وحدت آقاجانی

وحدت آقاجانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

تأثیر سیاست مالیاتی متهورانه بر هم زمانی قیمت سهام

کلید واژه ها: سیاست مالیاتی مالیات متهورانه هم زمانی قیمت سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 147 تعداد دانلود : 80
هدف این تحقیق به دنبال، تأثیر سیاست مالیاتی متهورانه بر هم زمانی قیمت سهام می باشد. از لحاظ طبقه بندی برحسب روش از نوع تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی می باشد. از جنبه تئوریک تحقیق مزبور در حوزه تحقیقات اثباتی طبقه بندی می شود. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. قلمرو زمانی تحقیق نیز یک دوره زمانی 7 ساله از سال 1393 الی 1399 می باشد. براساس فرضیه تحقیق انتظار می رود که سیاست مالیاتی متهورانه بر هم زمانی قیمت سهام تأثیر معناداری داشته باشد. نتایج نشان می دهد که سیاست مالیاتی متهورانه بر هم زمانی قیمت سهام تأثیر معکوس و معناداری دارد. به عبارت دیگر در صورت وجود سیاست مالیاتی متهورانه، هم زمانی قیمت سهام کاهش می یابد و برعکس.
۲.

رابطه بین دوره تصدی مدیرعامل و ارزش وجوه نقد مازاد

کلید واژه ها: دوره تصدی مدیرعامل ارزش وجوه نقد مازاد بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 554
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین دوره تصدی مدیرعامل و ارزش وجوه نقد مازاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف جزوه تحقیقات کاربردی است. از لحاظ ماهیت جزوه تحقیقات مروری است. از بعد ماهیت داده های تحقیق جزوه تحقیقات کمی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که پس از حذف محدودیت ها 147 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بازه زمانی مورد بررسی بین سال های 1394 الی 1399 می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول بیانگر این است بین دوره تصدی مدیرعامل و ارزش وجوه نقد مازاد رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به عبارتی با افزایش دوره تصدی مدیرعامل، ارزش وجوه نقد مازاد کاهش می یابد.
۳.

تاثیر نقش تعدیلی نظارت حسابرس بر رابطه بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و دستکاری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: نظارت حسابرس تنوع جنسیتی هیئت مدیره دستکاری سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 560 تعداد دانلود : 573
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر نقش تعدیلی نظارت حسابرس بر رابطه بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و دستکاری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف جزوه تحقیقات کاربردی است. از لحاظ ماهیت جزء تحقیقات مروری است. از بعد ماهیت داده های تحقیق جزوه تحقیقات کمی است. به جهت بعد شناخت جزوه تحقیقات به روش نیمه تجربی بوده است. چرا که هنگامی که انتخاب شرکت به صورت تصادفی ممکن نباشند و یا نتوان متغیرهای مستقل را کاملا دستکاری و یا درآن مداخله کرد، از این روش استفاده می شود. از نظر روش توصیفی و از نوع تحقیق همبستگی بوده که از رگرسیون چند متغیره استفاده گردیده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که پس از حذف محدودیت ها 105 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بازه زمانی مورد بررسی بین سال های 1391 الی 1399 می باشد. بنابراین ما به دنبال تاثیر نقش تعدیلی نظارت حسابرس بر رابطه بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و دستکاری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستیم. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول بیانگر این است بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و دستکاری سود مبتنی بر فعالیت های واقعی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین براساس آزمون فرضیه فرعی دوم حاکی از این است که بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و دستکاری سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری وجود دارد. همچنین فرضیه فرعی سوم و چهارم به ترتیب نظارت حسابرس رابطه بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و دستکاری سود مبتنی بر فعالیت های واقعی را تعدیل نمی نماید و نظارت حسابرس رابطه بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و دستکاری سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری را تعدیل نمی نماید.
۴.

بررسی تأثیر دستکاری جریان نقد عملیاتی برخطر سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: دستکاری جریان نقد عملیاتی خطر سقوط قیمت سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 691 تعداد دانلود : 670
سقوط قیمت سهام، یک پدیده ی واگیردار در سطح بازار است. بدین معنی که کاهش قیمت سهام تنها به یک سهام خاص منحصر نمی شود، بلکه تمام انواع سهام موجود در بازار را شامل می شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر دست کاری جریان نقد عملیاتی بر خطر سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، از اطلاعات ۱۳۸ شرکت مورد پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸ مورد بررسی قرارگرفته شده است. همچنین بررسی هر یک از فرضیه ها از مدل های رگرسیونی چند متغیره و از داده های پانلی استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق بیانگر این است که دستکاری جریان نقد عملیاتی بر خطر سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مستقیم و معناداری دارد. با افزایش دستکاری جریان نقد عملیاتی، ابهام اطلاعاتی شرکت افزایش یافته و به نوعی اخبار بد پیرامون شرکت پنهان می باید که این امر سبب افزایش خطر سقوط قیمت سهام در آینده را افزایش می دهد.
۵.

تاثیر سرمایه فکری بر قابلیت مقایسه صور ت های مالی

کلید واژه ها: قابلیت مقایسه صورت های مالی سرمایه فکری سرمایه فیزیکی سرمایه ساختاری سرمایه انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 327 تعداد دانلود : 507
قابلیت مقایسه صورت های مالی یکی از ویژگی های کیفی است که بر مفید بودن اطلاعات مالی تأکید می کند. صورت های مالی باید در برگیرنده اطلاعات مقایسه ای دوره قبل باشد. اطلاعات مقایسه ای باید تا جایی افشا گردند تا جهت درک صورت های مالی دوره جاری، مربوط تلقی شوند. قابلیت مقایسه صورت های مالی ویژگی است که به استفاده کنندگان در شناسایی و درک شباهت ها و تفاوت ها کمک می نماید. با توجه به گذار جوامع از عصر صنعت به عصر اطلاعات، اهمیت سرمایه های فکری در دنیای تجارت نیز رشد یافته است. سرمایه فکری تلاش برای استفاده مؤثر از دانش موجود و دارایی های نامشهود است. ازاین رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا سرمایه فکری بر قابلیت مقایسه صورت های مالی تأثیر معناداری دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1394 تا 1399 و با استفاده از اطلاعات 118 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه فرعی اول، متغیر سرمایه فیزیکی با توجه به اینکه سطح معناداری آن کمتر از 5 درصد است که نشان دهنده رابطه معنادار با قابلیت مقایسه صورت های مالی است. و همچنین نتایج فرضیه فرعی دوم حاکی از آن است که متغیر سرمایه ساختاری با توجه به اینکه سطح معناداری آن کمتر از 5 درصد است که نشان دهنده رابطه معنادار قابلیت مقایسه صورت های مالی است. همچنین نتایج فرضیه فرعی سوم حاکی از آن است که متغیر سرمایه انسانی با توجه به اینکه سطح معناداری آن کمتر از 5 درصد است که نشان دهنده رابطه معنادار قابلیت مقایسه صورت های مالی است.
۶.

رابطه تیپ های رفتاری و تصمیمات سرمایه گذاری با میانجی گری خودکارآمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودکارآمدی تیپ های رفتاری تصمیمات سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 339 تعداد دانلود : 832
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی خودکارآمدی در رابطه تیپ های رفتاری و تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های تیپ رفتاری میشل ام. پامپیان (2012)، پرسش نامه خودکارآمدی شوآرزو جرسالم  (1995) و پرسش نامه تصمیمات سرمایه گذاری محقق ساخته استفاده گردید. جامعه آماری شامل کلیه سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران بود که از این بین براساس نمونه گیری در دسترس 350 نفر انتخاب شدند. با توزیع 350 پرسشنامه، تعداد 320 پرسشنامه از بین نمونه آماری جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. پس از بررسی برازش مدل ، نتایج نشان داد که تیپ های رفتاری تغییر گریز، انباشتگر، مستقل و دنباله رو تأثیر معناداری بر خودکارآمدی و تصمیمات سرمایه گذاران دارند و همچنین تاثیر خودکارآمدی بر تصمیمات سرمایه گذاران نیز تائید شد و در نتیجه مشخص گردید که نقش میانجی خودکارآمدی در رابطه بین تیپ رفتاری و تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مورد تأیید است.
۷.

بررسی تأثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی و تأخیر در گزارشگری مالی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: تأخیر در گزارشگری مالی حاکمیت شرکتی عملکرد شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 308 تعداد دانلود : 888
ارزیابی عملکرد شرکت یک ضرورت است و برای انجام آن باید از معیارهای پذیرفته شده ای استفاده شود که تا حد امکان، جنبه های متفاوت از لحاظ محدودیت در فعالیت ها و امکان بهره مندی چه مالی و غیرمالی از امکانات را مورد توجه قرار دهد. نخستین هدف اصلی در این تحقیق بررسی ویژگی های حاکمیت شرکتی و تأخیر در گزارشگری مالی و سپس عملکرد شرکت می باشد. نمونه آماری این تحقیق 125 شرکت در دوره زمانی 1390 تا 1396 به مدت 7 سال است برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. فرضیه های فرعی اول، سوم و چهارم تحقیق که برگرفته از فرضیه اصلی اول بوده نشان می دهد مالکیت نهادی، استقلال هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرمستقیم و معناداری دارد و فرضیه ی فرعی دوم که آن نیز مربوط به فرضیه اصلی اول می شود نشان می دهد که تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معکوس و معناداری دارد و درنهایت فرضیه اصلی دوم تحقیق تأخیر در گزارشگری مالی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که تاثیرمعکوس و معناداری دارد. ویژگی های حاکمیت شرکتی مطرح شده در این تحقیق و تاخیر در گزارشگری مالی هر دو در عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری داشته و هرچه گزارش به هنگام تر تاثیر آن بر عملکرد مالی بیشتر خواهد بود. واژگان کلیدی: تأخیر در گزارشگری مالی، حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت.
۸.

تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ورشکستگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: اندازه شرکت ساختار سرمایه ورشکستگی مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 343 تعداد دانلود : 68
با توجه به وجود مزایای مالیاتی، هزینه های درماندگی مالی و ورشکستگی، نظریه نمایندگی و سایر مزایا و هزینه ها، ساختار سرمایه شرکت بر روی ارزش آن اثرگذار خواهد بود.. ضمناً اندازه شرکت بر بسیاری از جنبه های عملیاتی واحد تجاری مؤثر می باشد.هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ورشکستگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و داده های آن کمی و ازنظر روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی همبستگی است و در زمره تحقیقات اثباتی حسابداری می باشد . انجام این تحقیق در چهارچوب استدلال استقرایی صورت گرفت، و همچنین از نوع زمان اجرا پس رویدادی(اطلاعات گذشته ) می باشد.بین درجه اهرم مالی و ورشکستگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. بین نسبت بدهی بلندمدت و ورشکستگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. بین نسبت بدهی های کوتاه مدت و ورشکستگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. اندازه شرکت بر رابطه بین درجه اهرم مالی و ورشکستگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنی داری ندارد. اندازه شرکت بر رابطه بین نسبت بدهی های بلندمدت و ورشکستگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنی داری دارد. اندازه شرکت بر رابطه بین نسبت بدهی های کوتاه مدت و ورشکستگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنی داری دارد.می توان نتیجه گرفت که به جز فرضیه چهارم، تمامی فرضیه های در سطح اطمینان 95% موردپذیرش قرارگرفته است . فرضیه چهارم نیز در سطح اطمینان 95% بر عدم وجود رابطه معناداری بین درجه اهرم مالی و ورشکستگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأکید دارد.
۹.

بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و رقابت در بازار محصول با تأکید بر نقش ریسک بازار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: رقابت در بازارمحصول کیفیت اطلاعات حسابداری ریسک بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 749 تعداد دانلود : 825
یکی از موانع بنیادی در بحث های سرمایه گذاری، مفهوم ریسک و پذیرش آن در بازارهای مالی است ریسک پدیده ای مربوط به آینده است که نمی توان آن را به طور دقیق پیش بینی کرد زیرا با عدم اطمینان همراه است. ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ریسک بازار بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و رقابت در بازار محصول شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1395 و با نمونه مشتمل بر 120 شرکت هست. جهت آزمون فرضیه های پژوهش مدل رگرسیونی چند متغیره ارائه و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت که نتایج یافته های پژوهش نشان داد بین کیفیت اطلاعات حسابداری و رقابت در بازار محصول رابطه معناداری دارد ازاین رو فراهم آوردن زیرساخت های لازم جهت ایجاد فضایی رقابتی در بازار محصولات از سوی نهادهای تعیین کننده سیاست های اقتصادی که باعث افزایش رقابت در بازار محصول می گردد و ازاین رو این افزایش باعث کیفیت بالای اطلاعات می گردد اما یافته های دیگر نشان داد که ریسک بازار رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و رقابت در بازار محصول را تعدیل نمی کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان