فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۵۰٬۸۰۲ مورد.
۱۰۱.

Chronic Kidney Disease Risk Prediction Using Machine Learning Techniques(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Machine Learning CKD Prediction SVM RF Data Analysis

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۴
In healthcare, a diagnosis is reached after a thorough physical assessment and analysis of the patient's medicinal history, as well as the utilization of appropriate diagnostic tests and procedures. 1.7 million People worldwide lose their lives every year due to complications from chronic kidney disease (CKD). Despite the availability of other diagnostic approaches, this investigation relies on machine learning because of its superior accuracy. Patients with chronic kidney disease (CKD) who experience health complications like high blood pressure, anemia, mineral-bone disorder, poor nutrition, acid abnormalities, and neurological-complications may benefit from timely and exact recognition of the disease's levels so that they can begin treatment with the most effective medications as soon as possible. Several works have been investigated on the early recognition of CKD utilizing machine-learning (ML) strategies. The accuracy of stage anticipations was not their primary concern. Both binary and multiclass classification methods have been used for stage anticipation in this investigation. Random-Forest (RF), Support-Vector-Machine (SVM), and Decision-Tree (DT) are the prediction models employed. Feature-selection has been carried out through scrutiny of variation and recursive feature elimination utilizing cross-validation (CV). 10-flod CV was utilized to assess the models. Experiments showed that RF utilizing recursive feature removal with CV outperformed SVM and DT.
۱۰۲.

ارائه الگوی مدیریت استراتژیک آموزش مجازی مبتنی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشگاه تهران پژوهش آمیخته پیشرفت تحصیلی دانشجویان مدیریت استراتژیک آموزش مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۴
هدف: مطالعه حاضر با هدف ارائه الگوی مدیریت استراتژیک آموزش مجازی مبتنی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام شده است.روش: این پژوهش از منظر هدف، کاربردی-توسعه ای و از منظر روش گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. همچنین از طرح پژوهش آمیخته اکتشافی استفاده شده است. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل خبرگان نظری (اساتید مدیریت آموزشی) و تجربی (مدیران دانشگاه تهران) بودند. نمونه گیری بخش کیفی با روش هدفمند صورت گرفت و با 17 مصاحبه اشباع نظری دست پیدا شد. در بخش کمی نیز از دیدگاه 393 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته، پرسشنامه ISM و محقق ساخته است. برای شناسایی سازه های زیربنایی مدیریت استراتژیک آموزش مجازی مبتنی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان از روش تحلیل کیفی مضمون و نرم افزار 20Maxqda استفاده شد. برای شناسایی روابط میان سازه ها از روش مدل سازی ساختاری-تفسیری و نرم افزار MicMac استفاده گردید. در پایان الگوی پژوهش با روش حداقل مربعات جزئی در نرم افزار Smart PLS اعتبارسنجی شد.یافته ها: نتایج نشان داد بسترهای سخت افزاری، نرم افزاری و قوانین آموزش مجازی بر فرهنگ سازی و توسعه مدیریت استراتژیک آموزش مجازی تأثیر می گذارد. فرهنگ سازی و توسعه مدیریت استراتژیک آموزش مجازی بر محیط یاددهنده-یادگیرنده اثر گذاشته و به اثربخشی مدیریت استراتژیک آموزش مجازی، مشارکت دانشجویان و توانمندسازی اساتید منجر می شود.نتیجه گیری: اثربخشی مدیریت استراتژیک آموزش مجازی، مشارکت دانشجویان و توانمندسازی اساتید به انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان می شود.
۱۰۳.

بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و شبکه سازی مدیران مالی با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی عملکرد مالی سازمان های بهداشت و درمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه سازی مدیران مالی کیفیت اطلاعات مالی بهداشت و درمان گزارشگری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۲
موضوع و هدف مقاله: یکی از نیازهای مدیریتی سازمان های بهداشت و درمان کشور برای تصمیم گیری بهینه و به موقع، اطلاعات مالی با کیفیت است. بر همین اساس، این پژوهش به دنبال مطالعه آثار شبکه سازی مدیران مالی بیمارستان ها بر کیفیت گزارشگری مالی آنها با در نظر گرفتن نقش عملکرد مالی است. روش پژوهش: این پژوهش به صورت مقطعی و با به کارگیری پرسش نامه اجرا شده است. مدیران مالی بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی کشور جامعه آماری را تشکیل می دهند. نمونه پژوهش شامل 311 نفر از مدیران مالی بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی است. فرضیه های پژوهش به روش تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 آزمون شد. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد که بین شبکه سازی مدیران مالی و کیفیت گزارشگری مالی (357/0 = β) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین، متغیر عملکرد مالی دارای نقش تعدیل کننده منفی بر رابطه بین شبکه سازی مدیران مالی و کیفیت گزارشگری مالی (178/0- = β) است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: به مسئولان حوزه مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور پیشنهاد می شود که با برگزاری جلساتی برای مدیران مالی بیمارستان ها و درمانگاه ها (مانند همایش های علمی برای مدیران مالی بیمارستان ها) در سراسر کشور به صورت دوره ای زمینه لازم برای برقراری ارتباطات آنها را فراهم کند و یا این که آنها را تشویق به عضویت و شرکت در جلسات انجمن های حرفه ای حسابداری و مالی نماید.
۱۰۴.

تحلیل محتوای مقالات نشریه "حسابداری و منافع اجتماعی" از آغاز انتشار تا پایان سال 1401

کلید واژه ها: تحلیل محتوا نشریه علمی مقاله حسابداری منافع اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۴۸
هدف: هدف از این مطالعه شناخت ویژگی های محتوایی مقالات موجود در نشریه حسابداری و منافع اجتماعی است. روش: این پژوهش توصیفی است و در آن به تحلیل محتوای 365 مقاله منتشرشده در 47 شماره از نشریه مذکور بین سالهای 1390 تا 1401 پرداخته شده است. یافته ها: ارزیابی نویسندگان از حیث جنسیت بیانگر این بود که سهم آقایان حدود 67 درصد و سهم بانوان حدود 33 درصد می باشد. بررسی نگارندگان مقالات از لحاظ رتبه علمی نشان داد که استادیاران با سهم حدود 22 درصد در جایگاه نخست تولیدات قرار دارند. بررسی وضعیت وابستگی سازمانی نویسندگان مقالات نشان داد که دانشگاه الزهرا بیشترین تولیدات مقاله را در این مجله برعهده داشته است. تحلیل موضوعی مقالات موجود در این مجله حاکی از آن است که حدود 42 درصد از تولیدات در حوزه حسابداری مالی بوده است. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که آقایان نقشی حدوداً دوبرابری نسبت به بانوان در تولید مقالات این نشریه برعهده داشته اند و استادیاران بیشترین تولیدات را نسبت به سایر سطوح علمی داشته اند که احتمالاً به علت مسائل مرتبط با ترفیع ایشان می باشد. وضعیت وابستگی سازمانی نویسندگان بیانگر این بود که اکثر نویسندگان این مجله به مراکز و موسسات علمی و معتبر کشور وابسته بوده اند. ارزیابی نحوه مشارکت علمی تولیدکنندگان مقالات نشان دهنده آن است که مقالات گروهی سهمی در حدود 90 درصد و مقالات انفرادی سهمی در حدود 10 درصد داشته اند. دانش افزایی: بررسی محتوایی این مجله تصویری عینی از شرایط موجود آن را ارائه داده و نیز نمایان گر گرایشات موضوعی و نقص های احتمالی موجود در مقالات این نشریه می باشد.
۱۰۵.

تبیین و تحلیل ذهنیت شناختی رهبری برندگرا در سازمان های صنعتی با کاربست کیو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند رهبری برندگرا سازمان های صنعتی رویکرد کیو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸
هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین و تحلیل ذهنیت شناختی رهبری برندگرا در سازمان های صنعتی با استفاده از رویکرد کیو انجام پذیرفت. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش در زمره پژوهش های آمیخته قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش را مدیران سازمان های صنعتی تشکیل می دهند که با استفاده روش نمونه گیری هدفمند و بر مبنای اصل کفایت نظری 19 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. با توجه به رویکرد پژوهش در بخش کیفی ابتدا با 19 مصاحبه فضای گفتمان حاصل شد و با استفاده از دیدگاه ها و نظرات آن ها نمونه، گزینه کیو و در نهایت مجموعه کیو به دست آمد. سپس در بخش کمی پژوهش با بهره گیری از Spss داده های به دست آمده از بخش کیفی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که مروج نگرش مثبت، تررویج رفتار شهروندی برند، پایبندی به برند، تصویرسازی مثبت از برند، القاء وابستگی عاطفی به برند، تقویت برندسازی داخلی و انتقال هویت برند هشت الگوی ذهنی مدیران در راستای رهبری برندگرا در سازمان های صنعتی می باشند.نتیجه گیری: رهبران برندگرا با مخابره هویت برند به کارکنان، زمینه ساز هر چه بهتر برندسازی داخلی و خارجی خواهند بود. در واقع آنها با مثبت جلوه دادن تصویر برند سازمان و همچنین جذاب نمودن آن ابتدا حمایت و پشتیبانی ذی-نفعان اصلی سازمان یعنی کارکنان را در مورد برند جلب نموده و کارکنان نیز در برخورد با ارباب رجوع به خوبی به انتظارات مشتریان پاسخ می دهند.
۱۰۶.

الگوی تفسیری تاثیر پذیرترین اختلال سایکودینامیک در حسابرسان براساس وجودِ سیطره ی مدیریت شریک حسابرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیطره ی مدیریت شریک حسابرسی اختلال سایکودینامیک اولویت بندی تفسیرگرایانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۹
هدف: هدف این پژوهش، ارائه الگوی تفسیری تاثیرپذیرترین اختلال سایکودینامیک در حسابرسان براساس وجودِ لایه های سیطره مدیریت شرکای حسابرسی می باشد. روش: این پژوهش از نظر نتیجه، جزء پژوهش های توسعه ای قرار می گیرد و از نظر نوع داده، جزء پژوهش های پژوهش ترکیبی است، زیرا در بخش کیفی از طریق غربالگری نظری براساس روش تحلیل فراترکیب، این پژوهش به دنبال شناسایی مولفه های اختلال سایکودینامیک در حسابرسان و مضامینِ سیطره ی مدیریت شریک حسابرسی می باشد و سپس در بخش کمی از طریق تحلیل ماتریس قطبی براساس روش تصمیم گیری چندمعیاره، الگویی از تعیین مهمترین عللِ اختلال سایکودینامیک در حسابرسان را مورد بررسی قرار دهد. جامعه هدف در بخش کیفی  ۱۲ نفر از متخصصان و خبرگان رشته حسابداری و مدیریت مالی در سطح دانشگاهی بودند و جامعه هدف در بخش کمی ۱۸ نفر از حسابرسان دارای تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی بودند که براساس نمونه گیری همگن و هدفمند انتخاب شدند. یافته ها: نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجودِ ۵ مولفه  زمینه ای اختلال سایکودینامیک در حسابرسان و  ۶ مضمون لایه های سیطره ی مدیریت شریک حسابرسی حکایت دارد. نتیجه گیری:  نتایج نشان داد، مهمترین سیطره ی مدیریت شریک حسابرسی، سیطره ی قدرت رفتار آمرانه شریک حسابرسی بود که سببِ تحریک علل انگیزشی در تقویت اختلال سایکودینامیک می گردد. در واقع نتایج کسب شده گویایی این موضوع است که حسابرسان باتوجه به فشارهایی که در محیط کاری خود همچون انحصارطلبی شریک حسابرسی متحمل می شوند، انگیزه های شغلی خود را به مرور از دست می دهند و این موضوع باعث می گردد تا زمینه بروز اختلال از نوعی روان پویایی برای حسابرسان ایجاد گردد.
۱۰۷.

The Empirical Test of the relationship between information asymmetry, Overvalued Equities and Stock Price Crash Risk(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: stock price Crash risk Equity overvaluation information asymmetry

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۶۱
This study examines empirically the effect of equity overvaluation on future stock price crash risk in companies with greater information asymmetry. Using the information asymmetry and crash risk indicators, the question that whether overvalued firms are more prone to future crash risk is investigated. Accordingly, the first purpose of this study is to investigate the relation between overvaluation and the future stock price crash risk. With the increase of information asymmetry between a firm and the market, managers have more abilities and opportunities to withhold bad news and accelerating the release of good news. As a result, it is expected that the information asymmetry between managers and investors increases future stock price crash risk. In so doing, we identify one main hypothesis and three subsidiary ones and the data of 111 listed companies of Tehran Stock Exchange for the period between 2009 and 2017 were analyzed and A panel data approach has been used to test of research hypotheses. According to the results, there is a positive and significant relationship between the overvaluation and the future stock price crash risk of companies which are operating in monopolistic markets and this relation intensified by the information asymmetry.
۱۰۸.

خوانایی گزارشگری مالی و همزمانی قیمت سهام: نقش تعدیلگر پوشش رسانه ای مدیر عامل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خوانایی گزارشگری مالی پوشش رسانه ای مدیرعامل همزمانی قیمت سهام محیط اطلاعاتی عرضه و تقاضای اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۵۵
هم زمانی قیمت سهام و عوامل مؤثر بر آن، بخش مهمی از پژوهش های بازار سرمایه را تشکیل داده است. در تبیین این عوامل، نقش خوانایی گزارشگری مالی و پوشش رسانه ای مدیرعامل در ایجاد بستری مطلوب برای مخابره اطلاعات قابل فهم به بازار مهم هستند. به همین خاطر و از جهت اهمیت تأثیرگذاری این عوامل، پژوهش حاضر درصدد است تا تأثیر خوانایی گزارشگری مالی بر هم زمانی قیمت سهام را با توجه به نقش پوشش رسانه ای مدیرعامل بررسی نماید. در همین راستا، اطلاعات 99 شرکت طی دوره 1393 تا 1400 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. همچنین، نتایج بر مبنای اجزای محیط اطلاعاتی شامل عرضه و تقاضای اطلاعات توسعه داده شده و درون زایی خوانایی گزارشگری مالی به روش 2sls آزمون شده است. یافته ها نشان داد که خوانایی گزارشگری مالی منجر به کاهش هم زمانی قیمت سهام شده و این رابطه در شرکت هایی که پوشش رسانه ای مدیرعامل بیشتر است، بارزتر بوده و آن را تقویت کرده است. آزمون های تکمیلی نشان داد که از جنبه عرضه اطلاعات، مالکیت نهادی کمتر و در سمت تقاضای اطلاعات، بنگاه های با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر یعنی فرصت های رشد زیاد و مشکل نمایندگی بیشتر، تأثیر پوشش رسانه ای مدیرعامل بر ارتباط بین خوانایی گزارشگری مالی و هم زمانی قیمت سهام تشدید شده است. این یافته ها تأکیدی بر نقش سودمند خوانایی گزارشگری مالی و پوشش رسانه ای مدیرعامل به عنوان مصادیق کیفیت اطلاعات و کاهش نقش عوامل غیرسیستماتیک در رفتار حرکتی قیمت سهام است.
۱۰۹.

راهبرد ملی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با شبکه های اجتماعی مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه های اجتماعی مجازی راهبرد فضای مجازی گراندد تئوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۵۴
پژوهش حاضر با رویکردی جامعه شناختی و با هدف تدوین راهبرد ملی- امنیتی در مواجهه با شبکه های اجتماعی مجازی و با روش تحلیل محتوای کمّی و گراندد تئوری انجام شده است. این پژوهش ضمن نشان دادن لزوم تغییر رویکردها از رویکردهای مقابله ای به رویکردهای فرهنگی و اجتماعی، به بررسی ادوار خط مشی گذاری فضای مجازی در کشور و راهبردهای سایر کشورها در مواجهه با شبکه های اجتماعی مجازی پرداخته و پنج راهبرد را معرفی نموده و درنهایت به رویکردی رسیده است که اساس نگاهش به جای توجه صرف به فرستنده پیام، توجه و تمرکز آن بر مخاطب و گیرنده پیام می باشد. به این منظور از طریق مصاحبه با 36 نفر از اساتید حوزه رسانه و ارتباطات و اعضای شورای عالی مجازی کشور، راهبردی ملی- امنیتی در مواجهه با شبکه های اجتماعی تدوین شده است. نتایج حاصل گویای آن است که باید این راهبردها در چهار عرصه سیاست گذاری، سخت افزار و نرم افزار، فرهنگی و آگاه سازی و آموزش باشد تا بتواند با توانمندسازی مخاطب در برابر آسیب های مصرف این رسانه، توانایی مقابله آگاهانه و تحلیلی در مواجهه با مخاطرات شبکه های اجتماعی را در آن ها ایجاد نماید. لذا باید گفت که عدم توجه یا کم توجهی به مخاطبان شبکه های اجتماعی می تواند امنیت ملی ما را در سطوح خرد، متوسط و کلان با مشکلاتی مواجه سازد. درنهایت می توان نتیجه گرفت که باید با نگرشی فرهنگی و اجتماعی و با داشتن عزمی برای حل مسائل و مشکلات موجود، حضور، مشارکت و مقابله فعالانه در این حوزه را جایگزین مشاهده منفعلانه نمود.
۱۱۰.

بررسی روابط فیما بین سواد مالی، تهدیدات مالی و رفاه مالی و فردی

کلید واژه ها: سوادمالی رفاه مالی رفاه فردی تهدیدات مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۵
پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط فیمابین سوادمالی، تهدیدات مالی و رفاه مالی و فردی در بازه زمانی سال 1401 تا 1402 صورت گرفته است. پژوهش از نظر ماهیت و روش، از نوع پژوهش های توصیفی-پیمایشی بوده و از نظر هدف، کاربردی قلمداد می گردد. جامعه آماری متشکل از کلیه سرپرستان خانوارهای شهرستان یزد می باشد و نمونه آماری نیز از طریق فرمول کوکران در جامعه نامحدود و به روش نمونه گیری در دسترس انجام شده است که در نهایت تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که برای سنجش متغیر سواد مالی از پرسشنامه معین الدین (1390) و برای سنجش متغیرهای رفاه مالی، رفاه فردی و تهدیدات مالی از پرسشنامه بردا و همکاران (2023)استفاده شده است. روایی محتوایی- صوری و روایی سازه (تحلیل عاملی تأییدی، روایی همگرا و واگرای) ابزار پژوهش بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سنجیده شد و با توجه به اینکه مقدار آلفا برای همه متغیر های پژوهش بیشتر از 0.7 به دست آمد، با اطمینان می توان پایایی ابزار پژوهش را تأیید کرد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از 414 پرسشنامه تکمیل شده، از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است که در بخش اول جداول و نمودارهای فراوانی و در بخش دوم از روش حداقل مربعات جزئی، به وسیله نرم افزارهای SPSS و SmartPLS ، جهت آزمون فرضیات و ارائه نتایج پژوهش استفاده شده است. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که بین سواد مالی وتهدید مالی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد، علاوه بر این بین سواد مالی و رفاه مالی و فردی نیز رابطه معنی داری وجود داشته اما مقدار این تاثیر به صورت مثبت بوده است، از طرفی یافته های پژوهش دلالت بر رابطه معکوس و معنی داری بین رفاه فردی، رفاه مالی و تهدیدات مالی داشته است.
۱۱۱.

Computer Modeling of the Economy Dynamics of Ukraine, Taking into Account the Socio-Economic Clustering of Society(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: model Dynamics Equation Savings price Information technology Model Experimental Research

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۴۳
The object of the research is the economic dynamic of a depressed low-productive economy, as exemplified by the modern Ukrainian economy. With the purpose to analyze the main causes and consequences of such an economy, the characteristic tendencies of its functioning, activation of the processes of reformation and growth, there was developed the dynamic economic model with significant share of consumer import and export of raw materials, with the use of IT technology. The model also takes into account the socio-economic clustering of a society. It is formalized in the space of economic variables, which describes respectively the savings (liquid capital) of the main social groups involved in the economy, the prices of consumer products in the domestic and foreign markets, the price of exported raw materials for the exchange rate.The model is intended for qualitative analysis of the processes occurring in the economy described by it, and for conducting computational experiments on the basis of information technologies in simulation mode with its parameters, which allows to identify the most characteristic features of the object of the research. The results of experimental researches with the model allowed to establish the main periods of economic dynamics represented by the dynamic variables model, its specificity and social consequences for the society, which is characterized by a bimodal distribution of savings. There was investigation the dependence of the mode solution from it parameters which means in practice the dependence of economic dynamics from the change of individual conditions and factors of economic development.The obtained results are important for informational and analytical support of decision making processes in order to bring the being studied economy out of a low-productive state.
۱۱۲.

بررسی رابطه ابعاد بازاریابی سبز داخلی با کیفیت خدمات در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: شعب بانک صادرات استان گیلان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بانکداری سبز کیفیت خدمات مشتریان بازاریابی سبز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۴۶
هدف این پژوهش، بررسی رابطه ابعاد بازاریابی سبز داخلی با کیفیت خدمات در صنعت بانکداری است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش اجرا، توصیفی- علی است. جامعه پژوهش را کلیه کارکنان شعب بانک صادرات استان گیلان تشکیل داده اند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 179 نفر از کارکنان شعب بانک به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه مورد استفاده برگرفته از مطالعه آکروش و همکاران (2013) بود. به منظور تحلیل مدل پژوهش از روش معادلات ساختاری، با استفاده از نرم افزار LISREL8.53 و در بخش آمار توصیفی از نرم افزار SPSS18 استفاده شد. یافته ها نشان دادند دو جزء بازاریابی سبز داخلی شامل استخدام کارکنان و ارتباطات داخلی، به علت عدم توجه به معیارهای حرفه ای در جذب و استخدام کارکنان و همچنین عدم توانایی مدیران برای ارتقای ارتباطات شخص به شخص میان افراد و گروه ها، هیچ رابطه ای با کیفیت خدمات در شعب بانک صادرات استان گیلان نداشته است. ولی سایر عوامل شامل آموزش، انگیزش، امنیت شغلی و نگهداری کارکنان با کیفیت خدمات رابطه دارند. به طور کلی مدیرانی که نگران نظارت و بهبود رضایت مشتری خارجی هستند، باید شایستگی کارکنان را توسعه دهند تا به عنوان بازاریاب «پاره وقت» برای سازمان عمل کنند. لذا آگاهی مدیران از انگیزه ها و چرایی رفتار کارکنان و ایجاد شرایط مطلوب در جهت پاسخگویی به این انگیزه ها می تواند کارکنان را در راستای اهداف سازمان برانگیزاند و همچنین این به مدیران بینش ظریفی در مورد مزیت رقابتی مبتنی بر محیط زیست ارائه می دهد.
۱۱۳.

رفاه ذهنی: تاثیر کیفیت تجربه ارتباطی مشتری و اعتماد به برند (مورد مطالعه: شعب بانک رفاه کارگران شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفاه ذهنی کیفیت تجربه ارتباطی مشتری بازاریابی تجربی اعتماد به برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۴۷
کیفیت تجربه ارتباطی مشتری، در بر دارنده درک مشتری و قضاوت برجسته وی بوده، موجب مزیت رقابتی پایدار گردیده و در اعتماد به برند موثر بوده و در نهایت رفاه ذهنی را که به  انواع ارزیابی های افراد از زندگی شان اعم از مثبت و منفی اطلاق می شود، در پی خواهد داشت. هرچه مشتریان از خرید و استفاده از کالاها و خدمات، تجربه بهتری داشته باشند، اعتماد بیشتری در ذهن آنان ایجاد شده و اعتماد به برند یعنی داشتن احساس امنیت و اطمینان مصرف کننده افزایش خواهد یافت. هدف سنجش رفاه ذهنی با تاثیر کیفیت تجربه ارتباطی مشتری و اعتماد به برند است. هدف پژوهش، کاربردی و از لحاظ اجرا توصیفی- همبستگی است که جهت گردآوری داده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده گردیده است. جامعه آماری، شامل مشتریان شعب بانک رفاه کارگران شهر تهران هستند که بر اساس فرمول کوکران و روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس، 384  نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده، از نرم افزار معادلات ساختاری Smart PLS  استفاده شده است. نتایج بررسی تحلیل مسیر نشان داد کیفیت تجربه ارتباطی مشتری بر رفاه ذهنی، کیفیت تجربه تعاملی مشتری بر اعتماد به برند و اعتماد  به برند بر رفاه ذهنی تأثیر مثبت و معنادار دارد. یافته ها نشان دهنده این است  که تجربه خوب مشتریان در استفاده از خدمات رفاه، و تعامل با مشتریان افزون بر ایجاد حس اعتماد موجب ایجاد حس خوشایندی در آنان می شود.
۱۱۴.

ساخت و اعتباریابی مقیاس قلدری سازمانی در کارکنان ستاد فرماندهی نیروی انتظامی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت شغلی فرسودگی شغلی قلدری سازمانی نیروی انتظامی کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۲۲
زمینه و هدف: قلدری سازمانی یکی از عواملی است که امروزه در سازمان های مختلف مانند نیروی انتظامی مشاهده می شود؛ بنابراین ساخت، اعتباریابی و سنجش ابزارهای مهم درزمینه قلدری سازمانی می تواند کمک کننده باشد؛ از این رو پژوهش حاضر به منظور ساخت و اعتباریابی میزان قلدری سازمانی و ارتباط آن با فرسودگی و رضایت شغلی انجام شد. روش: پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است. بدین منظور 290 نفر از کارکنان ستاد فرماندهی نیروی انتظامی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسش نامه محقق ساخته قلدری سازمانی با پایایی (79/0)، فرسودگی شغلی (88/0) و رضایت شغلی (77/0) جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی، ضریب آلفای کرونباخ و همبستگی پیرسون به کمک نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد. یافته ها: تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد، مقیاس قلدری سازمانی از دو مؤلفه تشکیل شده و تحلیل عاملی تأییدی این مؤلفه ها را با شاخص های برازش مناسب تأیید کرده است. همچنین نتایج نشان داد، قلدری سازمانی با فرسودگی شغلی (582/0) و رضایت شغلی (601/0-) رابطه معنی داری در سطح 01/0>P داشت. پایایی مقیاس قلدری سازمانی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای قلدری شغلی 80/0، قلدری شخصی 78/0 و برای کل مقیاس 79/0 به دست آمد که همگی رضایت بخش بود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر این است که مقیاس قلدری سازمانی در جامعه کارکنان ستاد فرماندهی نیروی انتظامی از خصوصیات روان سنجی قابل قبولی برخوردار است و می توان از آن به عنوان ابزاری معتبر در پژوهش های روان شناختی استفاده کرد.
۱۱۵.

تعیین آثار ناهنجاری های تقویمی در شرکت های صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق روش تحلیل چیرگی تصادفی

کلید واژه ها: ناهنجاری های تقویمی بازده شاخص تحلیلی چیرگی تصادفی تکنیک الکتره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۴
امروزه داشتن آگاهی و شناخت کافی سرمایه گذاران از وجود ناهنجاری ها همچنین نوع واکنش صنایع موجود در بازار سرمایه، می تواند تاثیر عمده ای در رونق اقتصادی بازار سرمایه داشته باشد. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر ناهنجاری های تقویمی بر بازده شاخص شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در حوزه صنایع خودرو در بازه زمانی سال های 1399-1395 است. پژوهش بر پایه روش تحلیل چیرگی تصادفی و با استفاده از تکنیک الکتره که یک روش نوین در تحقیقات مالی می باشد، انجام شده است. یافته ها نشان می دهد سه فرضیه اصلی مبنی بر وجود تفاوت معنادار بین بازدهی شاخص صنایع خودرو در روزهای شنبه تا چهارشنبه، در هفته های اول، دوم، سوم و چهارم هر ماه و در ماه های فروردین تا اسفند هر سه رد شدند که نشانگر عدم کارایی شرکت های صنعت خودرو بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین بر اساس یافته های پژوهش مشخص گردید در بین روزهای هفته، روز شنبه و در بین هفته های هر ماه، هفته اول، مناسب ترین روز و هفته جهت سرمایه گذاری در صنعت خودرو می باشد. علاوه بر این، بهترین ماه برای سرمایه گذاری در صنعت خودرو اسفندماه و بدترین ماه نیز خردادماه است.
۱۱۶.

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات آینده بر ارتقای توان سامانه مدیریت دانش در ارتش جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات سامانه مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۸
بدون شک از عوامل مهمِ ارتقاء توان سامانه مدیریت دانش درارتش جمهوری اسلامی ایران حداکثر استفاده و بکار گیری فناوری می باشد،  از طرفی توسعه و پیشرفت سازمان نیز مرهون تصمیم سازی و تصمیم گیری هایی است که بر پایه تحقیقات علمی صورت پذیرفته است، این تحقیق نیز با هدف بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارتقای توان سامانه مدیریت دانش در ارتش جمهوری اسلامی ایران با رویکردی آمیخته صورت پذیرفته است، یعنی ابتدا به صورت کیفی و با روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از اسناد و مدارک موجود به تهیه الگوی مفهومی تحقیق پرداخته است و در ادامه و به صورت کمی و استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و تجزیه و تحلیل آن با نرم افزار پیشرفته Smart pls به جمع آوری نظر جامعه نمونه پرداخته است، جامعه نمونه این تحقیق فرماندهان و مدیران بخش های مختلف  ارتش جمهوری اسلامی ایران که اشنا به مدیریت دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات داشتند. نتایج این تحقیق نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر بسزایی بر ارتقاء توان عملیاتی سامانه مدیریت دانش در ارتش جمهوری اسلامی ایران داشته و مهم ترین عوامل تأثیرگذار در حوزه فنآوری و اطلاعات که ارتش جمهوری اسلامی ایران می بایست سامانه های  و زیر ساخت های خود را تجهیز کند به ترتیب عبارت اند از: بستر سازی از طریق وب جهت تعامل کارکنان با یکدیگر، افزایش مهارت و انگیزه کارکنان جهت استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات، تقویت سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز، افزایش پهنای باند اینترنت و گسترش تعاملات بین قسمت های مختلف ارتش جمهوری اسلامی ایران .
۱۱۷.

مدل منابع انسانی سبز در صنایع کوچک و متوسط(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صنایع کوچک و متوسط مدیریت منابع انسانی سبز مدل ساختاری تفسیری تجزیه و تحلیل MICMAC

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۸۳
صنایع کوچک و متوسط و زودبازده در مسیر تقویت تولید و اشتغال به ویژه برای حفظ و تقویت بنیه اقتصادی کشور در شرایط سخت اقتصادی؛ نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. مدیریت منابع انسانی سبز (GHRM) یک موضوع مطرح برای صنایع کوچک و متوسط در زمینه اقتصادهای درحال توسعه است. در این زمینه، پژوهش بر روی پیشینه هایی تمرکز دارد که از اجرای شیوه های GHRM درصنایع کوچک و متوسط حمایت می کند. در این مطالعه، مرور ادبیات گسترده ای برای ایجاد پیشینه برای اجرای شیوه های GHRM سازماندهی شد. تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM) تعاملات بین مولفه های شناسایی شده را بررسی می کند. به علاوه، آنالیز ماتریس ضربدری (MICMAC) برای تعیین قدرت وابستگی محرکه هر یک از مولفه ها انجام شد. با بررسی پژوهش های پیشین، متون مرتبط و نظر خبرگان در نهایت ۱۹ مولفه مؤثر در ارتباط با مدیریت منابع انسانی سبز در ارتباط با صنایع کوچک و متوسط استان تهران شناسایی شد. جامعه آماری این مقاله خبرگان و صنعتگران مسلط به موضوع تحقیق بود که در نهایت جهت شناسایی و تحلیل عوامل، 15نفر از کارشناسان و خبرگان صنعتی همکاری نمودند.
۱۱۸.

رابطه افشای مسئولیت اجتماعی بر عملیات حسابرسی شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی افشای اطلاعات تاخیر حسابرس اظهار نظر حسابرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۲
هدف: هدف اصلی حسابرسی در جامعه اعتبا ر بخشی به صورت های مالی شرکت ها است. با توجه به اهمیت عملیات حسابرسی و مورد توجه بودن افشای مسئولیت اجتماعی توسط شرکت ها، پژوهش حاضر به بررسی رابطه افشای مسئولیت اجتماعی بر عملیات حسابرسی  می پردازد.روش: داده های مرتبط با ۱۲۵ شرکت در بازه زمانی ۷ ساله بین سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و میزان افشای مسئولیت اجتماعی به عنوان متغیر مستقل (بر اساس چک لیست استانداردی شامل 17 مولفه در برگیرنده ی سه بعد اجتماعی، محیطی و اقتصادی) اندازه گیری و تاثیر آن بر دو متغیر وابسته ی نوع اظهار نظر حسابرس و تاخیر در گزارش حسابرس در دو مدل رگرسیونی مجزا مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: فرضیه اول نشان داد که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و نوع اظهار نظر حسابرس ارتباط مثبت معناداری وجود دارد. فرضیه دوم نشان داد که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی ارتباط مثبت معناداری وجود دارد.  نتیجه گیری: افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها باعث افزایش تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی شده و از این رو تاثیر مثبتی بر عملیات حسابرسی شرکت ها خواهد داشت. هر چقدر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها بیشتر باشد، ارائه اظهار نظر تعدیل نشده توسط حسابرس بیشتر خواهد بود و بنابراین باعث افزایش کیفیت صورت های مالی می شود.دانش افزایی: نتایج این پژوهش، با شناسایی رابطه افشای مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملیات حسابرسی شرکت ها، اطلاعات تکمیلی سودمندی را برای حوزه حسابرسی،  قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری فراهم می نماید.
۱۱۹.

بررسی موانع مدیریتی توسعه اماکن و تاسیسات ورزشی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت ورزشی اماکن ورزشی موانع مدیران مدیریت اماکن اقتصاد ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۵
این پژوهش با هدف بررسی موانع مدیریتی توسعه اماکن و تاسیسات ورزشی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی اماکن و تاسیسات ورزشی شهر شیراز انجام شد. از نظر روش انجام پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی است که به شیوه ترکیبی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اساتید و مدیران اماکن و تاسیسات ورزشی دولتی در شهر شیراز بود؛ نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شده است .برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد کیفی با کدگذاری باز و محوری و مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. با توجه یافته های حاصل از کدگذاری باز و محوری مشخص شد که موانع مدیریتی توسعه اماکن و تاسیسات ورزشی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی شامل موانع اجتماعی، موانع انسانی، فقدان کیفیت تولیدات داخلی، کسری بودجه مزمن و پایدار، موانع اقتصادی کشور، موانع ساختاری، فرسودگی و کیفیت پایین اماکن ورزشی، فقدان اختیار کافی و ضعف مهارتی مدیران بالادستی و پایین دستی می باشد حال به تفکیک هر یک از این عوامل مورد تفسیر قرار می گیرند.نتایج پژوهش نشان داد سه مانع یعنی موانع اقتصادی کشور، موانع ساختاری، فقدان کیفیت تولیدات داخلی در سطح اول قرار گرفته اند و مهمترین موانع تلقی می شوند همچنین در سطح دوم موانع ضعف مهارتی مدیران بالا و پایین دستی و فقدان اختیار کافی قرار دارد در سطح سوم موانع فرسودگی و کیفیت پایین اماکن ورزشی و کسری بودجه مزمن و پایدارجای گرفته است و در سطح آخر نیز موانع اجتماعی و موانع انسانی قرار گرفته است.کشور ایران با مشکلات و محدودیت های اقتصادی و عدم انطباق آن با ساختارهای حاکم بر دنیا در حوزه های مختلف روبه روست. درک این محدودیت ها است در ورزش نیز وجود دارد که اهمیت اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را روشن می کند.
۱۲۰.

طراحی الگوی آموزش مجازی درس تربیت بدنی در آموزش و پرورش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی کارآمدی برنامه آموزشی مجازی تکنولوژی نرم افزای و سخت افزار ارتباطات شبکه ای فناوری های نوین آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۱
هدف پژوهش حاضر طراحی الگو آموزش مجازی درس تربیت بدنی در آموزش و پرورش ایران است. روش پژوهش به شیوه کیفی و مبتنی بر تحلیل مضمون یا تم بود. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش گلیزر (1992) انجام گرفت. مشارکت کنندگان پژوهش، 14 کارشناسان عضو فدراسیون ورزش دانش آموزی، اساتید بلندپایه دانشگاهی و افراد دارای سمت سازمانی همچون معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش وپرورش را در بر می گیرد و نمونه گیری تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. بعد از کدگذاری مرحله به مرحله، تعداد تعداد کل کدهای که به ثبت رسیده است معادل 32 کد، تعداد کل توافقات بین کدها معادل 12 کد می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در مرحله کیفی از تحلیل مضمون یا تم استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که طراحی الگو آموزش مجازی درس تربیت بدنی در آموزش و پرورش ایران شامل مشکلات برگزاری درس تربیت بدنی در فضای مجازی، نبود نظارت و تمرکز حواس در آموزش مجازی، عدم شکل گیری ارتباط مناسب بین استاد و دانشجویان، پوشش کلاس های مجازی، مسائل اقتصادی، ضعف تکنولوژی نرم افزای و سخت افزاری، مشکلات اینترنتی و زیر ساختی آن، فواید فناوری اطلاعات در آموزش مجازی، خصوصیات برتر آموزش مجازی، ضعف در برقراری دوستی و ارتباط، شناخت ناکافی از فضا و قابلیت های آموزش مجازی، مشکلات آموزش مجازی درس تربیت بدنی، ضعف در ارتباطات شبکه ای و موانع زیر ساختی، بهره گیری از فناوری های نوین آموزشی، مشکلات یادگیری آموزش مجاری، قابلیت های آموزش مجازی و دلایل اهمیت و برتری آموزش مجازی بود

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان