حسین وظیفه دوست

حسین وظیفه دوست

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
۱.

رابطه شکست خدمات و احیاء خدمات با وفاداری مشتریان

تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۳۲
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه شکست خدمات و احیاء خدمات با وفاداری مشتریان می باشد. این تحقیق براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت گردآوری دادهها توصیفی-پیمایشی میباشد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از مشتریان شرکتهای خدمات مسافرت هوایی در شمال غرب شهر تهران بوده و نمونه آماری مورد استفاده متشکل از 384 نفر میباشد. دادههای مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه توزیع شده در میان این افراد جمعآوری گردیده و با استفاده از روش مدلیابی معادلات ساختاری و نرم افزار ایموس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر مبنای اهداف پژوهشی، مطالعه حاضر شامل شش فرضیه میباشد که طبق نتایج حاصله پنج فرضیه تایید و یک فرضیه رد شد. به بیان دیگر و در جامعه مورد مطالعه، شکست خدمات رابطه مثبت و معناداری با فعالیتهای احیاء خدمات دارد. همچنین فعالیتهای احیاء خدمات با وفاداری نگرشی و وفاداری شناختی رابطه مستقیم و معناداری دارد ولی رابطه فعالیتهای احیاء خدمات با وفاداری رفتاری مورد تایید قرار نگرفت. از طرفی مطابق نتایج به دست آمده مشخص شد که وفاداری نگرشی و وفاداری شناختی رابطه معنادار، مستقیم و پرقدرتی با وفاداری رفتاری دارد. مبتنی بر نتایج حاصل شده میتوان این گونه برداشت نمود که فعالیتهای احیاء خدمات به خوبی میتواند بر سطوح مختلف وفاداری مشتریان اثرگذاشته و از ترک سازمان از سوی ایشان جلوگیری به عمل آورد.
۲.

نقش راهبردها و خط مشی های توسعه کسب و کارها بر عملکرد بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs)

تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۴
بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) به دلیل داشتن ظرفیت های بسیار ارزشمندی در زمینه ایجاد اشتغال با هزینه سرمایه گذاری کم و راندمان بالا، همواره مورد توجه سیاست گذاران کشورهای مختلف قرار داشته اند. با توجه به وجود بیکاری شدید و ضرورت اشتغال زایی به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های سال های اخیر خط مشی گذاران در ایران، پژوهش حاضر به نقش مؤثر راهبردها و خط مشی های توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در تسهیل فرایند راه اندازی بنگاه ها و بهبود فضای کسب و کار کشورها می پردازد. در این مقاله، تأثیر خط مشی های توسعه کسب و کارها بر توسعه عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط از دو بُعد توسعه راهبردی و توسعه عملیاتی مورد بررسی قرار گرفتند که هر دو بُعد از ضرایب بسیار بالایی برخوردار بودند و اثرگذاری و ارتباط معنی دار آن ها مورد تأیید قرار گرفت. همچنین مشاهده شد در بُعد توسعه راهبردی، متغیر «ارتقای سطح رضایت مندی ذی نفعان» و متغیر «ارتقای بهره وری کار و سرمایه» به ترتیب بالاترین و پایین ترین ضریب را کسب نمودند. در میان متغیرهای مربوط به توسعه عملیاتی هم متغیر «افزایش فروش محصولات و خدمات» بیشترین و متغیر «مدیریت ریسک و تقویت کنترل های داخلی» کمترین عدد را به خود اختصاص دادند که هر دو متغیر، بار عاملی مناسبی بر مکنون مربوط به خود را دارا هستند.
۳.

Investigating the Effect of Commercial and Operational Factors on Competitiveness Improvement of Shahid Beheshti Port in Chabahar in Attracting Shipping Lines

تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۷۰
The present study was performed to investigate the effect of commercial and operational factors on competitiveness improvement of Shahid Beheshti Port (SBP) in Chabahar in attracting shipping lines. The research method is applied in terms of purpose. Initially, the researcher conducted the qualitative phase to identify important variables, create a typology, or make new theories. To reach the saturation stage, 15 people were interviewed. Then, after identifying emerging classifications using qualitative data, a questionnaire was developed through the Delphi technique, and thus, the quantitative phase began. To test its items, patterning of the structural equation model was used via Lisrel software. Findings showed that commercial factors affecting SBP competitiveness improvement included financial capital and customer capital, port costs and tax burden, market efficiency and market performance. In addition, technical-developmental infrastructures, technological infrastructures, warehousing activities, loading and unloading operations, customs activities and services, communication and distribution networks, trust and safety in port activities, and port logistics features were the operational factors affecting this competitiveness. It was discovered that existence of abundant capacities and potentials in various transportation departments of SBP, quantitative and qualitative increase of equipment, as well as the development of new capacities in infrastructure and fleet of railways, roads, offshore and port loading/unloading equipment have relatively improved levels of loading/unloading in SBP, which can be attributed to successful execution of measures taken to develop competitiveness in SBP.
۴.

Modeling the Effect of Packaging on Canned Goods Purchasing Decisions among Job Subcultures

تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۵۰
Market saturation, increased competition, change in tastes and needs of customers have made Iranian companies, especially canned industries, face various challenges in relation to consumers. Under such conditions, cannery companies with the ability for proper use of available facilities and equipment such as design and development of new products, supplying high-quality and economic products and appropriate packaging can overcome these challenges and guarantee their survival. Now, it’s time for experts and marketers to pay special attention to importance of packaging and its effect of purchasing decision of consumers and as a result, increased profitability of companies and re-evaluation of their attitude. Although companies have found that they should pay attention to physical aspect and attractiveness of packaging of products for this purpose, it could be observed that majority of them have not used scientific methods in this way. Applied method in this study is applied-developmental method in terms of purpose and the study is a mixed exploratory research in terms of nature. The results obtained from the study show that two identified indices including functional (informational) and visual (aesthetics) features could be effective factors on purchasing decision of consumers. Finally, the study has suggested considering the two indices to improve effectiveness in decision making among job subcultures.
۵.

شناسایی شاخص های بازاریابی اجتماعی در اقتصاد اسلامی (مورد مطالعه: شهر مشهد مقدس)

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۶۴
هدف اصلی این پژوهش، مفهوم سازی مجدد بازاریابی اجتماعی در کسب و کار اسلامی با رویکرد امضایی و طراحی مقیاسی برای اندازه گیری آن می باشد. برای این منظور، با استفاده از پارادایم مالهوترا و برکز، سه مرحله کلی گردآوری آیتم ها و اعتبار محتوا، توسعه مقیاس پالایش شده و ارزیابی ابعاد، اعتبار و پایایی، در نظر گرفته شده است. بعد از بررسی اسناد و مدارک در مورد بازاریابی اجتماعی و انجام مصاحبه گروه کانون با صاحب نظران در حوزه پژوهش های اقتصاد اسلامی، تعداد ۴۵ آیتم گردآوری شده و با انجام اعتبار محتوا و نظرسنجی از خبرگان، این تعداد به ۳۰ آیتم کاهش یافت. در ادامه، با انجام تحلیل عاملی اکتشافی داده های حاصل از پیمایش، یک مقیاس سه بعدی با ۱۴ آیتم به عنوان مؤلفه های بازاریابی احتماعی مبتنی بر آموزه های اقتصاد اسلامی، طراحی و معرفی شده است. ابعاد این مقیاس به ترتیب محیط زیست، امنیت و بهداشت نام گذاری شدند. محیط زیست دربرگیرنده آیتم های از بین بردن زیبایی طبیعت، سوءاستفاده از اموال عمومی و دولتی، افزایش فضای سبز در منطقه، عدم اتلاف منابع طبیعی، عدم آلودگی منابع آبی و خاکی و ایجاد آلودگی صوتی می باشد. امنیت دربرگیرنده آیتم های حفظ اسرار و اطلاعات، عدم ترس از ملامت دیگران، باورهای عمیق دینی و ایجاد صلح در بین مردم بوده و همچنین، بهداشت در برگیرنده آیتم های بهداشت فردی، بهداشت تغذیه، بهداشت پوشاک و پیشگیری از بیماری می باشد. این مقیاس برای اولین بار طراحی شده و پژوهش های متعددی در مورد ارزیابی اعتبار آن در جوامع آماری مختلف مورد نیاز است تا بتوان آن را در حوزه کسب و کار به هنجار تبدیل کرد. طراحی مقیاس بومی برای بازاریابی اجتماعی با استناد به مختصات فرهنگی خاص منطقه، جنبه جدید و نوآورانه این طرح می باشد.
۶.

مدل سازی ویژگیهای بسته بندی محصولات غذایی وتاثیرآن بر روی تصمیم گیری خرید مشتریان با رویکرد اخلاقی

تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۸۳
یکی از اجزای بسیار تاثیر گذار در فرایند فروش الگویی است که برای ساختار بسته بندی طراحی و انتخاب می شود. این طراحی گاهی الهام گرفته از عناصر مرتبط با محصول مثل هندسه محصول، منشا محصول یا جغرافیای تولید محصول می باشد.در شرایطی که امروزه مشتری ها از قدرت انتخاب بیشتری نسبت به گذشته برخوردار هستند، تمایلی به مشاهده توضیحات و مواد تشکیل دهنده هر یک از این محصولات برای مقایسه آنها ندارند.البته با توجه به اینکه هنوز در کشور ما فرهنگ خرید بر مبنای خرید فله و باز است هنوز راه درازی در پیش داریم تا شاهد رشد و رونق بسته بندی های محصولات باشیم ولی این روزها صادرکنندگان متوجه این شده اند که بدون توجه به این بخش توفیقی در بازار جهانی نخواهند داشت و همگان می دانیم که به خاطر همین بسته بندی بود که بازار زغفران را به اسپانیا واگذار کردیم و اگر تولید کننده ای گوشه چشمی به بسته بندی نشان می دهد در راستای ارتقای بسته بندی محصولاتش از بد به متوسط است و هنوز جایی برای بسته بندی های خلاقانه در صنعت کشور در نظر گرفته نشده است.براین راستادراین نوشتارانواع مدل هاونظریه های بسته بندی راهم ازلحاظ اخلاقی و اعتقادی نظریه های مختلف دانشمندان موردبررسی قرارداده ایم, باشد که بتوانیم گامی درراستای کمک به تولیدکنندگان و افزایش فروش آن هابرداریم.
۷.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی الکترونیکی در بازارهای باز

تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۲
هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی الکترونیکی در بازارهای باز می باشد. روش تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مشتریان بازار باز می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات از میان مشتریان از پرسشنامه تیلیغات شفاهی استفاده شده است که در سایت های که بصورت بازار باز فعالیت دارند قرار گرفت و در نهایت ۳۸۵ پرسشنامه جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار PLS انجام شده است. نتایج بدست آمده حاکی از تاثیر معنادار وفاداری به بازار باز، رضایت از بازار باز، پاداش بازار باز، تمایل به اشتراک گذاری دانش و تمایل به خودعرضگی بر تبلیغات شفاهی الکترونیک می باشد. همچنین رتبه بندی عوامل به ترتیب شامل تمایل به خودعرضگی، وفاداری به بازار باز، تمایل به اشتراک گذاری اطلاعات، پاداش بازار باز، رضایت از بازار باز می باشد.
۸.

بررسی رابطه سبک های رهبری و پیامدهای رفتاری کارکنان با توجه به نقش میانجیگری سیاست های سازمانی (مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان لرستان)

تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۵
هدف اصلی از این تحقیق بررسی رابطه سبکهای رهبری و پیامدهای رفتاری کارکنان با توجه به نقش میانجیگری سیاستهای سازمانی بود. پژوهش فوق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل 348کلیه کارمندان سازمان تأمین اجتماعی استان لرستان در سال 1392 بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 183 به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها 5 پرسش نامه استاندارد شامل، رهبری تحولی باس و آولیو، رهبری تبادلی ویلیام، تعهد سازمانی لانیز، رفتار شهروندی سازمانی چان و سیاست های سازمانی کاراتپ استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیلی مسیر و آزمونهای t به وسیله نرم افزار smartpls استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که: بین سبک رهبری تحولگرا و پیامدهای رفتاری کارکنان (تعهدسازمانی و رفتارشهروندی) رابطه علی مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین سبک رهبری تبادلی و نتایج رفتاری کارکنان رابطه ای مشاهده نگردید. همچنین ادراک کارکنان از سیاستهای سازمانی رابطه بین سبک رهبری تبادلی و تعهد سازمانی را میانجیگری می کند. .
۹.

طراحی مدل خط مشی گذاری در توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) با تأکید بر نوآوری (مورد مطالعه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۸۹
اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر، از اساسی ترین نیازهای جامعه محسوب می شود و بیکاری به عنوان پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، از جمله مهم ترین دغدغه های خط مشی گذاران و برنامه ریزان کشورهای مختلف و یکی از شاخص های اصلی توسعه یافتگی جوامع است و در اکثر کشورها، راهکار تحقق آن از طریق تأمین زیرساخت های مورد نیاز برای راه اندازی و اداره کسب وکارهای کوچک و متوسط، پیگیری می گردد. با توجه به اهمیت کسب وکارهای کوچک و متوسط در فرایند رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها و توجه ویژه برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه به این مقوله مهم، ضرورت دارد سیاست گذاران، نسبت به اتخاذ خط مشی های مناسب برای رشد و توسعه کسب وکار های کوچک و متوسط، اقدام نمایند. این در حالی است که خط مشی گذاری کسب وکار های فوق، از جنبه تئوریک، نیاز به مبنایی دقیق دارد تا بتواند به ایجاد اقتصاد کارآفرینانه با کارآفرینان بیشتر و دستیابی به هدف های تعیین شده در کشور، کمک نماید. بر این اساس، این پژوهش با هدف طراحی مدل خط مشی گذاری در توسعه کسب وکار های کوچک و متوسط، با تأکید بر نوآوری و بهره گیری از دانش و تجربیات داخلی و بین المللی در جهت بهبود فرایند سیاست گذاری توسعه کسب وکار های کوچک و متوسط و نتایج ارزشمند متعدد آن به ویژه در خصوص کمک به اشتغال و کاهش نرخ بیکاری کشور انجام شده است. در این مقاله سعی شده با توجه به تحقیقات پیشین و مطالعات اسنادی، چارچوب پایه مناسبی برای این تحقیق ایجاد شود. سپس براساس چارچوب اولیه، به بررسی عمیق و واکاوی مطالعه موردی و با استفاده از ابزار مصاحبه و مطالعه اسناد و مدارک به استخراج الگوی مفهومی پرداخته شد. برای تجزیه و تحلیل داده های مستخرج از مصاحبه ها، از کدگذاری باز و محوری، استفاده شد. در نهایت الگوی حاصل در چهار بعد عوامل مؤثر بر توسعه کسب وکار، خط مشی های توسعه، نهادهای خط مشی گذاری و عملکرد کسب وکارهای کوچک و متوسط، ترسیم شد.
۱۰.

رابطه رفتار اخلاقی فروشنده با رضایت، اعتماد و وفاداری بیمه گذاران در بیمه های عمر

تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۳۵
پژوهش حاضر به بررسی رابطه رفتار فروش اخلاقی فروشنده با رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان (بیمه گذاران) در بیمه های عمر یک شرکت بیمه می پردازد. در بازاریابی بیمه های عمر، نوعی ارتباط متقابل میان فروشنده و مشتری به عنوان شکل خاصی از بازاریابی به وجودمی آید و در نتیجه فروشنده و مشتری یا بیمه گذار، هر دو بر نتیجه فروش تأثیر می گذارند. فروشنده به عنوان اولین رابط سازمان، تأثیر قابل توجهی بر ادراک مشتری از قابل اتکابودن سازمان ارائه دهنده خدمات و ارزش خدماتش و نهایتاً ادامه رابطه مشتری با سازمان متبوع فروشنده دارد. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از بیمه گذاران یک شرکت بیمه در سطح شهر تهران و تعداد نمونه مورد بررسی 384 نفر تعیین گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیات از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که رفتار فروش اخلاقی روی رضایت مشتری و اعتماد مشتری به شرکت تأثیر مستقیم دارد. رضایت مشتری و اعتماد مشتری به شرکت نیز بر وفاداری مشتری تأثیر مستقیم دارد. همچنین، رفتار فروش اخلاقی، اثری مستقیم بر وفاداری مشتری ندارد اما تأثیر مثبت آن بر وفاداری مشتری از طریق متغیرهای میانجی رضایت مشتری و اعتماد مشتری به شرکت، معنادار است.
۱۱.

تفاوت های رفتاری در دو گروه کاربران و غیرکاربران تکنولوژی های خودخدمتی

کلید واژه ها: رضایت تبلیغات شفاهی تکنولوژی های خودخدمتی بانکداری تکنولوژی محور تمایل به خرید مجدد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT تکنولوژی و توسعه
تعداد بازدید : ۶۶۸ تعداد دانلود : ۳۳۱
همزمان با ظهور اینترنت، بانک ها در چرخه ی عمر خود از مرحله سنتی عبور کرده و به مرحله ی بانکداری مدرن رسیده اند. به دنبال این گذار، بانک ها با تکنولوژی های خودخدمتی آشنا شدند. بکارگیری تکنولوژی های خودخدمتی در ارائه خدمات بانکداری مزایایی همچون افزایش سرعت و دسترسی نامحدود را به همراه داشته است. علیرغم این مزایا، برخی افراد هنوز هم از بانکداری سنتی استفاده می کنند. پژوهش های بسیاری به بررسی عوامل موثر بر استفاده از بانکداری تکنولوژی محور پرداخته اند که عمدتاً به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تمرکز کرده بودند (جنس، سن، تحصیلات، آسانی و فایده ادراک شده و غیره). هدف پژوهش حاضر بررسی تفاوت های رفتاری بین دو گروه کاربران و غیرکاربران تکنولوژی های خودخدمتی است و برای این منظور، هفت نوع رفتار را مورد بررسی قرار خواهد داد. برای انجام این پژوهش، 480 پرسشنامه بین مشتریان بانک پارسیان شهرستان اهواز توزیع که 397 پرسشنامه جمع آوری شد. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی است. برای آزمون فرضیه ها از روش تحلیل واریانس استفاده شده است نتایج نشان داد که پنج رفتار (تمایل به تبلیغات شفاهی، تمایل به خرید مجدد، رضایت، تمایل به تغییر بانک و حساسیت نسبت به وقت) بین دو گروه کاربران و غیرکاربران، یکسان نیست و ناهمگونی وجود دارد. از لحاظ دو رفتار (حساسیت نسبت به قیمت و تمایل به شکایت کردن) نیز تفاوتی مشاهده نشد.
۱۲.

بررسی تأثیر پیاده سازی استراتژی های رقابتی پورتر در پاسخگویی به نیاز بازارمحوری مشتریان شرکت پتروشیمی

کلید واژه ها: بازارمحوری صنعت پتروشیمی استراتژی تمایز استراتژی تمرکز استراتژی های رقابتی پورتر استراتژی رهبری در هزینه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی صنعتی
تعداد بازدید : ۱۲۲۰ تعداد دانلود : ۷۸۹
امروزه، با توجه به خصوصی­سازی سازمان­ها و در شرایط رقابتی روزافزون در زمینة افزایش فروش و اندازة سهم بازار، آنچه بیش از همه در فرآیند برنامه­ریزی بازار و بازاریابی اهیمت دارد، به­کارگیری استراتژی­های رقابتی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر استراتژی­های رقابتی پورتر(رهبری هزینه، تمرکز و تمایز) در پاسخگویی به نیاز بازارمحوری مشتریان محصولات پلی اتیلن پتروشیمی است. این تحقیق از نوع کاربردی و توصیفی/ پیمایشی است. جامعة آماری تحقیق، کلیة مدیران فعال در بخش پتروشیمی است که در تولید محصولپلی اتیلنفعالیت دارند. تعداد کل این افراد 70 نفر است. برای دستیابی به اطلاعات و داده­ها، از ابزار پرسشنامه و همچنین مصاحبه با گروهی از کارشناسان و متخصصان، استفاده شد. برای بررسی نرمال بودن توزیع داده­ها از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده شد و برای آزمون فرضیه­ها، آزمون­های تی استیودنت و فریدمن اجرا شد. نتایج حاکی از آن است که هر یک از استراتژی­های پورتردر پاسخگویی به نیاز بازارمحوری مشتریان محصولات پلی اتیلن تأثیر مثبت دارند و تأثیر استراتژی رهبری در هزینه از اولویت بالاتری برخوردار است.
۱۵.

توزیع: شبکه های توزیع در بازار ایران و مدیریت آن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۱ تعداد دانلود : ۴۴۴
طراحی یک شبکه ی توزیع به شرح ذیل است: 1. بررسی عادات خرید و نیاز های مشتری 2. متناسب بودن شبکه ی توزیع انتخاب شده با هدفهای اولیه ی برنامه ریزی 3و4و5و... دراین اثربا پیدایش سیستمهای بازاریابی عمودی، افقی وچندکاناله وتاثیرآن بر شبکه های توزیع آشنا می شوید. ویژگی این اثر درآن است که مبتنی بربازار ایران به موضوع توزیع می پردازد.
۱۹.

بررسی تاثیر توریسم تاریخی- فرهنگی برتوسعه پایدار شهری همدان

کلید واژه ها: فرهنگی توریسم تاریخی توسعه پایدار شهری زیرساخت ها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی شهری و روستایی جامعه شناسی شهری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی کاربردی و برنامه ریزی اجتماعی گردشگری و توریسم
تعداد بازدید : ۲۷۲۲ تعداد دانلود : ۱۲۴۹
هدف ازانجام این تحقیق بررسی تاثیرتوریسم تاریخی- فرهنگی برتوسعه پایدارشهری همدان می باشد.به عبارتی سعی شده است. تاثیرحضورگردشگران تاریخی- فرهنگی درتوسعه تحولات اقتصادی - فیزیکی- اجتماعی - فرهنگی ومحیطی همدان مورد بررسی قرارگیرد،تحقیق حاضر برحسب نحوه گردآوری داده ها(طرح تحقیق) نیزروش تحقیق توصیفی وازنوع پیمایشی وازشاخه میدانی می باشد واز نظر هدف از نوع کاربردی می باشد. آنچه از این تحقیق بدست آمده است این که همدان بعنوان یکی از قطب های گردشگری بیشتر مورد توجه گردشگران قرارگرفته است ودر تجزیه وتحلیل فرضیات تحقیق نتایج بدین شرح است توریسم تاریخی - فرهنگی موثرترین توریسم درجذب گردشگران به شهر همدان عمل میکند ولی در توسعه زیرساخت های گردشگری شهری در همدان مؤثر عمل نکرده است. ، اما در مورفولوژی شهر همدان و توسعه فیزیکی آن مؤثر بوده است.، در تغییرو تحولات اجتماعی واقتصادی شهری همدان مؤثر بوده است ، ونیز در تغییرو تحولات محیط طبیعی همدان مؤثر بوده است ،برای یکسان سازی جذب گردشگردرفصول مختلف فصلی عمل نکرده است ،در افزایش درآمد برخی از محلات شهر به صورت مستقیم وموثر عمل کرده است.بنابراین می توان نتیجه گرفت که همدان یکی از مستعدترین منطقه گردشگری کشوراست واین برجستگی بیشتر بعلت وجود بناهای باارزش تاریخی وقدمت این شهر است به عبارتی همدان علی الرغم داشتن آب وهوای مناسب دربرخی ازفصول سال ومنابع باارزش طبیعی مثل غارعلیصدربه دلیل داشتن آثار وابنیه تاریخی معروف است واگراز تمام استعدادهاوپتانسیل های گردشگری استان بهره گرفته شود قطعا"" این صنعت بویژه گردشگری تاریخی – فرهنگی درتوسعه پایدار شهری همدان مؤثر است
۲۰.

طراحی الگوی ارزیابی کیفیت مراقبت های درمانی ادراک شده از دیدگاه مصرف کنندگان خدمات در بیمارستان های خصوصی استان تهران و رتبه بندی این بیمارستانها بر مبنای الکوی طراحی شده

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان