پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی سال نهم تابستان 1393شماره 39

مقالات

۱.

نقش نگرش مدیران مدارس نسبت به مدیریت دانش در کارایی آنان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت دانش مؤلفه های مدیریت دانش کارایی مدیران مدارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۴۹۶
تحقیق حاضر با هدف بررسی جایگاه مدیریت دانش و رابطه آن با کارایی مدیران مدارس راهنمایی(نظام قدیم) شهر بیرجند انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان مدارس راهنمایی شهر بیرجند در سال 92-1391 به ترتیب 17 و 93 نفر بودند. نمونه گیری به شیوه سرشماری انجام شد. برای گرداوری داده ها از دو پرسش نامه سنجش مدیریت دانش و کارایی مدیران استفاده شده است. برای تحلیل آماری داده ها در سطح توصیفی از جداول فراوانی، انحراف معیار، میانگین و در سطح آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی تک نمونه ای، استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که بین نگرش مدیران به مدیریت دانش و مؤلفه های آن(اجتماعی شدن، برونی سازی، درونی سازی وترکیب) رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. کارایی مدیران نیز در سطح خوب ارزیابی شد. بین نگرش مدیران نسبت به مدیریت دانش وکارایی مدیران، رابطه مثبت اما ضعیفی وجود داشت. بین خرده مقیاس های نگرش نسبت به مدیریت دانش شامل برون سازی با اجتماعی شدن نیز همبستگی مثبت و معنا دار و بین متغیرهای درونی سازی و اجتماعی شدن همبستگی مثبت و معنا داری وجود داشت، اما مؤلفه ترکیب با هیچ کدام از مولفه های مدیریت دانش شامل اجتماعی شدن، برونی سازی و درونی سازی همبستگی معناداری نداشت. همچنین بین نمره کل متغیر کارآیی با هیچ کدام از متغیرهای مدیریت دانش شامل اجتماعی شدن، درونی سازی، برونی سازی و ترکیب رابطه معناداری مشاهده نشد.
۲.

تاثیر اینترنت بر حقوق شهروندی با تاکید بر رویکرد بازسازی اجتماعی در برنامه درسی از دیدگاه دانشجویان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اینترنت حقوق شهروندی رویکرد اجتماعی دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۷۷
این تحقیق با هدف بررسی تاثیر اینترنت بر حقوق شهروندی با تاکید بر رویکرد بازسازی اجتماعی در برنامه درسی ازدیدگاه دانشجویان انجام گرفت. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع پیمایشی(زمینه یابی) می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری درسال تحصیلی 93-1392 که تعداد آن ها برابر 10080 نفر بود. تعداد نمونه آماری 375 نفر بود،که به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری پرسش نا مه محقق ساخته بود. روایی محتوایی و صوری آن از طریق بررسی نظر صاحب نظران و متخصصان تعلیم و تربیت مورد تأیید قرار گرفت. و ضریب پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 70/0 محاسبه گردید. که ضریب بالا و قابل قبولی است. برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق در بخش آمار توصیفی از جداول، فراوانی ها، درصد و نمودار و در بخش آمار استنباطی از آزمون Tو نرم افزار Spssاستفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد،که اینترنت بر مؤلفه های حقوق شهروندی شامل (مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به جامعه، آزادی بیان عقیده، برخوداری از منزلت اجتماعی، برخوداری از امنیت اجتماعی و دسترسی به امکانات مختلف رفاهی) دانشجویان تاثیر می گذارد.
۳.

راهکارهای بهبود کیفیت فعالیت های مدارس از دیدگاه اولیاء دانش آموزان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: عملکرد نظام آموزشی بهبود کیفیت فعالیتهای آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۲۴۳
پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهای مؤثر بر بهبود کیفیت فعالیت ها و برنامه های مدارس که به روش توصیفی از نوع پیمایشی اجرا گردید. جامعه آماری مورد استفاده در این پژوهش، عبارت است ازکلیه اولیاء دانش آموزان مدارس سما استان البرز (مدارس وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی) در سال تحصیلی 92-91به تعداد720 نفر ولی دانش آموز که تعداد 248 نفر بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شد. ابزار اندازه گیری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. این ابزار دارای 6 بعد و60 سئوال و بر اساس مقیاس پنچ درجه ای لیکرت ساخته شده. نتایج تحقیق نشان داد که مهمترین راهکارهای بهبود کیفیت فعالیت های مدارس از دیدگاه اولیاء دانش آموزان عبارتند از: در بعد امور مالی و اداری شامل 18 مولفه، در بعد برنامه آموزشی و تدریس شامل 13 مولفه، در بعد تسهیلات و تجهیزات شامل 9 مولفه، دربعد امور مربوط به دانش آموزان شامل 8 مولفه، در بعد امور مربوط به کارکنان آموزشی شامل 7 مولفه و دربعد رابطه مدرسه و اجتماع شامل 5 مولفه است.
۴.

بررسی نقش و اثرات تیپ های شخصیتی بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری استرس ادراک شده(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تیپ های شخصیتی استرس ادراک شده رفتار شهروندی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۲۰۳
هدف مقاله حاضر بررسی نقش و اثرات تیپ های شخصیتی بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری استرس ادراک شده است. این تحقیق از لحاظ ماهیت توصیفی و از نوع علی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل 260 کارمند از سازمان های دولتی آستانه اشرفیه است. با استفاده از فرمول کوکران باید 152 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گرفت. اما 143 پرسشنامه عودت داده شد و تجزیه و تحلیل بر روی همین تعداد پرسشنامه صورت پذیرفت. در این مطالعه هم از روش کتابخانه ای و هم از روش میدانی استفاده شده است. برای بررسی ادبیات و پیشینه ی موضوع از روش کتابخانه ای و به منظور تحقق هدف پژوهش از مطالعات میدانی و توزیع پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه ها بین کارمندان توزیع شد و پس از پاسخ با استفاده از SPSS 20 and LISREL 8.8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ویژگی های شخصیتی دارای اثر مثبت و معنی دار بر رفتار شهروندی سازمانی است و دارای تاثیر منفی و معنی دار بر استرس ادراک شده. نتایج همچنین نشان داد که استرس ادراک شده دارای اثر مثبت و معنی دار بر رفتار شهروندی سازمانی است.
۵.

بررسی رابطه نحوه برخورد والدین با بحران هویت نوجوانان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نحوه برخورد والدین بحران هویت نوجوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۳۲
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی نحوه برخورد والدین با بحران هویت نوجوانان بود. نمونه پژوهش شامل 180 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانها می شد که به روش نمونه گیری خوشه ایی چند مرحله ای انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه ی نحوه برخورد والدین با نوجوانان (رجایی و همکاران،1387) و بحران هویت (رجایی و همکاران،1387) پاسخ دادند. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. برای تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی ساده پیرسون و رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که بین نحوه برخورد سهل گیرانه و استبدادی والدین با بحران هویت و مولفه های آن در نوجوانان دختر رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین مشخص گردید مهمترین پیش بینی کننده بحران هویت نوجوانان دختر ، نحوه برخورد استبدادی والدین است.
۶.

نقش ویژگیهای شخصیتی در پیش بینی خودنظم دهی، خودنظم دهی کوتاه مدت و خودنظم دهی بلند مدت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: خودنظم دهی خودنظم دهی کوتاه مدت خودنظم دهی بلند مدت ویژگی های شخصیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۰۰
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خود-نظم دهی و ویژگی های شخصیتی بود. برای این منظور 500 دانش آموز پایه دوم مقطع متوسطه شهر گنبد کاووس که به صورت خوشه ای انتخاب شده بودند، پرسشنامه خود-نظم دهی نوجوانی (مویلانن، 2007) و فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو را پر کردند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل رگرسیون انجام شده نشان داد ویژگی های وظیفه شناسی، باز بودن به تجربه و برونگرایی، 28 درصد واریانس خود-نظم دهی کلی (53/0 R=، 28 =، 94/31 F= ،000/0 p=)، ویژگی های مذکور و روان نژندی، 27 درصد واریانس خود-نظم دهی بلند مدت (52/0R=، 27 = ، 9/28= F ،000/0 p=) و توافق پذیری، باز بودن به تجربه و برونگرایی، 23درصد واریانس خود-نظم دهی کوتاه مدت (48/0R=، 23 = ، 25/24= F ،000/0 p=) را پیش بینی می کنند. نتایج حاکی از رابطه مثبت بین خودنظم دهی و ویژگی های شخصیتی است.
۷.

بررسی رابطه سلامت سازمانی با فرهنگ سازمانی مدیران سازمانهای دفاعی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سلامت سازمانی فرهنگ‌سازمانی سازمان های دفاعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سلامت سازمانی با فرهنگ سازمانی مدیران مراکز دفاعی انجام شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ چگونگی جمع آوری اطلاعات از جمله پژوهش های توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و معاونین مراکز دفاعی (303=N) در سال 94-1393 می باشد که 169نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی هویوفلدمن (1996) و پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون (2000) بوده که روایی و پایایی آنها تایید شده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده شده است. عمده ترین یافته های پژوهش حاکی از آن بود که رابطه مثبت و معنی داری بین سلامت سازمانی و فرهنگ سازمانی در سطح 01/0 >P وجود دارد همچنین ابعاد انسجام نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساختدهی، پشتیبانی منابع، روحیه و تأکیدعلمی با فرهنگ سازمانی مدیران رابطه مثبت و معنی داری در سطح 01/0 >P داشتند.
۸.

اثر بخشی آموزش ذهن اگاهی بر سازگاری شغلی معلمین زن مقطع ابتدایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ذهن اگاهی آموزش معلمین سازگاری شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۲۸
ذهن آگاهی، احساس بدون قضاوت و متعادلی از آگاهی است که به واضح دیدن و پذیرش هیجانات و پدیده های فیزیکی، همان طور که اتفاق می افتند، کمک می کند.در این پژوهش اثربخشی آموزش ذهن اگاهی بر سازگاری شغلی معلمین زن ابتدایی بررسی شد. روش این پژوهش تجربی، دارای گروه کنترل وآزمایش همراه با پیش آزمون و پس آزمون بود. به این منظور به روش نمونه ای به حجم 30 نفر با استفاده از نمونه گیری خوشه ای از میان معلمین زن ابتدایی مشهد انتخاب و در دو گروه آزمایش(15نفر) و کنترل(15نفر) به صورت تصادفی جایگزین شدند. سپس با استفاده از پرسشنامه های سازگاری شغلی دیﻮیﺲ و ﻻﻓکﻮایﺴﺖ پیش از آموزش و پس آز آن از دو گروه اطلاعات مورد نیاز جمع اوری شد.و با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس فرضیات پژوهش بررسی شدند. نتایج نشان داد که آموزش ذهن آگاهی در بهبود سازگاری شغلی(89/34= F، 01/0>P) معلمین موثر است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۱