فتاح ناظم

فتاح ناظم

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۷ مورد.
۱.

ارائه مدلی برای ارتقای سطح مسؤولیت پذیری اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (استان تهران) بر اساس اخلاق حرفه ای و عملکرد شغلی

تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۷۸
هدف از این تحقیق مدلی برای ارتقای سطح مسؤولیت پذیری اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (استان تهران) بر اساس اخلاق حرفه ای و عملکرد شغلی بوده است. تحقیق حاضر ازنظر هدف در گروه تحقیق های توسعه ای قرار دارد و ازنظر نوع تحقیق، ترکیبی (آمیخته اکتشافی) است. تعداد 361 نفر به عنوان نمونه این پژوهش از بین جامعه آماری این پژوهش شامل 5371 نفر اعضای هیأت علمی رسمی و پیمانی تمام وقت و پاره وقت در سطح استان تهران با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردیدند. برای تبیین ابعاد و شاخص های مسؤولیت پذیری اجتماعی اعضای هیأت علمی از روش دلفی استفاده شده است که در این بخش کیفی پژوهش نظرات 30 نفر از خبرگان مرتبط جمع آوری و تجزیه وتحلیل گردید. یافته های پژوهش در بخش کیفی پنج مؤلفه و 25 شاخص برای ارتقای مسؤولیت پذیری اجتماعی است و در بخش کمی حاکی از رابطه معنی دار بین اخلاق حرفه ای و عملکرد شغلی با مسئولیت اجتماعی اعضای هیأت علمی است. نتیجه این پژوهش ارائه مدلی برای ارتقای سطح مسؤولیت پذیری اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان به عنوان و میزان تأثیر دو متغیر اخلاق حرفه ای و عملکرد شغلی به عنوان متغیرهای مستقل است که روابط مدل سازی شده و میزان تأثیر هر یک عوامل مشخص گردیده است که نشان می دهد اخلاق حرفه ای تأثیر و نقش پررنگ تری نسبت به عملکرد شغلی در مدل دارد.
۲.

ارائه مدل عوامل موثر بر ارزیابی توانمندی های حرفه ای روسای دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس تراز جهانی با بهره گیری از مولفه مدیریت دانش

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۳
هدف: با هدف ارائه مدل عوامل موثر بر ارزیابی توانمندی های حرفه ای روسای دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس تراز جهانی با بهره گیری از مولفه مدیریت دانش انجام شد. روش: روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی و از نظر روش گرداوری داده ها توصیفی- پیمایشی، همین طور از نظر نوع داده آمیخته اکتشافی بود. در بخش کمی نیز به منظور گرداوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از پرسشنامه های استاندارد و نتایج حاصل از مصاحبه های بخش کیفی بهره گرفته شد. برای محاسبه روایی پرسشنامه از روایی محتوا و سازه استفاده شد که یافته ها بیانگر روا بودن ابزار اندازه گیری بود و همین طور به منظور سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که به دلیل بیشتر شدن مقادیر ضرایب از 0.7 می توان گفت که پرسشنامه مذکور از پایایی لازم برخوردار است. همین طور داده های گردآوری شده حاصل از بخش کمی از طریق آمار استنباطی(آزمون تی تک نمونه ای،تی جفتی و مدل سازی معادلات ساختاری) و با استفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل شد. عوامل موثر عبارتند از زیرساخت فناوری اطلاعات، سیاست های اقتصادی،عامل آموزشی و پژوهشی، سیاست سازمانی مدلی با توجه به عوامل ذکر شده معرفی شده است که به خوبی متناسب است. با توجه به پژِوهش انجتم شده از وضعیت فعلی خوبی برخوردار هستند. اما بین وضعیت فعلی و مطلوب عوامل تأثیرگذار بر ارزیابی توانمندی های حرفه ای روسای دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس تراز جهانی با بهره گیری از مولفه مدیریت دانش تفاوت وجود دارد.
۳.

بررسی عوامل مؤثر بر تجاری سازی دانش در حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی در شهر تهران

تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۵۸
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر تجاری سازی دانش در حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی در شهر تهران» بود. روش شناسی: حوزه پژوهش حاضر ترکیبی بود که در بخش کمی از روش زمینه یابی از نوع همبستگی و در بخش کیفی از روش داده بنیاد استفاده شد. جامعه آماری خبرگان دانشگاهی و متخصصین بودند که مشتمل بر مدیران، کارشناسان، متولیان و مشاورین حوزه تجاری سازی دانش در حوزه سلامت دانشگاه های علوم پزشکی در شهر تهران بود. برای انتخاب حجم نمونه در بخش کمی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نمونه به تعداد 385 نفر و در بخش کیفی با استفاده از روش گلوله برفی نمونه به تعداد 18 نفر انتخاب شد، که گردآوری اطلاعات تا زمان اشباع ادامه یافت. ابزار گرد آوری داده ها شامل چک لیست، فهرست وارسی و پرسش نامه محقق ساخته بود، پس از گرد آوری داده ها با استفاده از رویکرد سیستمی استراوس و کوربین در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، 72 مفهوم و 15 مقوله استخراج گردید که از بین آن ها مقوله تجاری سازی دانش در حوزه سلامت به عنوان مقوله مرکزی و 14 مورد دیگر اجزای نظریه داده بنیاد پژوهش را تشکیل دادند و درنهایت با بهره گیری از نظریه داده بنیاد، در دانشگاه های علوم پزشکی در شهر تهران یک عوامل مؤثر بر تجاری سازی دانش در حوزه سلامت تدوین شد. سپس مدل جامع پیشنهادی ارائه شده در مرحله دوم با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS 20،Lisrel8.8 و SmartPLS.03 مورد آزمون و تحلیل قرارگرفت. یافته ها: نتایج یافته ها حاکی از این بود که تمامی متغیرهای احصا شده در قالب سطوح مذکور، به عنوان متغیرهایی که باید در طراحی مدل مطلوب موردتوجه قرار گیرند، مورد تائید قرار گرفت. همچنین با توجه به اینکه قدر مطلق مقدار آماره t برای تمامی روابط بین متغیرها بزرگ تر از مقدار بحرانی 1.96 و نیز تمامی بارهای عاملی در حالت استاندارد بزرگ تر از 0.3 به دست آمد. بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج هیچ کدام از روابط رد نشده و تمامی متغیرها و روابط تائید شد. درنهایت مدل اولیه تحقیق نیز تائید گردید.
۴.

Providing a Structural Pattern of Problem Solving for Managers Based on Decision-making and Evaluating the Mediation role of Organizational culture

تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۱۹۱
Purpose: The present study aimed to provide a structural model of creative problem solving in the managers of the Islamic Azad University of Tehran based on the decision: evaluation of the mediating role of organizational culture. Methodology: This research was an applied, descriptive-correlational study. The statistical population of this study included all managers of the Islamic Azad University of Tehran in the academic year 1398-1397 that from the mentioned population with a volume of 1300 people, using Krejcie and Morgan table, 297 people were selected by cluster random sampling. The data were collected using the Creative Problem Solving Questionnaire of Basader Managers (1995), Scott and Bruce Decision Making (1995) and Edgarschin (2004) Organizational Culture. Structural equation modeling was used to analyze the data. Findings: The results showed that decision making and organizational culture significantly predict creative problem solving in the managers of Islamic Azad University of Tehran and organizational culture mediates the relationship between decision making and creative problem solving in the managers of Islamic Azad University of Tehran. he does. Conclusion: Decision making and creativity is one of the most central processes in organizations, especially in educational environments and is considered as the main task of managers at all levels.
۵.

ارائه الگوی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش استان هرمزگان

تعداد بازدید : ۹۵۹ تعداد دانلود : ۲۸۱
زمینه : مطالعات متعددی به بررسی آموزش ضمن خدمت به عنوان ابزاری برای رشد، توسعه و تعالی سرمایه انسانی پرداخته ­اند. اما ارائه الگوی اثربخشی آموزش­ های ضمن خدمت مدیران دوره ابتدایی مغفول مانده است. هدف : الگوی اثربخشی آموزش­ های ضمن خدمت مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش استان هرمزگان بود. روش : پژوهش از نوع کیفی بود. جامعه آماری شامل صاحب­نظران و خبرگان حوزه آموزش اعم از اساتید دانشگاه­ ها و مدیران آموزش و پرورش بود. تعداد 25 نفر با روش نمونه ­گیری هدفمند گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارتند از: بررسی اسناد ملی و بین­المللی مرتبط با موضوع و همچنین مصاحبه اکتشافی نیمه‌ساختار یافته. طبقه­ بندی داده­ ها با روش داده ‌بنیاد و کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) انجام شد. یافته­ ها : عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش­های ضمن خدمت مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش استان هرمزگان ابعادی چون فراگیرنده، محتوا، آمادگی، مدرس، تمرین، ارزشیابی، محیط، الزامات اجرایی، ارزشیابی نتایج و سازمان و مدیریت بودند. نتیجه­ گیری : ابعادی چون فراگیرنده، محتوا، آمادگی، مدرس، تمرین، ارزشیابی، محیط، الزامات اجرایی، ارزشیابی نتایج و سازمان و مدیریت بر آموزش­های ضمن خدمت مدیران تأثیر گذاشت.
۶.

ارائه مدل مناسب عوامل موثر برکیفیت اموزشی درمدارس ابتدایی شهر تهران

تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۷۱۳
پژوهش حاضر باهدف ارائه مدل مناسب عوامل موثر برکیفیت آموزشی درمدارس ابتدایی شهر تهران انجام شد. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی واز نظر تحلیل داده ها جزءتحقیقات آمیخته اکتشافی تحلیلی بود.وازحیث روش، توصیفی وازنوع پیمایشی بودجامعه آماریدر بخش کمی شامل مدیران مدارس ابتدایی شهرتهران شامل 907 نفربودکه ازاین تعداد 269 نفربه روش خوشه ای و طبقه ای نسبی وتصادفی ساده انتخاب شدند ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته شامل 125 گویه بودکه روایی و پایایی پرسشنامه تأیید شد. همچنین در بخش کیفی پژوهش با 15 خبره در این زمینه بر اساس مصاحبه نیمه ساختار یافته با 5 سؤال مصاحبه شد. یافته ها نشان دادکه مدل معادلات ساختاری شامل سه مولفه اصلی و12 مولفه فرعی ازقبیل 1- عوامل مدیریتی شامل(توجه مدیران بر فعالیت های فوق برنامه درمدارس، توجه مدیران برنحوه تدریس معلمان وتوجه برارزیابی مستمر عملکرد) 2- عوامل سازمانی شامل(توجه بر نحوه گزینش معلمان، توجه بر توانمندسازی معلمان، توجه برمحتوای آموزشی، تدوین وتنظیم مقررات کاربردی، تخصیص بودجه سالیانه مناسب وبروزرسانی امکانات وتجهیزات آموزشی) 3- عوامل مهارتی شامل(توجه بر مهارتهای کلامی معلمان، توجه بر مهارتهای غیر کلامی معلمان و توجه بر مهارتهای آموزشی معلمان) جزء مولفه ها ی کیفیت آموزشی می باشد. همچنین شاخص های برازندگی مطلق/ نسبی مانند NFI، NNFI، CFI، IFI، RFI، GFI، AGFI، NDIو CDIبه ترتیب با مقادیر92/0، 94/0، 96/0، 96/0، 89/0، 94/0، 90/0 94/0 و 93/0 که دارای برازندگی مناسب ، و می توان نتیجه گرفت مدل کیفیت آموزشی درمدارس ابتدایی دارای ساختار مناسبی است.
۷.

Identifying the Dimensions and Components of Organizational Agility based on Human Resource Development to Provide a Model of Organizational Agility

تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۷۸
Purpose: The purpose of this study was to identify the dimensions and components of organizational agility based on human resource development to provide a model of organizational agility in the Islamic Azad University of Tehran. Methodology: The present study was a mixed type (quantitative and qualitative) and at the same time it was an applied research. In this regard, the statistical population of the study includes all employees of the Islamic Azad University of Tehran in 2015- 17, which was about 6735, and using Morgan table and Cochran's formula and multi-stage cluster sampling method and relative 386 employees of the university as The sample size was considered. Data collection method was based on a researcher-made questionnaire, research literature and semi-structured interviews. And Cronbach's alpha coefficient of research tool was calculated 0.919. After distributing and collecting the questionnaires, reviewing the information and testing the hypotheses was done using structural equation modeling and SPSS, LISREL software. Findings: Finally, the research findings confirmed the five dimensions, strategic, information technology, human, organizational and cultural, as dimensions affecting organizational agility based on human resource development. The results showed that the strategic dimension of the highest average and dimensions of information technology and human, organizational and cultural are in the next ranks. Finally, confirmatory factor analysis showed that the dimensions of organizational agility based on human resource development up to 71.282%, the variance of existing indicators of organizational agility based on human resource development explains. Conclusion: From the perspective of the studied sample, respectively, dimensions: strategic, information technology, human, organizational and cultural in the scale of measurement (1 to 4) have been important to a large extent and very much in organizational agility based on human resource development.
۸.

Designing a Strategic Human Resources Management Pattern based on Intellectual, Cultural and Psychological Capitals

تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۴۶
Purpose: The present study aims at offering an appropriate pattern for strategic human resources management (SHRM) based on intellectual, cultural and psychological capitals in Islamic Azad Universities from Mazandaran Province. The current study is a descriptive-analytical research in terms of the objectives it is in pursue of and it is generally enumerated among the applied research. Method: The study population included all the faculty members from Islamic Azad Universities in Mazandaran Province who were studied in the curriculum year of 2015-2016. 320 individuals from faculty members’ population in various Islamic Azad University branches in Mazandaran Province were selected as the study sample volume based on Morgan’s table and through taking advantage of a simple randomized sampling method. The data were collected by the use of intellectual capital questionnaire designed by Bontis in 1998, the cultural capital questionnaire made by Gerami in 2012) and the psychological capital questionnaire constructed by Luthans et al (2005) and finally through administering the strategic human resources management questionnaire made by Boyle et al (2015). Finding: To analyze the data, structural equations model was used. The study findings are suggestive of the idea that human capital, structural capital, cultural capital, relational capital and psychological capital exert positive and significant effects on the strategic human resources management. Conclusion: Furthermore, structural capital, cultural capital, relational capital and psychological capital were not found having a significant effect on the structural capital and it is through investing on intellectual, cultural and psychological grounds that a competitive advantage can be obtained through improving the strategic human resources management.
۹.

Identify and Develop Effective Components on Competency Model of Elementary School Principals in Tehran

تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۵۸
Purpose: The aim of the present study is Identify and develops effective components on competency model of elementary school principals in Tehran. Method: This study is combinations type that discovery in the form of mixed research. The study population included all managers and assistants Tehran elementary schools in the qualitative section using theoretical sampling 35 subjects and in quantity section, using simple random sampling method, 250 managers and deputies managed primary schools were selected as samples. The data collected from semi-structured interviews and standardized questionnaires. The data were analyzed using content analysis and structural equation modeling. Findings: The obtained results indicate four components eligibility of the individuals, competence, interpersonal, managerial competencies and academic merit and expertise with the index 137. That in order of priority managerial competencies 32 index, Eligibility of the individuals with 54 indexes, Interpersonal competencies 24 Index and academic and professional qualifications of with 17 indicators, Scientific competence and expertise with 10 indexes, career and professional qualifications of the 27 indicators competency model are as the most important components of the country's education system elementary school principals. Conclusion: And these components have a significant positive effect on the competence of elementary school principals and managerial competencies.
۱۰.

Identification of Components and Factors Affecting Entrepreneurship of Students in Vocational Colleges and Schools of Gilan

تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۷۳
Purpose: Entrepreneurship is the basis and foundation of successful economy and a hope for developing economic systems. Nowadays, engineering students must become engineers with entrepreneurial attitude. Unemployment of graduates of higher education is one of the recent problems of many countries of the world and one basic issue of higher education is development of factors affecting entrepreneurship in graduates. Method: In terms of method, this study is a descriptive study and in terms of purpose, it is an applied research and is also a qualitative study in terms of data. Data collection instrument is semi-structured interview and to determine sample size, purposeful sampling is used because of considering quality of data from sampling to theoretical saturation. Result: Academic experts and entrepreneurship lecturers and faculty members in relation with entrepreneurship and industry are selected and after the interviews, the data analysis is done through open and axial coding. Discussion: Hence, 15 factors affecting entrepreneurship of students are classified including education, research, motivation and entrepreneurial capacity, attitude, personality, information technology, management support, environment, entrepreneurship skills, culture, family, entrepreneurship lesson, commercialization and infrastructure.
۱۱.

Identification Empowerment Predisposing Factors in Islamic Azad University - A Theory Grounded Theory Approach

تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۴۷
Purpose: The aim of this research was to Empowerment predisposing variables in Islamic Azad University. This study defines and discusses the concept of empowerment in Islamic Azad university. Method: In this study, books and documents and treatises and theses and dissertations and scientific journals related to the topic, 20Faculty of Islamic Azad University, which was associated with empowerment study were selected based on snowball sampling method. Grounded theory was based on research looking. In order to approve the efficiency, we have used this method in a case study and explained its implementation step by step. Finding: The methodology of Grounded theory has been chosen for this purpose. Grounded Theory is a powerful research method for collecting and analyzing research data. It was ‘discovered’ by Glaser & Strauss (1967) in the 1960s but is still not widely used or understood by researchers in some industries or PhD students in some science disciplines. Conclusion: The results showed, Charm goals, planning, Compliance, Accountability, Environmental conditions, The nature of the job The predisposing factors of empowerment were identified by experts in Islamic Azad University.
۱۲.

ارائه مدل ساختاری سرمایه اجتماعی بر اساس مدیریت دانش در دانشگاه آزاد شهر ری

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی ساختار سازمانی مدیریت دانش مدیریت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۳۵۸
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی مدل ساختاری سرمایه اجتماعی بر اساس مدیریت دانش است. در این پژوهش که بر اساس ارتباط میان متغیرهای مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی تعریف شده تلاش شده تاثیرگذاری مدیریت دانش بر رشد و توسعه سرمایه اجتماعی سازمان ها مورد بحث قرار گیرد. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش نیز شامل کارکنان دانشگاه آزاد می باشد. برآورد حجم نمونه آماری بر اساس روش کوکران صورت گرفته و تعداد 202 کارمند به عنوان حجم نمونه تعیین شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه «مدیریت دانش سالیس و جونز (2002)» با ابعاد مدیریت و رهبری تقسیم دانش و خلق دانش و جوامع یادگیرنده، و پرسشنامه 24 سوالی «سنجش سرمایه اجتماعی ابیلی» ( 2010) که دارای ابعاد شناختی و ساختاری و رابطه ای می باشد. نتایج حاصل از روش رگرسیون چند متغیری نشان داد که میان متغیرهای مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی رابطه دوسویه ای وجود دارد؛ بدین صورت که ایجاد و رشد مدیریت دانش باعث تقویت و تثبیت سرمایه اجتماعی می شود.
۱۳.

ارائه الگوی ساختاری بهره وری بر اساس سرمایه اجتماعی وسرمایه فکری در آموزش وپرورش

کلید واژه ها: سرمایه فکری بهره وری سرمایه اجتماعی ادارات آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۸ تعداد دانلود : ۶۰۷
هدف اساسی این تحقیق ارائه الگوی ساختاری بهره وری بر اساس سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر تهران با مدرک دیپلم و بالاتر از آن تشکیل می دهد. با روش نمونه گیری تصادفی ساده به حجم 382 نفر از کارکنان براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارتند از پرسشنامه محقق ساخته بهره وری که بر اساس تئوری (هرسی گلداسمیت1980) تهیه شده است که دارای 47 سوال و ابعاد آن: توان، آگاهی، کمک، تمایل، ارزیابی، اعتبار، محیط، 93/. =α، برای سنجش سرمایه فکری از پرسشنامه 50 سوالی (بنتیس،1997) که دارای ابعاد: سرمایه انسانی، سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری، 87/0=α و برای سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه 31 سوالی (صیادی، 1388) که ابعاد آن شامل اعتماد، شبکه ها، همکاری، همبستگی جمعی، همدلی، مشارکت، هویت جمعی 90/0 =α استفاده شده است. روش پژوهش از نوع الگوی ساختاری می باشد. نتایج حاصل از روش الگوی ساختاری نشان داد که رابطه معنی داری بین متغیرهای سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی با بهره وری برقرار است که عامل سرمایه انسانی و سرمایه مشتری از ابعاد سرمایه فکری و عامل همبستگی جمعی از ابعاد سرمایه اجتماعی بیش ترین اثر مستقیم را در بهره وری داراست از نتایج این پژوهش در جهت افزایش بهره وری در ادارات آموزش و پرورش استفاده خواهد شد و مدل ارائه شده دارای نیکویی برازش است.
۱۴.

ارائه مدل ساختاری پیش بینی فرسودگی شغلی مدیران آموزش عالی برحسب کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی و مدیریت دانش

تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۳۲۳
هدف از این تحقیق ارائه مدل ساختاری پیش بینی فرسودگی شغلی مدیران دانشگاه آزاد منطقه یک بر اساس ابعاد کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی و مدیریت دانش است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری مورد بررسی این تحقیق شامل660 نفر از مدیران دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک که در سال تحصیلی 92-91 مشغول به خدمت بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، و با استفاده از جدول مورگان تعداد250 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های تحقیق، از سه پرسش نامه فرسودگی شغلی مسلک و جکسون (1981)، کیفیت زندگی کاری والتون (1973)، تعهد سازمانی می یر (1990) و مدیریت دانش شرون لاوسون (2003) استفاده گردید که با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی کلیه پرسشنامه ها محاسبه گردید که از پایایی مناسب برخوردار بودند. نتایج ضریب همبستگی، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر نشان داد که: کلیه ابعاد کیفیت زندگی کاری قادر به پیش بینی متغیر فرسودگی شغلی بود. دو بعد تعهد عقلانی و تعهد هنجاری به ترتیب به میزان 44/0و 39/0 قادر به پیش بینی فرسودگی شغلی بودند. تنها سه بعد مدیریت دانش، (دانش آفرینی، جذب دانش و کاربرد دانش) به ترتیب قادر به پیش بینی فرسودگی شغلی بودند. ارائه مدل ساختاری پیش بینی فرسودگی شغلی مدیران براساس کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی.
۱۵.

ارائه مدل ساختاری پیش بینی ابعاد فرسودگی شغلی براساس کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی و مدیریت دانش مدیران زن دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک

کلید واژه ها: فرسودگی شغلی تعهد سازمانی مدیریت دانش کیفیت زندگی کاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن و اقتصاد اشتغال
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن و اقتصاد محیط های کاری
تعداد بازدید : ۱۱۸۷ تعداد دانلود : ۷۸۵
هدف از این تحقیق ارائه مدل ساختاری پیش بینی ابعاد فرسودگی شغلی مدیران زن دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک براساس کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی و مدیریت دانش است. این پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری مورد بررسی این تحقیق شامل 340 نفر از مدیران زن گروه های مختلف آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و با استفاده از جدول مورگان تعداد 180 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های تحقیق، از سه پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون (1981)، کیفیت زندگی کاری والتون (1973)، تعهد سازمانی می یر (1990) و مدیریت دانش شرون لاوسون (2003) استفاده گردید که با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی کلیه پرسشنامه ها محاسبه گردید. با استفاده از آمار استنباطی شامل استفاده از روش همبستگی، تحلیل مسیر جهت ارائه الگو، استفاده از رگرسیون جهت بررسی رابطه بین متغیرها و ابعاد مرتبط با هر متغیر، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد که: 1- بین کیفیت زندگی کاری و دو بعد فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی و مسخ شخصیت) رابطه منفی و معنی دار وجود دارد و کیفیت زندگی کاری به ترتیب متغیرهای خستگی عاطفی و مسخ شخصیت را پیش بینی نمود. 2- تعهد سازمانی تنها قادر به پیش بینی عملکرد فردی در فرسودگی شغلی مدیران بود. 3- مدیریت دانش قادر به پیش بینی ابعاد فرسودگی شغلی نبود به جز بعد عملکرد فردی که یک رابطه مثبت و مستقیمی را با مدیریت دانش نشان داد.
۱۶.

رابطه بین توانمندسازی و کیفیت زندگی کاری با فرسودگی شغلی در کارکنان سازمان آموزش و پرورش

تعداد بازدید : ۶۸۵ تعداد دانلود : ۹۸۱
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین توانمندسازی و کیفیت زندگی کاری با فرسودگی شغلی در کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر تهران است. جامعه آماری این پژوهش عبارت از کلیه کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر تهران که در سال 2010 در این سازمان مشغول به خدمت هستند. تعیین حجم براساس جدول مورگان از 1027 نفر کارکنان این سازمان که 613 نفر مرد و 414 نفر زن بودند با استفاده از روش تصادفی ساده ابتداد 260 نفر انتخاب شدند که پس از کنار گذاشتن پرسشنامه های ناقص در مجموعه تعداد 250 نفر از کارکنان این سازمان به عنوان نمونه برای پژوهش حاضر انتخاب شدند. پژوه حاضر با توجه به هدف از نوع مطالعات کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها و تحلیل آنها؛ روش مورد استفاده روش توصیفی و از نوع طرح های همبستگی است. ابزارهای اندازه گیری پرسشنامه خصوصیات جمعیت شناختی آزمودنی ها و پرسشنامه توانمندسازی کارکنان، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری و پرسشنامه فرسودگی شغلی می باشد که روایی و پایایی آن در این پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ و روش تحلیل عاملی اکتشافی مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و آمار استنباطی با روش های آزمون ماتریس همبستگی از نوع پیرسون و آزمون رگرسیون همزمان استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین توانمندسازی کارکنان و کیفیت زندگی کاری با فرسودگی شغلی کارکنان رابطه منفی و معنادار وجود دارد. هم چنین بین ابعاد مختلف کیفیت زندگی کاری و ابعاد مختلف توانمندسازی با ابعاد مختلف فرسودگی رابطه منفی وجود دارد ولی بین متغیرهای فرسودگی عاطفی و مسخ شخصیت با پرداخت منصفانه حقوق و بین متغیرهای رشد شخصیتی و احساس استقلال رابطه معناداری علیرغم منفی بودن آن ملاحظه نشد. هم چنین ابعاد مختلف توانمندسازی و ابعاد مختلف کیفیت زندگی کاری به صورت جداگانه توانستند فرسودگی شغلی کارکنان را در جهت منفی پیش بینی کنند.
۱۷.

ارائه الگوی ساختاری عدالت سازمانی براساس سبک های رهبری تحول-گرا و عمل گرا دردانشگاه آزاد اسلامی

تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۴۷۲
هدف از این پژوهش، ارائه الگوی ساختاری عدالت سازمانی براساس سبک های رهبری تحول گرا و عمل گرا در دانشگاه آزاد اسلامی است. جامعه آماری این پژوهش، تمامی کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دماوند، پردیس به تعداد 634نفر می باشند. با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده240 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارت است از پرسشنامه چند عاملی رهبری باس واولیو (1997) و پرسشنامه عدالت سازمانی بیوگری (1998)که پایایی پرسشنامه چند عاملی رهبری 93/0 و پایاییپرسشنامه عدالت سازمانی 95/0 بدست آمد. هم چنین از روش مدل یابی معادلات ساختاری بویژه تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج حاصل از روش تحلیل مسیر نشان داد: سبک های رهبری تحول گرا و عمل گرا با عدالت سازمانی رابطه معناداری دارند و بیانگر تاثیر مستقیم سبک رهبری تحول گرا و رهبری عمل گرا بر عدالت سازمانی می باشد. بیش ترین اثر، تحت تاثیر اثر مستقیم ترغیب به تلاش فکری در بعد رهبری تحول گرا و اثرمستقیم مدیریت فعال مبتنی بر استثنائات در بعد رهبری عمل گرا بر عدالت سازمانی بدست آمد. از بین مولفه های عدالت، عدالت توزیعی به عنوان مهمترین شاخص عدالت سازمانی در این مدل شناخته شده است. برازش نیکویی مدل مذکور 92/0 بدست آمد که این مدل برازش قابل قبولی با واقعیت دارد.
۱۸.

رابطه بین کارآفرینی مدیران و کیفیت زندگی کاری کارکنان در مراکز آموزش عالی

نویسنده:

کلید واژه ها: کیفیت زندگی کارآفرینی آموزش عالی کاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت اجرایی مسایل جاری مدیران
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۱۴۹۵ تعداد دانلود : ۶۹۳
هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطة بین کارآفرینی مدیران و کیفیت زندگی کاری کارکنان و تعیین الگوی ریاضی برای کیفیت زندگی کاری کارکنان براساس کارآفرینی مدیران است. جامعة آماری این پژوهش را کلیة مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می دهد. با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای و طبقه ای تعداد 456 نفر از مدیران واحدهای مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی و به ازای هر مدیر 3 کارمند تحت سرپرستی آنها یعنی 1368 نفر انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارتند از پرسشنامه های محقق ساخته کارآفرینی و کیفیت زندگی کاری کارکنان است که پرسشنامه کارآفرینی روی مدیران و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری به طور هم زمان روی سه نفر از کارمندان آنها اجرا گردید. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری خطی نشان می دهد که بین کارآفرینی مدیران و کیفیت زندگی کاری کارکنان رابطه وجود دارد (05/0  p و 10/0= )، و الگوی ریاضی برای کیفیت زندگی کاری کارکنان در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس کارآفرینی مدیران به قرار زیر است:
۱۹.

سلامت سازمانی مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: سلامت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۷ تعداد دانلود : ۶۲۷
هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی سلامت سازمانی مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی است. جامعه آماری این پژوهش را تمام کارمندان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می دهند. با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای و طبقه بندی تعداد 558 نفر از کارمندان واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارت از پرسشنامه سلامت سازمانی OHI است که روی کارکنان اجرا شد. نتایج تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون پیگردی LSD نشان داد که: 1- بین سلامت سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی به تفکیک منطقه تفاوت معنی دار وجود دارد، 2- نتایج آزمون پیگردیLSD نیز حاکی از این است که میانگین نمره سلامت سازمانی منطقه 3 از منطقه 2بزرگتر است. برعکس نمره سلامت سازمانی منطقه 2 به همان اندازه از منطقه 3 کوچکتر است. میانگین نمره سلامت سازمانی منطقه 4 از مناطق 5، 6، 7، 9، 10 و12 بزرگتر است و برعکس نمره سلامت سازمانی سایر مناطق ذکر شده به همان اندازه از نمره سلامت سازمانی منطقه 4 کوچکتر است. میانگین نمره سلامت سازمانی منطقه 8 از مناطق 2، 3، 5، 6، 7،9 ،10و 12 بزرگتر است و برعکس نمره سلامت سازمانی سایر مناطق ذکر شده به همان اندازه از نمره سلامت سازمانی منطقه 8 کوچکتر است. میانگین نمره سلامت سازمانی منطقه 11 از مناطق 5، 6، 7، 9، 10 و12 بزرگتر است و برعکس نمره سلامت سازمانی سایر مناطق ذکر شده به همان اندازه از نمره سلامت سازمانی منطقه 11 کوچکتر است.
۲۰.

بررسی رابطه بین فرهنگ سارمانی و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

کلید واژه ها: فرهنگ فرهنگ سازمانی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی رفتار سازمانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۴۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۸۷۰
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکردکارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به فعالیت مشغول هستند، تشکیل می دهند. که از بین آنها 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه های فرهنگ سازمانی (کویین، 1985، 327 – 326) و پرسشنامه عملکرد کارکنان مدل اچیو (هرسی و بلانچارد) است. با توجه نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون، یافته های این پژوهش نشان داد که فرهنگ سازمانی و عملکرد کارکنان رابطه مثبت و معنی داری با هم دارند. همچنین بین فرهنگ های مشارکتی، سلسله مراتبی و عقلایی و عملکرد کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان