آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵

چکیده

بازار تولیدات علمی غیرمتعارف در مقاطع آموزش عالی و مشاغل کاذب تحت آن، از معضلاتی است که در سال های اخیر گریبان کشورهای جهان سومی چون ایران، را گرفته است. ازاین رو هدف این تحقیق بررسی این بازار در بین این دانشجویان با تأکید بر نظریه ناهماهنگی شناختی است. روش پژوهش کیفی-تحلیلی بود و داده ها، از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق با 35 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی، 52 نفر از رؤسای مؤسسات، 5 نفر از نویسندگان و 10 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم ورزشی تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، تربیت مدرس و آزاد و رازی کرمانشاه به دست آمد و در سال 98-97 جمع آوری شد. شیوه نمونه گیری نظری و هدفمند بود. یافته ها نشان داد که قوی ترین موقعیت فردی، نوچه گرایی و قوی ترین موقعیت بیرونی، نبود شغل و فساد در جامعه است. مطالعه نشان داد که نمونه از جنبه جرم این نوع مشاغل آگاهی داشتند، ولی تاکنون برخوردی از سوی مراجع قضایی دریافت نکرده بودند و این عامل ضعف نظام حقوقی را نیز می رساند که خود می تواند زنگ خطری برای مسئولان نظام آموزشی و حقوقی کشور باشد تا بتوانند با همکاری این نوع مشاغل را ریشه کن کنند.