارتباط با برنامه ریزی پدافند غیرعامل دارای اعتبار بوده، ارتباط آن ها را مورد تائید قرار می دهند.
۱۷.

الگوی بازاریابی هنرهای تجسمی مدرن و معاصر در بستر نهادی: مطالعه داده بنیاد بازار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آمیزه بازاریابی هنر بازاریابی هنرهای تجسمی ایران بستر نهادی الگوی پارادایمی بازاریابی نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 778 تعداد دانلود : 894
هدف: بهره مندی از فرصت بازار در حال رشد تجارت آثار هنری مدرن و معاصر تجسمی ایران، مستلزم داشتن رویکردی درباره هدایت هنرمندان در این بازار نوظهور در جهت ماندگاری و تعیین نقش بازاریابی برای بازیگران آن است. از این رو، هدف از نگارش این مقاله، ارائه الگوی بازاریابی از دیدگاه نهادی برای بازار هنر ایران است. روش: این پژوهش کیفی اکتشافی بر مبنای رویکرد پارادایمی اشتراوس و کوربین در روش نظریه پردازی داده بنیاد با استفاده از 49 مصاحبه با متخصصان بازاریابی هنر انجام شده است. یافته ها: تحلیل داده های مبین آن است که دنیای نهادی هنر همچون بستری برای بازار هنر و ارزش های پایه ای آن، محرک تغییر در نقش های بازیگران شبکه کسب وکار نهادی هنر است. نتیجه گیری: برهم کنش های بازیگران شبکه تجارت آثار هنرهای تجسمی به عنوان پدیده محوری، تحت تأثیر شرایط مداخله گر محیط کلان و شرایط زمینه ای هم شکلی های نهادی است. این مقوله ها موجب کنش و برهم کنش های بازاریابی هنر و آمیزه آن، تحقیقات بازاریابی هنر، بخش بندی، هدف گذاری و موضع گیری در بازار هنر می شوند. در نهایت، ارزش های اقتصادی هنر، فرایند رشد، تأیید، ماندگاری و اعتباریابی نهادی هنرمند در بازار هنر از آنها حاصل می شود.  
۱۸.

طراحی الگوی تبلیغی قرآنی در موضوع بازاریابی اجتماعی انفاق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی اجتماعی انفاق قرآن کریم تبلیغات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 26 تعداد دانلود : 94
اگر چه خاستگاه بازاریابی در حوزه کسب و کار بوده است، اما توانمندی این ابزار در تاثیری گذاری بر رفتار انسان باعث شده است که در موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... از آن استفاده شود. به روشنی می توان ملاحظه کرد که امروزه کاربست دانش بازاریابی در موضوعات غیرتجاری در بسیاری از کشورها گسترده و چشمگیر شده است. یکی از مهم ترین این حوزه ها، بازاریابی اجتماعی است که هدف آن ایجاد رفاه اجتماعی از طریق تاثیرگذاری بر رفتار انسان ها برای حل مسائل اجتماعی است. از جمله مسائل اجتماعی که کم و بیش همه جوامع انسانی با آن درگیر هستند، موضوع فقر است. یکی از راهکارهایی که در مرحله درمان فقر در بسیاری از جوامع مورد استفاده قرار می گیرد، جلب کمک های مردمی در قالب خیریه های دولتی یا غیردولتی است. اما مسئله ای که در این میان وجود دارد، محتوای تبلیغات اجتماعی برای جلب مشارکت های مردمی است. با توجه به این که رفتار مالی در کمک کردن به دیگران در آموزه های دینی دارای بایسته ها و نبایسته های مشخصی است و رفتاری که در این چارچوب قرار نگیرد، مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت، تبلیغات صورت گرفته باید مبتنی بر تشویق افراد در این چارچوب باشد. در این پژوهش با احصای 9 زنجیره آیات در قرآن که در مقام دعوت به انفاق هستند، تلاش شد تا الگوی محتوایی برای بازاریابی اجتماعی انفاق طراحی شود. مهم ترین زنجیره در آیات 254 تا 274 سوره بقره قرار دارد که می تواند به عنوان الگویی برای ساخت تبلیغات اجتماعی در حوزه انفاق مورد استفاده قرار گیرد. تحلیل این الگوها، رهنمون هایی برای طراحی تبلیغات اجتماعی انفاق در موضوعاتی مانند زمینه چینی برای دعوت به انفاق، استفاده از جاذبه ها، پرداختن به رفتار مطلوب و ... را فراهم کرده است.
۱۹.

ارائه مدلی برای سنجش کیفیت خدمات توزیع فیزیکی- مورد مطالعه: شبکه های توزیع محصولات تند گردش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات بازاریابی صنعتی صنعت پخش محصولات تندگردش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 132 تعداد دانلود : 299
اغلب مطالعات حوزه سنجش کیفیت خدمات، در سطح B2C انجام گرفته است و مدل های ارائه شده در این حوزه، معمولا بر مبنای سنجش رضایت مصرف کننده نهایی توسعه یافته اند. در نتیجه، کیفیت خدمات در حوزه B2B با وجود اهمیت این بخش و سهم بالای آن در بخش خدمات، مورد غفلت قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق، ارائه مدلی برای سنجش کیفیت خدمات توزیع فیزیکی در حوزه B2B است. رویکرد این تحقیق، آمیخته می باشد. استراتژی این تحقیق، مطالعه موردی و در صنعت پخش محصولات تندگردش و ابزار جمع آوری داده، در بخش کیفی، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته و و در بخش کمی، پرسشنامه است. در مصاحبه های انجام شده با خبرگان، 53 شاخص موثر بر کیفیت خدمات توزیع در پنج بعد کیفیت محصول، کیفیت مالی، کیفیت اطلاعات، کیفیت ترفیع و کیفیت تعامل شناسایی شد. در ادامه مدل مفهومی به دست آمده، در سطح خرده فروشان شهر تهران تایید شد. با توجه به ضعف مطالعات در زمینه کیفیت ارائه خدمات مربوط به توزیع، این تحقیق می تواند در شناسایی عوامل موثر بر انتظارات و ادراکات خرده فروشان به عنوان مشتریان شبکه های توزیع موثر باشد.
۲۰.

بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر ابعاد ارزش ویژه برند بر اساس مدل آکر

کلید واژه ها: بازاریابی رابطه مند کیفیت خدمت کیفیت رابطه رضایت مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 99 تعداد دانلود : 386
بازار یابی رابطه مند به عنوان روشی برای سازمانهاست تا ارتباطات بلند مدت سودمند و با ارزش با مشتریان را گسترش دهند. در این تحقیق در صددیم به بررسی اثر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمت، کیفیت رابطه و رضایت مشتریان پرداخته شده است زیرا تمرکز بر وفاداری مشتریان سودهای بسیاری دارد. از جمله آنکه شرکت می تواند درآمد بیشتری را کسب کند و یا مشتریانی که با محصول آشنا هستند رضایت خود را به دیگر دوستان منتقل کنند و همچنین مصرف کننده را قادر میسازد تا خرید خود را از طریق کانالهای دیگری نظیر اینترنت انجام دهد و این امر باعث کاهش هزینه ها و افزایش مصرف محصولات خواهد شد. در تحقیق حاضر برآنیم تا به سوال آیا بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمت، کیفیت رابطه و رضایت مشتری در بانک پارسیان شعب جنوب غرب استان تهران اثر دارد؟ پاسخ دهیم . جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان بانک پارسیان در شعب جنوب غرب استان تهران می باشد که تعدادشان ۵۰۰ نفر می باشد، و به کمک فرمول کوکران نمونه ای به تعداد ۲۷۰ نفر انتخاب شد. نتایج حاصل از تجزیه تحلیل داده ها با کمک نرم افزار spss انجام گردید و چنین نتیجه گردید که: بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمت، کیفیت رابطه و رضایت مشتری در بانک پارسیان شعب جنوب غرب استان تهران تاثیر دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان