پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی سال هفتم پاییز 1391 شماره 32

مقالات

۱.

بررسی میزان استفاده از شاخص های روابط انسانی توسط معلمان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: شاخص روابط انسانی توان برقراری ارتباط درک نیازها و استعدادها درک تفاوتهای فردی تأمین بهداشت روانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۳۳۷
هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان استفاده از شاخص های روابط انسانی توسط معلمان دبیرستان ازدیدگاه دانش آموزان دختر شهرستان می باشد. برای این منظور از میان جامعه آماری پژوهش که شامل434 نفر دانش آموز دختر اول تا سوم دبیرستان هستند تعداد 205 نفربا استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی (زمینه یابی) وابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می باشد که شامل 4 بعد و 28 سوال می باشد. روایی آزمون از طریق اساتید صاحب نظر مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برابر 867/0 محاسبه شد. در این پژوهش از دو روش آمار توصیفی وآمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. سوالات تحقیق از طریق آزمونt مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به دست آمده، نشان داد که میانگین میزان استفاده معلمان از چهار شاخص توان برقراری ارتباط، درک نیازها و استعدادها، درک تفاوتهای فردی و تأمین بهداشت روانی بالاتر از میانگین نظری بوده وبه طور کلی می توان گفت استفاده از شاخص های روابط انسانی توسط معلمان در وضعیت مطلوب می باشد.
۲.

بررسی رابطه بین رضایت از زندگی و بهزیستی معنوی در بیماران مبتلا به سرطان پستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رضایت از زندگی بهزیستی معنوی سرطان پستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۲۲۶
سرطان یکی از بیماری های شایع در جهان است، و جزو منابع عمده استرس، ناتوانی و افت رضایت زندگی به حساب می آید. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین رضایت از زندگی و بهزیستی معنوی در بیماران مبتلا به سرطان پستان می پردازد. این پژوهش غیر آزمایشی و از نوع همبستگی است که در آن رابطه میان دو متغیر بهزیستی معنوی با سه مولفه و رضایت از زندگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان مورد بررسی قرار گرفته است. جمعیت هدف آماری شامل کلیه بیماران سرپایی مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان شهدای تجریش تهران در نیمه اول سال 1391 بودند. نمونه مورد مطالعه شامل400 بیمار مبتلا به سرطان پستان بودند که به روش نمونه گیری در دسترس از میان افراد مراجعه کننده به مراکز درمانی انتخاب شدند. برای سنجش متغیر های مورد نظر از دو پرسشنامه بهزیستی معنوی و پرسشنامه رضایت از زندگی استفاده شد. دادهها با شاخص های توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون توسط نرم افزار SPSS تحلیل شدند. تحلیل یافته های این پژوهش نشان داد که بین رضایت از زندگی و بهزیستی معنوی، رضایت از زندگی و بهزیستی مذهبی و رضایت از زندگی و بهزیستی وجودی رابطه معنا دار وجود دارد
۳.

بررسی میزان به کارگیری مؤلفه های مؤثر بر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشجویان دانشگاه اصفهان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: دانشگاه اصفهان فناوری اطلاعات و ارتباطات توانمندی در فناوریها آموزش عالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۱۸۴
هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی میزان بررسی میزان به کارگیری و مؤلفه های مؤثر بر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشجویان دانشگاه اصفهان بر حسب عوامل جمعیت شناختی( جنسیت، رشته و مقطع تحصیلی)بود. جامعه آماری پژوهش بر گرفته از دانشجویان دانشکده های علوم تربیتی، علوم و فنی مهندسی دانشگاه اصفهان بود که نمونه آماری با روش طبقه ای متناسب با حجم به تعداد 400 نفر از میان دانشکده های مذکور انتخاب گردیدند. روش پژوهش به شیوه توصیفی- پیمایشی بود. به منظور بررسی میزان توانمندی فناوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته با درجه بندی لیکرت استفاده گردید.روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان و کارشناسان در حد مطلوب گزارش گردید. پایایی پرسشنامه مذکور با استفاده از روش آلفای کرونباخ 89/0 بدست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آماری تحلیل واریانس، t تک متغیره و tگروههای مستقل استفاده شد. نتایج، نشان داد که میزان توانمندی دانشجویان در حیطه های دانش از فناوری اطلاعات و ارتباطات، دسترسی به فناوریها، نگرش به فناوریها و نحوه بکارگیری از این فناوریها بیشتر از حد متوسط بوده است. همچنین، تفاوت معناداری (05/0p ≤) در میزان توانمندی دانشجویان از فناوریها در رشته های مختلف تحصیلی، جنسیت و مقاطع تحصیلی مشاهده شد.
۴.

تربیت اسلامی ، ضرورت فراموش شده دانشگاه آزاد اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تعلیم و تربیت تربیت اسلامی دانشگاه اسلامی اسلامی کردن دانشگاه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۱۴۹
علیرغم گذشت سه دهه از انقلاب فرهنگی، در مورد مفاهیمی چون «اسلامی کردن دانشگاهها» و «دانشگاه اسلامی» به نظر می رسد هنوز اجماع نظر متقن و مدونی بین سیاست گذاران و متولیان فرهنگ عمومی به ویژه حوزه تعلیم و تربیت کشورمان بوجود نیامده است. برآیند برداشت های متفاوت از «اسلام» و «دانشگاه اسلامی» منجر به ابهام و معطل ماندن موضوع اسلامی شدن دانشگاهها در عمل شده است. همچنین اسلامی کردن دانشگاه بدون توجه به اسلامی شدن مدارس که معلول «تربیت اسلامی» از دوره پیش دبستانی تا پایان دبیرستان می باشد، بحثی ناقص به نظر می آید. این نوشتار دو موضوع برداشت های ناصحیح از مفهوم اسلامی کردن دانشگاهها و همچنین عدم توجه به «حوزه های مختلف تربیت اسلامی» در مراکز آموزشی به ویژه دانشگاهها را نقد و بررسی نموده است. شیوه تحقیق این مقاله به صورت توصیفی- تحلیلی و استفاده از روش استنادی (کتابخانه ای) می باشد.
۵.

مطالعه تطبیقی بین المللی سازی برنامه های درسی آموزش عالی درکشورهای فنلاند ،انگلستان وچین(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بین المللی کردن آموزش عالی برنامه درسی فنلاند انگلستان چین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۲۹
بین المللی کردن آموزش عالی امروزه به عنوان یک استراتژی کارآمد برای مواجهه با نیازهای متنوع جامعه ی جهانی شده مطرح است. برنامه های درسی بین المللی در حقیقت مهمترین بعد یا رکن نظامهای آموزش عالی بین المللی شده هستند. هدف اصلی ونقطه توجه برنامه ریزان درسی در هنگام برخورد با مسئله فوق ، اساسا طراحی اهداف وبرنامه های آموزشی مطلوب و کار آمد بوده ا ست. این تحقیق نوعی مطالعه ی تطبیقی- تحلیلی است و از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی استفاده شده است تا رویکردهای بین المللی سازی برنامه های در سی آموزش عالی در کشور های مختلف از قبیل فنلاند، انگلستان وچین را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. این روش شامل تکنیکهایی برای تجزیه وتحلیل سیستماتیک متون،،منظم کردن نتایج مشاهدات، ،مصاحبه ها،،مباحث ،اسناد، ،مقایسه ها،تجزیه وتحلیل یافته هاو ارائه یک چارچوب برای تجزیه وتحلیل روشمند وکنترل شده متون می باشد. در رویکرد قیاسی ابتدا دید گاهها و یافته ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس نتیجه گیری نهایی انجام می شود. یافته های تحقیق شامل استراتژیها ،برنامه ها وفعالیتهای مناسب برای بین المللی کردن برنامه های درسی وروشهای تدریس ویادگیری آموزش عالی در هر کشور می باشد.
۶.

تأثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر انگیزه پیشرفت و درک مطلب دانش-آموزان دختر دبیرستانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فراشناخت انگیزه پیشرفت درک مطلب یادگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۱۳۹
مقدمه: یکی از سازه های جدید در روانشناسی تربیتی، فراشناخت است که توجه بسیاری از پژوهشگران تربیتی را به خود معطوف کرده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر انگیزه ی پیشرفت و درک مطلب دانش آموزان بود. روش: روش تحقیق، نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. دو کلاس از بین دانش آموزان دختر سال دوم رشته ی علوم انسانی از دبیرستان های شهرستان اسفراین به شیوه ی تصادفی انتخاب شدند که یک کلاس به عنوان گروه آزمایش (32 نفر؛ میانگین سن= 4/16؛ انحراف استاندارد= 2/1) و کلاس دیگر به عنوان گواه (30 نفر؛ میانگین سن 6/16؛ انحراف استاندارد= 1/1) در نظر گرفته شدند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه ی انگیزه پیشرفت ادواردز (EPPS) و آزمون محقق ساخته درک مطلب استفاده شد. آموزش مهارت های فراشناختی در 15 جلسه اجرا شد. در تحلیل داده ها، از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد آموزش مهارت های فراشناختی بر انگیزه ی پیشرفت دانش آموزان تأثیر مثبت و معناداری داشته است. هم چنین تأثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر افزایش درک مطلب دانش آموزان گروه آزمایش معنادار بوده است. نتیجه گیری: پژوهش حاضر تأثیر آموزش راهبردها و مهارت های فراشناختی را بر پیشرفت تحصیلی به ویژه درک مطلب و انگیزه ی پیشرفت تأیید کرد. پیشنهاد می شود به منظور بهبود انگیزه پیشرفت و درک مطلب دانش آموزان، آموزش این راهبردها در دستور کار معلمان قرار گیرد.
۷.

بررسی ویژگی های استاد موفق از دیدگاه دانشجویان دانشگاه شیراز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: استاد موفق دانشجویان دانشگاه نگرش ویژگی ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۲۳۶
اساتید و معلمان باید دارای ویژگی هایی باشند تا وظایف حرفه ای خود را به نحوی به انجام رسانند که موفقیت و کارآیی آنان تضمین گردد و عملکرد آموزشی آنان برای تأمین تقاضاهای در حال رشد و متنوع دانشجویان ارتقاء و بهبود یابد. همه دانش آموختگان در طول حیات تحصیلی یا حرفه ای خود با اساتیدی مواجه شده اند که از آنان با کلمات موفق، توانمند، مطلوب، ایده آل و یا ناموفق یاد می کنند. این نوع قضاوت، از تفاوت دیدگاه و برداشت های مختلف افراد از رفتار و عملکرد اساتید ناشی می شود و بر این اساس، وجود یا فقدان برخی قابلیت ها و شایستگی ها، ملاک موفق یا ناموفق بودن اساتید قرار می گیرد. این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 90- 1389 می باشند که از میان آن ها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با لحاظ نمودن نسبت جنسیتی، رشته و مقطع تحصیلی تعداد 375 نفر انتخاب شدند. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، بیشترین میانگین اهمیّت ویژگی های استاد موفق از دیدگاه دانشجویان به صورت کلی مربوط به توانایی آموزشی و کمترین میانگین مربوط به مقررات آموزشی بود. بیشترین میانگین اولویت ویژگی های استاد موفق از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر و از دیدگاه دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و بالاتر مربوط به توانایی آموزشی و کمترین میانگین مربوط به مقررات آموزشی بود. از دیدگاه دانشجویان دارای معدل "الف" و "ب"، بیشترین میانگین اهمیت ویژگی های استاد موفق مربوط به توانایی آموزشی، از دیدگاه دانشجویان دارای معدل "ج"، مربوط به ارزشیابی و کمترین میانگین به ترتیب مربوط به مقررات آموزشی و ویژگی های فردی بود. با توجه به نتایج پژوهش داشتن دانش کافی و تسلط علمی، ایجاد و تقویت اعتماد به نفس در دانشجویان، احترام به دانشجویان، انجام ارزشیابی عادلانه و منصفانه از دانشجویان، داشتن ظاهری تمیز و نظیف، و به حضور به موقع در کلاس درس ویژگی هایی هستند که یک استاد موفق باید واجد آن ها باشد. با توجه به این که کارآمدی نظام آموزشی و بالاخص آموزش عالی به بهبود کیفیت عملکرد اساتید دانشگاهی وابسته است و اساتید نیز به عنوان شکل دهنده اندیشه های علمی دارای ارزش ها و البته مسئولیت های اجتماعی فراوانی هستند، بنابراین باید متناسب با این مسئولیت ها و به منظور تربیت و آموزش دانشجویان، بر داشته های علمی، فکری و ارتقاء کیفیت عملکرد خویش بیفزایند.
۸.

رابطه ی بین جنسیت ، سن ، سطوح گذرانده شده در زمینه ی فناوری اطلاعات با میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در اعضای هیأت علمی منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات اعضای هیأت علمی جنسیت سن سطوح تجارب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۱۲۷
تحقیق حاضر با هدف تحلیل رابطه ی بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با جنسیت ، سن و سطوح تجارب اعضای هیأت علمی منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی در سال 90-89 به انجام رسیده است . روش آن کاربردی و توصیفی پیمایشی از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه ی آماری آن ، استادان عضو هیأت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه سه که به ترتیب تعداد2160 باشد که بر اساس جدول کرجسی – مورگان تعداد 327 نفر از اساتید(165 نفر زن و 162 نفر مرد) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی- خوشه ای انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه ی محقق ساخته که به صورت مقیاس لیکرت طراحی گردیده ، استفاده شده است . برای محاسبه ی اعتبار و ضریب پایایی ، از روش ضریب آلفای کرو نباخ استفاده شد و نتایج حاصل از بررسی اعتبار پرسشنامه نشان داد که ضریب آلفای محاسبه شده برای هر یک از متغیرها از 87/0 بیشتر است، لذا می توان نتیجه گرفت که پرسشنامه ی مورد استفاده از اعتبار و ثبات تحقیقی لازم بر خوردار می باشد روش تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از آزمون آزمون تی دو نمونه ای مستقل (تی تست[1]) و ضریب همبستگی پیرسون آزمون تحلیل آنالیز واریانس یک طرفه می باشد . بر اساس نتایج بدست آمده در سطح خطای 5 درصد متوسط استفاده از رایانه و نرم افزارها، اینترنت و سرویس های اینترنتی ، میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در انجام عملکردهای آموزشی در بین زنان بیشتر از مردان و میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در انجام عملکردهای پژوهشی مردان بیشتر از زنان است و نیز بین سن اعضای هیأت علمی منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی با میزان استفاده ی آنان از فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه ی منفی (معکوس) وجود دارد. و همچنین بین سطوح گذرانده شده (مقدماتی، متوسطه، پیشرفته، تجربی) در زمینه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات، اختلاف معنی داری را نشان می دهد، که به ترتیب کم به زیاد به صورت زیر هستند: 1- مقدماتی 2- تجربی 3- متوسط 4- پیشرفته

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۱