مطالب مرتبط با کلید واژه " عملکرد اقتصادی شرکت "


۱.

تأثیر تعدیل گری اندازه شرکت بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی شرکت ها

کلید واژه ها: اندازه شرکت ارزش افزوده اقتصادی حاکمیت شرکتی عملکرد اقتصادی شرکت متغیر تعدیل گر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۰ تعداد دانلود : ۴۲۹
این پژوهش به بررسی اثر حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی با توجه به تأثیر تعدیل گری اندازه شرکت می پردازد. برای آزمون فرضی ه ها از روش رگرسیون چند متغیره، بهره برده شده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از بین آنها، داده ها برای ۱۱۸ شرکت مهیا و افق زمانی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ است . بنابراین 708 سال- شرکت در این پژوهش موردبررسی قرارگرفته اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی دارای اثر مستقیم هستند و این رابطه توسط اندازه شرکت به عنوان متغیر تعدیل گر، تقویت می شود.
۲.

تاثیر عملکرد پایداری شرکت برمازاد بازده سهام و سودآوری

تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۷۱
مباحث توسعه پایدار و مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی به عنوان مسئله ای حیاتی در سطح شرکت های جهانی، مطرح است. موضوع عملکرد پایداری 1 در کشورهای درحال توسعه نظیر ایران دارای اهمیت ویژه ای می باشد. با توجه به تحقیقات اندک در این زمینه، پرداختن هر چه بیشتر به این موضوع منجر می شود، توسعه کشور را به گونه ای پایدار رقم زد. از این رو شناخت و ارزیابی تاثیر عملکرد پایداری بر مازاد بازده سهام و سودآوری شرکت های سیمان به عنوان هدف پژوهش می تواند به جهت دهی منابع و افکار سرمایه گذاران و سیاست گذارن کمک نماید. برای آزمون فرضیه ها، نمونه ای شامل14شرکت به روش حذف سیستماتیک از بین شرکت های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1395-1386 انتخاب گردید. برای اندازه گیریسطح افشای عملکرد پایداری از تحلیل محتوای گزارش های سالانه هیئت مدیرهاستفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره، به روش داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش نشان می دهد تاثیر عملکرد پایداری و افشاء در سطح عملکرد اجتماعی- اقتصادی شرکت بر مازاد بازده سهام معنادار و معکوس است. همچنین تاثیر عملکرد پایداری و سطح افشای عملکرد اجتماعی- اقتصادی شرکت بر روی سودآوری معنادار نمی باشند.
۳.

تاثیر اندازه شرکت بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد اقتصادی شرکت

نویسنده:
تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۷
نگرانیهای مربوط به رشد اقتصادی، انسجام اجتماعی و آگاهی از محیطزیست موضوعات جدیدی نیست، اما جزئیات ترکیب همزمان سه هدف هر روز ضروریتر است. بررسی تصمیمات مدیران بنگاههای اقتصادی برای بیبهره کردن شرکتهای فرعی در طول زمانِ وقوع بحران اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. بهطور خاص، پرداخت به بنگاههای اقتصادی و بررسی این موضوع که چگونه تصمیمات بیبهره سازی بنگاههای اقتصادی با تصمیمات پیشبینیشده دیدگاه سنتی تنوع ریسک متفاوت است اهمیت بالایی دارد. از این رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد اقتصادی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1397 با نمونه مشتمل بر 200 شرکت است. برای بررسی فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیره و دادههای ترکیبی با استفاده از مدل حداقل مربعات تعمیمیافته استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت را در جنبههای اقتصادی، اجتماعی و محیطی خود انجام میدهند، عملکرد اقتصادی خود را بهبود میبخشند و این رابطه با اندازه این سازمانها تعدیل میشود. هرچه اندازه بزرگتر باشد، رابطه قویتر است.