فرزانه چاوش باشی

فرزانه چاوش باشی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

ارائه استراتژی مناسب دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مقایسه تطبیقی ایران و ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیپلماسی فرهنگی تحلیل سوات مفایسه تطبیقی ایران و ترکیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی و انقلاب و جنگ جامعه شناسی انقلاب
تعداد بازدید : 700 تعداد دانلود : 415
هدف از این مقاله ارائه استراتژی مناسب دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی مبتنی بر مقایسه تطبیقی با ترکیه می باشد. در این مطالعه به بررسی ویژگی های فرهنگی ایران و ترکیه بر اساس مطالعات گلوب و هافستد، بررسی وضعیت موجود وتحلیل سواتی و ارائه استراتژی مناسب دیپلماسی فرهنگی ایران پرداخته شده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری به عنوان خبرگان دانشگاهی متشکل از اساتید و دانشجویان دکترا در حوزه های مدیریت فرهنگی، روابط بین الملل، علوم سیاسی و علوم ارتباطات بوده که از پرسشنامه تحلیل سواتی به منظور گردآوری اطلاعات در روش میدانی استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی، فرصت های سازمان از تهدیداتش بیش تر بوده و بهره گیری از این فرصت ها، می تواند آینده بهتری برای آن فراهم کند. بنابراین نهاد دیپلماسی فرهنگی ایران از نظر عوامل خارجی از فرصت های بیشتری برخوردار است و نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، بیانگر این است که سازمان از نظر عوامل درونی دارای ضعف می باشد. بنابراین نهاد دیپلماسی فرهنگی ایران از نظر عوامل داخلی از حد متوسط پایین تر است. بنابراین، استراتژی «محافظ کارانه» برای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.
۲.

طراحی مدلی جهت سنجش تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصاد فرهنگی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات توسعه اقتصاد فرهنگی مدل کمی و ریاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 124 تعداد دانلود : 729
مقدمه و هدف پژوهش: ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات )فاوا(بر عملکرد اقتصادی کشورها از دهه 3999 مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات تجربی، نتایج متفاوتی در کشورهای مختلف به دنبال داشته است. در این مقاله مدل سنجش تاثیر فاوا بر توسعه اقتصاد فرهنگی ایران مورد بررسی قرار میگیرد. روش پژوهش: روش پژوهش در این مقاله مدل سازی است برای این منظور در این مقاله وزن هر یک از ابعاد به کمک دو نوع پرسشنامه )مقایسه زوجی ومقایسه نیمه متریک تکی( که در اختیار هفت تن از متخصصین ICT رشتههای اقتصاد ومدیریت فناوری اطلاعات قرار گرفت، محاسبه گردیده وبرای محاسبه میانگین و ضرایب فنی استفاده شده است. MATLAB مدل و مقایسه زوجی از نرم افزار ریاضی یافتهها: 3( از بعد جاذبههای فرهنگی، توریسم فرهنگی 13 درصد، جاذبههای تجاری 99 درصد، منابع فرهنگی 93 درصد و به برند فرهنگی 34 درصد را به خود اختصاص دادهاند؛ 9( از بعد سرمایه انسانی، فرصتهای آموزشی 44 درصد، مشاوره با هنرمندان 19 درصد، و صنعت گران و مدارس و دانشگاهها 91 درصد را به خود اختصاص داده اند؛ 1( از بعد مشارکت فرهنگی، طرحهای ابتکاری 31 درصد و کمک ومشاوره کارآفرینان 19 درصد را به خود اختصاص دادهاند؛ 4( از بعد کارآفرینی فرهنگی، صنایع دستی 41 درصد، مراکز تجاری فرهنگی آنلاین 14 درصد و حمایت از مؤسسات خلاق 99 درصد را به خود اختصاص دادهاند؛ 1( از بعد اهرم فرهنگی، صنعت رسانه ای 91 درصد، میراث تاریخی 91 درصد، آمادگی فرهنگی 93 ، بسته آموزشی 34 درصد و کمک و برنامه ریزی فنی 33 درصد را به خود اختصاص دادهاند. نتیجه گیری: از آنجاییکه در این مقاله تنها به طراحی مدل سنجش تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصاد فرهنگی ایران پرداخته شد، پیشنهاد میگردد که مدل کمی بدست آمده در سطوح تقسیمات کشوری، در حوزههای اقتصادی و فرهنگی و در ارگانها، سازمانها و نهادهای فرهنگی و اقتصادی مورد سنجش قرار گیرد.
۳.

معرفی الگویی برای مدیریت تحول فرهنگی در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: توسعه فرهنگی سیاست فرهنگی مدیریت فرهنگی تحول فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 216 تعداد دانلود : 32
در این مقاله با هدف معرفی الگویی برای مدیریت تحول فرهنگی در ایران ، ضمن تعریف فرهنگ، توسعه و مدیریت فرهنگی ، به بررسی سیاست های فرهنگی از دیدگاه یونسکو پرداخته شده است ؛ و با بیان ضرورت و اهمیت مدیریت فرهنگی در ایران، اصول و سیاست های فرهنگی در ایران را بر شمرده و به توضیح و تشریح هر کدام از آنها پرداخته و اصول مربوطه به هر کدام را ارائه نموده است . نویسنده در ادامه به بسط موضوع تحول فرهنگی و عوامل موثر بر آن و نیز مفاهیمی چون نوآوری فرهنگی، فرهنگ پذیری و تبادل فرهنگی پرداخته و از رهگذر آن مدلی را برای مدیریت تحول فرهنگی کشور ارائه نموده و به بررسی مشخصات و ویژگی های آن پرداخته است.
۵.

بررسی موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی در نگارخانه های شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نگارخانه اقتصاد فرهنگ اقتصاد هنر مشارکت فرهنگی و هنری خصوصی سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 833 تعداد دانلود : 452
در این مقاله به مقوله نگارخانه ها و موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی پرداخته شد ه است. در این راستا نخست به تعریف نگارخانه ها پرداخته شده و سپس چگونگی فعالیت اقتصادی در حوزه فرهنگ و هنر توصیف گردیده و در ادامه موضوعاتی از قبیل سرمایه گذاری و مشارکت اقتصادی، خصوصی سازی، مشارکت فرهنگی و هنری تشریح و در نهایت هنرهای تجسمی و ابعاد اقتصادی آن تبیین گردیده است. در ادامه ضمن ارائه چارچوب تحقیق، فرضیات، سوالات و اهداف پژوهش به نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل اطلاعات اشاره شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان