فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸٬۶۳۶ مورد.
۱.

شناسایی عوامل مؤثر در توسعه ورزش قهرمانی با رویکرد سنتز پژوهی: رهیافت فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی ساندلوسکی و باروسو الگوی سلسله مراتبی روش فراترکیب مرور سیستماتیک ورزش قهرمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۰۸
مقدمه : هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر در توسعه ورزش قهرمانی بود. روش پژوهش: این تحقیق به لحاظ روش شناسی، از نوع پژوهش های کیفی بود. فرایند تحلیل در قالب رویکرد هفت مرحله ای ساندلوسکی و باروسو (2006) صورت پذیرفت. جامعه پژوهش شامل پایگاه های داده و مجلات معتبر داخلی در این حوزه بود. بر اساس معیارهای ورود و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 54 سند به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته ها: الزامات مدیریتی، بسترهای مالی - اقتصادی، بسترهای اجتماعی و فرهنگی، بسترهای سیاسی، بسترهای قانونی، الزامات منابع انسانی، بسترهای آموزشی - علمی، بسترهای جغرافیایی، زمینه های رسانه ای، سیستم استعدادیابی، شبکه حمایتی، ویژگی های شخصی، بسترهای فیزیکی و رویدادهای ورزشی به عنوان مفاهیم اصلی مرتبط با توسعه ورزش قهرمانی شناسایی شدند. نتیجه گیری: ورزش قهرمانی از ارکان مهم توسعه ورزش است که با برنامه ریزی دقیق بر روی عوامل مؤثر در توسعه آن، می توان به اهدافی همچون افزایش جمعیت ورزش قهرمانی، کسب مدال های بیشتر در عرصه بین المللی، کسب وجهه بین المللی، ارتقای جایگاه تیم های ملی و تقویت هویت و انسجام ملی دست یافت. یافته های حاصل میتواند به متولیان سازمانی و پژوهشگران این حوزه کمک کند تا درک جامع تری از عوامل مختلف و مؤثر در توسعه ورزش قهرمانی را به دست آورند.
۲.

Kata and kumite intensive training in female international karate-kas adjusts pedobarographic profiles of gait(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: gait kinetics kata and kumite martial arts pedobarography training adaptation

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۴۵
Background: Karate consists of two somewhat different disciplines, kata, and kumite; each one may have a different effect on foot structure and dynamics in the longterm.   Aim : As pedobarography is indicative of foot function, the present study aimed to compare pedobarographic profile during gait between young females participating in international kata and kumite competitions and non-karate-ka females. Materials and Methods: Displacement and velocity of the center of pressure, and peak pressure in ten regions of the foot of 10 kata-ka, 12 kumite-ka, and 16 non-karate-ka were measured with a pressure platform during barefoot walking. Results: Peak pressure in the lateral-heel and lateral-toes of kata-ka and kumite-ka was significantly lower than non-karate-ka ( P <0.05). Furthermore, peak pressure in the kata-ka midfoot was lower than non-karate-ka ( P =0.01 in medial-foot, P =0.01 in lateral-midfoot). In the anteroposterior direction, center of pressure velocity and displacement were significantly different among the three groups ( P <0.05). Conclusion: It can be concluded that the practice of repeated intensive karate exercises has a demonstrable effect on foot progression, dynamic loading velocity, and plantar load distribution during gait. Moreover, practicing kata probably has a greater impact on the measured parameters.
۳.

تأثیر تمرینات ایروبیک بر سطح پلاسمایی فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) و پروتئین فسفوریله تائو زنان سالمند

کلید واژه ها: تمرین هوازی فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) پروتئین فسفریله تائو زنان سالمند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۹۲
هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر 12 هفته تمرین هوازی بر سطح پلاسمایی BDNF پروتئین فسفوریله تائو زنان سالمند با کاهش عملکرد شناخنی بود. . بدین منظور 24 زن سالمند 60 تا 70 ساله به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه تجربی و کنترل قرار داده شدند. گروه تجربی تمرینات هوازی را با شدت 60 تا 70 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره، 3 جلسه در هفته را برای 60 دقیقه و به مدت 12 هفته به انجام رساندند. خون گیری در سه مرحله پیش آزمون، هفته هشتم و هفته دوازدهم انجام شد. سطح BDNF و پروتئین فسفوریله تائو با روش الایزا سنجیده شد. بین سطح پروتئین فسفوریله تائو در مراحل مختلف تحقیق در بین گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/0<p)؛ همچنین نتایج برآمده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که با وجود کاهش سطح پروتئین فسفوریله تائو اما تفاوت معنی داری بین سطح این شاخص در مراحل مختلف پژوهش وجود نداشت (182/0=p). سطح BDNF پلاسما زنان سالمند در مرحله پس آزمون (12 هفته) در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری بالاتر بود (018/0=p). همچنین سطح BDNF پلاسما پس از 8 و 12 هفته در گروه تجربی نسبت به پیش آزمون به طور معنی داری بالاتر بود (مقادیر P به ترتیب 021/0 و 004/0). این نتایج پیشنهاد می دهد که اثرات مثبت احتمالی تمرینات ورزشی هوازی در افراد سالمند با کاهش عملکرد شناختی، ناشی از کاهش پروتئین فسفوریله تائو نمی باشد و مسیرهای نوروژنیک در این راه فعال می شوند.
۴.

اثربخشی تمرینات بازی در زمین های کوچک بر سرسختی ذهنی، لذت فعالیت بدنی و عملکرد بازیکنان فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازی در زمین های کوچک سرسختی ذهنی لذت فعالیت بدنی عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۷۴
تمرینات بازی در زمین های کوچک (اس.اس.جی) می تواند بر ارتقای عوامل روان شناختی و عملکرد بازیکنان تاثیرگذار باشد. حوزه وسیعی از روان شناسی ورزشی بر این موضوع تکیه دارد که با ارتقای مهارت های روانی- حرکتی موفقیت های ورزشی نیز حاصل می شود. هدف از پژوهش حاضر اثر بخشی تمرینات بازی در زمین-های کوچک بر سرسختی ذهنی، لذت فعالیت بدنی و عملکرد بازیکنان فوتبال می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 22 بازیکن فوتبال انتخاب شدند. ابزارهای به کار گرفته شده در پژوهش، پرسش نامه سرسختی ذهنی، مقیاس لذت فعالیت بدنی و نرم افزار تحلیل فوتبال بود. پروتکل اجرایی نیز شامل چهار هفته برنامه تمرینی بازی در زمین های کوچک (دو در مقابل دو، سه در مقابل سه، چهار در مقابل چهار و پنج در مقابل پنج) بود. نتایج تحلیل تی هم بسته نشان داد تفاوت معناداری بین نمرات پیش آزمون –پس آزمون سرسختی ذهنی وجود ندارد. هم چنین تحلیل ها حاکی از آن بود که تفاوت میانگین ها در متغیر لذت فعالیت بدنی و عملکرد بازیکنان معنادار است. بنابراین، تمرینات بازی در زمین های کوچک به منظور ارتقای عوامل روان شناختی و عملکرد بازیکنان فوتبال قابل استفاده می باشد.
۵.

مقایسه نسبت قدرت و دامنه حرکتی مفصل شانه در بازیکنان دارای حرکت بالای سر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مفصل شانه دامنه حرکتی قدرت عضلانی والیبال هندبال بدمینتون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۹۵
مجموعه شانه به عنوان یکی از متحرک ترین مفاصل بدن اغلب توسط ورزشکاران دارای الگوی حرکتی بالای سر استفاده می شود.بنابراین، غربالگری اسکلتی عضلانی مانند ارزیابی دامنه حرکتی (ROM) و قدرت می تواند برای استراتژی های پیشگیری از آسیب و توسعه برنامه های آماده سازی و توانبخشی مفید باشد.هدف از این مطالعه مقایسه نسبت انتخابی (ROM) و قدرت در بازیکنان والیبال، هندبال و بدمینتون است.نوع مطالعه مقطعی می باشد و در مجموع ۳۶ ورزشکار(هر گروه والیبال، هندبال و بدمینتون شامل ۱۲ نفر) انتخاب شدند.برای اندازه گیری نسبت دامنه حرکتی و قدرت به ترتیب از فلکسومتر لیتون و دینامومتر دستی استفاده شد، که دامنه حرکتی بصورت ایستاده، تکیه به ستون، ۹۰ درجه ابداکشن(دور شدن) بازو و ۹۰ درجه فلکشن(خم شدن) ساعد اندازه گیری شد، و همچنین برای ارزیابی قدرت به صورت دمر و ۹۰ درجه ابداکشن(دور شدن) بازو و ۹۰درجه فلکشن(خم شدن) ساعد انجام گرفت.نتایج نشان داد که میانگین متغیرهای نسبت قدرت خارجی(ER) به قدرت داخلی(IR)(p=0/001) و چرخش خارجی به چرخش داخلی(p=0/001) بین سه گروه تفاوت معنی داری دارد.آزمون تعقیبی نشان داد که ورزشکاران بدمینتون در تمامی متغیرهای اندازه گیری شده نسبت به ورزشکاران والیبال و هندبال تفاوت معنی داری داشتند.اما بین ورزشکاران والیبال و هندبال تفاوتی وجود نداشت.نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تفاوت معنی داری بین نسبت قدرت و دامنه حرکتی مفصل شانه گروه بدمینتون با دو گروه والیبال و هندبال وجود دارد، بنابراین توصیه می شود غربالگری قبل از فصل برای دستیابی به مقادیر بهینه در این اقدامات صورت پذیرد، که ممکن است آسیب های شانه آینده را در ورزشکاران دارای الگوی حرکتی بالای بالای سر کاهش دهد.
۶.

Designing Sports Player’s Valuation Indices (Case Study: Volleyball Players)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Human Resources Valuation Volleyball

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۹۲
The purpose of the present article is to design indicators and variables that represent the value of volleyball players. This research method is applied, which was done in a quantitative and qualitative way. The research tool was a semi-structured interview with experts in the field of player valuation. In this research, the statistical population included all the experts and specialists in human resources and financial management issues in sports, and also volleyball experts. The sample size included a number of volleyball sports experts who expressed their ideas to determine the variables. A total of 60 variables were extracted, of which 40 are quantitative indicators and 20 are qualitative indicators. These indicators are not only effective in the selection of players, but can also determine the price and final value of the players.
۷.

نقش فعالیتهای بازاریابی شبکه های اجتماعی بر رضایت مشتریان با نقش واسطه ای ارزش ادراک شده مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فعالیت های بازاریابی شبکه های اجتماعی رضایت مشتریان ارزش ادراک شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۶
مقدمه:هدف پژوهش حاضر تعیین نقش فعالیتهای بازاریابی شبکه های اجتماعی بر رضایت مشتریان با نقش واسطه ای ارزش ادراک شده مشتریان فروشگاه های ورزشی تبریز میباشد. روش کار:پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان فروشگاه های ورزشی شهر تبریز که در شبکه های اجتماعی بوده اند. برای تعیین حجم بخاطر نامحدود بودن جامعه، 384 نفر انتخاب شد. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که در این راستا از نرم افزارهای SPSS و smart PLS استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش شامل 3 پرسشنامه بود که روایی و پایایی ابزارها مورد تاییدقرار گرفت. داده های گردآوری شده در دو سطح مورد تجزیه و تحلیل (آمار توصیفی و آمار استنباطی) قرار گرفتند.یافته ها:نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بازاریابی شبکه های اجتماعی و متغیر واسطه ای ارزش ادراک شده بر رضایت مشتریان تاثیر مثبت داشته و همچنین ارزش ادراک شده تأثیر فعالیتهای بازاریابی شبکه های اجتماعی بر رضایت مشتریان را واسطه می کند. با ظهور شبکه های اجتماعی،سبکی جدید در تعاملات و نحوه ارتباطات بشر در سراسر دنیا بوجود آمده است. نتیجه گیری:براساس مدل بدست آمده و ارتباطات خوب و تایید شده بین مولفه های مدل و ظرفیت های اشاره شده در مدل، می توان گفت توسعه و فراگیر شدن شبکه های اجتماعی موجب دگرگونی در ارتباطات و کیفیت آن شده و امروزه تنها کسب وکاری اجازه حیات می یابد که بتواند استراتژیهای بازاریابی خود را متناسب با سبک ارتباطی دنیای مدرن تنظیم و به اجرا درآورد.
۸.

اثر یک دوره تمرین هوازی بر فعالیت فاکتور رونویسی Mondo A و ژن های هدف آن در عضله اسکلتی موش های پیش دیابت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمرین هوازی MondoA TXNIP ARRDC4 عضلات اسکلتی پیش دیابت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۶۴
اهداف: عضلات اسکلتی نقش مهمی در هومئوستاز کل بدن دارند.هر گونه اختلال در عملکرد عضلات اسکلتی می تواند زمینه ساز بروز مشکلات متابولیکی از جمله پیش دیابت و دیابت نوع 2 شود. MondoA یک فاکتور رونویسی است که در شرایط طبیعی با افزایش میزان گلوکز داخل سلول فعال شده و ژن های TXNIPو ARRDC4 را رونویسی می کند.هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر تمرین هوازی بر میزان فعالیت فاکتور رونویسی MondoA و بیان ژن های هدف آن در عضله اسکلتی موش های مدل پیش دیابت می باشد.مواد و روش ها: 15 موش نر(C57BL/6)4 هفته ای با وزن تقریبی 12-14 گرم به منظور القای پیش دیابت به مدت 12 هفته با رژیم غذایی پرچرب تغذیه شدند.پس از القای پیش دیابت، موش ها به دو گروه رژیم غذایی پرچرب(5 موش/ بدون تمرین) و گروه تمرین هوازی(5 موش/ 10 هفته تمرین هوازی)تقسیم شدند.پروتکل تمرین هوازی به صورت دویدن بر تردمیل 5 روز در هفته و 45 دقیقه در روز با سرعت فزاینده از 15 الی 23 متر بر دقیقه با شدت متوسط انجام شد.نتایج: یافته ها نشان داد، تمرین ورزشی می تواند گلوکز خون و مقاومت انسولینی را کاهش دهد( p < 0:001).همچنین تمرین ورزشی سطح نسبی بیان ژن هایTXNIP( p < 0: 01)،ARRDC4( p < 0:05) و حضور فاکتور رونویسی MondoA در هسته را کاهش داد (p < 0.01. همچنین بیان پروتئین Glut4 در غشای سلول افزایش یافت( p < 0:01).نتیجه گیری: به طور کلی نتایج نشان می دهد که تمرین هوازی می تواند از طریق کاهش فعالیت MondoA در هسته و افزایش حضور Glut4 در غشای سلول در کاهش قند خون موثر باشد.
۹.

تأثیر تمرین هوازی در آب بر بیان ژن های Apaf-1، سیتوکروم C و کاسپاز-9 بافت قلب رت های مسموم شده با پراکسید هیدروژن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمرین هوازی در آب آپوپتوزیس بیان ژن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۰۸
زمینه و هدف : اختلال در روند مرگ سلولی به شکل کاهش یا افزایش غیر طبیعی، منجر به بروز بیماری هایی از جمله، امراض قلبی - عروقی می شود. ورزش محرک فیزیولوژی قوی است که با تأثیر بر تعدادی از مسیرهای پیام دهی خارج و داخل سلولی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، بر روند آپوپتوزیس اثر می گذارد. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر تمرین هوازی در آب بر بیان ژن های Apaf-1، سیتوکروم C و کاسپاز-9 بافت قلب در رت های تزریق شده با پراکسید هیدروژن بود. روش تحقیق : تعداد 24 سر رت نژاد ویستار با وزن تقریبی 10±190 گرم، به طور تصادفی ساده به چهار گروه شامل گروه های پراکسید هیدروژن، پراکسید هیدروژن + تمرین، شم و کنترل تقسیم شدند و طی شش هفته، هر هفته پنج روز، و به مدت 60 دقیقه در هر جلسه؛ به اجرای  تمرین هوازی در آب وادار شدند. به همه گروه ها به غیر از گروه های کنترل و شم، به میزان یک میلی مول آب اکسیژنه به صورت درون صفاقی تزریق شد. زمان 48 ساعت بعد از آخرین جلسه و پس از 10 تا 12 ساعت ناشتایی، رت ها با گاز CO2 بیهوش شدند و بافت برداری از آن ها انجام شد. به منظور اندازه گیری بیان ژن ها از روش Real Time PCR و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی  شفه در سطح معنی داری 0/05≥p استفاده شد. یافته ها : تزریق درون صفاقی پراکسید هیدروژن، بیان ژن های مسیر داخلی آپوپتوزی را نسبت به گروه شم و کنترل افزایش داد (0001/p=0)؛ در حالی که مداخله شش هفته ای تمرین هوازی در آب باعث کاهش معنی دار (0001/p=0) بیان ژن های Apaf-1 سیتوکروم C، و کاسپاز-9 در گروه پراکسید هیدروژن + تمرین نسبت به گروه پراکسید هیدروژن گردید. نتیجه گیری : تمرین هوازی در آب، کاهش تأثیرات نامطلوب آپوپتوزیس بافت قلب، آسیب کمتر سلولی و در نهایت، سلامتی بدن را به همراه دارد. 
۱۰.

رابطه بین سبک های تصمیم گیری و قدرت اجتماعی مصرف کنندگان برندهای ورزشی تنیس روی میز (مقایسه برند داخلی و خارجی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مقاومت اجتماعی قدرت اجتماعی برند وفاداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۲۲
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری و قدرت اجتماعی مصرف کنندگان برندهای ورزشی تنیس روی میز (مقایسه برند داخلی و خارجی) بود.روش تحقیق از منظر هدف،کاربردی و از حیث گردآوری داده ها همبستگی بود که به صورت میدانی انجام شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سبک های تصمیم گیری مصرف کننده از پرسشنامه اسپرولز و کندال (1986) و قدرت اجتماعی مصرف کننده از پرسشنامه بریل (1992) استفاده شد.جامعه آماری تمامی خریداران مرد و زن محصولات ورزشی تنیس روی میز بودند.نمونه پژوهش،382 نفر مشتریان بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی(نرم افزار SPSS نسخه 25 و AMOS نسخه 24)استفاده شد.نتایج نشان داد سبک های تصمیم گیری مدگرا، لذت گرا و وفادار تأثیر منفی معناداری بر قدرت اجتماعی مصرف کنندگان داشته و بر اساس ضریب تعیین 9/43 درصد از واریانس کل میزان تغییرات قدرت اجتماعی مصرف کنندگان به سبک های لذت گرا، وفادار و مُد گرا مربوط می شود.همچنین نتایج تحقیق آزمون آنووا نشان داد که سبک های تصمیم گیری برند گرا، لذت گرا، قیمت گرا، کم دقت و سردرگم در زنان و مردان متفاوت است. بین قدرت اجتماعی مصرف کنندگان ورزشی مرد و زن تفاوت معناداری وجود داشت. بنابراین پیشنهاد می شود مدیران برندهای ورزشی داخلی با افزایش کیفیت،قیمت گذاری مناسب،شناخت نیاز به روز مصرف کنندگان ورزشی، تعامل و هماهنگی بیشتر با فروشندگان خود گسترش فروش به صورت اینترنتی و همچنین همسو با استانداردهای جهانی محصولات ورزشی اقدام به تولید محصولات ورزشی خود کنند و با تبلیغات گسترده و فراگیر نسبت به آگاهی سازی نسبت به برند خویش در ذهن مصرف کننده می توانند فروش بیشتر و کاهش پشیمانی از خرید را ایجاد نمایند
۱۱.

نقش بیمه در جبران خسارت های ناشی از حوادث ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهدات بیمه خسارت زیان دیدگان حوادث ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۶۶
هدف از انجام تحقیق حاضر ارایه الگویی علمی و کاربردی به منظور شناخت ماهیت قراردادهای بیمه مسئولیت در ورزش است تاارکان ورزش (مدیران، مربیان و ورزشکاران) با آگاهیاز لزوم برخورداری از پوشش بیمهحوادثوآسیب هاییکه احتمالا برایاهالیورزشبهخصوصورزشکارانممکن بوجود آید آگاه گردند.از آنجائی که تحقیق حاضر نیازی به نمونه گیری و مصاحبه ندارد از اینرو تحلیل داده ها به طریقه توصیف و تحلیل به روش کتابخانه ای انجام شده است و سعی شده دیدگاه محاکم و رویه قضائی در اینگونه پرونده ها چگونه میباشد.نتایج تحقیق نشان داد تعهداتبیمهدرخسارتزیان دیدگانناشیازحوادثورزشی لازم است از منظر ورزش حرفه ای مورد بررسی قرار گیرد تا قبل از انعقاد قرارداد بیمه تمامی احتمالات ممکن برای پوشش بیمه ای مورد توجه مربیان و مدیران تیمها و باشگاههای ورزشی و حتی تیمهای ملی قرار گیرد تا در زمان مواجهه با حوادث شرکتهای بیمه از پرداخت خسارت خودداری ننمایند. سوال اصلی که در این تحقیق مطرح شده است این بوده است که دامنه مسئولیتمتعهدان بیمه در اماکنورزشی در مقابل زیان دیدگانتاچه میزان است؟و ارکان تشکیل دهنده مسئولیت در ورزش چه میباشد؟ بر اساس نتایج تحقیق چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از اماکن ورزشی و انجام تمرینات و مسابقات، دچار حادثه منجر به صدمات جسمانی شوند و مدیریت مجموعه طبق قوانین، مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود خسارت جبران می گرد به شرط آنکه اولا عناصر زمان و مکان مسابقات در حادثه ورزشی وجود داشته باشد و ثانیا عناصر سه گانه مسئولیتمدنی بر اساس نظریه خطر نیز وجود داشته باشد.
۱۲.

بررسی ارتباط بین خودپنداره بدنی و موفّقیّت ورزشی در پست های مختلف فوتبال(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: خودپنداره بدنی موفقیت ورزشی دروازه بانان مدیریت ذهن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۴۰
مقدمه و هدف: خودپنداره بدنی از مهمترین عوامل موثر در موفقیت ورزشی می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین خودپنداره بدنی و موفّقیت ورزشی در پست های مختلف فوتبال بود. روش شناسی: روش تحقیق، پس رویدادی از نوع کاربردی بود. نمونه و جامعه ی آماری، از بین 2500 دانشجوی پسر مقطع کارشناسی با میانگین سنی 22، تعداد 50 نفر دانشجوی فوتبالیست در پست های مختلف شامل 5 نفر دروازبان، 15 نفر مدافع، 15 نفر هافبک و 15 نفر مهاجم انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ها ی خودپنداره بدنی فرم کوتاه و موفّقیت ورزشی استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه همزمان و تحلیل واریانس ها تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که بین متغیر خودپنداره بدنی و موفقیت ورزشی در پست مهاجمین رابطه معنی داری وجود داشت و همچنین دروازه بانان از کمترین خودپنداره بدنی و موفقیت ورزشی برخوردار بودند. نتیجه گیری: نتایج تحلیل واریانس نشان داد که متغیر های خودپنداره بدنی و موفقیت ورزشی متغیرهای خوبی برای درک خود از محیط و سنجش میزان موفقیت ورزشی در پست های مهاجمین و دروازبانان می باشد. بنابراین با توجه به یافته های این تحقیق مربیان باید در مورد پست دروازبانان برای بهبود خودپنداره بدنی و افزایش موفقیت ورزشی آنان بیشتر تلاش کنند.
۱۳.

رابطه مدل های ذهنی و نیازهای روانشناختی با مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی در زنان فوتسالیست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنان فوتسال مدل های ذهنی مسئولیت پذیری و اجتماعی نیازهای روانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۶۹
هدف این تحقیق تعیین ارتباط بین مدل های ذهنی و نیازهای روانی با مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی در فوتسال زنان بود. تحقیق حاضر میدانی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق، شامل تمامی ورزشکاران فوتسالیست زن بود که تعداد 333 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه تعیین شدند. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه مدل های ذهنی(RSMMM)، نیازهای روانی (UPEQ)، مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی (PSRQ) بود که روایی صوری پرسشنامه ها توسط اساتید و روایی همگرا و واگرای پرسشنامه ها نیز بررسی و تایید شد همچنین پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شد و مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS نسخه سوم استفاده شد. نتایج نشان داد بین مدل های ذهنی با مسئولیت پذیری فردی، مدل های ذهنی با مسئولیت پذیری اجتماعی، نیازهای روانی با مسئولیت پذیری فردی، نیازهای روانی با مسئولیت پذیری اجتماعی و مدل های ذهنی با نیازهای روانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد نیازهای روانی به عنوان یک میانجی در رابطه بین مدل های ذهنی و مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی معنی دار است. همچنین مدل تاثیر مدل های ذهنی و مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی با میانجی نیازهای روانی از برازش مناسبی برخوردار بود. در نهایت با توجه به اهمیت ورزش زنان به ویژه زنان فوتسالیست پیشنهاد می گردد در کنار توسعه حرفه ای بازیکنان با توسعه مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی از طریق مدل های ذهنی و نیازهای روانی به ارتقای فرهنگ ملی و اسلامی نیز پرداخته شود.
۱۴.

شناسایی مؤلفه های اقتصادی تأثیرگذار بر برون سپاری ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بخش خصوصی بخش دولتی برون سپاری روش دلفی مؤلفه های اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۵۹
مقدمه: هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های اقتصادی تأثیرگذار بر برون سپاری ورزش ایران بود. روش پژوهش: روش پژوهش آمیخته اکتشافی و نحوه جمع آوری داده ها، میدانی بود که با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با افراد خبره انجام گرفت. مشارکت کنندگان مصاحبه را همه خبرگان مرتبط با برون سپاری ورزش در کشور تشکیل دادند. روش نمونه گیری نظری به صورت هدفمند بود. در بخش کمی با توجه به نتایج به دست آمده از مرحله کیفی که شامل 38 فرصت و چالش اقتصادی برون سپاری بود؛ گویه ها در قالب پرسشنامه محقق ساخته ای در مقیاس پنج ارزشی لیکرت قرار گرفتند. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 10 تن از استادان و صاحب نظران بررسی و تأیید شد. پایایی آلفای کرونباخ 926/0 در بخش فرصت ها و 948/0 در بخش چالش ها گزارش شد. به منظور تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار PLS Smart 3 استفاده شد. یافته ها: مؤلفه های اقتصادی برون سپاری در بخش فرصت ها درآمدزایی، رشد اقتصادی کشور و تولید سرمایه ملی، ایجاد اصل رقابت پذیری، کاهش هزینه ها، بهبود عملکرد مالی، گسترش تنوع خدمات و محصولات همچنین و در بخش چالش تمایل دولت برای حفظ حوزه های درآمدزا و برون سپاری بخش هایی که چندان صرفه ای ندارند به بیرون، اقتصاد وابسته به نفت در دولت ایران، اختصاص نیافتن معافیت های مالیاتی و گمرکی به بخش خصوصی به ترتیب به عنوان مهم ترین مؤلفه های اقتصادی مؤثر بر برون سپاری شناسایی شدند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد مؤلفه های اقتصادی شناسایی شده بر ورزش ایران اثرگذار است، ازاین رو تمرکز روی مؤلفه های شناسایی شده و تدوین برنامه جامع و منسجم جهت انجام برون سپاری به پیشرفت اقتصادی در صنعت ورزش ایران منجر خواهد شد.
۱۵.

تدوین برنامه توانبخشی ورزشی در افراد با سندرم داون با توجه به عملکرد و ساختار بدنی(مدل ICF)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سندرم داون توانبخشی ورزشی عضلانی -اسکلتی مرور سیستم ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۱۰
مقدمه: افراد با سندروم داون، دارای سطح فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی پایین و شیوع بالایی از اختلالات اسکلتی– عضلانی هستند. هدف از این تحقیق، تدوین برنامه توانبخشی با توجه به مرور سیستم ها در عملکرد و ساختار بدنی این افراد است. روش پژوهش: جست وجوی مقالات با تأکید بر «مرور سیستم ها» به عنوان پایه و اساس و با مرور کلی از «اثرات» که بر فعالیت های جسمانی تأثیر می گذارند، انجام گرفت. جست وجوها در پایگاه های اطلاعاتی پابمد، وب آوساینس، مدلاین، گوگل اسکالر، اسکوپوس با ترکیبی از کلمات کلیدی سندروم داون، عملکرد و ساختار بدن، شیوع اختلالات و فاکتورهای آمادگی جسمانی انجام گرفت. مطالعات با استفاده از معیارهای از پیش تعریف شده ورود و خروج انتخاب شدند. پس از بررسی و مطالعه مقالات توصیه هایی برای محتوا و ارائه یک برنامه تمرین بر اساس مرور متون استخراج شد. یافته ها: بر اساس نتایج و مرور، برنامه تمرینی توانبخشی برای این افراد تدوین شد. برنامه توانبخشی ورزشی به حداقل تجهیزات نیاز دارد و می تواند به طور مستقل اجرا شود. همچنین به طور مؤثر به بهبود الگوهای راه رفتن، قدرت، ثبات، تعادل، هماهنگی، استقامت و مشارکت در فعالیت های هدفمند و با افزایش استقلال منجر شود. این برنامه تمرینی را می توان سه بار در هفته، حدود یک ساعت در هر جلسه اجرا کرد. نتیجه گیری: با توجه به تحلیل محتوا در عملکرد و ساختار بدنی منحصربه فرد فیزیولوژیکی، عصبی - عضلانی و سبک یادگیری افراد با سندروم داون، برنامه جامع توانبخشی ورزشی ارائه شده می تواند اختلالات حرکتی، فعالیت های عملکردی و مشارکت را بهبود بخشد.
۱۶.

تأثیر راهبردهای بهبود خدمات با نقش میانجی بخشش از طرف مشتری بر تمایلات رفتاری مشتریان باشگاه های شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باشگاه بخشش مشتری بهبود خدمات رفتار مدل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۳۰
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر راهبرد های بهبود خدمات با نقش میانجی بخشش از طرف مشتری بر تمایلات رفتاری مشتریان باشگاه های ورزشی است. روش پژوهش: روش انجام پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوردی اطلاعات پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی ورزشکاران استفاده کننده از خدمات ورزشی باشگاه های سرپوشیده شهر تهران بود که به صورت منظم در فعالیت های ورزشی این فضاها حضور داشتند؛ تعداد دقیق این افراد نامشخص بود. با توجه به فرمول حجم نمونه کوکران در شرایط نامشخص بودن جامعه آماری و همچنین پراکندگی بالای جامعه آماری در مناطق شهری شهر تهران، 450 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که روایی و پایایی آن به تأیید رسید. از روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS، روابط موجود در مدل پژوهش به تأیید رسید. یافته ها: نتایج نشان داد که بخشش از طرف مشتری واسطه رابطه بین راهبرد های بهبود خدمات و پیامدهای مطلوب است و این نشان می دهد که بخشش در تمام مدل های بهبود خدمات دارای نقش حیاتی است. نتیجه گیری: درحالی که بهبود خدمت ضعیف به درآمدهای ازدست رفته مهمی منجر می شود، راهبرد های بهبود صحیح مواردی هستند که به بخشش از جانب مشتری می انجامد.
۱۷.

Factors Affecting the Development of Championship Swimming (Case Study: Yazd province, Iran)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Championship Sports Development Experts Swimming

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۷۹
The purpose of this research was to identify the factors affecting the development of championship swimming in Yazd, Iran from the perspective of coaches, experts, and managers. 123 experts in the field of swimming were randomly selected as the research sample, and a researcher-developed questionnaire was used for data collection. Data analysis was performed using a one-way analysis of variance and the Kruskal-Wallis test. The results showed that all coaches, experts, and managers had a consensus on improving the level of scientific and technical knowledge of coaches, controlling and monitoring the activities of coaches, finding talent using scientific and specialized methods, and establishing swimming schools, facilities, and equipment. Therefore, these factors were found to be the most important and effective factors in developing the championship swimming in Yazd province. 
۱۸.

The Effect of Market Orientation on Job Attitudes of Employees in Sports Stores(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Job Attitude Market orientation Role Conflict Sports Stores Turnover intention

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۶۶
The purpose of this study was to investigate the effect of market orientation on the job attitudes of employees in sports stores in Mazandaran, IRAN. This research was a descriptive-correlational and applied study. The statistical population consisted of all employees in Nike, Adidas, Reebok, Puma, and Majid sports store. Based on Structural Equation Modeling (SEM), the research sample included 200 subjects. Standard questionnaires were used for data collection. Linear regression and structural equation modeling (SEM) with Spss18 and Lisrel version 8.3 software have been used to investigate the research hypotheses. According to the research findings, market orientation affects employees' attitudes toward the sports stores and market orientation explains 69 percent of the variance of job attitudes. Moreover, market orientation components were effective on job satisfaction, organizational commitment, role conflict, and turnover intention. Market orientation components were also effective on job attitudes of the sports store employees. Therefore, the special attention to market orientation in promoting productivity, satisfaction and increasing commitment of employees, can be critical in achieving the goals and strategies of sports stores.
۱۹.

The effect of neuromuscular training on kinetic variables in male athletes with trunk control defects(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Biomechanics neuromuscular training sport injuries

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۵
Background: Trunk control defect is one of the neuromuscular defects that can cause sports-related injuries in athletes. Aim: This research investigated whether neuromuscular training affects several kinetic parameters in male athletes who had trouble controlling their trunks during a change-of-direction movement. Materials and Methods: The present study used a pre-test-post-test design and was conducted semi-experimentally. Purposefully chosen male athletes (n= 29) with trunk control defects were randomly divided into two groups: control (n= 14) and experiment (n= 15). A Kistler force plate was used to quantify kinetic variables. The exercises were performed for 6 weeks, 3 sessions per week (30 min each session). To analyze the data, dependent t-test and analysis of covariance and SPSS software version 21 were used at the significance level of P <0.05. Results: The findings indicated a significant decrease in the time to peak anterior-posterior force ( P =0.010), time to peak mediolateral force ( P =0.001), time to peak vertical force ( P =0.003), and rate of loading ( P =0.001) of the experimental group. The differences in all control group variables were insignificant, P >0.05. Conclusion: Performing neuromuscular training is likely to improve the direction change mechanism and prevent injury in athletes with trunk control defects.
۲۰.

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی غیرتداومی بر عامل رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) و اندوستاتین سرم در رت های نر مبتلا به بیماری عروق کرونر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اندوستاتین بیماری عروق کرونر تمرین هوازی غیرتداومی عامل رشد اندوتلیال عروقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۴۰
مقدمه: تمرینات هوازی، شبکه مویرگی را در قلب و عضلات اسکلتی گسترش می دهد. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی غیرتداومی بر عامل رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) و اندوستاتین (ES) سرم در رت های نر مبتلا به بیماری عروق کرونر است. روش پژوهش: آزمودنی ها30 سر رت نر ویستار سالم دوماهه بودند که به سه گروه تمرین هوازی غیرتداومی مبتلا به بیماری عروق کرونر، گروه کنترل مبتلا به عروق کرونر و گروه کنترل سالم تقسیم شدند. پس از بیمار کردن 20 سر از رت ها با داروی ایزوپروترنول، 10 رت گروه تجربی به مدت هشت هفته روی تردمیل تمرین هوازی غیرتداومی انجام دادند و گروه کنترل بیمار (10=n) و گروه کنترل سالم (10=n) هیچ تمرینی انجام ندادند. 72 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، به منظور اندازه گیری شاخص های عامل رشد اندوتلیال عروقی و اندوستاتین سرم از آزمودنی ها خون گیری به عمل آمد و از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه با آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه میانگین متغیرها بین گروه های مورد بررسی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد تمرین هوازی غیر تداومی توانسته عامل رشد اندوتلیال عروقی خون رت های مبتلا به بیماری را نسبت به گروه کنترل سالم و بیمار افزایش دهد (01/0=P)، درحالی که در میزان اندوستاتین گروه تمرین با گروه های کنترل تفاوتی مشاهده نشد ( P >0.05). نتیجه گیری: از نتایج حاضر می توان نتیجه گرفت از تمرین های هوازی غیرتداومی نیز می توان در توانبخشی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر استفاده کرد و در فرایند آنژیوژنز مؤثر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان