مطالب مرتبط با کلید واژه " رضایت از رابطه "


۱.

بررسی عوامل ایجاد کننده و تداوم دهنده رابطه بین خریداران و تامین کنندگان صنعتی در ایران مورد پژوهی بازار جرثقیل صنعتی

کلید واژه ها: عوامل تداوم دهنده رابطه تعهد و تمایل به تداوم رابطه رضایت از رابطه عوامل ایجادکننده رابطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۸ تعداد دانلود : ۵۹۲
در این مقاله عوامل ایجاد کننده و تداوم دهنده رابطه بین خریداران و تامین کنندگان صنعتی در بازار ماشین آلات و تجهیزات صنعتی مورد بررسی قرار می گیرد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و با نمونه ای از 79 شرکت خریدار جرثقیل صنعتی، طرح مفهومی پژوهش با استفاده از آزمون معادلات ساختاری و با نرم افزار PLSمورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد، ویژگی محصول و اعتماد بر رضایت از رابطه اثر مثبت دارند، فرصت طلبی فروشنده و تعارض بر اعتماد اثر منفی دارند، رضایت از رابطه بر تعهد اثر مثبت دارد و تعهد بر تمایل به تداوم رابطه اثر مثبت دارد. با استناد به یافته های پژوهش روابط در بازار صنعتی مورد مطالعه در مراحل توسعه رابطه قرار دارد و برای دستیابی به مراحل بلند مدت و نهایی پیشنهاد می شود، تامین کنندگان صنعتی تمرکز خاصی بر ویژگی محصول به منظور حفظ رضایت مشتریان از رابطه داشته باشند و برای بهره مندی از سود بلند مدت رابطه فقط به حفظ رضایت مشتریان خود اکتفا نکرده، بلکه نسبت به ایجاد تعهد در روابط تلاش کنند تا بتوانند تداوم رابطه با آن ها را تضمین کنند.
۲.

بررسی مدل علی رضایت جنسی بر اساس متغیرهای کیفیت زناشویی، رضایت از رابطه، اضطراب ارتباط جنسی، احقاق جنسی و دفعات آمیزش در دانشجویان زن متأهل بندرعباس

کلید واژه ها: تحلیل مسیر کیفیت زناشویی رضایت از رابطه کلیدی رضایت جنسی احقاق جنسی دفعات آمیزش اضطراب ارتباط جنسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۱ تعداد دانلود : ۴۵۹
هدف: این مطالعه با هدف تدوین یک مدل علی رضایت جنسی براساس متغیرهای رضایت از رابطه، کیفیت زناشویی، اضطراب ارتباط جنسی، احقاق جنسی و فراوانی آمیزش در میان دانشجویان زن متاهل انجام شد. روش: جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانشجویان زن متاهل دانشگاه های بندرعباسدر سالتحصیلی 93-92 بودند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای ، تعداد 115 نفر انتخاب شدند و داده ها از طریق پرسشنامه های رضایت جنسی پینی، احقاق جنسی هالبرت، کیفیت زناشویی شه، اضطراب ارتباط جنسی دیویس و همکاران، رضایت از رابطه برنز و سایرس و مقیاس فراوانی رابطه جنسی جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. یافته ها: براساس نتایج بدست آمده مدل معنی داری به دست آمد و متغیرهای دفعات آمیزش جنسی و تعاملات جنسی و ابراز نیازها به عنوان متغیرهای میانجی که قادر به پیش بینی رضایت جنسی می باشند عمل کردند. سایر متغیرها با وجود داشتن همبستگی با رضایت جنسی قادر به پیش بینی نبودند. نتیجه گیری: همان طور که مطالعه حاضر نشان می دهد داشتن تعاملات کلامی جنسی و ابراز نیازها و خواسته ها از همسر، به طور مستقیم و غیرمستقیم رضایت جنسی را افزایش می دهد، بنابراین لازم است در این زمینه فرهنگ سازی لازم صورت گیرد.
۳.

بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس اصالت در رابطه(AIRS) و بررسی رابطه آن با ترس از صمیمیت و رضایت زناشویی

تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۶
هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس اصالت در رابطه(AIRS) و بررسی رابطه اصالت رابطه و ترس از صمیمت با رضایت از رابطه افراد متاهل بود. این پرسشنامه دارای 37 ماده میباشد و سال 2006 توسط لوپز و رایس ساخته شد. روش: جامعه مورد بررسی کارمندان متاهل شهر سنندج بودند. که از میان آنها و به روش خوشه ای چند مرحله ای نمونه ای به حجم 402 نفر(195 زن و 207 مرد) انتخاب گردید. داده های گردآوری شده با روش های آماری تحلیل عاملی اکتشافی، آلفای کرونباخ، همبستگی و رگرسیون چند متغیری در نرم افزار SPSS21 تحلیل شدند. یافته ها: محاسبه پایایی به روش همسانی درونی و بازآزمایی انجام شد و ضرایب 773/0 و 812/0 به ترتیب برای آنها به دست آمد. از آزمون اصالت(وود و لینلی)به عنوان شاخص روایی ملاکی همزمان استفاده شد و همبستگی آن با مقیاس اصالت رابطه 69/0 بود. روایی صوری آزمون نیز توسط اساتید و دانشجویان روانشناسی و مشاوره تایید شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که مقیاس اصالت رابطه، دارای دو عامل می باشد: عدم مقبولیت فریب و پذیرش خطر خودافشایی. مطالعه دوم نشان داد هر دو خرده مقیاس اصالت در رابطه به همراه ترس از صمیمیت توان پیش بینی رضایت از رابطه افراد متاهل را دارا می باشند. نتیجه گیری: در کل نتایج پژوهش نشان داد مقیاس اصالت در رابطه لوپز و رایس(2006) از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و دارای دو عامل می باشد و می تواند در تحقیقات بعدی در زمینه اصالت روابط و تحقیقات حوزه خانواده مورد استفاده قرار گیرد.
۴.

پیش بینی کیفیت رابطه براساس اسنادهای ارتباطی و استانداردهای زناشویی در میان زنان متاهل مراکز بهداشت غرب تهران

تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۶۷
هدف پژوهش حاضر، پیش بینی رضایت از رابطه براساس اسنادهای ارتباطی و استانداردهای زناشویی در میان زنان متأهل مراکز بهداشت غرب تهران بود. طرح پژوهش حاضر، توصیفی از نوع پیش بینی است. جامعه ی این پژوهش شامل کلیه ی زنان متأهل شهر تهران بود که از این میان، 150 نفر به صورت نمونه گیری هدفمند-داوطلب انتخاب شدند و به مقیاس ارزیابی رابطه ( RAS ) ، شاخص اسناد ارتباطی ( RAM ) و پرسشنامه ی استانداردهای روابط خاص ( ISRS ) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و توسط نرم افزار 25- SPSS تحلیل شدند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که اسنادهای ارتباطی به طور منفی و معنادار و استانداردهای زناشویی به طور مثبت و معناداری با رضایت از رابطه همبسته بودند. تحلیل گرسیون چندگانه نیز نشان داد که تنها اسناد مسئولیت پذیری – سرزنش قادر به پیش بینی منفی و معنادار رضایت از رابطه بود. براساس نتایج، کاهش اسنادهای مسئولیت پذیری – سرزنش در تشکیل ارزیابی بهتر از رابطه ی رمانتیک در بین از اهمیت برخوردار است.