پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی سال ششم تابستان 1389 شماره 23

مقالات

۱.

مقایسه ویژگی های شخصیتی نوجوانان بزهکار و نوجوانان عادی شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ویژگی های شخصیتی نوجوانان بزهکار غیر بزهکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۸۵
هدف از پژوهش حاضر، مقایسه ویژگی های شخصیتی نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار شهر تهران است. بدین منظور نمونه آماری شامل 100 نفر که 50 نفر از آن به روش نمونه گیری در دسترس از جامعه بزهکاران کانون اصلاح و تربیت تهران و 50 نفر دیگر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده از جامعه نوجوانان غیر بزهکار مدارس تهران انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه شخصیتی نئو (NEO-FFI) است. که بعد از اجرای آن بر روی دو گروه از روش آماری t مستقل برای تأیید یا رد فرضیه ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار به لحاظ روان رنجور خویی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن و مسئولیت پذیری تفاوت معنی دار وجود دارد، ولی به لحاظ برون گرایی، بین دو گروه تفاوت معنی دار وجود ندارد و از 5 فرضیه، 4 فرضیه تأیید شد. نتایج نشان داد که نوجوانان بزهکار از نوجوانان غیربزهکار روان رنجور خویی بیشتر و انعطاف پذیری، دلپذیری و مسئولیت پذیری کمتری دارند.
۲.

شناسائی الگوهایی اوقات فراغت جوانان شهرستان بجنورد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۲۵
اوقات فراغت زمینه ای برای پیشرفت جوانان وجامعه آنان فراهم می نماید. میزان اوقات فراغت بر حسب سن، جنس، فرهنگ متفاوت می باشد، اما درهمه جوامع اوقات فراغت به عنوان فرصتی برای رشد و تعالی جوان موردتوجه قرار می گیرد. هدف کلی این تحقیق تعیین الگوهای فعالیت های اوقات فراغت جوانان شهرستان بجنورد است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید.384 پرسشنامه بین جوانان 15 تا 30سال در مراکز تجاری و تفریحی شهر بجنورد توزیع گردید وبا استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بررسی مشخصه های جمعیت شناختی نمونه های آماری این پژوهش مشاهده گردید 1/45% پاسخگویان مرد و 9/54% زن و 5/23% متأهل و 76% مجرد بوده اند و اکثر پاسخگویان (4/41%) در گروه سنی 16 تا 20 سال قرار داشته اند. از نظر وضعیت فعالیت نیز بیشترین گروه را محصلان (7/30%) و دانشجویان 9/29% تشکیل می دهند. سطح تحصیلات کارشناسی (8/26%) و کاردانی 2/17% بیشترین درصدها را بین پاسخگویان در مسئله است. سطح تحصیلات ابتدائی در پدر 6/32% و در مادر 4/40% دارای بیشترین فراوانی بوده است. 7/47% از جوانان میزان اوقات فراغت خود را در طول روز بیش تر از 2 ساعت 3/44% نیز بیشترین اوقات فراغت خود را در شب بیان کرده اند. در مجموع می توان گفت الگوهای هشت گانه اوقات فراغت (فعالیت های رسانه ای صوتی و تصویری. چت و گفتگو، خانواده گرا بودن، مسافرت های سیاحتی، رسانه های مکتوب، فعالیت های فکری و کامپیوتری ، فرهنگی و ورزشی) با متغیرهای جنس، سطح تحصیلات فرد، پدر و مادر همبستگی مثبت و با متغیرهای سن، وضعیت تأهل و فعالیت همبستگی منفی دارد. می توان نتیجه گرفت الگوهای هشت گانه اوقات فراغت بین جوانان مجرد، دارای سن کمتر، غیر شاغل و دارای تحصیلات بالاتر خانوادگی بیشتر رایج است.
۳.

بررسی پیامدهای تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی بر فارغ التحصیلان و دانشجویان زن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: زنان فارغ التحصیل زنان تحصیل کرده امور فرهنگی امور اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۱۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهای تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی[1] بر روی زنان دانشجو و فارغ التحصیل انجام گرفته است. روش تحقیق در این مطالعه تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان ترم آخر زن کلیه رشته ها[2] و فارغ التحصیلان دانشگاه از سال 1367 الی 1385 که تعداد دانشجویان ترم آخر زن در سال مورد مطالعه 1071 نفر بوده که با استفاده از جدول کرجسی- مورگان حجم نمونه 220 نفر انتخاب گردید و تعداد فارغ التحصیلان زن واحد 2629 نفر بوده که حجم نمونه 300 تعیین شده است. مهمترین ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است که روایی ابزار سنجش با استفاده از آزمون مقدماتی (Pre- test) و محاسبه ضریب آلفای کرانباخ 86/0 تضمین گردید و اعتبار سئوالات نیز با استفاده از نظر متخصصین و کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت. داده های آماری پس از استخراج از نرم افزار آماری Spss مورد پردازش و تجزیه و تحلیل با استفاده از فرض نسبت موفقیت و آزمون Z قرار گرفت و کلیه فرضیه های تحقیق با 95/0 اطمینان مورد تأیید قرار گرفتند.
۴.

بررسی ارتباط بین درک میزان آسانی و درک مفید بودن فناوری اطلاعات با شادکامی و سلامت روانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: درک میزان آسانی درک مفید بودن فناوری اطلاعات شادکامی سلامت روانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۱۸۴
در این پژوهش، به بررسی ارتباط بین درک میزان آسانی و درک مفید بودن فناوری اطلاعات با شادکامی و سلامت روانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر پرداخته شده و سؤالات اصلی تحقیق بدین ترتیب مطرح شده اند که آیا توان پیش بینی شادکامی و سلامت روانی، از طریق درک میزان آسانی و درک مفید بودن فناوری اطلاعات وجود دارد؟ در راستای پاسخگویی به سؤالات تحقیق، فرضیه تحقیق مطرح شده و عنوان گردیده است که می توان از طریق درک میزان آسانی و درک مفید بودن فناوری اطلاعات، شادکامی و سلامت روانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر را پیش بینی نمود. بنابراین، جامعه تحقیق حاضر را تمامی کارکنان شاغل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر تشکیل می دهند که در حدود 320 نفر می باشند. از این رو، با رعایت طرح تحقیق حاضر که توصیفی، از نوع زمینه یابی می باشد، تعداد 120 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب شده و جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند که پس از انتخاب حجم نمونه، پرسشنامه های مرتبط با شادکامی، سلامت روانی، میزان آسانی و درک مفید بودن فناوری اطلاعات اجرا شده و با بهره گیری از مدل آماری رگرسیون چندمتغیری، به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و در نهایت، یافته های تحقیق نشان داد که با افزایش درک میزان آسانی و درک مفید بودن فناوری اطلاعات، شادکامی و سلامت روانی نیز افزایش می یابد. لازم به ذکر است که یافته فوق در سطح 01/0=a معنی دار است.
۵.

بررسی رابطه سرسختی و سبک های اسناد با راهبردهای مقابله ای و سلامت روانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سرسختی سبک اسناد خوشبینانه سبک اسناد بدبینانه راهبرد مقابله ای مسئله مدار راهبرد مقابله ای هیجان مدار سلامت روانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۱۸
هدف از مطالعه حاضر بررسی تعامل سرسختی و سبک های اسناد در پیش بینی راهبردهای مقابله ای و سلامت روانی بود. شرکت کنندگان در تحقیق 361 ( 195 مرد، 166 زن ) دانشجو با دامنه سنی 19 تا 49 سال (با میانگین سنی 81/26 و انحراف استاندارد 42/6) بودند. عمده نتایج حاصل از تحقیق بدین شرح است : (الف) سرسختی و سبک اسناد خوشبینانه پیش بینی کننده معناداری برای سلامت روانی بودند (ب) سرسختی و سبک های اسناد مقدار معناداری از واریانس راهبرد مقابله ای مسئله مدار را تبیین نمودند، همچنین همبستگی های نیمه تفکیکی نشان داد که سبک اسناد خوشبینانه متغیر نیرومندتری جهت پیش بینی راهبرد مقابله ای مسئله مدار در مقایسه با دو متغیر دیگر تحقیق (سرسختی و سبک اسناد بدبینانه) محسوب می شود (ج) سبک اسناد بدبینانه و سرسختی به طور معناداری در پیش بینی راهبرد مقابله ای هیجان مدار دخیل بودند. در این تحقیق، سبک اسناد خوشبینانه پیش بینی معناداری از راهبرد مقابله ای هیجان مدار به عمل نیاورد. یافته های تحقیق حاضر تلویحات کاربردی برای کلیه متخصصان و محققان علاقمند به موضوع کاهش استرس و ارتقاء سطح سلامت روانی میان جامعه دانشجویی در بر دارد.
۶.

بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و سبک تصمیم گیری آنان در مدارس مقطع متوسطه شهر بجنورد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: هوش هیجانی سبک تصمیم گیری آمرانه سبک تصمیم گیری مشورتی سبک تصمیم گیری مشارکتی مهارت های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۲۸
این پژوهش با عنوان بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک تصمیم گیری مدیران در مدارس متوسطه شهرستان بجنورد در نیمه نخست سال 1387 انجام گرفت. سوال اصلی این پژوهش این است که آیا بین هوش هیجانی مدیران وسبک تصمیم گیری آنان رابطه وجود دارد؟ به همین منظور هوش هیجانی به عنوان متغیر مستقل (پیش بین) و سبک تصمیم گیری به عنوان متغیر وابسته (ملاک) مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد . جامعه آماری دبیران مقطع متوسطه بجنورد که شامل 1200 نفر وهمچنین 70 نفر از مدیران مقطع متوسطه است حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 291 نفر دبیر و60 نفر مدیر می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تعیین هوش هیجانی و سبک تصمیم گیری از دو پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ و سبک تصمیم گیری استفاده شده است. که جهت تعیین روایی پرسشنامه ها از نظرات اساتید مجرب و صاحبنظران و تحقیقات پیشین که در رابطه با این موضوع بوده است استفاده گردید و برای سنجش پایایی (اعتبار) پرسشنامه از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی وبا بکار گیری برنامه نرم افزاری SPSS شامل: شاخص های آماری (رسم جدول، فراوانی، درصد فراوانی، نمودارها) همچنین از آمار استنباطی شامل: آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون خی دو استفاده گردید. یافته های پژوهش در فرضیه اصلی وجود رابطه بین هوش هیجانی وسبک تصمیم گیری درسطح اطمینان 95 درصد را مورد تأیید قرارمی دهد.همچنین بین مولفه های هوش هیجانی که شامل: خود انگیزی، خود کنترلی، هوشیاری اجتماعی با سبک تصمیم گیری در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معناداری وجود دارد و نیز بین دو مولفه مهارت های اجتماعی و خود آگاهی با سبک تصمیم گیری در سطح اطمینان95 درصد رابطه معنا دار وجود ندارد.
۷.

بررسی رابطه بین منبع کنترل (درونی- بیرونی) مدیرا ن مدارس با سبک های تصمیم گیری (آمرانه- مشارکتی) آنان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: منبع کنترل سبک تصمیم گیری منبع کنترل درونی منبع کنترل بیرونی سبک آمرانه سبک مشارکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۳۰۳
سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین منبع کنترل مدیران مدارس متوسطه مدارس بجنورد با سبک های تصمیم گیری (آمرانه- مشارکتی) آنان رابطه وجود دارد ؟ جامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس متوسطه شهرستان بجنورد در سال تحصیلی 89- 1388 می باشد. حجم نمونه بر اساس جدول جرسی و مورگان 56 نفر انتخاب شد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده بدون جایگزینی بوده است. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد منبع کنترل راتر دارای 29 سؤال دو گویه ای و پرسشنامه سبک مدیریت فرد لوتانز که دارای 35 سؤال بوده که بر اساس مقیاس لیکرت قابل نمره گذاری است و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS، روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون خی دو ) و همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین منبع کنترل ( درونی- بیرونی ) مدیران مدارس متوسطه بجنورد با سبک های تصمیم گیری آنان ( آمرانه- مشارکتی ) در سال تحصیلی 89- 1388 در سطح اطمینان 95% رابطه معنی دارو مستقیم وجود دارد. همچنین از فرضیه های فرعی، فرضیه دوم پژوهش که نشان دهنده رابطه بین منبع کنترل درونی مدیران و سبک تصمیم گیری مشارکتی است و فرضیه سوم پژوهش که نشان دهنده رابطه بین منبع کنترل بیرونی مدیران با سبک تصمیم گیری آمرانه است مورد تأیید قرار گرفت.
۸.

ارائه الگوی برنامه درسی مهارت های فکری (تفکر خلاق و تفکر انتقادی) برای مقطع کارشناسی از نظرمتخصصین برنامه ریزی درسی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تفکر خلاق تفکرانتقادی برنامه درسی دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۱ تعداد دانلود : ۳۵۱
این پژوهش با هدف ارائه الگوی برنامه درسی مهارتهای فکری در مقطع کارشناسی انجام شده است این تحقیق از نوع تحقیقات زمینه ای است ، جامعه آماری آن متخصصین برنامه ریزی ( 54 )، تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان(48) ، روش نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. شش سوال این تحقیق عبارتست:1- دربرنامه درسی مهارتهای فکری باید به کدام اهداف حیطه شناختی توجه شود؟2- دربرنامه درسی مهارتهای فکری باید به کدام اهداف حیطه عاطفی توجه شود ؟3- دربرنامه درسی مهارتهای فکری باید به کدام سازماندهی محتوا دربعدافقی توجه شود؟4- دربرنامه درسی مهارتهای فکری باید به کدام سازماندهی محتوا دربعدعمودی توجه شود؟5- دربرنامه درسی مهارتهای فکری باید به کدام روشهای تدریس توجه شود ؟6- دربرنامه درسی مهارتهای فکری باید به کدام ابزلرهای ارزشیابی توجه شود؟ نتایج نشان دادکه از نظر متخصصان برنامه ریزی درسی،در طراحی برنامه درسی مهارتهای فکری دانشجویان مقطع کارشناسی باید به اهداف شناختی(دانش، فهم، کاربرد، تجزیه، ترکیب و ارزشیابی)، عاطفی (توجه، پاسخ، ارزشگذاری، سازماندهی ارزشها و تبلور ارزشها در شخصیت) ، سازماندهی افقی محتوا (موازی سازی رشته ها، بین رشته ای و فرارشته ای ) سازماندهی عمودی محتوا (ساده به مشکل، کل به جزء، مارپچی، ساختار دانش، علاقه به دیسپیلین ها، عینی به ذهنی و مسأله تا کشف)، روشهای تدریس (روش حل مسأله، گروهی، سخنرانی، پرسش و پاسخ، اکتشافی و نمایشی) وابزارهای ارزشیابی ( آزمونهای کتبی و شفاهی،گزارشهای مربوط به پروژه و طرح، مشاهده رفتار در کلاس،ارزشیابی گروهی و خود ارزشیابی) توجه شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۱