پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی دوره هشتم زمستان 1385 شماره 9 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

بررسی علل فرار دختران 20-13 ساله در استان خوزستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۵۱
صحبت از آسیبهای اجتماعی و پیامدهای ناشی از آن بدون تحقیقات علمی مکتوب را به جایی نمیبرد چرا که این صحبتها سادهانگارنه و علمی و غیرمسئولانه است پس در این تحقیق بر آن شدیم تا به متغیرهای مهم که با یکی از آسیبهای اجتماعی یعنی فرار دختران رابطه دارد بپردازیم. دختران فراری دخترانی هستند که به دلایل گوناگون مانند اعتقاد به اینکه در خانواده به آنها بیتوجهی شده است یا تحت تأثیر ساز و کارهای روانی و ذهنی برای رسیدن به امنیت روانی و رهایی از سلطه والدین تحمیلی و ناسازگار (اضطراری) خود در پی یافتن قدرتی شایستهتر از والدین خویش برم یآیند تا با تسلیم و اطاعت از آنها نگرانی واضطراب درونی خود را کاهش دهند نظر به اینکه این مسأله ممکن است یکسری پیامدهای آسیب زای دیگر داشته باشد. طی مطالعات در این زمینه خانم میرک به مطالعه زمینه های رایج دختران به فرار پرداخته به این نتیجه رسیده که احساس ناایمنی، عدم ارضاء متناسب خواستهها ... م یتواند نوجوان را در معرض حرکتهای اجتماعی دشوار و ناسالم قرار دهد. نمونه آماری در این پژوهش شامل 100 نفر از دختران فراری 02-13 ساله که در مراکز بهزیستی اسکان دارند را شامل میشود، رشد آماری آزمون 2X (خ یدو) م یباشد. پرسشنامه به کار رفته محقق ساخته می باشد که اعتبار آن با آلفای کرونباخ محاسبه گردیده 89% می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل با استفاده از آزمون خی دو به روی فرضیه ها نشان داد که در دختران نوجوان عواملی از قبیل محله زندگی، تحصیلات والدین، تحصیلات نوجوان، درآمد والدین و مدت بیکاری پدر، ترک تحصیل دختران، رسانه های تصویری، مهاجرت، والدین و چگونگی گذران اوقات فراغت باقی به عنوان متغیرهایی هستند که می توانند با فرار دختران رابطه داشته باشند.
۲.

بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد سازگاری شغلی بر افزایش انگیزش شغلی کارکنان سازمان بازرسی کل کشور شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۳۳۷
هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد سازگاری شغلی بر افزایش انگیزش شغلی کارکنان سازمان بررسی کل کشور شهر تهران است. جامعه آماری شامل کلیه پرسنل ستادی سازمان بازرسی کل کشور شهر تهران در سال 84 است. حجم نمونه طبق اصول علمی 60 نفر به دو گروه (آزمایش و کنترل) با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده تقسیم گردید. جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه 36 سؤالی نظریه هرزبرگ در دو عامل انگیزشی و بهداشتی و مشاوره گروهی با رویکرد سازگاری شغلی در 8 جلسه دو ساعت انجام پذیرفت. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، نمودار و میانگین) و جهت آزمون سوالهای پژوهش از آزمون t مستقل ،t همبسته و آزمون فریدمن استفاده گردید.
۳.

بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت با بهره وری نیروی انسانی در شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: سبکهای مدیریت مدیران بهره وری نیروی انسانی کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۸۴
این پژوهش به دنبال ترسیم تصویری از تعیین ارتباط بین سبکهای مدیریت با بهره وری نیروی انسانی در شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی میباشد. در این پژوهش سؤال اصلی آن است که آیا بین سبکهای مدیریت با بهره وری نیروی انسانی در شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی رابطه وجود دارد؟ جامعه آماری در این پژوهش ستاد مرکزی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی در مشهد و پانزده شهرستان تابعه می باشد که جمعاً 936 نفر از پرسنل شاغل در این شرکت را در بر میگیرد، بنابراین برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری به صورت نظامدار (سیستماتیک) استفاده شده و سپس نمونه گیری به صورت تصادفی از مجموعه حوزههای کاری واحدهای تابعه شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی انتخاب گردیده است. نمونه تصادفی پژوهش حاضر 113 نفر م یباشد که به 95 % اطمینان در نتایج دست یافتهایم . ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل دو پرسشنامه می باشد: 1- پرسشنامه سبک مدیریت که پرسشنامهای هنجار شده است و برای تعیین سبک مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد، این پرسشنامه توسط کارکنان جهت تعیین سبک مدیریت مدیران آنها پاسخ داده شده است. 2- پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی که پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد و برای سنجش بهره وری کارکنان توسط مدیران تکمیل گردیده است. روش این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و در جهت دستیابی به نتایج تحقیق آزمون از جداول توافقی و ضرایب همبستگی phi و V کرامر و همچنین آزمون اسپیرمن استفاده شده است و برای تحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل آماری spss استفاده گردیده است.
۴.

بررسی رابطه بین سلامتی روانی، رضایتمندی از زندگی زناشویی و عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی مرد و زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سلامتی روانی رضایتمندی از زندگی زناشویی عملکرد تحصیلی دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۱۴
سلامتی روانی حالتی است که در آن فرد از احساس رضایت و توانایی کامل برای ایفای نقشهای اجتماعی، روانی و جسمی برخوردار است و عدم تعادل روانی بر عملکرد فرد و خانواده در حیطههای مختلف تأثیر میگذارد و یا متأثر از عوامل مذکور م یباشد بنابراین هدف این پژوهش پی بردن به رابطه بین سلامتی روانی، رضایتمندی از زندگی زناشویی و عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی مرد و زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه می باشد. روش شناسی این تحقیق از نوع همبستگی است که هدف آن مطالعه حدود تغییرات و رابطه دو یا چند متغیر است. این پژوش بر روی 300 نفر از دانشجویان مذکور صورت گرفته که این نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شده است و ابزارهای گردآوری اطلاعات این پژوهش شامل پرسشنامههای مشخصات فردی، سلامت عمومی GHQ، پرسشنامه Inrich و عملکرد تحصیلی دانشجویان بر اساس معدل پایانترم آنان بوده است و سپس با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون و آزمون t مستقل دادههای جمعآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و یافتههای این پژوهش نشان داد که بین سلامتی روانی در مؤلفه های افسردگی و اضطراب با رضایت مندی از زندگی زناشویی رابطه معکوس دارد. (01/>0P) و بین سلامتی روانی در مؤلفه های علایم جسمانی و اختلال در کنش اجتماعی با رضایت مندی از زندگی زناشویی رابطه معنی داری وجود ندارد. (05/>0P) و همچنین بین سلامتی روانی و عملکرد تحصیلی و رضایت مندی از زندگی زناشویی رابطه معنی داری وجود دارد. (01/>0P) و در ضمن بین مؤلفه های سلامتی روانی مرد و زن تفاوت معنی داری مشاهده شد به عبارت دیگر سلامتی روانی دانشجویان مرد بیشتر از زن است.
۵.

پژوهشی پیرامون میزان بهره مندی مردم شهر بجنورد از مطبوعات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۲۳
هدف پژوهش حاضر پی بردن به میزان بهره مندی مردم شهر بجنورد ازمطبوعات است. این طرح به روش پیمایشی و ب ا اس تفاده از پرس شنامه انج ام ش د وداده های آن گردآوری شده بوسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از مهم ترین نتایجی که به دست آمد این بود که 4/45 درص د اف راد ب ا س واد51 سال به بالای شهر بجنورد به مطالعه مطبوعات علاق همند هستند. در ع ین ح ال مهم ت رین دلیل عدم مطالعه گسترده روزنامه در بین شهروندان بجنوردی، دیر رسیدن روزنامه ب ه سطح شهر و توزیع نامناسب آن بوده است. روزنامه خراسان بیشترین استفاده کنن ده راداشته است و زنان و مردان در خصوص مطالعه روزنامه و مجله متفاوت عمل م ی کنن د،مردان بیش از زنان به مطالع ه روزنام ه علاق ه مندن د و زن ان بی شتر ب ه مطالع ه مجل ه می پردازند.
۶.

بررسی تأثیر شرکت در مراسم اعتکاف بر عزت نفس و پذیرش اجتماعی دانشجویان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سلامت روانی عزت نفس پذیرش اجتماعی دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۱۶
سلامت روانی از جمله عوامل رشد و شکوفایی انسان و در بر گیرنده مؤلفه های مختلفی همچون سلامت فکری، توانایی مقابله با مشکلات، توانایی برقراری روابط سالم با دیگران و خودآگاهی و هدفمندی است. از میان متغیرهای مرتبط با سلامت روان دو عامل عزت نفس و پذیرش اجتماعی مهمتر بنظر میرسند. با توجه به چندبعدی بودن موضوع برخی از محققان به بررسی تأثیر مذهب در این زمینه پرداختهاند. به عنوان مثال برگن (1988) مذهب را سرچشمه زندگی هدفمند و معنیدار میداند و جنسن (1993) نیز با تحقیق بر روی 3835 دانشجو بیان داشته است که افزایش اعتقادات مذهبی با احترام به نفس و بالندگی هیجانی رابطه مثبت دارد. پژوهشهای راثی (1384) و مجدیان (1383) نیز بیانگر رابطه مثبت نگرش مذهبی با عزت نفس بوده است. بر این اساس در پژوهش حاضر تلاش شده تا تأثیر شرکت در مراسم اعتکاف بر متغیرهای سلامت روان مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر از نوع شبه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بوده است که در نیمسال اول سال تحصیلی68-85 اجرا شده است. ابزار های مورد استفاده عبارت بودند از آزمون عزت نفس روزنبرگ که دارای 01 سؤال و آزمون پذیرش اجتماعی کراون و مارلو که دارای 33 سوال است و پایایی آنها بر اساس آلفای کرونباخ به ترتیب 81/ 0 و 74/ 0 بدست آمده است. آزمونها بصورت گروهی قبل و بعد از مراسم اعتکاف بر روی هر دو گروه آزمایش و کنترل (80 دختر و 60پسر) اجرا شده و در نهایت 100 پرسشنامه تکمیل شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند . نتایج نشان داد که مراسم مذکور باعث افزایش معنی دار عزت نفس دختران شرکت کننده شده است( 038/ 0>p). اما علیرغم افزایش نمرات در متغیر پذیرش اجتماعی تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود. با توجه به یافته های تحقیق می توان گفت که شرکت در مراسم مذکور و آیینهای مشابه میتواند باعث بهبود متغیرهای سلامت روانی شود که فراگیر شدن آن برنامهریزی دقیق مسوولان را میطلبد.
۷.

اثربخشی مشاوره شغلی با مدل شادمانی فوردایس بر رضایت شغلی مشاوران شهرستان قائم شهر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اثربخشی مشاوره شغلی شادمانی رضایت شغلی مشاور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۱۷۹
آموزش و پرورش از دیر باز نقش اساسی در تداوم و بقای جوامع ب شری ایف اکرده است این نظام از مجموعه اجزائی تشکیل شده که این اجزا به ص ورت هماهن گ درجهت اهداف از پیش تعیین شده فعالیت می نماین د. در ای ن می ان نق ش م شاوره درخ ورتوجه و تأمل جدی است. انجام مطلوب این نقش مستلزم داشتن رضایت و انگیزه ق وی ونیرومند می باشد. پژوهش حاضر در نظر دارد ت ا ب ا بک ارگیری م دل ش ناختی رفت اری شادمانی فورد ایس سطح رضایت شغلی مشاوران را اف زایش ده د ت ا م شاوران بتوانن دتأثیر بهتری را در کارکرد خود داشته باشند. برای اجرای پژوهش بع د از مطالع ه مق دماتی و بررس ی اب زار پ ژوهش یعن ی پرسشنامه شادمانی آکسفورد با ضریب پایایی90/ 0 و رضایت ش غلی دان ت ب ا ض ریب پایایی 94/ 0 در جامعه آماری که شامل 60 نفر از مشاوران شاغل در آموزش و پرورش قائم شهر بوده است، ارائه شد و پ س از ت صحیح پرس شنامه، از ب ین اف رادی ک ه نم ره رضایت شغلی و شادمانی آنان طبق نمره گذاری آزمون پایین بوده است، تعداد 24 نفر به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل که هرگروه شامل6 زن و6 م رد ب وده ان د، ق رارگرفتند. گروه آزمایش به مدت هشت جلسه دو ساعته در جلسات م شاوره ش غلی ک ه ب ا مدل شادمانی فورد ایس ارائه می شد، شرکت کردند. جل سه پیگیری ی ک م اه بع د انج ام شد.هر دو گروه سه بار در پیش آزمون، پس آزم ون و آزم ون پیگی ری م ورد ارزی ابی قرار گرفتند. بعد از جمع آوری پرسشنامه ه ا داده ه ا ب ه دلی ل ع دم ش رایط اس تفاده ازآزم ون پارامتری ک، از روش ه ای آم اری ناپارامتری ک و برنام ه ک امپیوتری MINITNAB وSPSS .تحلیل شده است
۸.

رابطه آموزش های پیش دبستانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آموزش پیش دبستانی پیشرفت تحصیلی دانش آموز علوم فارسی نقاشی ریاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۳۹۴
برای انجام پژوهش حاضر تعداد 100 نفر دانشآموز دختر و پسر پایه اول به صورت تصادفی از بین 10344 نفر انتخاب شدند و پرسشنامهای محقق ساخته بر روی آنان اجرا شد. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین آموزش های پیش دبستانی با پیشرفت تحصیلی علوم (679/ 0)، فارسی (614/ 0) ، نقاشی (808/ 0) و ریاضی (524/ 0) رابطه وجود دارد. نتایج آزمون t مستقل معنی دار بودن رابطه را مورد تأیید قرار داد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۱