فتاح ناظم

فتاح ناظم

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۶ مورد.
۱.

Identifying the Dimensions and Elements of Comprehensive Quality Management at Islamic Azad University: A Qualitative Study(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Management Comprehensive Quality Comprehensive Quality Management Islamic Azad University

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 362 تعداد دانلود : 936
Purpose: comprehensive quality management is the art of managing the entire complex for accomplishing the best outcome. Thus, the present research was done to identify the dimensions and elements of comprehensive quality management at Islamic Azad University. Methodology: The present research was an applied research of qualitative type. The research population consisted of experts in comprehensive quality management and evaluation at Tehran City; according to the principle of theoretical saturation, the sample size was estimated 12 individuals, chosen through snowball and purposive sampling methods. The research instrument was a semi-in-depth interview whose validity was confirmed through triangulation method, and its reliability, via interrater consistency coefficient, was estimated above 0.71. The data were analyzed through coding method in MAXQDA-2018 Software. Findings: The coding results suggested that comprehensive quality management at Islamic Azad University had three dimensions of internal, external, and academic quality development along with service assessment. The internal dimension included elements of leadership, curricula planning, the staff competence level, competent faculty members, assessment quality, quality of the physical atmosphere, educational equity, information technology quality, feedback on performance, the students’ competence level as well as the curriculum. The external dimension included cultural, social, economic, geographical – environmental elements. Finally, the dimension of academic quality and service assessment included elements of commercialization, skills, economic development, responsivity, value creation, as well as development of academic quality and service assessment. Conclusion: considering the dimensions and elements identified for comprehensive quality management at Islamic Azad University, the ground could be provided for accomplishing comprehensive quality management as well as achieving useful and excellent outcomes.
۲.

Identifying Affecting Factors on the Development of Organizational Citizenship Behavior Education and Providing Suitable Managerial Strategies(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Education organizational citizenship behavior managerial strategies Individual Factors organizational factors educational factors

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 877 تعداد دانلود : 104
Purpose: Organizational citizenship behavior improves the organization's conditions and creates a competitive advantage, and on this basis, research on the development of organizational citizenship behavior education is very important. As a result, the current research was conducted with the aim of identifying affecting factors on the development of organizational citizenship behavior education and providing suitable managerial strategies. Methodology: In a descriptive study from type of qualitative, among the universal and organizational experts of Islamic Azad University of Fars province in the 2021-2022 academic years, number of 19 people were selected as a sample by purposive sampling method and according to the principle of theoretical saturation. The samples were subjected to a semi-structured interview, which their validity was confirmed by the triangulation method and their reliability was obtained by the agreement coefficient method between two coders 0.83. The data from semi-structured interviews were analyzed with open, axial and selective coding method in MAXQDA-2020 software. Findings: The results of the analysis showed that the affecting factors on the development of organizational citizenship behavior education had 35 indicators, 8 components and 3 dimensions. In this study, the dimensions were included individual factors with two components of citizenship knowledge and citizenship skills, organizational factors with three components of job satisfaction, organizational culture and job engagement and educational factors with three components of educational infrastructure, educational quality and employees as learners. Also, managerial strategies in the development of organizational citizenship behavior education were included 5 strategies of effective leadership, effective education, providing feedback and encouragement, applying guidelines and policies and promotion based on organizational citizenship behavior. Conclusion: According to the affecting factors on the development of organizational citizenship behavior education and the five identified strategies for it can be prepared the ground for improving and promoting the organizational citizenship behavior.
۳.

The Presentation of the Model for Organizational Virtue in the Red Crescent Society of Tehran Province(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

تعداد بازدید : 411 تعداد دانلود : 809
INTRODUCTION: Considering the importance and significance of organizational virtue in promoting the performance of organizations, the present study was conducted with the aim of establishing a model of organizational virtue in the Red Crescent Society of Tehran province. METHODS: This qualitative research is applied in terms of objective, which was conducted using the Grounded Theory approach. The study population includes academic members and experts of the RCS of Tehran province. Using purposive sampling method, data saturation occurs after 15 interviews with the experts. Data was collected by using semi-structured interview and data analysis has been done in three stages of open, axial and selective coding. FINDINGS: The results showed that organizational virtue in the RCS of Tehran province is influenced by five dimensions which are effective factors. Considering the facilitating factors of organizational virtue as contextual conditions; the factors that inhibit organizational virtue as intervening conditions; components and indicators of organizational virtue as approaches will promote the organizational virtue in the RCS of Tehran province as much as possible. CONCLUSION: The proposed model for organizational virtue in the RCS shows that five dimensions: optimism, empathy, trust, responsible leadership and ethics as the effective factors in promoting organizational virtue in the Society that considering contextual conditions, intervening conditions, actions and reactions will increase organizational virtue in the Society.
۴.

طراحی الگوی جامع هوش استراتژیک مدیران (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: هوش استراتژی مدیران دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 290 تعداد دانلود : 476
مقدمه و هدف: سازمان ها برای واکنش سنجیده و مناسب را در مقابل تغییر و تحولات محیطی نیاز به استراتژی هوشمندسازی استراتژیک دارند. مقاله حاضر با هدف ارائه مدل ساختاری هوش استراتژیک مدیران دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران اجرا شده است.روش: روش تحقیق به شیوه آمیخته بوده که بخش کیفی مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد و بخش کمی براساس مدل معادلات ساختاری بوده است. برای جمع آوری داده ها در بخش کیفی با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته از نظرات 12 نفر از مدیران و خبرگان دانشگاه آزاد اسلامی تهران و در بخش کمی از نظرات 210 از معاونین، مدیران و روسای ادارت دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران استفاده شد.یافته ها: با استفاده از تکنیک کدگذاری باز، 111مفهوم اولیه، 23 مقوله فرعی و در مرحله کدگذاری محوری، پیرامون 6 مقوله اصلی دسته بندی صورت گرفت و در بخش کمی نیز از نرم افزار Smart PLS جهت تایید مدل ساختاری استفاده شد.نتیجه گیری: یافته ها حاکی از برازش مناسب الگوی هوش استراتژیک مدیران در دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران بوده است. بدین معنا پیشنهاداتی نظیر اصلاح ساختار آموزش و پژوهش در دانشگاه به منظور نهادینه شدن مؤلفه های الگوی هوش استراتژیک و ...ارائه گردیده است. 
۵.

ارائه الگوی نظام ارزشی دبیرستان های دخترانه دوره دوم متوسطه شهر تهران

کلید واژه ها: نظام ارزشی دبیرستان های دخترانه دوره دوم متوسطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 632 تعداد دانلود : 792
زمینه و هدف: نظام های ارزشی نقش موثری در بهبود نظام های آموزشی از جمله نظام آموزش وپرورش دارند. بنابراین، هدف این مطالعه بررسی و ارائه الگوی نظام ارزشی دبیرستان های دخترانه دوره دوم متوسطه بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش مدیران و کارکنان دبیرستان های دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی 400-1399 به تعداد 2934 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 196 نفر برآورد که این تعداد با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل فرم اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه محقق ساخته نظام ارزشی دبیرستان ها (57 گویه ای) بود که روایی محتوایی پرسشنامه با نظر خبرگان تایید و پایایی کل آن با روش آلفای کرونباخ 94/0 محاسبه شد. داده ها پس از گردآوری با ابزارهای فوق با روش تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزارهای SPSS و Smart PLS تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که نظام ارزشی دبیرستان های دخترانه دوره دوم متوسطه دارای 7 مولفه خوداتکایی، جهان گرایی و خیرخواهی، موفقیت، مدیریت، قدرت، امنیت و همنوایی و سنت و انگیزش بود که بار عاملی همه آنها بالاتر از 50/0، میانگین واریانس استخراج شده همه آنها بالاتر از 60/0 و پایایی همه آنها با روش آلفای کرونباخ بالاتر از 70/0 به دست آمد. همچنین، نظام ارزشی دبیرستان های دخترانه بر هر هفت مولفه خوداتکایی، جهان گرایی و خیرخواهی، موفقیت، مدیریت، قدرت، امنیت و همنوایی و سنت و انگیزش تاثیر مستقیم و معنادار داشت (05/0P<). نتیجه گیری: نتایج حاکی از نقش موثر نظام ارزشی دبیرستان های دخترانه دوره دوم متوسطه بر هر هفت مولفه خوداتکایی، جهان گرایی و خیرخواهی، موفقیت، مدیریت، قدرت، امنیت و همنوایی و سنت و انگیزش بود. این نتایج برای متخصصان و برنامه ریزان نظام آموزش وپرورش تلویحات کاربردی بسیاری دارد و آنان بر اساس نتایج این مطالعه می توانند گام موثری در جهت بهبود نظام ارزشی دبیرستان ها بردارند.
۶.

بازنمایی جنسیتی در کتاب زبان انگلیسی دوره دوم متوسطه دبیرستان از منظر مؤلفه های نگاه نابرابر و تبعیض آمیز به زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گفتمان جنسیتی تحلیل گفتمان انتقادی بافت زمینه کتب درسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 670 تعداد دانلود : 227
زمینه: کتاب های درسی منبع اصلی و رسمی انتقال ارزش های جامعه به دانش آموزان بوده و نیروی بسیار قدرتمند در فرآیند شکل گیری نقش های جنسیتی کودکان و نوجوانان محسوب می شوند. در این مقاله باز نمایی جنسیتی و شناسایی ارتباط جنسیت در کتاب زبان انگلیسی دوره دوم متوسطه در ایران مد نظر می باشد . هدف: شناسایی مؤلفه های اساسی گفتمان جنسیتی در کتب ادبیات فارسی و زبان انگلیسی و علوم اجتماعی دوره دوم متوسطه دبیرستان. روش: تحلیل محتوای کمی و کیفی به صورت ترکیبی می باشد. تحلیل محتوای کیفی متن دروس و تصاویر، انتخاب شده است که در این بخش کیفیت بازنمایی ها مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحلیل محتوای کمی نیز برای مقایسه کمی تعداد تصاویر، اسامی و ضمایر مؤنث و مذکر مورد استفاده قرار می گیرد. جامعه آماری این تحقیق کل کتاب زبان انگلیسی دوره دوم متوسطه بوده است و با استفاده از میانگین و F و آزمون T نتایج تحقیق بررسی شده است. یافته ها: یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل کمی، دلالت بر وجود نابرابری و تبعیض جنسیتی در کلیه کتب دوره دوم متوسطه بررسی شده داشته اند. نتایج تحلیل محتوایی کتاب ها نیز حاکی از رویکردی سنتی و کلیشه ای و عدم تناسب و توازن به ویژه در ابراز احساسات عاطفی توجه به هر دو جنس بوده است. نتیجه گیری: نادیده گرفتن واقعیت تربیتی دانش آموزان دختر و عدم بازتاب آن در کتاب های درسی چندان منطقی به نظر نمی رسد. همچنین برای اصلاح شرایط ابتدا باید زمینه ی فرهنگی فراهم آید این پژوهش نشان داد که باز تولید کلیشه های تبعیض آمیز جنسیتی به صورت پنهان و گاه آشکار در کتب آموزشی از طریق تصاویر و متون ادبی صورت می پذیرد.
۷.

بررسی رابطه مدیریت دانش با بهره وری و توانمندسازی در دانشگاه آزاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت دانش بهره وری توانمندسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 360 تعداد دانلود : 394
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت دانش با بهره وری و توانمندسازی در دانشگاه آزاد اسلامی انجام گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و برمبنای هدف از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش را کارکنان اداری واحدهای جامع، بسیار بزرگ و بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی کلیه مناطق چهارده گانه تشکیل می دهد که در واحدهای دانشگاهی متبوع به کار مشغول بودند. به منظور برآورد حداقل حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده و حداقل نمونه مورد نیاز 1906 نفر برآورد شده است. روش انتخاب نمونه مورد نیاز ابتدا نمونه گیری خوشه ای و سپس طبقه ای تصادفی است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های:1-مدیریت دانش سالیس و جونز (2011) 2- بهره وری کارکنان که بر اساس مدل ACHIEVE هرسی و گلداسمیت و 3-توانمندسازی توماس و ولتهوس (1990) استفاده شده است برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که مدیریت دانش بر توانمندسازی بهره وری دارای اثر مستقیم بوده و توانمندسازی بر بهره وری اثر غیرمستقیم دارد.
۸.

ارائه مدلی برای ارتقای سطح مسؤولیت پذیری اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (استان تهران) بر اساس اخلاق حرفه ای و عملکرد شغلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسؤولیت پذیری اجتماعی اخلاق حرفه ای عملکرد شغلی دانشگاه آزاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 404 تعداد دانلود : 452
هدف از این تحقیق مدلی برای ارتقای سطح مسؤولیت پذیری اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (استان تهران) بر اساس اخلاق حرفه ای و عملکرد شغلی بوده است. تحقیق حاضر ازنظر هدف در گروه تحقیق های توسعه ای قرار دارد و ازنظر نوع تحقیق، ترکیبی (آمیخته اکتشافی) است. تعداد 361 نفر به عنوان نمونه این پژوهش از بین جامعه آماری این پژوهش شامل 5371 نفر اعضای هیأت علمی رسمی و پیمانی تمام وقت و پاره وقت در سطح استان تهران با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردیدند. برای تبیین ابعاد و شاخص های مسؤولیت پذیری اجتماعی اعضای هیأت علمی از روش دلفی استفاده شده است که در این بخش کیفی پژوهش نظرات 30 نفر از خبرگان مرتبط جمع آوری و تجزیه وتحلیل گردید. یافته های پژوهش در بخش کیفی پنج مؤلفه و 25 شاخص برای ارتقای مسؤولیت پذیری اجتماعی است و در بخش کمی حاکی از رابطه معنی دار بین اخلاق حرفه ای و عملکرد شغلی با مسئولیت اجتماعی اعضای هیأت علمی است. نتیجه این پژوهش ارائه مدلی برای ارتقای سطح مسؤولیت پذیری اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان به عنوان و میزان تأثیر دو متغیر اخلاق حرفه ای و عملکرد شغلی به عنوان متغیرهای مستقل است که روابط مدل سازی شده و میزان تأثیر هر یک عوامل مشخص گردیده است که نشان می دهد اخلاق حرفه ای تأثیر و نقش پررنگ تری نسبت به عملکرد شغلی در مدل دارد.
۹.

مدل فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سبکهای رهبری (تحولگرا - عملگرا) و توانمندسازی کارکنان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: توانمندسازی سبک های رهبری (تحول گرا –عمل گرا) فرهنگ سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 506 تعداد دانلود : 10
مقدمه و هدف پژوهش: هدف از پژوهش ارائه مدل فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی براساس سبک های رهبری (عمل گرا، تحول گرا)، و توانمندسازی کارکنان بود. روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – پیمایشی بود. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای استان تهران به تعداد 5800 نفر بود و نمونه با استفاده از جدول گرجسی و مورگان به تعداد 360 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای طبقه ای انتخاب و به وسیله پرسشنامه های استاندارد فرهنگ سازمانی رابینز (1999)، سبک های رهبری (عمل گرا، تحول گرا) باس و اولیو (1985) و توانمندسازی اسپریتزر (1997) مورد ارزیابی قرار گرفتند. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط اساتید دانشگاه تایید و پایایی آن ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 87/0، 94/0 و 95/0 تعیین شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی (تاییدی، اکتشافی) و مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون تی استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که مولفه های فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی به ترتیب اولویت شامل خلاقیت و نوآوری (84/0)، خطرپذیری (84/0)، توجه به جزئیات (89/0)، توجه به ره آورد (87/0)، توجه به اعضاء (91/0)، نتایج تصمیمات (81/0)، توجه به سیستم (82/0)، جاه طلبی (87/0)، پایداری (90/0)، می باشند. هم چنین وضعیت ابعاد شناسایی شده فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی در حالت بالاتر از میانگین قرار دارد. علاوه بر این، مولفه های سبک های رهبری با ضریب مسیر (84/0) و توانمندسازی (82/0)، تاثیر معناداری با اجرای مدل فرهنگ سازمانی دارند. از طرف دیگر، در وضعیت موجود، سطح معناداری در همه متغیرها در وضعیت مطلوبی قرار دارد. نتیجه گیری: براساس مولفه های شناسایی شده مدل فرهنگ سازمانی ارائه شد و برازش آن با استفاده از شاخص های مطلق، نسبی و تعدیل یافته مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاکی از برازش آن داشت.
۱۰.

ارائه مدل عوامل موثر بر ارزیابی توانمندی های حرفه ای روسای دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس تراز جهانی با بهره گیری از مولفه مدیریت دانش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: زیرساخت فناوری اطلاعات سیاست های اقتصادی عامل آموزشی و پژوهشی سیاست سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 147 تعداد دانلود : 963
هدف: با هدف ارائه مدل عوامل موثر بر ارزیابی توانمندی های حرفه ای روسای دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس تراز جهانی با بهره گیری از مولفه مدیریت دانش انجام شد. روش: روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی و از نظر روش گرداوری داده ها توصیفی- پیمایشی، همین طور از نظر نوع داده آمیخته اکتشافی بود. در بخش کمی نیز به منظور گرداوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از پرسشنامه های استاندارد و نتایج حاصل از مصاحبه های بخش کیفی بهره گرفته شد. برای محاسبه روایی پرسشنامه از روایی محتوا و سازه استفاده شد که یافته ها بیانگر روا بودن ابزار اندازه گیری بود و همین طور به منظور سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که به دلیل بیشتر شدن مقادیر ضرایب از 0.7 می توان گفت که پرسشنامه مذکور از پایایی لازم برخوردار است. همین طور داده های گردآوری شده حاصل از بخش کمی از طریق آمار استنباطی(آزمون تی تک نمونه ای،تی جفتی و مدل سازی معادلات ساختاری) و با استفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل شد. عوامل موثر عبارتند از زیرساخت فناوری اطلاعات، سیاست های اقتصادی،عامل آموزشی و پژوهشی، سیاست سازمانی مدلی با توجه به عوامل ذکر شده معرفی شده است که به خوبی متناسب است. با توجه به پژِوهش انجتم شده از وضعیت فعلی خوبی برخوردار هستند. اما بین وضعیت فعلی و مطلوب عوامل تأثیرگذار بر ارزیابی توانمندی های حرفه ای روسای دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس تراز جهانی با بهره گیری از مولفه مدیریت دانش تفاوت وجود دارد.
۱۱.

بررسی عوامل مؤثر بر تجاری سازی دانش در حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی در شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجاری سازی تجاری سازی دانش سلامت نظریه پردازی داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 638 تعداد دانلود : 554
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر تجاری سازی دانش در حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی در شهر تهران» بود. روش شناسی: حوزه پژوهش حاضر ترکیبی بود که در بخش کمی از روش زمینه یابی از نوع همبستگی و در بخش کیفی از روش داده بنیاد استفاده شد. جامعه آماری خبرگان دانشگاهی و متخصصین بودند که مشتمل بر مدیران، کارشناسان، متولیان و مشاورین حوزه تجاری سازی دانش در حوزه سلامت دانشگاه های علوم پزشکی در شهر تهران بود. برای انتخاب حجم نمونه در بخش کمی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نمونه به تعداد 385 نفر و در بخش کیفی با استفاده از روش گلوله برفی نمونه به تعداد 18 نفر انتخاب شد، که گردآوری اطلاعات تا زمان اشباع ادامه یافت. ابزار گرد آوری داده ها شامل چک لیست، فهرست وارسی و پرسش نامه محقق ساخته بود، پس از گرد آوری داده ها با استفاده از رویکرد سیستمی استراوس و کوربین در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، 72 مفهوم و 15 مقوله استخراج گردید که از بین آن ها مقوله تجاری سازی دانش در حوزه سلامت به عنوان مقوله مرکزی و 14 مورد دیگر اجزای نظریه داده بنیاد پژوهش را تشکیل دادند و درنهایت با بهره گیری از نظریه داده بنیاد، در دانشگاه های علوم پزشکی در شهر تهران یک عوامل مؤثر بر تجاری سازی دانش در حوزه سلامت تدوین شد. سپس مدل جامع پیشنهادی ارائه شده در مرحله دوم با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS 20،Lisrel8.8 و SmartPLS.03 مورد آزمون و تحلیل قرارگرفت. یافته ها: نتایج یافته ها حاکی از این بود که تمامی متغیرهای احصا شده در قالب سطوح مذکور، به عنوان متغیرهایی که باید در طراحی مدل مطلوب موردتوجه قرار گیرند، مورد تائید قرار گرفت. همچنین با توجه به اینکه قدر مطلق مقدار آماره t برای تمامی روابط بین متغیرها بزرگ تر از مقدار بحرانی 1.96 و نیز تمامی بارهای عاملی در حالت استاندارد بزرگ تر از 0.3 به دست آمد. بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج هیچ کدام از روابط رد نشده و تمامی متغیرها و روابط تائید شد. درنهایت مدل اولیه تحقیق نیز تائید گردید.
۱۲.

Providing a Structural Pattern of Problem Solving for Managers Based on Decision-making and Evaluating the Mediation role of Organizational culture(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Creative Problem Solving for Managers Decision-making Organizational Culture

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 470 تعداد دانلود : 148
Purpose: The present study aimed to provide a structural model of creative problem solving in the managers of the Islamic Azad University of Tehran based on the decision: evaluation of the mediating role of organizational culture. Methodology: This research was an applied, descriptive-correlational study. The statistical population of this study included all managers of the Islamic Azad University of Tehran in the academic year 1398-1397 that from the mentioned population with a volume of 1300 people, using Krejcie and Morgan table, 297 people were selected by cluster random sampling. The data were collected using the Creative Problem Solving Questionnaire of Basader Managers (1995), Scott and Bruce Decision Making (1995) and Edgarschin (2004) Organizational Culture. Structural equation modeling was used to analyze the data. Findings: The results showed that decision making and organizational culture significantly predict creative problem solving in the managers of Islamic Azad University of Tehran and organizational culture mediates the relationship between decision making and creative problem solving in the managers of Islamic Azad University of Tehran. he does. Conclusion: Decision making and creativity is one of the most central processes in organizations, especially in educational environments and is considered as the main task of managers at all levels.
۱۳.

ارائه مدلی به منظور شناسایی و رتبه بندی موانع جو سازمانی نوآورانه در دانشگاه آزاد (مطالعه موردی: سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: جو سازمانی نوآورانه مدل سازی ساختاری تفسیری سازمان مرکزی دانشگاه آزاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 143 تعداد دانلود : 444
مقدمه و هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی به منظور شناسایی و رتبه بندی موانع جوسازمانی نوآورانه در دانشگاه آزاد اسلامی با مطالعه موردی سازمان مرکزی بوده است. روش پژوهش: در این مطالعه از روش پژوهش ترکیبی استفاده شده است. در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون (تم) و مصاحبه با 20نفر از متخصصین و مطلعین، بهره برده شده است. در بخش کمی و به منظور رتبه بندی موانع جو سازمانی نوآورانه سازمان و طراحی مدل، ازآزمون فریدمن و مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. از آنجا که روش مدل سازی ساختاری تفسیری مبتنی برنظر خبرگان است، از نظرات 320 متخصص در حوزه دانشگاهی استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که فقدان همبستگی و توافق، فقدان نقش اعتماد آفرینی، فقدان فرهنگ و تفکر جونوآورانه، به ترتیب (رتبه های اول تا سوم) ازمهم ترین موانع جوسازمانی نوآورانه دانشگاهی هستند و ترس از تمسخر دیگران (رتبه 13) آخرین رتبه را به خود اختصاص داده است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش، منجربه سطح بندی موانع جوسازمانی نوآورانه دانشگاهی شد. براساس مدل حاصله مهم ترین سطح که زیربنای مدل را تشکیل می دهد فقدان ثبات مدیریتی است.
۱۴.

ارائه الگوی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش استان هرمزگان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثربخشی آموزشی آموزش ضمن خدمت نظام آموزشی مدیران دوره ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 172 تعداد دانلود : 786
زمینه : مطالعات متعددی به بررسی آموزش ضمن خدمت به عنوان ابزاری برای رشد، توسعه و تعالی سرمایه انسانی پرداخته ­اند. اما ارائه الگوی اثربخشی آموزش­ های ضمن خدمت مدیران دوره ابتدایی مغفول مانده است. هدف : الگوی اثربخشی آموزش­ های ضمن خدمت مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش استان هرمزگان بود. روش : پژوهش از نوع کیفی بود. جامعه آماری شامل صاحب­نظران و خبرگان حوزه آموزش اعم از اساتید دانشگاه­ ها و مدیران آموزش و پرورش بود. تعداد 25 نفر با روش نمونه ­گیری هدفمند گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارتند از: بررسی اسناد ملی و بین­المللی مرتبط با موضوع و همچنین مصاحبه اکتشافی نیمه‌ساختار یافته. طبقه­ بندی داده­ ها با روش داده ‌بنیاد و کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) انجام شد. یافته­ ها : عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش­های ضمن خدمت مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش استان هرمزگان ابعادی چون فراگیرنده، محتوا، آمادگی، مدرس، تمرین، ارزشیابی، محیط، الزامات اجرایی، ارزشیابی نتایج و سازمان و مدیریت بودند. نتیجه­ گیری : ابعادی چون فراگیرنده، محتوا، آمادگی، مدرس، تمرین، ارزشیابی، محیط، الزامات اجرایی، ارزشیابی نتایج و سازمان و مدیریت بر آموزش­های ضمن خدمت مدیران تأثیر گذاشت.
۱۵.

ارائه مدل مناسب عوامل موثر برکیفیت اموزشی درمدارس ابتدایی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارائه مدل کیفیت آموزشی مدارس ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 630 تعداد دانلود : 422
پژوهش حاضر باهدف ارائه مدل مناسب عوامل موثر برکیفیت آموزشی درمدارس ابتدایی شهر تهران انجام شد. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی واز نظر تحلیل داده ها جزءتحقیقات آمیخته اکتشافی تحلیلی بود.وازحیث روش، توصیفی وازنوع پیمایشی بودجامعه آماریدر بخش کمی شامل مدیران مدارس ابتدایی شهرتهران شامل 907 نفربودکه ازاین تعداد 269 نفربه روش خوشه ای و طبقه ای نسبی وتصادفی ساده انتخاب شدند ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته شامل 125 گویه بودکه روایی و پایایی پرسشنامه تأیید شد. همچنین در بخش کیفی پژوهش با 15 خبره در این زمینه بر اساس مصاحبه نیمه ساختار یافته با 5 سؤال مصاحبه شد. یافته ها نشان دادکه مدل معادلات ساختاری شامل سه مولفه اصلی و12 مولفه فرعی ازقبیل 1- عوامل مدیریتی شامل(توجه مدیران بر فعالیت های فوق برنامه درمدارس، توجه مدیران برنحوه تدریس معلمان وتوجه برارزیابی مستمر عملکرد) 2- عوامل سازمانی شامل(توجه بر نحوه گزینش معلمان، توجه بر توانمندسازی معلمان، توجه برمحتوای آموزشی، تدوین وتنظیم مقررات کاربردی، تخصیص بودجه سالیانه مناسب وبروزرسانی امکانات وتجهیزات آموزشی) 3- عوامل مهارتی شامل(توجه بر مهارتهای کلامی معلمان، توجه بر مهارتهای غیر کلامی معلمان و توجه بر مهارتهای آموزشی معلمان) جزء مولفه ها ی کیفیت آموزشی می باشد. همچنین شاخص های برازندگی مطلق/ نسبی مانند NFI، NNFI، CFI، IFI، RFI، GFI، AGFI، NDIو CDIبه ترتیب با مقادیر92/0، 94/0، 96/0، 96/0، 89/0، 94/0، 90/0 94/0 و 93/0 که دارای برازندگی مناسب ، و می توان نتیجه گرفت مدل کیفیت آموزشی درمدارس ابتدایی دارای ساختار مناسبی است.
۱۶.

Identifying the Dimensions and Components of Organizational Agility based on Human Resource Development to Provide a Model of Organizational Agility(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: organizational agility Human Resources Development Islamic Azad University

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 116 تعداد دانلود : 282
Purpose: The purpose of this study was to identify the dimensions and components of organizational agility based on human resource development to provide a model of organizational agility in the Islamic Azad University of Tehran. Methodology: The present study was a mixed type (quantitative and qualitative) and at the same time it was an applied research. In this regard, the statistical population of the study includes all employees of the Islamic Azad University of Tehran in 2015- 17, which was about 6735, and using Morgan table and Cochran's formula and multi-stage cluster sampling method and relative 386 employees of the university as The sample size was considered. Data collection method was based on a researcher-made questionnaire, research literature and semi-structured interviews. And Cronbach's alpha coefficient of research tool was calculated 0.919. After distributing and collecting the questionnaires, reviewing the information and testing the hypotheses was done using structural equation modeling and SPSS, LISREL software. Findings: Finally, the research findings confirmed the five dimensions, strategic, information technology, human, organizational and cultural, as dimensions affecting organizational agility based on human resource development. The results showed that the strategic dimension of the highest average and dimensions of information technology and human, organizational and cultural are in the next ranks. Finally, confirmatory factor analysis showed that the dimensions of organizational agility based on human resource development up to 71.282%, the variance of existing indicators of organizational agility based on human resource development explains. Conclusion: From the perspective of the studied sample, respectively, dimensions: strategic, information technology, human, organizational and cultural in the scale of measurement (1 to 4) have been important to a large extent and very much in organizational agility based on human resource development.
۱۷.

Identification of Components and Factors Affecting Entrepreneurship of Students in Vocational Colleges and Schools of Gilan(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Entrepreneurship Effective Factors Vocational Colleges

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 814 تعداد دانلود : 381
Purpose: Entrepreneurship is the basis and foundation of successful economy and a hope for developing economic systems. Nowadays, engineering students must become engineers with entrepreneurial attitude. Unemployment of graduates of higher education is one of the recent problems of many countries of the world and one basic issue of higher education is development of factors affecting entrepreneurship in graduates. Method: In terms of method, this study is a descriptive study and in terms of purpose, it is an applied research and is also a qualitative study in terms of data. Data collection instrument is semi-structured interview and to determine sample size, purposeful sampling is used because of considering quality of data from sampling to theoretical saturation. Result: Academic experts and entrepreneurship lecturers and faculty members in relation with entrepreneurship and industry are selected and after the interviews, the data analysis is done through open and axial coding. Discussion: Hence, 15 factors affecting entrepreneurship of students are classified including education, research, motivation and entrepreneurial capacity, attitude, personality, information technology, management support, environment, entrepreneurship skills, culture, family, entrepreneurship lesson, commercialization and infrastructure.
۱۸.

Identification Empowerment Predisposing Factors in Islamic Azad University - A Theory Grounded Theory Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Empowerment Charm goals planning compliance Accountability Environmental conditions The nature of the job Islamic Azad University

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 759 تعداد دانلود : 504
Purpose: The aim of this research was to Empowerment predisposing variables in Islamic Azad University. This study defines and discusses the concept of empowerment in Islamic Azad university. Method: In this study, books and documents and treatises and theses and dissertations and scientific journals related to the topic, 20Faculty of Islamic Azad University, which was associated with empowerment study were selected based on snowball sampling method. Grounded theory was based on research looking. In order to approve the efficiency, we have used this method in a case study and explained its implementation step by step. Finding: The methodology of Grounded theory has been chosen for this purpose. Grounded Theory is a powerful research method for collecting and analyzing research data. It was ‘discovered’ by Glaser & Strauss (1967) in the 1960s but is still not widely used or understood by researchers in some industries or PhD students in some science disciplines. Conclusion: The results showed, Charm goals, planning, Compliance, Accountability, Environmental conditions, The nature of the job The predisposing factors of empowerment were identified by experts in Islamic Azad University.
۱۹.

Identify and Develop Effective Components on Competency Model of Elementary School Principals in Tehran(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 673 تعداد دانلود : 864
Purpose: The aim of the present study is Identify and develops effective components on competency model of elementary school principals in Tehran. Method: This study is combinations type that discovery in the form of mixed research. The study population included all managers and assistants Tehran elementary schools in the qualitative section using theoretical sampling 35 subjects and in quantity section, using simple random sampling method, 250 managers and deputies managed primary schools were selected as samples. The data collected from semi-structured interviews and standardized questionnaires. The data were analyzed using content analysis and structural equation modeling. Findings: The obtained results indicate four components eligibility of the individuals, competence, interpersonal, managerial competencies and academic merit and expertise with the index 137. That in order of priority managerial competencies 32 index, Eligibility of the individuals with 54 indexes, Interpersonal competencies 24 Index and academic and professional qualifications of with 17 indicators, Scientific competence and expertise with 10 indexes, career and professional qualifications of the 27 indicators competency model are as the most important components of the country's education system elementary school principals. Conclusion: And these components have a significant positive effect on the competence of elementary school principals and managerial competencies.
۲۰.

Designing a Strategic Human Resources Management Pattern based on Intellectual, Cultural and Psychological Capitals(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: strategic human resources management Intellectual Capital Cultural Capital Psychological Capital

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 993 تعداد دانلود : 745
Purpose: The present study aims at offering an appropriate pattern for strategic human resources management (SHRM) based on intellectual, cultural and psychological capitals in Islamic Azad Universities from Mazandaran Province. The current study is a descriptive-analytical research in terms of the objectives it is in pursue of and it is generally enumerated among the applied research. Method: The study population included all the faculty members from Islamic Azad Universities in Mazandaran Province who were studied in the curriculum year of 2015-2016. 320 individuals from faculty members’ population in various Islamic Azad University branches in Mazandaran Province were selected as the study sample volume based on Morgan’s table and through taking advantage of a simple randomized sampling method. The data were collected by the use of intellectual capital questionnaire designed by Bontis in 1998, the cultural capital questionnaire made by Gerami in 2012) and the psychological capital questionnaire constructed by Luthans et al (2005) and finally through administering the strategic human resources management questionnaire made by Boyle et al (2015). Finding: To analyze the data, structural equations model was used. The study findings are suggestive of the idea that human capital, structural capital, cultural capital, relational capital and psychological capital exert positive and significant effects on the strategic human resources management. Conclusion: Furthermore, structural capital, cultural capital, relational capital and psychological capital were not found having a significant effect on the structural capital and it is through investing on intellectual, cultural and psychological grounds that a competitive advantage can be obtained through improving the strategic human resources management.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان