پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی سال هفتم تابستان 1391 شماره 31

مقالات

۱.

بررسی رابطه بین سخت رویی با رضایت شغلی واسترس در بین کارکنان واعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۸
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سخت رویی،رضایت شغلی واسترس اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد است. حجم نمونه براساس 200 نفر که با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انجام پذیرفت. جهت جمع آوری داده ها از 3 ابزار عمده الف: مقیاس دیدگاه های شخصی و ب: پرسشنامه رضایت شغلی دیوویس ج)آزمون استرس استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی ( فراوانی، درصد، میانگین، نمودار و ... ) و از آمار استنباطی :آزمونt و رگرسیون که از طریق پردازش داده ها به رایانه نتایج نهایی به شرح ذیل حاصل گردید: - بین سخت رویی اعضای هیئت علمی و کارکنان تفاوت معنی داری وجود دارد. بین رضایت شغلی اعضای هیئت علمی و کارکنان تفاوت معنی داری وجود دارد.- بین استرس اعضای هیئت علمی و کارکنان تفاوت معنی داری وجود ندارد- بین سخت رویی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.- بین سخت رویی و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی رابطه مثبت و معنی وجود دارد.- بین سخت رویی و رضایت شغلی و استرس در کارکنان رابطه معنی داری وجود ندارد.- بین سخت رویی و رضایت شغلی و استرس در اعضای هیئت علمی رابطه معنی داری وجود دارد.
۲.

رابطه مؤلفه های هوش سازمانی با سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۲۹
تحقیق حاضر با عنوان « رابطه ی مؤلفه های هوش سازمانی با سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی رودهن» می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی است. روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی بوده که با استفاده از پرسشنامه ی محقق ساخته در یک نمونه 30 تایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ پرسشنامه سازمان یادگیرنده 899% و هوش سازمانی 968% اندازه گیری شد. جامعه ی آماری آن شامل 470 نفر که به صورت تصادفی مرحله ای 124 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. اطلاعات بدست آمده با انجام محاسبات آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که تک تک مؤلفه های هوش سازمانی (بینش اشتراک، سرنوشت مشترک، تمایل به تغییر، جرأت و شهامت، اتحاد و توافق، کاربرد دانش و فشار عملکرد) با سازمان یادگیرنده رابطه معنی داری وجود دارد.
۳.

تاثیر قصه گویی همراه با ایفای نقش بر یادگیری مهارتهای اجتماعی کودکان ناتوان ذهنی آموزش پذیر

تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۶۷
پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر قصه گویی همراه با ایفای نقش بر یادگیری مهارتهای اجتماعی کودکان ناتوان ذهنی آموزش پذیر انجام شده است.این مطالعه از نوع شبه تجربی ،با طرح پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل است .گروه نمونه این پژوهش بااستفاده از روش نمونه گیری هدفمند،متشکل از30کودک ناتوان ذهنی آموزش پذیر بودند که به صورت تصادفی 15نفردر گرو آزمایش 15نفر درگروه کنترل قرار گرفتند .گروه آزمایش درطول 5/2ماه ،25جلسه تحت آموزش مهارت های اجتماعی باشیوه قصه گویی همراه با ایفای نقش قرار گرفت.داده ها پس از اتمام جلسات،جمع آوری وبااستفاده ازآزمون tبرای گروه های مستقل تجزیه وتحلیل شد.نتایج نشان داد که آموزش مهارتهای اجتماعی ازطریق قصه گویی همراه با ایفای نقش باعث بهبود رشد اجتماعی و اجتماعی شدن در آزمودنی ها بود
۴.

تأثیر برنامه طراحی شده براساس نظریه خودتعیین گری برافزایش انگیزش خواندن دانش آموزان پسر پایه دوم راهنمایی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۱۷۷
در این پژوهش، سودمندی برنامه طراحی شده بر اساس نظریه خودتعیین گری و حمایت از نیازهای روان شناختیِ شایستگی، خودمختاری و ارتباط داشتن در افزایش سازه های انگیزشیِ کارآمدی در خواندن، علاقه به خواندن و تعامل اجتماعی برای خواندنِ دانش آموزان دوره راهنمایی بررسی شد. بدین منظور 71 دانش آموز پسر پایه دوم راهنمایی دو کلاس یک مدرسه راهنمایی به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و گواه گماشته شدند. برنامه طراحی شده با استفاده از متن های حکایت کهن، نثر امروزی و داستان کوتاه، برای 35 دانش آموز گروه آزمایشی در هشت جلسه 60 دقیقه ای- پنج جلسه بحث کلاسی و سه جلسه کار گروهی- به کار گرفته شد. برای سنجش انگیزش های خواندن از پرسشنامه پژوهش گرساخته به عنوان پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. از آزمون مک نمار برای تعیین معنادار بودن تفاوت پاسخ های دانش آموزان هر یک از گروه های آزمایشی و گواه از پیش آزمون به پس آزمون و از تحلیل محتوا برای پردازش پاسخ های دانش آموزان به پرسش های بازپاسخ پرسشنامه استفاده شد. یافته ها نشان دادند شرکت در برنامه به افزایش خودکارآمدی، علاقه و تعامل اجتماعی دانش آموزان شرکت کننده در برنامه انجامید. همچنین تحلیل محتوای داده های به دست آمده از پاسخ به پرسش های بازپاسخ نشان دهنده این بود که شرکت در برنامه موجب شد دانش آموزان با سه روش تازه در برخورد با دشواری خواندن آشنا شوند: بحث و گفتگو با دوستان، مراجعه به واژه نامه و مطرح کردن پرسش از متن. به علاوه، علاقه دانش آموزان شرکت کننده در برنامه به خواندن متن های حکایت کهن و داستان کوتاه به کار برده شده در برنامه افزایش یافت .
۵.

مقایسه ابعاد کمال گرایی و عدم تحمل بلاتکلیفی در بیماران مبتلا به آسم، سندرم روده تحریک پذیر و میگرن

تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۳۹
هدف پژوهش حاضر مقایسه ابعاد کمال گرایی و عدم تحمل بلاتکلیفی در بیماران مبتلا به آسم ، سندرم روده تحریک پذیر و میگرن بود. روش این پژوهش علی- مقایسه ای است ونمونه ی این پژوهش شامل 90 بیمار (هر گروه بیمار 30 نفر) بود که از بین افراد مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی گوارش ، بیماری های تنفسی و روان پزشکی شهر تهران انتخاب شده و با 30 آزمودنی غیر بیمار مورد مقایسه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از "مقیاس تحمل بلاتکلیفی" باهر و دوگاس و"پرسشنامه ابعادکمال گرایی" هویت و فلت" استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین نمرات کمال گرایی گروه های بیمار و غیر بیمار تفاوت معنادار داشتند و میانگین کمال گرایی بیماران مبتلا به میگرن و آسم از بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر و افراد غیر بیمار بیشتر بود. همچنین میانگین نمرات تحمل بلاتکلیفی نیز در گروه های بیمار وغیر بیمار تفاوت معنادار نشان دادند. اما گروه های بیمار تفاوت معناداری در این زمینه نداشتند.
۶.

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مهارت های کارآفرینی

تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۵۶۴
یکی از ابزارهای سنجش مورد نیاز درحیطه کارآفرینی پرسشنامه مهارت های کارآفرینی است. بررسی نتایج تحقیقاتی که پژوهشگر تا کنون توانسته به آن ها دست یابد نشان می دهد که اکثر پرسشنامه های مرتبط با کارآفرینی به سنجش روحیه و ویژگی های کارآفرینی می پردازند و پرسشنامه ای در زمینه سنجش مهارت های کارافرینی در دسترس نیست. بنابراین نیاز به ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ای در زمینه مهارت های کارآفرینی بشدت احساس می شود. پژوهش حاضر به دنبال ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ای مناسب برای اندازه گیری مهارت های کارآفرینی است. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در سال 1390 بودند که مجموعا 1497 نفر می شدند . بر اساس نمونه گیری خوشه ای 500 نفر از این افراد انتخاب شدند و به پرسشنامه محقق ساخته مهارت های کارآفرینی که روایی محتوایی اش توسط متخصصان تایید شده بود پاسخ دادند. نتایج نشان داد که ضریب آلفبای کرانباخ برای کل پرسشنامه و هریک از 4 خرده مقیاس مهارت های بین فردی، مهارت های فردی، مهارت های کاربردی، و مهارت های تفکر انتقادی و خلاقانه نیز به ترتیب 81/0 ، 70/0 ، 63/0 ، 64/0 ، و 65/0 محاسبه شد که بیانگر اعتبار بالای آزمون محقق ساخته مهارت های کارآفرینی است
۷.

سبک های دلبستگی، جنسیت، رضایت زناشویی

تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۶۲
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سبک های دلبستگی و جنسیت در پیش بینی رضایت زناشویی بود. نمونه پژوهش تعداد 266 نفر(125 مرد، 141زن) والدین دانش آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر کرمانشاه در سال 1390 بودند که به طور تصادفی انتخاب شدند. پرسش نامه مقیاس تجربه روابط نزدیک و خرده مقیاس های رضایت زناشویی مقیاس سازگاری زناشویی اسپاینر و پرسشنامه انریچ روی شرکت کنندگان اجرا شدند. نتایج نشان داد بین سبک های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی و رضایت زناشویی رابطه منفی وجود دارد. تحلیل رگرسیون چند گانه نشان داد سبک های دلبستگی و جنسیت رضایت زناشویی را به طور معناداری پیش بینی کردند. سبک دلبستگی اجتنابی با شدت بیشتری رضایت زناشویی را پیش بینی نمود. رضایت زناشویی ادراک شده در مردان بیشتر از زنان بود.
۸.

مدل یابی رضایت مندی زناشویی بر پایه سبک های دلبستگی و جهت گیری مذهبی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۱۵
از آن جا که تاثیر عوامل متعددی از جمله سبک های دلبستگی و جهت گیری مذهبی زوجین(هریک به طور جداگانه) در ثبات و نتیجه ازدواج به اثبات رسیده است، به نظر می رسد جمع بندی میزان تاثیر هریک از این متغیرها و تعامل آن ها با یک دیگر ما را در رسیدن به درک بهتری از این پدیده یاری نماید.روش: تعداد 500 نفر از افراد متاهل تهران، با نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و پس از دریافت توضیح کوتاهی در رابطه با پژوهش و اخذ توافق پرسشنامه های مقیاس سبک های دلبستگی بزرگسالان (RASS، 1996)، جهت گیری مذهبی آلپورت (آلپورت و راس،1950) و رضایت مندی زناشویی انریچ (اولسون[1]،فورنیر[2]، و دراکمن، 1982) را تکمیل نمودند. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نشان داد که به غیر از سبک دلبستگی اجتنابی که به طور مستقیم و منفی (28/0- = 4γ) بر رضایت مندی زناشویی تأثیر دارد، سایر سبک های دلبستگی به طور مستقیم با رضایت زناشویی ارتباط ندارند. سبک دلبستگی اجتنابی از طریق متغیر میانجی جهت گیری مذهبی بیرونی نیز می تواند رضایت مندی زناشویی را تبیین کند (35/0 = 4γ، 20/0- = 1β). بدین ترتیب هر چه سبک دلبستگی افراد بیشتر اجتنابی باشد، جهت گیری دینی آن ها بیرونی تر و رضایت مندی زناشویی در آنان کم تر خواهد بود. همچنین نتایج نشان داد که سبک دلبستگی ایمن تنها از طریق متغیر میانجی جهت گیری درونی بر رضایت مندی زناشویی تأثیر دارد (15/0 -= 1γ، 11/0 = 1β). بدین ترتیب که با افزایش سبک دلبستگی ایمن، جهت گیری مذهبی افراد بیشتر شده و از این طریق رضایت مندی زناشویی آن ها افزایش می یابد. رابطه رضایت مندی زناشویی با جهت گیری مذهبی بیرونی منفی (20/0- = 1β) و با جهت گیری مذهبی درونی مثبت(20/0- = 1β) به دست آمد. با افزایش جهت گیری مذهبی درونی رضایت مندی زناشویی افزایش و با افزایش جهت گیری مذهبی بیرونی رضایت مندی زناشویی کاهش می یابد. تجزیه و تحلیل داده ها بیان گر این مطلب بود که مقدار مجذور همبستگی چندگانه (2R) برای مدل مورد مطالعه نسبتاً اندک و برابر با 27/0 است که نشان می دهد تقریباً 27 درصد واریانس رضایت مندی زناشویی برپایه مدل پژوهش تبیین میگردد. نتیجه گیری: نقش جهت گیری مذهبی به عنوان متغیر میانجی سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی، اهمیت سنجش این متغیر را به هنگام مطالعه این متغیرها و استفاده بالینی از این یافته ها آشکار می سازد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴