پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی سال هشتم تابستان 1392 شماره 35

مقالات

۱.

رابطه شادکامی و عزت نفس با رشد اجتماعی در دانش آموزان ابتدایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: شادکامی عزت نفس و رشد اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۳۷۹
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه شادکامی و عزت نفس با رشد اجتماعی در دانش آموزان ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد در سال تحصیلی 93-92 بود. از جامعه آماری مذکور نمونه ای شامل400 نفر به شیوه نمونه گیری طبقه ای مرحله ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (کوپراسمیت ،1967)، پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI)و پرسشنامه مهارت اجتماعی ایندربیتزن و فوستر (1992) استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره با روش گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که همبستگی شادکامی و عزت نفس با رشد اجتماعی مثبت و معنادار بود. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که هر پنج متغیر پیش بین (عزت نفس اجتماعی، عزت نفس، شادکامی، عزت نفس کلی و عزت نفس خانوادگی) در دانش آموزان ابتدایی مجموع قادرند در حدود (25/0= R2) از واریانس رشد اجتماعی را تبیین کنند. افراد شادکام و دارای عزت نفس بالا، دارای مهارت های اجتماعی بالایی مانند مهارت های احساسی و ادراکی، مهارت های جایگزین برای پرخاشگری، مهارت های مربوط به مواجهه با فشار و مهارت های برنامه ریزی هستند از این رو این افراد از رشد اجتماعی بالایی نیز برخوردارند.
۲.

ارائه مدلی برای ارتقاءکیفیت زندگی خوابگاهی درمنطقه دوازده دانشگاه آزاد اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کیفیت زندگی خوابگاهی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۹۱
هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای ارتقاء کیفیت زندگی خوابگاهی در منطقه دوازده دانشگاه آزاد اسلامی بود. جامعه مورد نظردر این پژوهش، کلیه دانشجویان مقاطع مختلف آموزشی ساکن در خوابگاه های منطقه 12 دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 92-93 بود. نمونه عبارت از، 350نفرازدانشجویان ساکن در خوابگاه ها بود که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع زمینه یابی بود. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که عوامل موثر بر کیفیت زندگی خوابگاهی در وضع موجود و مطلوب را می سنجید. برای توصیف داده ها ازجداول توزیع فراوانی، نمودار میله ای، میانگین و انحراف استاندارد و برای پاسخ به سوال های پژوهش، آزمون کلموگروف اسمیرنف، جهت شناسایی مولفه ها از تحلیل عامل اکتشافی به روش مولفه های اصلی، جهت ارائه مدل ازروش مدل سازی معادله ساختاری استفاده شد.نتایج بدست آمده عبارتند از: فناوری، فرهنگی اجتماعی، روان شناختی، نیروی انسانی، فیزیکی کالبدی و بهداشتی مؤلفه های اصلی کیفیت زندگی دانشجویان مقیم خوابگاه ها بودند. -فناوری هم به صورت مستقیم و هم از طریق مولفه های فرهنگی اجتماعی و روان شناختی بر کیفیت زندگی تأثیر دارد. -نیروی انسانی هم به صورت مستقیم و هم از طریق مولفه فرهنگی اجتماعی بر کیفیت زندگی تأثیر دارد. روان شناختی هم به صورت مستقیم بر کیفیت زندگی تأثیر دارد.و هم نقش واسطه را بازی می کند وعوامل بهداشتی، فناوری، فیزیکی کالبدی را با کیفیت زندگی مرتبط می کند. -عامل فرهنگی اجتماعی هم به صورت مستقیم بر کیفیت زندگی تأثیر داردوهم نقش واسطه را بازی می کند وهمه مولفه ها را با کیفیت زندگی مرتبط می کند. -عامل بهداشتی به صورت مستقیم بر کیفیت زندگی تأثیر ندارد ولی از طریق مولفه های فرهنگی اجتماعی و روان شناختی بر کیفیت زندگی تأثیر دارد. -عامل فیزیکی کالبدی به صورت مستقیم بر کیفیت زندگی تأثیر ندارد ولی از طریق مولفه های فرهنگی اجتماعی و روان شناختی بر کیفیت زندگی تأثیر دارد.
۳.

بررسی اثربخشی آموزشهای فراشناخت و ذهن آگاهی بر رفتارشهروندی سازمانی معلمان شهرستان بجنورد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فراشناخت ذهن آگاهی رفتارشهروندی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۴۵
هدف این پژوهش بررسی اثر آموزش فراشناخت و ذهن اگاهی بر رفتار شهروندی سازمانی است. روش تحقیق نیمه آزمایشی است. جامعه آماری کلیه معلمان مشغول به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی (شهربجنورد) در سال تحصیلی 93-1392 می باشند که تعداد کل آنها 540 نفراست. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای سه کلاس به تعداد 90 نفرانتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش(60نفر) و یک گروه کنترل(30نفر) قرار گرفتند. به یکی از گروه های آزمایش فراشناخت و به دیگری ذهن آگاهی آموزش داده شد. برای اندازه گیری رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه پودساکف وهمکاران (1990)استفاده شد. تجزیه تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس و مانکوا انجام شد. یافته ها نشان دادکه رفتار شهروندی سازمانی در معلمانی که درگروه های تحت آموزش فراشناخت وذهن آگاهی قرارداشتند از معلمانی که درگروه کنترل بودند به طور معناداری بیشتر بود.
۴.

نقد و بررسی برنامه آموزش ریاضی دانشگاه ( محتوا و ارزشیابی ) از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد قشم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نقد ارزشیابی برنامه های آموزش ریاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۴۰۴
هدف از انجام این پژوهش آن بوده است که کیفیت اجرای آموزشهای نظری، محتوای برنامه های آموزش ریاضی و نحوه ارزشیابی از دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد. متغیرهایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: 1- کیفیت اجرای آموزش 2- محتوای برنامه های آموزشی 3- نحوه ارزشیابی نوع این پژوهش ارزشیابی می باشد که از طریق روش پژوهش توصیفی- پیمایشی انجام گرفته است. نمونه گیری تصادفی بوده است و با استفاده از روش فوق100 نفر به صورت تصادفی از میان دانشجویان انتخاب شده اند و به علت محدودیت جامعه اساتید گروه ریاضی دانشگاه قشم کلیه20 استاد مدرس این درس به عنوان نمونه مورد استفاده واقع شده اند. نتایج کلی این پژوهش عبارتند از: 1- کیفیت اجرای آموزش نظری از دیدگاه اساتید بالاتر از متوسط می باشد. 2- کیفیت اجرای آموزش نظری از دیدگاه دانشجویان در حد متوسط می باشد. 3- محتوای برنامه آموزشی از دیدگاه اساتید بالاتر از سطح متوسط می باشد. 4- محتوای برنامه آموزشی از دیدگاه دانشجویان بالاتر از سطح متوسط می باشد. 5- وضعیت ارزشیابی از دیدگاه اساتید از حد متوسط بهتر است. 6- وضعیت ارزشیابی از دیدگاه دانشجویان از حد متوسط بهتر است.
۵.

طراحی مدل سازمان عدالت محور درآمدی نو برکارت امتیازی متوازن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: طراحی مدل سازمان کارت امتیازی متوازن عدالت سازمانی دلفی و سازمان تامین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۲۱۷
تعامل انسان ها در سازمان ها بر پایه عدالت و طراحی سازمان به گونه ای که ادراک عادلانه بودن را در کارکنان آن بر انگیزد با ظهور سازمان های عقلائی نمود یافت و در عصر سازمان های نوظهور دیگر بار مورد توجه قرار گرفت. در این پژوهش به عنوان یک تحقیق بنیادی پس از مروری بر ادبیات عدالت سازمانی، و با بهره گیری از مناظر چهار گانه سازمان در کارت امتیازی نورتون و کاپلان، به طراحی و ترسیم یک مدل اولیه از سازمان عدالت محور پرداخته و سپس با تشکیل پنل دلفی(متشکل از نخبگان دانشگاهی) مدل ارائه شده تایید و اعتبار سنجی شد و پس از اجماع نظرات اعضای پنل؛ مدل نهایی از سازمان عدالت محور تهیه و در دو اداره کل سازمان تامین اجتماعی (بعنوان جامعه آماری تحقیق) به محک آزمون گذاشته شد. آن گاه با استفاده از معادلات ساختاری تائیدی، تایید قطعی مدل صورت گرفت. در این پژوهش بعلت کثرت متغیرها از رویکردهای کمی و کیفی توامان استفاده گردیده است.
۶.

اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان استفاده از افکار خودآیند منفی در بیماران افسرده(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: افسردگی افکار خودآیند منفی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۴۳۴
پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان استفاده افکار خودآیند منفی در بیماران افسرده انجام شد. بدین منظور تعداد 24 زن مبتلا به اختلال افسردگی اساسی از بین بیماران زن افسرده مراجعه کننده به مراکز روان شناختی و روانپزشکی شهر مشهد انتخاب و یه صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه به روش گروهی، با روش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی آموزش دیدند. آزمودنی های هر دو گروه پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه افکار خود آیند منفی هولون و کندال را قبل از شروع جلسات آموزش، پس از اتمام جلسات و سه ماه پس از اتمام جلسات تکمیل کردند. آزمودنی های گروه گواه بدون دریافت هیچ گونه آموزش تنها پرسشنامه ها را تکمیل کردند. نتایج حاصل از اجرای تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر حاکی از اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان استفاده از مکانیسم های دفاعی بود. به نحوی که اجرای روش درمانی باعث کاهش میانگین نمرات افکار خودآیند منفی در گروه آزمایش شد و بین میانگین نمرات افکار خودآیند منفی دو گروه در مرحله پس آزمون و پیگیری تفاوت معنادار مشاهده شد. بنابراین به نظر می رسد با اجرای شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بدون آن که مستقیما روی افکار خودآیند منفی کار کنیم، این افکار کاهش می یابند.
۷.

فرآیند تولید محتوای الکترونیکی بر اساس مدل p3 و نقش ابزارهای تألیف محتوای الکترونیکی در برنامه درسی آموزش عالی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آموزش الکترونیکی محتوای الکترونیکی فرایند تولید محتوای الکترونیکی ابزارهای تألیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۳۶۰
در جهان پیشرفته و به سرعت متغیر امروز ترکیب فن آوری های الکترونیکی در فرایند آموزش و یادگیری و محتوای برنامه درسی آموزش عالی، امری اجتناب ناپذیر است. مطالعه حاضر با بررسی پژوهش ها و منابع مکتوب و غیر مکتوب داخلی و خارجی، با هدف معرفی محتوای الکترونیکی و ثأثیر آن در یادگیری پویا، ضمن ارائه مدل ها و رویکرد های نوین در تولید محتوای الکترونیکی از قبیل ADDIE,SCORM, P3، به طرح چند پرسش در زمینه فرایند تولید محتوای الکترونیکی بر اساس مدلP3 و ابزار های تألیف آن می پردازد. نتایج حاصل در عین این که اثر بخشی محتوای الکترونیکی را در افزایش یادگیری خاطر نشان می کند، به محدودیت عمده آن در پر هزینه بودن فرایند تولید محتوا اشاره می نماید. بر این اساس، نکاتی در مورد تولید محتوای الکترونیکی در حوزه برنامه درسی آموزش عالی پیشنهاد شده است.
۸.

اثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه تحلیل ارتباط محاوره ای در تغییر مثبت خودپنداره سربازان وظیفه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: خودپنداره مشاوره گروهی تحلیل ارتباط محاوره ای سربازان زندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۴۰
پژوهش حاضر به منظور اثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه تحلیل ارتباط محاوره ای بر تغییر خود پنداره مثبت سربازان وظیفه زندان بجنورد انجام گرفته است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، شبه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سربازان وظیفه بود که در سال 1389 در زندان بجنورد مشغول خدمت بودند، که از بین آن ها 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) با شیوه نمونه گیری تصادفی در دو گروه گمارش شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون مفهوم خویشتن بک در اول و آخر درمان استفاده شد. گروه آزمایش به مدت 3 ماه، طی 10 جلسه و هر هفته یک جلسه 90 دقیقه ای تحت مشاوره گروهی تحلیل ارتباط محاوره ای، قرار گرفتند و گروه شاهد هیچ گونه مداخله ی درمانی دریافت نکرد. نتایج داده ها نشان داد که بین عملکرد افراد دو گروه آزمایش و کنترل قبل از مداخله تفاوت معناداری وجود ندارد، اما این تفاوت در دو گروه بعد از مداخله افزایش معنی داری مشاهده شد. نتیجه این پژوهش نشان داد که مشاوره گروهی تحلیل ارتباط محاوره ای در تغییر مثبت خودپنداره سربازان موثر است و می تواند تغییراتی در خویشتن پنداری سربازان وظیفه بوجود آورد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۱