امیرحسین امیرخانی

امیرحسین امیرخانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
۱.

طراحی مدل کارآمدسازی یارانه ها بر مبنای حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: یارانه کارآمدی یارانه حکمرانی خوب تحلیل مضمون تحلیل تم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 960 تعداد دانلود : 665
پژوهش حاضر با هدف طراحی مدلی برای کارآمدسازی یارانه ها بر مبنای حکمرانی خوب انجام شده و تلاش دارد ویژگی ها و عناصر «یارانه خوب» - یعنی یارانه ای که تبلوری از شاخص های حکمرانی خوب باشد - شناسایی و نحوه ارتباط آنها با شاخص های حکمرانی خوب را تبیین کند. در این راستا ضمن اتخاذ روش ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی، نخست در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون، ادبیات نظری و همچنین آرا و نظرات خبرگان مرتبط با موضوع که از طریق مصاحبه جمع آوری شده بود، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و عناصر کارآمدی یارانه یا همان مؤلفه های یارانه خوب تحت 9 عنوان (سیاست و برنامه کارشناسی و مناسب، هدف گیری کامل جامعه هدف و توزیع مناسب یارانه بین آنها، شفافیت و قابلیت رهگیری، عدم ایجاد تبعات منفی یا زمینه برای فساد، محدوده زمانی مشخص، حجم منطقی منابع یارانه و تخصیص بهینه آنها، توانمندسازی مشمولان و حل ریشه ای مسائل موضوعه، مدیریت باورها و انتظارات و جلب مشارکت و همکاری ذی نفعان، ارزیابی و بهبود مستمر) شناسایی و ضمن تعیین نحوه ارتباط آنها با شاخص های حکمرانی خوب، مدل اولیه تحقیق ترسیم شد. در بخش کمّی برای سنجش اعتبار نتایج بخش کیفی، مدل اولیه در قالب پرسشنامه محقق ساخته در اختیار مجموعه گسترده تری از خبرگان قرار گرفت. در این مرحله از شاخص میانگین برای تحلیل نظرات خبرگان استفاده شد و همه روابط مفروض در مدل اولیه با کسب نمره بالاتر از متوسط 3، مورد موافقت خبرگان واقع شدند. همچنین معناداری نتایج با استفاده از آزمون کای دو و میزان اهمیت روابط نسبت به یکدیگر از طریق آزمون رتبه بندی فریدمن تأیید و مدل نهایی پژوهش طراحی شد.
۲.

طراحی فرآیند و تبیین الگویی جامع و یکپارچه حسابداری منابع انسانی برای ثبت احوال

تعداد بازدید : 329 تعداد دانلود : 736
حسابداری منابع انسانی شامل حسابداری مدیریت و کارکنان شرکت به عنوان سرمایه انسانی است که مزایای آینده را فراهم می کند. در رویکرد حسابداری منابع انسانی، هزینه های مربوط به منابع انسانی به عنوان دارایی در ترازنامه به شرح زیر گزارش می شود برخلاف رویکرد حسابداری سنتی که هزینه های مربوط به منابع انسانی یک شرکت را هزینه های صورت سود و زیان تلقی می کند که سود را کاهش می دهد. حسابداری منابع انسانی در فرایند اندازه گیری در تصمیم گیری های مربوط به سازمانها اهمیت دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی فرایند و تبییین و ارائه الگویی جامع و یکپارچه حسابداری منابع انسانی برای ثبت احوال استان تهران است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و کاربردی است. جامعه اماری پژوهش خبرگان و کارمندان حسابداری سازمان ثبت احوال استان تهران است که پس از بررسی و مصاحبه با تعدادی از خبرگان و کارمندان این سازمان، برای مدیریت منابع انسانی شاخص هایی همچون ارزش شغل، ارزش شاغل، ارزش بهره وری مورد انتظار و واقعی پرسنل، ذخیره هزینه های ارتقای بهره وری پرسنل و ارزش میزان کارایی پرسنل استخراج شده است و در نهایت این شاخص ها در ترازنامه و صورت سود و زیان سازمان ثبت احوال استان تهران گنجانده شده است.
۳.

طراحی مدل همسوسازی منافع فردی کارکنان با منافع سازمانی (مطالعه موردی: شعب بانک ملی استان گلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: همسوسازی منافع فردی منافع سازمانی بانک ملی استان گلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 351 تعداد دانلود : 438
هدف تحقیق حاضر طراحی مدل همسوسازی منافع فردی کارکنان با منافع سازمانی در شعب بانک ملی استان گلستان می باشد. روش تحقیق در این مطالعه از نوع آمیخته اکتشافی می باشد. در این پژوهش به دلیل آمیخته بودن روش تحقیق از جهت شناسایی مؤلفه ها و غربال گری توسط روش دلفی از خبرگان مدیریت که دارای تخصص و تجارب مفید و پژوهش های مرتبط و فعال در حوزه مدیریت منابع انسانی بوده اند، تعداد 20 نفر به روش نمونه گیری گلوله برفی موردبررسی و نظرخواهی قرارگرفته و همچنین برازش مدل بررسی شد. جامعه آماری پژوهش شامل، کلیه کارکنان مدیریت بانک ملی استان گلستان می باشد که حجم این جامعه 98 نفر بوده است. برای بخش کمی تحقیق از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SMART- PLS استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شاخص های همسوئی منافع فردی و سازمانی می باشد. نتایج نشان داد مهمترین مولفه همسوئی عامل تسهیم اهداف فرد در اهداف سازمان با وزن نسبی 985/0 در رتبه اول و عامل مدیریت بر مبنای ارزشها با وزن نسبی 718/0در آخرین رتبه قرار دارد. همچنین در حالت معناداری بین عوامل ساختاری و رفتاری و فرآیندی و زمینه ای رابطه معناداری وجود دارد.
۴.

ارائه و اعتبار سنجیِ الگوی سازمان قابل اتکا برای شرکت های هواپیمایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قابل اتکا ایمنی انعطاف پذیری تخصص گرایی شرکت های هواپیمایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 448 تعداد دانلود : 790
امروزه، دست یابی به ایمنی و اعتبارپذیری بالا از اهداف شرکت های هواپیمایی به شمار می رود، این مهم تحت عنوان سازمان های قابل اتکا تحقق می یابد. در همین راستا، این پژوهش به منظور ارائه الگوی تحقق سازمان های قابل اتکا در شرایط بحران در صنعت هواپیمایی کشور، جهت پاسخگویی به تغییرات و بهبود کیفیت خدمات انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده، و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. تحقیق حاضر ابتدا با جستجوی در ادبیات و پیشینه تحقیق، مؤلفه های الگوی سازمان های قابل اتکا استخراج شد، سپس این مخلفه ها با روش دلفی احصا شدند و به این ترتیب الگوی اولیه تحقیق توسعه پیدا کرد. سپس جهت برازش الگوی پیشنهادی، از طریق پیمایش میدانی در قالب وسیع، بررسی شد. جامعه آماری در بخش دلفی خبرگان شامل رؤسا، مدیران و کارشناسان شرکت هواپیمایی  بوده اند، که به روش ترکیبی از روش قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش دوم تعداد 200 نفر که بر اساس حجم موردنیاز برای مدل یابی معادلات ساختاری و روش نمونه گیری طبقه بندی تعیین شد، به پرسشنامه پاسخ دادند. سپس داده ها از طریق نرم افزارSpss  و Lisrel بر اساس تحلیل عاملی تأییدی مورد سنجش قرار گرفت و مدل نهایی ارائه گردید. یافته ها نشان داد شاخص های برازش مدل، نشان از تأیید و برازش مدل پژوهش دارد. درنهایت بر اساس مدل نهایی، الگوی سازمان قابل اتکا دارای 8 مؤلفه اصلی 62 مؤلفه فرعی است، مؤلفه های اصلی مدل عبارت اند از عدم تمایل به ساده کردن تفاسیر، دل مشغولی، حساسیت به عملیات اعتمادسازی،  انعطاف پذیری، تخصص گرایی، ایمنی و تاب آوری در مقابل شکست است. یافته ها نشان داد شرکت های هواپیمایی می توانند با انتخاب با انتخاب محورهای انعطاف پذیری، تخصص گرایی، رابطه بین دل مشغولی، اعتمادسازی، عدم تمایل به ساده کردن تفاسیر، حساسیت به عملیات، تحمل شکست و ایمنی در مقابل حوادث غیرمترقبه، را بهبود بخشد.
۵.

ارائه الگوی سرمایه اجتماعی کارآفرینانه با تأکید بر مسئولیت اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی کارآفرینانه مسئولیت اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 176 تعداد دانلود : 928
هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی سرمایه اجتماعی کارآفرینانه با تأکید بر مسئولیت اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان انجام پذیرفت. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی توسعه ای و از نظر روش گردآوری داده ها آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی بودند که به شیوه غیرتصادفی (هدفمند) و روش گلوله برفی تا حصول به اجماع نظری استفاده شده است و تعداد 20 خبره انتخاب شدند. گروه دوم از جامعه آماری این پژوهش در بخش کمی شامل مدیران و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان به تعداد 518 نفر بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 221 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی ساده بود. در بخش کیفی پژوهش حاضر از مصاحبه های نیمه عمیق و در بخش کمی، از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. روایی و پایایی هر دو ابزار مورد سنجش قرار گرفت و تأیید شدند. روش تحلیل داده ها در سطح استنباطی، استفاده از آزمون هایی نظیر ضریب همبستگی، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با استفاده از مدل معادلات ساختاری توسط نرم افزار لیزرل، الگوسازی ساختاری تفسیری با استفاده از نرم افزار ISM و نرم افزارهای دیگری همچون SPSS و Excel بود. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مؤلفه های سرمایه اجتماعی کارآفرینانه شامل مؤلفه های انسجام اجتماعی، تعامل و اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، هنجار اجتماعی و ساختار روابط اجتماعی بود. همچنین، نتایج نشان داد که مؤلفه های سرمایه اجتماعی کارآفرینانه در سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان بیشتر از سطح متوسط می باشند. محدودیت ها و پیامدها: متقاعدنمودن افراد درباره محرمانه بودن اطلاعات و ابراز عقایدشان نسبت به سازمان. پیامدهای عملی: این پژوهش می تواند با شناسایی شاخص ها، مؤلفه ها و ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان و ارائه الگوی مناسب، به منظور بهبود سرمایه اجتماعی کارآفرینانه کمک کند. ابتکار یا ارزش مقاله: انجام این پژوهش به دلیل فقدان الگوی سرمایه اجتماعی کارآفرینانه در سازمان تأمین اجتماعی گلستان ضروری است.
۶.

چارچوبی برای تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح درصنایع" مورد مطالعه صنعت خودروسازی پارس"(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش ضمنی دانش صریح عوامل حمایتی صنعت خودرو سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 881 تعداد دانلود : 610
امروزه صنایع خودرو سازی برای بکارگیری مدیریت دانش ،به دستاوردهای علمی روی آورده اند.اما در این فرایند با کاستی هایی روبرو هستند که از جمله آنها می توان به عدم توجه به تجربیات کاری و مهارتهای افراد با تجربه است،.هدف اصلی این تحقیق تعیین چارچوبی برای تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار می باشد .روش پژوهش حاضرازنظرهدف کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آودی اطلاعات از نوع پیمایشی می باشد . بدین منظور پس از مرور ادبیات و تحلیل شکاف مطالعاتی، با استفاده از روش دلفی و نظرسنجی از خبرگان به شناسایی ابعاد ممکن در دانش ضمنی پرداخته شده است. جامعه آماری ترکیبی از خبرگان دانشگاهی و صنعت خودرو سازی بود و نمونه گیری از روش قضاوتی انجام شد ، حجم نمونه شامل 30 نفر از اساتید علمی و متخصصان بود. پرسشنامه بادرج ۴بعد و ۳۰ سنجه استخراج و از یک طیف لیکرت با مقیاس ۵ گانه از تاثیر کم تا زیاد در دو مرحله توزیع گردید ودر مرحله اول تمامی ابعاد که مبتنی بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق بود بر اساس میانگین بدست آمده رتبه بندی شدند و اتفاق نظر میان اعضای پنل حاصل شد و در مرحله دوم دلفی نیزضریب توافق همانندمرحله اول میان اعضا پنل بوجودآمد و نظر سنجی با توجه به اشباع نظری متوقف شد.یافته های تحقیق نشان می دهد که از نظر خبرگان چهار بعد سازمانی ، برنامه ریزی وشروع پروژه ،تسخیر و مدلسازی دانش ضمنی ، و مستند سازی دانش صریح را میتوان بعنوان چارچوب تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح نام برد.
۷.

تبیین و ارائه مدل بهبود همدلی سازمانی در سازمان سنجش آموزش کشور با رویکرد نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: همدلی همدلی سازمانی رویکرد نظریه داده بنیاد سازمان سنجش آموزش کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 251 تعداد دانلود : 417
در بخش کیفی مبتنی با رویکرد نظریه داده بنیاد و توسط مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته از نمونه پژوهش 17 نفر از خبرگان علمی و سازمانی که به روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند، داده های پژوهش گردآوری شد. سپس کدگذاری انجام شده و اقدام به شناسایی ابعاد، مقولات اصلی و زیرمقوله ها و مفاهیم مرتبط با هر یک از کدها به دست آمده شد و در نهایت برازش مدل پارادیمی پژوهش با استفاده از داده های کمی جمع آوری شده از طریق پرسشنامه از 200 نفر که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند آزمون شد. نتایج کیفی پژوهش نشان دهنده 11 مقوله اصلی و 32 مقوله فرعی و 175 مفهوم بود که در قالب مدل پارادایمی همدلی سازمانی شامل: شرایط علی (عوامل سازمانی: جو سازمانی، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی مشارکتی، اهداف سازمانی، عدالت سازمانی، عوامل محیطی: محیط برون سازمانی، محیط درون سازمانی، عوامل فردی: ویژگی های جمعیت شناختی، ویژگی های شخصیتی)، عوامل مداخله گر (فرسودگی شغلی: خستگی هیجانی، مسخ شخصیت، کاهش کفایت فردی، عوامل مدیریتی: مدیریت ناکارآمد، بی تفاوتی سازمانی)، عوامل زمینه ای (عوامل حمایتی و انگیزشی: حمایت مدیریتی، نظام ارزیابی عملکرد، عوامل شغلی: تناسب فرد-شغل، ویژگی های شغلی)، راهبردها (بهبود فرآیندهای سازمان: اعتمادسازی در سازمان، تیم سازی اثربخش، راهبری اثربخش سازمانی: مدیریت اثربخش،آموزش همدلی، توسعه مسیر شغلی)، و پیامدها (بهره وری سازمانی: ارتباطات اثربخش، اثربخشی سازمانی، تعارض زادیی، رفتار شهروندی سازمانی، خلاقیت و نوآوری، تعهد سازمانی، توسعه فردی: توسعه شغلی، بهزیستی فردی، عملکرد فردی) را در سازمان سنجش آموزش کشور نشان داد و شاخص های برازش منتج از یافته های کمی حاکی از برازش مناسب داده ها با مدل و تأیید فرضیه های منتج از مدل داشت.
۸.

Identification of spiritual leadership factors and indicators in secondary schools(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: spiritual leadership high schools

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 930 تعداد دانلود : 257
Purpose: The aim of the present research is detecting spiritual leadership factors and indicators at high schools of education system regarding interview with informants. Methodology: the current research has applied aim. The research population includes all of high school teachers of Ministry of Education in Saveh in 2017-2018totaling 905. The research sample was based on Krejcie and Morgan Table including 270 subjects using purposeful and snowball sampling. Data gathering tool was semi-structured interview. In this paper, at first based on theoretical and research literature detecting factors and indicators and their informants were rated on 5-scale Lickert based on significance and also proposed some answers to the open question. Data analysis was performed using mono sample t-test and the results of qualitative data were analyzed by MAXQDA software. For data analysis, average and standard deviation indexes and in deductive section discovering factor was used for detecting elements of spiritual leadership with structural equation techniques. Findings: The findings of current paper were detected from the perspective of informants and opinion makers of effective factors on spiritual leadership at high schools in 4 factors and 14 indicators. The results of mono sample t-test showed error level of α=0.05 indicating meaningful level in all factors and indicators was obtained less than error rate (α>sig=0.05). So with 95 percentage ensuring all factors and indicators were confirmed from the perspective of this research informants. Conclusion: Spiritual mangers due to virtues like bravery, justice, humanity, foresight, correct judgment, modesty in mood, behavior, perspective develop their skill and proficiency to consider constant and long-term educational activities and cause basic changes at schools.
۹.

ارائه مدل مدیریت اینرسی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اینرسی سازمانی تغییر و تحول سازمانی مدیریت تغییر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 703 تعداد دانلود : 488
زمینه و هدف: سازمان ها بویژه در بخش عمومی معمولا ایستا و یکنواخت باقی می مانند تا زمانی که ادامه این وضعیت دیگر امکان پذیر نباشند یا به وسیله نیروهای خارجی تغییر کنند. این مسئله ریشه در بی تحرکی سازمانی و یا به عبارتی اینرسی سازمانی دارد. هدف این پژوهش، ارائه مدل مناسب برای مواجهه درست با اینرسی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی است. روش کار: جامعه آماری شامل کلیه پرسنل سازمان مربوطه است که با استفاده از فرمول کوکران، 170 نفر بصورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار شامل، مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه بود. با استفاده ازروشهای آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزارهای AMOS و SPSS، بررسی روایی و پایایی ابزار پژوهش و تحلیل رگرسیون و معادلات ساختاری انجام شد. یافته ها: میانگین امتیاز همه عوامل بالاتر از 3 بود که بیشترین مقدار مربوط به مدیریت دانش و کمترین مقدار مربوط به عوامل روانشناختی می باشد. پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار پژوهش، با بررسی داده های پرسشنامه مدل معادلات ساختاری حاصل شده و با تجزیه و تحلیل آن، مدل نهایی پژوهش به دست آمد. نتیجه گیری: مدل مدیریت اینرسی سازمانی دارای چهار عامل مدیریت دانش، اقدامات زمینه ساز تغییر، مدیریت تغییر و ملاحظات روانشناختی است که در آن عوامل مدیریت دانش و ملاحظات روانشناختی باعث بهبود اقدامات زمینه ساز تغییر و مدیریت تغییر می شوند. اقدامات زمینه ساز تغییر نیز بر مدیریت تغییر تأثیرگذار هستند.
۱۰.

طراحی مدل کاهش ترک خدمت سازمانی (مورد مطالعه: شرکت پایانه های نفتی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ترک خدمت رهبری اخلاقی اخلاق سازمانی تعهد سازمانی اعتماد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 365 تعداد دانلود : 849
هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل کاهش ترک خدمت سازمانی در شرکت پایانه های نفتی ایران است تا هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از ترک خدمت کاهش یابد و گامی در جهت بهبود اثربخشی سازمانی برداشته شود. این پژوهش به روش دلفی انجام گرفته است. بر این اساس، از 12 متخصص مرتبط با موضوع مورد مطالعه، تحت عنوان پانل دلفی خواسته شد تا طی دورهای متوالی دلفی، اقدام به اعتباریابی شاخصهای شناسایی شده برای کاهش ترک خدمت سازمانی نمایند. انجام روش دلفی پس از انجام دور سوم و دستیابی به اتفاق نظر مطلوب پایان یافت. نهایتاً مدل مفهومی بر اساس دلفی خبرگان در خصوص شاخصهای بومی موثر بر کاهش ترک خدمت سازمانی کارکنان شرکت پایانه های نفتی ایران (مستخرج از مجموعه عوامل و شاخصهای احصا شده از تحقیقات و پژوهش های پیشین) و در چارچوب الگوهای تاثیرات جو کاری اخلاقی دیکونینک (2011) و الگوی رهبری اخلاقی ژانگ و همکاران (2013) طراحی گردید.
۱۱.

بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار شهروندی سازمانی سکوت سازمانی شهروند خوب جو سکوت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 171 تعداد دانلود : 887
سازمان ها برای بقا و ماندگاری نیازمند کارکنانی اند که فراتر از وظایف خود را بر عهده گیرند و با حفظ سیستم اجتماعی سازمان به طور غیرمستقیم به دست یابی به اهداف سازمان کمک و بتوانند بر چالش های محیط غلبه کنند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان است. این پژوهش از نوع پژوهش های تحلیلی و به شیوه همبستگی انجام شده است. از نظر نوع هدف، کاربردی می باشد و از روش پیمایشی برای گردآوری داده ها استفاده شده است. به منظور دست یابی به هدف مذکور، داده های مطالعه با استفاده از پرسشنامه و روش نمونه گیری ساده تصادفی جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان شرکت بیمه البرز شهر تهران در تابستان 1395 تشکیل می دهند. تحلیل داده ها به کمک مدل سازی معادلات ساختاری و با نرم افزار SPSS16  و lisrel8.50 صورت گرفته است. یافته های پژوهش بر لزوم توجه به سکوت سازمانی در بروز رفتار شهروندی تاکید می نماید، و حاکی از تاثیر منفی و معنادار سکوت مطیع و سکوت تدافعی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان است.
۱۲.

رویکردی نوآورانه در ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه : شرکت های صنعتی اراک)

کلید واژه ها: رویکرد نوآورانه مدیریت منابع انسانی ارزیابی عملکرد مدل تعالی منابع انسانی شرکت های صنعتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 439 تعداد دانلود : 379
هدف تحقیق حاضر ارزیابی مدیریت منابع انسانی شرکت های متوسط و بزرگ شهرستان اراک بر اساس مدل تعالی منابع انسانی و رتبه بندی آنها مطابق تکنیک تحلیل سلسله مراتبی می باشد . از این جهت ، تحقیق کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی- تحلیلی است. جهت گرد آوری داده ها از پرسشنامه تکمیل شده استاندارد قلیچ لی (1386) که منطبق بر منطق رادار ( RADAR) تنظیم شده است استفاده نمودیم . پایایی بدست آمده برای کل مدل (76%) می باشد . به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از منطق رادار ، آزمون کولموگرف – اسمیرنوف ، آزمونt برای گروه های مستقل و وابسته ، آزمون تحلیل واریانس و... استفاده شد ، ، مهمترین نتایج تحقیق نشان می دهد : امتیاز بدست آمده توسط واحد های منابع انسانی شرکت های صنعتی اراک 502 از 1000 می باشد که مطابق جدول سطوح تعالی ( در حال توسعه، خوب ، برتر و عالی ) واحد های منابع انسانی شرکت های صنعتی اراک در سطح (خوب ) قرار دارند ، نتایج حاصله همچنین نشان می دهد تمام مولفه های تعالی منابع انسانی به طرز معنی داری پایین تر از حد مطلوب می باشند
۱۳.

طراحی و تبیین مدل بی تفاوتی منابع انسانی سازمانهای دولتی در مسیر تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منابع انسانی بی تفاوتی بی تفاوتی سازمانی مدلسازی ساختاری تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 336 تعداد دانلود : 599
با ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و تاکید ایشان در فعالسازی کلیه سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور برخورداری از نیروی انسانی دارای عزم راسخ برای پیشرفت، بار دیگر اهمیت توجه به منابع انسانی کشور در این برهه از زمان آشکار گردید. در این میان، بی تفاوتی سازمانی یکی از مهم ترین مسایل منابع انسانی است که گریبانگیر اکثر سازمان های دولتی در کشور است و راه را برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ناهموار می نماید. این مقاله پس از بررسی علل و ریشه های پیدایش بی تفاوتی سازمانی بر اساس دیدگاه های مختلف، با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری به تبیین رفتار بی تفاوتی سازمانی با استفاده از روش تحلیل مضمون و مصاحبه های نیمه ساختار با خبرگان و متخصصان، عوامل موثر در تبیین رفتار بی تفاوتی سازمانی شناسایی گردیدند. نتایج اولیه به استخراج 280 کد باز، 60 مضمون پایه و 10 مضمون سازمان دهنده در تبیین رفتار بی تفاوتی سازمانی منتج گردید. سپس با کاربست مدلسازی ساختاری تفسیری، این عوامل در پنج دسته سطح بندی گردیدند. پس از مشخص شدن سطوح هر کدام از عوامل و همچنین با در نظر گرفتن ماتریس در دسترس پذیری نهایی، مدل نهایی بی تفاوتی سازمانی منابع انسانی ترسیم گردید.
۱۴.

بررسی نقش توسعه دانش در کاهش تعارض سازمانی و تعدیل بیگانگی شغلی (مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیگانگی شغلی تعارض سازمانی توسعه دانش وزارت علوم تحقیقات و فناوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 218 تعداد دانلود : 125
امروزه مدیریت و توسعه دانش، از اهداف سازمان های بزرگ به شمار می رود. این سازمان ها می دانند که استفاده پیوسته از دانش، آنها را در مدیریت بهتر منابع انسانی یاری می رساند و بدین ترتیب، می توانند به گونه ای اثربخش تر به کاهش و تعدیل آثار مخربی بپردازند که منابع انسانی با آن مواجه اند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توسعه دانش بر کاهش تعارض شغلی و تعدیل بیگانگی شغلی است که در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی این وزارت است که شامل 312 نفرند. برای تعیین حجم نمونه، از فرمول کوکران استفاده شد و با پخش تعداد بیشتری پرسشنامه، درمجموع، 200 پرسشنامه تحلیل شد. نتایج نشان داد توسعه دانش، سبب کاهش بیگانگی شغلی و تعارض سازمانی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می شود.
۱۵.

بررسی تأثیر رهبری اصیل بر هویّت یابی سازمانی (مطالعه موردی کارکنان یکی از واحدهای صنعتی دفاعی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودآگاهی هویت یابی سازمانی رهبری اصیل پردازش متعادل شفافیت روابط نهادینه کردن اخلاقیات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی رهبری
تعداد بازدید : 597 تعداد دانلود : 363
احساس هویّت کارکنان با سازمان تأثیر زیادی بر رفتارها و نگرش های کارکنان و افزایش توان غیر فیزیکی رزمی نیروهای مسلح دارد. مدیران برای غلبه بر چالش های محیطی بایستی هویّت یابی سازمانی کارکنان را تقویت کنند. بر این اساس، درک عوامل مؤثر بر احساس هویّت کارکنان با سازمان به وظیفة مهم مدیران تبدیل شده است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سبک رهبری اصیل بر هویّت یابی سازمانی می پردازد. این پژوهش از نوع علی است. جامعة آماری پژوهش کارکنان یکی از واحدهای صنعتی دفاعی کشور مستقر در شهر تهران است و با استفاده از نمونه گیری تصادفی تعداد 400 نفر انتخاب گردید. پس از طراحی و تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از الگوی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که کلیة ابعاد رهبری اصیل بر هویّت یابی سازمانی تأثیرگذار است. در پایان محققان پیشنهادهای کاربردی ارائه داده اند.
۱۶.

شناسایی عوامل مؤثر بر سازمان حمایت گرا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت سازمانی حمایت سازمانی جمعیت هلال احمر سازمان حمایتگرا حمایت سرپرستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 822 تعداد دانلود : 876
امروزه سازمان ها به اهمیت منابع انسانی به عنوان مهم ترین منبع کسب مزیت رقابتی پی برده اند.به همین دلیل رقابت زیادی بین سازمان های مختلف وجود دارد که بتوانند برنامه های رفاهی و تسهیلات مناسبی را برای کارکنان فراهم کنند. در این شرایط، شیوه سنتی مدیریت، پاسخگو نیست و به همین علت سازمان ها باید چهرة رفتاری جدیدی به خود گیرند و به سمت حمایت گری پیش روند. هدف این پژوهش طراحی نمونه سازمان حمایت گراست. تحقیق حاضر مطالعه ای توصیفی، پیمایشی است که 945 تن از کارکنان جمعیت هلال احمر کشور در آن شرکت کرده اند. این تعداد به شیوه تصادفی انتخاب شدند. داده ها به روش نمونه یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . نتایج تحقیق حاکی از آن است که حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت سازمانی و حمایت سرپرستان با سازمان حمایت گرا مرتبط است. همچنین پرداخت های مناسب، فرصت ارتقا، استقلال در کار، امنیت شغلی ، نبودن فشار نقش و آموزش شغلی نیز با سازمان حمایت گرا مرتبط اند. ارزش ها و باورهای دینی، همدلی سازمانی و مدیریت مشارکتی از جمله متغیرهای دیگر مرتبط با سازمان حمایت گرا هستند. همچنین سازمان حمایت گرا با پیامدهای فردی نظیر رضایت شغلی و پیامدهای سازمانی همچون تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد، مرتبط است.
۱۷.

بررسی تاثیر بدگمانی کارکنان به تغییر سازمانی بر سلامت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بدگمانی به تغییر سازمانی سلامت سازمانی محرک ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 716 تعداد دانلود : 51
یکی از چالش های مهم در راستای برنامه های تغییر و بهبود سازمانی، مقاومت در برابر اعمال تغییر، به دلیل بدگمانی نسبت به آن است؛ بنابراین، این موضوع، سازمان ها را مجاب می کند که با شناسایی عوامل به وجودآورنده بدگمانی، درصدد کنترل و رفع این عوامل باشند. پژوهش حاضر در میان کارکنان ستادی بیمارستان های سینا، شریعتی و امام خمینی و حجم نمونه 260 نفری انجام شد. براساس پژوهش های نظری و نیز شواهد تجربی، عواملی که برای تحریک بدگمانی سازمانی شناسایی شدند، عبارتند از: نبود عدالت سازمانی، نقض مشارکت در تصمیم گیری، نقض قرارداد روا ن شناختی و شخصیت منفی. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک مدل سازی معادله های ساختاری و نرم افزار لیزرل 54/8 صورت گرفت. نتیجه پژوهش نشان داد که شخصیت ستیزه جو بیشترین تأثیر را بر ایجاد بدگمانی سازمان و کاهش سلامت سازمانی دارد و عدالت مراوده ای بیشترین تأثیر را بر کاهش بدگمانی و افزایش سلامت سازمانی دارد.
۱۸.

سنجش و اندازه گیری عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات الکترونیک در بازار سرمایه (مطالعه موردی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات بازار سرمایه کیفیت خدمات الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 188 تعداد دانلود : 986
مقاله حاضر با هدف سنجش و اندازه گیری عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات الکترونیک در بازار سرمایه در جامعه ای متشکل از 222 نفر از کاربران این نوع خدمات انجام گرفت. در این تحقیق برای سنجش کیفیت خدمات الکترونیک از ابعاد کارایی، قابلیت دسترسی، تحقق تعهدات، امنیت و اعتماد، آموزش، پاسخگویی و راهنمایی، تماس و موارد قانونی استفاده شد. در ابتدا با به کارگیری آزمون کای دو، رابطه میان متغیرهای فوق با کیفیت خدمات الکترونیک تأیید شد. نتایج حاصل از به کارگیری آزمون اسپیرمن نیز نشان دهنده تأثیر این ابعاد بر کیفیت خدمات الکترونیک بود. ضمن این که متغیرهای پاسخگویی و راهنمایی، موارد قانونی و تماس به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات الکترونیک انتخاب شدند. در پایان نیز، نتایج حاصل از به کارگیری آزمون دوجمله ای نشان داد که متغیرهای قابلیت دسترسی، تحقق تعهدات، امنیت و اعتماد در سطح نامطلوبی قرار گرفته اند.
۱۹.

بررسی میزان ناب بودن شرکت ایران خودرو بر اساس مدل جکسون و جونز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت ناب کلیدهای توسعه سطوح یادگیری سازمانی تولید ناب اتلاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 347 تعداد دانلود : 144
این پژوهش به بررسی وضعیت شرکت ایران خودرو از نظر میزان ناب بودن می پردازد و ضرورت انجام فرایند تجدید حیات و اجرای چرخه ی بهبود راهبردی را یادآور شده تا علاوه بر افزایش کیفیت محصول که در راستای رقابت پذیری است، نسبت به اصلاح الگوی مصرف، به ویژه مصرف انرژی در کشور، اقدام و در جهت راهبردهای کشور گام بردارد. انتخاب مدل جکسون و جونز در این پژوهش، به دلیل جامعیت مدل و دارا بودن چارچوب مشخصی از ابزار و روش های ناب و نیز داشتن روش اجرایی است. روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی و مبتنی بر مدل معادله های ساختاری است. بدین منظور پرسش نامه ای با 88 سؤال برای کلیدهای نُه گانه ی توسعه طراحی شد. ابتدا با استفاده از مدل جکسون و جونز به تعیین سطح یادگیری سازمان با توجه به کلیدهای نُه گانه توسعه پرداخته شد و در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی، از صحت مدل اندازه گیری جکسون و جونز اطمینان حاصل شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادله های ساختاری، نشان داد که رئوس سه گانه ی توسعه، روابط متقابل قوی با یکدیگر داشته اند و این رئوس نیز به نوبه ی خود بر توسعه شرکت ایران خودرو تأثیر به سزایی می توانند داشته باشند. در پایان به منظور تعیین اولویت و اهمیت کلیدهای نُه گانه ی توسعه در شرکت ایران خودرو، از آزمون فریدمن استفاده شد.
۲۰.

طراحى مدل سازمان کثرت گرا در صنعت هوایى(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازمان کثرت گرا تناقض گونگى شبکه سازى تفکیک افقى نقشه راه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 185 تعداد دانلود : 788
این مطالعه با رویکردى توصیفى-پیمایشى درصدد طراحى مدل سازمان کثرت گرا در صنعت هوایى ایران است. مسئله اصلى تحقیق این است که صنعت هوایى در حال حاضر به لحاظ عناصر اصلى سازمان فاقد توان لازم جهت تعامل مثبت با عناصر متکثر و تناقض گونه محیط بیرونى و درونى سازمان است. به همین منظور، 54 مولفه اصلى سازمانهاى کثرت گرا از روى ادبیات موضوع استخراج و سپس هشت مولفه اصلى در محیط صنعت هوایى از طریق اجراى فن دلفاى و با حضور 30 تن از اساتید دانشگاهى و خبرگان صنعتى استخراج گردید. سپس مدل مفهومى سازمان کثرتگرا در صنعت هوایى از روى 8 مولفه یا سازه اصلى حاصل، شناسایى و ترسیم گردید. در ادامه پرسشنامهاى جهت آزمون فرضیات تهیه و پایایى و روایى پرسشنامه از طریق آزمون هاى آلفاى کرونباخ و تحلیل عاملى تاییدى ارزیابى شد. در نهایت، آزمون فرض براى 16 فرضیه، از طریق تحلیل مسیر و معادلات ساختارى انجام گردید و پس از آن، مدل مفهومى مورد تایید قرار گرفت. این تحقیق نشان داد که مولفه هاى اصلى یک سازمان کثرت گرا شامل تنوع ذینفعان محیطى، ساختار متکثر، فناورى غیرتکرارى و منابع انسانى متنوع موجب تمایل سازمان به کثرت گرایى و سپس ظهور مولفه هایى مثل تفکیک افقى، شبکه سازى و گرایش به نقشه راه مى شوند و هر یک داراى رابطه اى قوى با یکدیگر مى باشند. بعلاوه، شاخص هاى مهم و اثرگذار هر سازه نیز از روى ادبیات موضوع مشخص گردید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان