پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی سال هشتم پاییز 1392 شماره 36

مقالات

۱.

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب و کارایی تکنولوژی آموزشیی اعایا هیات علمی مدیریت ورزشی دانشگاههای آزاد اسلامی کشور(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تکنولوژی آموزشی کارایی اعضا هیات علمی مدیریت ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 197 تعداد دانلود : 645
پژوهش حاضر به بررسی موانع پیش روی اعضاا هیاات علمای تربیات بادنی در اساتفاده کارآماد از تکنولوژیهای به روز قرار دارد، پرداخت. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اعضا هیات علمی (تمام وقت یا نیمه وقت) که حداقل یکی از دروس مدیریت ورزشی را در دانشگاههای آزاد اسلامی سراسر کشور تدریس می کنند می باشند. بمنظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه مادیریت ورزشای و تکنولاوژی()SMAT,2007 ویلسون لونی استفاده شد. روایی این ابزار از طریق اخذ نظر صاحبنظران و اساتید محتارم ماورد تأییاد قارار گرفت. پایایی پرسشنامه میزان ضریب آلفا 0/83بدست آمد. روش اماری این پژوهش توصیفی زمینه یاابی بوده و از آزمون فریدمن بمنظور اولویت بندی عوامل استفاده شاده اسات. نتاای بررسای فرضایه اول ایان پژوهش نشان داد که میان انواع تکنولوژیهایی که به دانشجویان مدیریت ورزشی آموخته مای شاود تفااوت معنی دار وجود دارد. نتای بدست آمده از بررسی فرضیه دوم نشان داد کاه میاان عوامال فاردی اثرگاذار در انتخاب تکنولوژی آموزشی تفاوت معنی دار وجود دارد. نتای بدست آمده از ماتریس همبستگی از متغیرهاای پژوهش در فرضیه سوم پژوهش نشان داد که بین عوامل سازمانی اثرگذار بر انتخاب تکنولوژی توسط اعضا هیات علمی با کارایی تکنولوژی آموزشی دانشجویان مدیریت ورزشی رابطه معنای دار وجاود دارد. در پایاان نتای بدست آمده از بررسی فرضیه چهارم این پژوهش نشان داد که میان کارایی تکنولوژیکی دانشجویان در تکنولوژی خاص تفاوت معنی دار وجود دارد. از بین عوامل کارایی تکنولوژیکی، دانشجویان مدیریت ورزشای در تکنولوژیهای ارائه و مدیریت کلاس از کارایی بالاتری برخوردار بودند
۲.

اثربخشی تلفیق الگوی چند محوری شفیع آبادی با نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر تاب آوری دانشجویان شاغل دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: الگوی چندمحوری شفی ببادی نهریه یادایری اجتماعی کرامبولتز تاببوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 174 تعداد دانلود : 290
هدف پژوهش تعیین اثربخشی تلفیق الگوی چندمحوری شففی ببفادی بفا نهریفه یفادایری اجتمفاعی کرامبولتز بر تاب بوری دانشجویان شاغل دانشکده علوم تربیتی دانشگاه بزاد اسفممی واحفد مرودشفت بفود. روش پژوهش نیمه بزمایشی از نوع پیش بزمون – پس بزمون همراه با اروه کنترل بود. جامعه بماری کلیفه دانشجویان شاغل ارایش روان شناسی و مشاوره دانشکده علوم تربیتی دانشگاه بزاد اسممی واحد مرودشفت بودند که مجموعا 1100نفر میشدند. با نمونه ایری در دسترس پرسشنامه تاب بوری کفانر و دیویدسفون ( )2003روی 100نفر از دانشجویان شاغل اجرا شد از بین کسانی که نمره کمتفری ارفتنفد 32نففر بفه تصادف انتخاب و به طور تصادفی در دو اروه بزمایش و کنترل هرکدام 16نففر جفایگزین شفدند. اعضفای اروه بزمایش 9جلسه بموزش 1/5ساعته بموزش دیدند و اعضای اروه کنترل هیچاونه بموزشفی دریاففت نکردند. پس بزمون برازار اردید و نتایج توسط بزمون بماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیفل رفرار ارفت. نتایج نشان داد تلفیق الگوی چند محوری شفی ببادی با یادایری اجتماعی کرامبولتز در افزایش تاب بوری دانشجویان تاثیر معنادار دارد
۳.

ارائه مدلی جهت ارتقا نقش معاونین مدارس ابتدایی استان مازندران به رهبری آموزشی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: معاون مدرسه رهبری آموزشی نقش معاونان مدرسه مدرسه ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 158
هدف این پژوهش ارائه مدلی است که نقش معاونان مدارس ابتدایی را به رهبری آموزشیی ارتقیاد دهید، تیا معاونان از انبوه وظایف غیر آموزشی که انجام میدهند، به سوی انجام وظایف مرتبط با آموزش سوق یابند. نوع پژوهش کمی- کیفی و روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. حجم نمونه شامل 610مدیر، معیاون و معلم بود که با روش طبقه بندی دو مرحلهای تعیین شد، بدین صورت که استان مازندران به 3طبقه شرقی، مرکزی و غربی تقسیم شد و از هر طبقه تعدادی شهر انتخاب، و سپس این شهرها نیز به دو ییا سیه طبقیه تقسیم شدند و بطور تصادفی در هر طبقه تعدادی مدرسه انتخاب و تمام مدیران، معاونان و معلمان آنهیا بیه عنوان نمونه انتخاب شدند، برای تعیین تعداد نمونه در هر طبقه، از روش انتسیاب متناسیا اسیتفاده گردیید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه دو قسمتی وظایف معاونان استفاده شد، قسمت اول شیامل سیوا ت بسته در دو وضعیت موجود و ایده آل و قسمت دوم شامل سوا ت باز بیود. رتبیه بنیدی فرییدمن و تحلییل، دسته بندی و کمی سازی سوا ت باز اجزاد زیر را برای مدل رهبری آموزشی معاونان مشخص نمود: -1ایجاد آگاهی در مدیران، معاونان و معلمان، نسبت به وظایف معاونان؛ -2تهیه شرح وظایف با محوریت امور آموزشی و الزام به اجرای آن؛ -3تدارک دورههای دانشگاهی کوتاه مدت و کارآموزی پیش از تصدی معاونت؛ -4آگاه ساختن معاونان از قوانین و مقررات آموزشی در سطح ملی و منطقه ای؛ -5تشویق مدیران و معاونان به رهبری تیمی و ارائه آموزشهای زم در این زمینه؛ -6در نظر گرفتن فردی، برای کمک به معاون مدرسه؛ -7بهبود معیشت معاونان. به کار گیری این مدل و اجزای آن میتواند اقدامات و نقش معاونیان را بیه سیطحی بیا تر ارتقیا داده و در نهایت بهبود عملکرد مدارس و نظام آموزشی ایران را در پی داشته باشد.
۴.

بررسی میزان رضایت مندی مشترکان از کیفیت ارائه خدمات مبتنی بر معیارهای طرح تکریم ارباب رجوع در شرکت آب و فاضلاب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تکریم ارباب رجوع کیفیت ارائه خدمات رضایت مندی مشترکین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 192 تعداد دانلود : 721
یک روش منطقی جهت شناسایی مسایل و مشکلات موجود در ارائه خدمات به منظوور خودمات رسوانی بهتر و مطلوب تر بررسی دیدگاهها و نظرات مشترکین هست. لذا این پژوهش بوا هود بررسوی میوزاب بوه کارگیری معیارهای طرح تکریم ارباب رجوع جهت ارتقای رضایت مندی مشترکاب از کیفیت ارائه خدمات در شرکت آب و فاضلاب انجوا گرفوت. تحقیو از نظور هود کواربردی و از لحوا روش، توصویفی از نووع زمینهیابی (پیمایشی) است. جامعه آماری این پژوهش شوامل کلیوه مشوترکین آب و فاضولاب شوهر سواری میباشد،که در مجموع تعداد آناب برابر 71000مشترک در سال 93بووده اسوت، نمونوه آمواری از طریو جدول کرجسی و مورگاب تعداد 384نفرمشترک به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقهای انتخاب شده بودنود. جهت گردآوری دادهها از ابزار پرسش نامه محق ساخته استفاده شدهاسوت. روایوی محتووایی و صووری آب توسط صاحب نظراب و متخصصاب مربوطه مورد تأیید قرار گرفته است. پایایی آب با استفاده از فرمول آلفوای کرونباخ برابر 0/88بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی وآموار اسوتنباطی (آزموب کای اسکوئر) استفاده گردید. یافتههای پژوهش نشاب داده است که رضایت مندی مشوترکاب از کیفیوت اطلاع رسانی، برآورد نیاز ارباب رجوع، مستندسازی و مکتوب نمودب ارائه خدمات، رعایت منشور اخلاقوی توسوط کارکناب و پای بندی کارکناب به مبانی دینی و اعتقادی در ارائه خدمات به ارباب رجوع بالاتر از حد متوسط است.
۵.

فراتحلیلی بر عوامل مؤثر بر استرسشغلی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: استرس شغلی فراتحلیل انداوه اثر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 678 تعداد دانلود : 328
بدون تردید استرس شغلی نقش مهمیی در ووال و فرسیود ی سیرمایه انییانی سیاومانها دارد ی یی او عارضههای وند ی مدرن در عصر حاضر وجود پدیده استرس شغلی در محیط کار است فراتحلیل فرصتی را فراهم میساود تا بوسیله درک تفاوتها و تشابهات تحقیقات انجام شده در ومینه یک موضوع، دید جامعی او یک موضوع پژوهشی بدست آورد مطالعات موجود در ومینه استرس شغلی بر اساس معیارهای چون جامعیه آماری، متغیرهای مورد استفاده و نوع شغل تف یک شده و در نهایت 12تحقیی بیه عنیوان جامعیه آمیاری پژوهش بر زیده شد در فراتحلیل حاضر برای بررسی شدت تاثیر متغیرهای مییتقل بیر اسیترس شیغلی او معیارهای انداوه اثر ضریب rو dکوهن 2استفاده شده است یافتههای پژوهش نشان میدهد که متغیرهای سن( ،)d=0/49جنییت( )d=0 /56و سابقه کار( )d=0/35بر میزان استرس شغلی او اهمییت متوسیطی برخوردار هیتند متغیرهای جو ساومانی ( ،)d=0.62عدالتساومانی ( ،)d=0/98اخلاقکاری ( )d=0/95و رضایتشغلی ( )d=0/8که هر کدام در تحقیقات جدا انهایی ب ار رفتهاند در تعیین میزان اسیترس شیغلی او اهمیت ویادی برخوردار هیتند
۶.

رابطه بین ویژگی های شخصیتی، عوامل دانشگاهی و انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ویژگیها شخصیتی عوام دانشااهی و انایزش تحصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 87 تعداد دانلود : 365
هدف: این پژوهش به منظور بررسی رابطه بیین ویژگییهیا شخصییتی و عوامی دانشیااهی و اناییزه تحصیلی در دانشجویان دانشااه آزاد اسلامی مازندران انجام شده است. روش: نمونه شام 565دانشیجو از واحدها دانشااه آزاد اسلامی بهشهر، آییت ا. . . آملیی و چیاوو بودنید. از هیر واحید در هیر یی از گروهها فنی، علوم پایه و علوم انسانی به تصادف ی کلا از ترم اول و ترم آخر انتخاب شیدند. ابیزار پژوهش شام پرسشنامه نئو، پرسشنامه انایزش تحصییلی دانشیجویان و پرسشینامه عوامی دانشیااهی بودند. دادهها با روشها آمار آزمون تی مستق ، تحلی واریانس، همبستای پیرسون و رگرسییون میورد تجزیه و تحلی قرار گرفت. یافتهها: سه عام شخصیتی گشیودگی نسیبت بیه تجربیه، وظیفیه میدار و برونارایی به ترتیب بیشترین ضریب همبستای را با انایزه تحصیلی دارند. عوام مؤثر به ترتییب مییزان سهم آنها در تبیین واریانس انایزه تحصیلی عبارتند از: معدل دیپلم، رضایت از وضیعیت علمیی، برخیورد اساتید، امید به اشتغال، امکانات آموزشی، امکانات رفاهی و برخورد کارکنان. میاناین انایزه تحصیلی گروه تحصیلی فنی نسبت به گروهها تحصیلی علوم پایه و علوم انسانی بطورمعنیادار بیشیتر اسیت. بعیلاوه، میاناین انایزه تحصیلی دانشجویان در سال اول تحصی بطیور معنیادار بیشیتر از سیال آخیر تحصیی میباشد. همچنین میاناین انایزه تحصیلی دختران بطور معنادار بیشتر از پسران است. نتیجه گیر : بین عوام شخصیتی گشودگی نسبت به تجربه، وظیفه میدار و بروناراییی و همچنیین عوامی دانشیااهی امکانات علمی و رفاهی دانشااهی، نحوه برخورد اساتید و کارکنان با انایزه تحصیلی رابطیه مثبتیی وجیود دارد. بعلاوه از جمله دیار عوام مرتبط با انایزه تحصیلی معدل دیپلم و امید به اشتغال است.
۷.

رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی کارکنان (مطالعه مورد- بانک تجارت)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت دانش تولید توزیع کاربرد دانش فرهنگ سازمانی خلاقیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 826 تعداد دانلود : 383
هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین مولفههای مدیریت دانش شامل تولید، سازماندهی، توزیع و کااربرد دانش با خلاقیت سازمانی کارکنان امور مالی بانک تجارت بوده است. جامعه آمااری تحییار را 250نفار از کارکنان مدیریت امور مالی بانک تجارت تشکیل میدهد. روش نمونهگیری تصادفی ساده و حجام نموناه باا استفاده از جدول مورگان تعداد 150نفر انتخاب گردیدهاند. تحییر حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصایفی از ناوه همبگاتای اسات. جمات جماعآوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ (حاوی 50سوال) و پرسشنامه محیر سااخته مادیریت دانش (حاوی 23سوال) برای سنجش مولفههای مادیریت داناش براسااق مییااق پانه درجاهای لیکارت استفاده گردید. همچنین برای تجزیه و تحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی (فراونی، فراوانی درصادی، میاناین، انحراف استاندارد، دامنه تغییرات) و برای تحلیل استنباطی از آزمونهای همبگتای و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایه تحییر نشان داده است که بین تمامی خرده مییاقهای تولیاد، ساازماندهی، توزیع و کاربرد دانش با خلاقیت کارکنان بانک تجارت رابطه مثبتی جود دارد.
۸.

بررسی وضعیت آموزش وآثار پرورشی خلاقیت در کلاسهای درس(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: خلاقیت وضعیت آموزشی آثار پرورشی کلاس درس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 832 تعداد دانلود : 716
هدف این پژوهش، شناسایی وضعیت آموزش وآثار پرورشی خلاقیت درکلاسهای درس بود. روش تحقیق، توصیفی ازنوع زمینهای بود. جامعه آماری شامل 111نفر از هنرجویان رشتههای هنر از سه هنرستتان فنتی وحرفهای در منطقه 12آموزش و پرورش شهر تهران بود. روش نمونه گیری تمام شماری انتخاب شد. ابزار پژوهش دو پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش 70سوالی وضعیت آموزشی و 30سؤالی بترای ستنجش آثارپرورشی و جایگاه خلاقیت درکلاسهای درس بود. روایی ابزار توسط کارشناسان وصاحب نظران بررستی وتایید گردید و پایایی ابزار پس از اجرای آزمایشی بوسیله 20نفر از هنرجویان باروش آلفای کرونبتا بترای هریک ازپرسشنامهها به ترتیب ضرایب 0.975و 0.948بدست آمد کته قابتل قبتول بتود. بترای تجزیته وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی شامل: فراوانی، درصد، میانگین، میانه، انحراف معیار، واریانس، جداول ونمودارها و ازروش آماراستنباطی شامل آزمونهای uمان- ویتنی، کروستاال والتیس، مجتذورخی، تحلیتل واریانس و تحلیل عاملی استفاده شد.این امر تحت نرم افزار spssانجام گردید. نتایج نشان داد: عوامل مهتم از نظر هنرجویان در مورد وضعیت آموزشی کلاس به ترتیب عبارتند از:تأثیر روش تدریس معلتم، ، یتادگیری مشارکتی دانشآموزان به همراه معلم، استفاده از منایع و فناوریها در کلاس، هنر معلتم در جلتب مشتارکت دانشآموزان، اماان ایجاد تغییر در ساختار موجود و محتوای کتاب، ارزیابی از تواناییهای خود، پیش مطالعه، هنر کلاس داری معلم، اعتقاد به حضور در کلاس با آمادگی قبلی، یادگیری فردی، احترام به عقاید و نظرات دیگران، احساس فراموش شدن در کلاس برای دانشآموزان، تهیه خلاصهای از ناتات مهتم درس توستط دانشآموزان، اهمیت دادن به حضور و غیاب در کلاس، انحصار وظیفه تدریس بترای معلتم، تعیتین تالیت برای هر جلسه توسط معلم، قضاوت دانشآموزان در مورد کیفیت کارهای عملی و تاالی خود، خودارزیتابی دانشآموزان از نقش خود در یادگیری. بین میانگین امتیاز کلیه هنرجویان سه رشته مورد مطالعه در مورد آثار پرورشی ناشی از وضعیت آموزشی در کلاسهای درس تفاوت معنی داری وجود نداشت .

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۱