کاترین فکری

کاترین فکری

مدرک تحصیلی: استادیار گروه مشاوره ، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت ، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
۱.

اثربخشی نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر عملکرد شغلی کارکنان هنرستان های فنی مرودشت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز عملکرد شغلی کارکنان هنرستان های فنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 458 تعداد دانلود : 964
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر افزایش عملکرد شغلی کارکنان هنرستان های فنی مرودشت بود  .روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود . جامعه آماری شامل کلیه کارکنان هنرستان های فنی شهر مرودشت در سال تحصیلی 2015-2014 بودند . نمونه گیری در این پژوهش به صورت تصادفی ساده انجام شد . به این صورت که پس از کسب مجوز و اجرای پرسشنامه عملکرد شغلی ( 2013،halajian ،zohreh) از بین کارکنانی که نمره کمتری در پرسشنامه  گرفتند . 30 نفر به تصادف انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه (15 نفره ) جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش 7 جلسه 5/1  ساعته آموزش عملکرد شغلی براساس نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز دریافت کردند و در گروه گواه مداخله ای صورت نگرفت  و یکماه بعد آزمون پیگیری انجام شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره و آزمون تی همبسته مورد تحلیل قرار گرفتند . نتایج نشان داد که نظریه یادگیری اجتماعی موجب افزایش عملکرد شغلی و ابعاد آن شامل دانش شغلی ، مهارت شغلی ، نگرش و رفتار نیروی انسانی کارکنان هنرستان های فنی شده است . همچنین این نتایج در طول زمان پایدار است
۲.

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ابعاد رشد حرفه ای مشاوران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پرسشنامه ابعاد رشدی مشاوران روایی پایایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 691 تعداد دانلود : 634
هدف پژوهش حاضر ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه ابعاد رشدی مشاوران بود. این پژوهش به لحاظ هدف جز تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش یک روش توسعه ای و از لحاظ شیوه ی جمع آوری اطلاعات توصیفی – پیمایشی بود. جامعه آماری مشاوران و روان شناسان فعال در حوضه ی مشاوره در شهر شیراز در سال 1395 بودند. نمونه گیری به شیوه ی خوشه ای - تصادفی انجام شد. در مجموع 305 مشاور در تحقیق حاضر شرکت کردند. برای تحلیل داده های این پژوهش از نمودار اسکری کتل ، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون های کرویت بارتلت، کفایت نمونه برداری (KMO )، تحلیل عاملی با چرخش واریماکس، تحلیل واریانس چندمتغییره (MANOVA )، آلفای کرونباخ و ضریب تصنیف و بازآزمایی استفاده شد. روایی محتوایی آزمون با نظر 20 نفرازمتخصصان روان شناسی و مشاوره مناسب ارزیابی شد. نتیجه تحلیل عاملی با استفاده از روش واریماکس و براساس آزمون اسکری بیانگر وجود 4 عامل (دانش و پویایی، ویژگی ها و ارزش ها، آگاهی از اصول اخلاقی و استانداردها و نگرش حرفه ای و فرهنگی) در پرسشنامه ابعاد رشدی مشاوران بود. که در مجموع 38/40 درصد از واریانس کل آزمون را تبیین کردند، همچنین برای روایی همگرا ضریب همبستگی عوامل پرسشنامه با نمره کل 59/0 و روایی واگرا میانگین ضرایب همبستگی عوامل با یکدیگر 28/0 محاسبه گردید و روایی ملاکی نشان دهنده ی همبستگی نمره کل پرسشنامه محقق ساخته با پرسشنامه هویت حرفه ای وو (2013) در سطح خوب و معناداراست (88/0= (r. در روایی تشخیصی این مقیاس برای دو گروه از مشاوران با تجربه و کم تجربه تفاوت معناداری را میان دو گروه نشان داد. ضریب آلفای کرانباخ برای کل آزمون 91/0 و به تریتب برای 4 خرده مقیاس 94/0، 83/0، 71/0 و 61/0 و همچنین روش دو نیمه کردن( تنصیف) برای کل آزمون 92/0 و برای 4 عامل به ترتیب 90/0، 80/0، 54/0 و 43/0 محاسبه شد. ضریب بازآزمایی با فاصله زمانی دو هفته 98/0 بود.بنابرنتایج بدست آمده میتوان گفت پرسشنامه ابعاد رشدی مشاوران ابزاری معتبر، باروایی بالااست که میتواند برای ارزیابی رشدحرفه ای مشاوران بکاررود.
۳.

اثربخشی آموزش مبتنی بر تشخیص وکاهش اختلال خواندن دانش آموزان بر فرسودگی شغلی معلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش مبتنی بر تشخیص و کاهش اختلال خواندن فرسودگی شغلی معلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 246 تعداد دانلود : 236
هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تشخیص وکاهش اختلال خواندن دانش آموزان بر فرسودگی شغلی معلمان بود . جامه آماری کلیه  معلمان  مدارس دولتی  مقطع ابتدایی ناحیه 4 شهر شیراز در سال تحصیلی  96-95 بودند. نمونه گیری به شیوه خوشه ای انجام شد. به این ترتیب که ابتدا از بین مدارس دولتی به تصادف هفت مدرسه انتخاب شدند.پرسش نامه فرسودگی شغلی روی معلمان آن مدارس اجرا شد.از بین کسانی که نمره بالاتر از میانگین در پرسشنامه فرسودگی شغلی گرفتند، 40 نفر انتخاب شدند  وبه تصادف در دو گروه 20 نفری گروه گواه وآزمایش جایگزین شدند. گروه آزمایش 10 جلسه یک ونیم ساعته آموزش مبتنی بر تشخیص وکاهش اختلال خواندن دریافت کردند. در گروه گواه مداخله ای انجام نگرفت. پس آزمون اجرا شد ویک ماه بعد پیگیری انجام گردید وداده ها با روش آماری  مناسب ( تحلیل کوواریانس) مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفتند. نتایج نشان داد آموزش مبتنی بر تشخیص وکاهش اختلال خواندن دانش آموزان بر فرسودگی شغلی معلمان تاثیر معنادار دارد و نتایج در طول زمان پایدار است.
۴.

اثربخشی تلفیق الگوی چند محوری شفیع آبادی با نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز برخشنودی شغلی معلمان زن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی چند محوری شفیع آبادی نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز خشنودی شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 554 تعداد دانلود : 949
خشنودی  شغلی  معلمان،  به عنوان   عهده دار  تربیت  یک  نسل،  نقش  غیر قابل انکاری در آموزش و افزایش  بهره وری آن دارد بنابراین اهمیت  توجه به کاربرد مشاوره  شغلی در این  قشر بارزتر می شود  زیرا می تواند به افراد کمک کند تا با مسائل ومشکلات  مختلف  محیط شغلی بهترکنار بیایند که منجر به افزایش خشنودی شغلی آنان می شود . روش پژوهش ، نیمه آزمایشی با پیش آزمون  و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری ،  تمامی معلمان زن مقطع ابتدایی  منطقه 7 شهرداری شهرشیراز بودند. نمونه گیری به شیوه تصادفی خوشه ای انجام شد و 12 مدرسه انتخاب شدند  سپس  پرسشنامه خشنودی  شغلی روی معلمان آنان اجر ا شد و از  کسانی که نمره کمتری گرفتند،  40 نفر انتخاب شدند و به دوگروه تقسیم  شدند.  یکی ازگروه های 20 نفره به تصادف در گروه گواه و گروه دیگر به عنوان گروه آزمایش،  جایگزین  شدند. گروه آزمایش ، 8 جلسه  5/1 ساعته آموزش دریافت کرد  سپس،  پس آزمون  اجرا و یک  ماه  بعد پیگیری انجام  شد. داده ها  با  استفاده از روش تحلیل کوواریانس و آزمون t وابسته تجزیه و تحلیل  شد. نتایج نشان داد که مشاوره شغلی مبتنی بر تلفیق الگوی چند محوری شفیع آبادی و نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر خشنودی شغلی معلمان زن، تأثیر معنادار دارد و نتایج در طول زمان پایدار بوده است.استفاده از تلفیق نظریه های مشاوره  شغلی  می تواند بر افزایش سطح خشنودی شغلی معلمان،  ،تاثیر قابل توجهی داشته باشد و آن را بهبود ببخشد.  لذا پیشنهاد می شود از این روش تلفیقی استفاده شود.
۵.

مقایسه اثر بخشی نظریه عقلانی- عاطفی- رفتاری الیس با نظریه تصمیم گیری تیدمن برعملکرد شغلی معلمان

کلید واژه ها: نظریه عقلانی - عاطفی - رفتاری الیس نظریه تصمیم گیری تیدمن عملکرد شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 935 تعداد دانلود : 837
هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی نظریه الیس با نظریه تیدمن برعملکرد شغلی معلمان بود. روش پژوهش آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری تمامی دبیران مدارس متوسطه ناحیه 4 شهر شیراز در سال تحصیلی95 -1394 بودند.نمونه گیری به شیوه خوشه ای چند مرحله ای انجام گردید. به گروه آزمایش شماره 1 هفت جلسه 5/1 ساعته آموزش بر اساس نظریه عقلانی عاطفی رفتاری الیس و گروه آزمایش شماره 2 هفت جلسه 5/1 ساعته آموزش براساس نظریه تصمیم گیری تیدمن دریافت کردند وبه گروه کنترل آموزشی داده نشد. پس آزمون اجرا و یکماه بعد پیگیری انجام شد و داده ها با روش های آماری مناسب تجزیه و تحلیل شدند. نتایج مطالعه نشان داد که نظریه عقلانی عاطفی رفتاری الیس بر عملکرد شغلی معلمان و ابعاد آن تاثیر معنادار دارد و نتایجش در طول زمان پایدار است. نظریه تصمیم گیری تیدمن بر عملکرد شغلی معلمان و ابعاد آن تاثیر معنادار دارد و نتایجش در طول زمان پایدار است. بین اثر بخشی و پایداری اثر بخشی نظریه عقلانی عاطفی رفتاری الیس ونظریه تصمیم گیری تیدمن بر عملکرد شغلی معلمان و ابعاد آن تفاوت معنادار وجود ندارد.
۶.

مقایسه اثر بخشی الگوی چند محوری شفیع آبادی با واقعیت درمانی گلاسر در فرسودگی شغلی معلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی چند محوری شفیع آبادی نظریه واقعیت درمانی فرسودگی شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 559 تعداد دانلود : 159
هدف این پژوهش مقایسه اثر بخشی الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیع آبادی با نظریه واقعیت درمانی گلاسر بر فرسودگی شغلی معلمان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری مطالعه حاضر، تمامی معلمان مدارس متوسطه دخترانه ناحیه 4 شهر شیراز در سال تحصیلی95 -1394 بودند. که تعداد آنها بالغ بر420 نفر می باشد . نمونه گیری به شیوه خوشه ای انجام گردید. بدین ترتیب که ابتدا از مدارس متوسطه بخش شمالی ناحیه 4 شهر شیراز 5 مدرسه، از بخش جنوبی ناحیه 4 شهرشیراز 5 مدرسه و از بخش مرکزی ناحیه 4 شهرشیراز 5 مدرسه به تصادف انتخاب شد و معلمان این مدارس به پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (1997) پاسخ دادند. سپس از بین گروهی از معلمان که نمره بیشتر از میانگین گرفتند. درهریک از بخش ها 15 نفر انتخاب شد و به تصادف یکی از گروه های 15 نفره در گروه آزمایش 1 دیگری در گروه آزمایش 2 و سومی در گروه گواه جایگزین شدند. گروه آزمایش 1 هشت جلسه 1/5 ساعته آموزش بر اساس الگوی چند محوری و گروه آزمایش 2 هشت جلسه 1/5 ساعته آموزش بر اساس نظریه واقعیت درمانی دریافت کردند و در گروه گواه مداخله ای صورت نگرفت پس آزمون اجرا و یکماه بعد پیگیری انجام شد . نتایج مطالعه نشان داد که بین اثر بخشی و پایداری الگوی چند محوری شفیع آبادی با نظریه واقعیت درمانی گلاسر بر فرسودگی شغلی معلمان و ابعاد آن تفاوت معنادار وجود ندارد.
۷.

اثربخشی آموزش گروهی براساس نظریه شناختی بر اقدام برای رشد فردی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آموزش گروهی شیوه شناختی اقدام برای رشد فردی متقاضیان وام خوداشتغالی و خودکفایی کمیته امداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 585 تعداد دانلود : 30
هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش گروهی به شیوه شناختی بر رشد فردی مدجویان کمیته امداد امام خمینی بود. روش پژوهش، شبه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و گواه است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه متقاضیان وام خوداشتغالی و خودکفایی کمیته امداد شهرستان های فیروز آباد و ممسنی که مایل به شرکت در پژوهش بودند در سال 1394 تشکیل می دادند که تعدادشان 100 نفر بود. با توجه به کم بودن حجم جامعه، ابتدا به شیوه سرشماری پرسشنامه اقدام برای رشد فردی روی کل جامعه آماری اجرا شد سپس از بین کسانی که نمره کمتراز میانگین ( نسبت به میانیگن نمره های بدست آمده از 100 نفر آزمودنی ) گرفته بودند 30 نفر ( در هر شهرستان 15 نفر) انتخاب و به تصادف مددجویان شهرستان ممسنی در گروه گواه و مددجویان شهرستان فیروزآباد در گروه آزمایش قرار گرفتند. گروه آزمایش هشت جلسه یک و نیم ساعته، آموزش بر اساس نظریه شناختی دریافت کردند و در گروه گواه مداخله ای صورت نگرفت. سپس پس آزمون اجرا و یک ماه بعد پیگیری انجام و داده ها با روش های مناسب تجزیه و تحلیل شده اند. نتایح نشان داد آموزش گروهی به شیوه شناختی بر افزایش نمرات رشد فردی موثر بوده و نتایج درطول زمان پایدار است. بنابراین پیشنهاد می شود در قالب برگزاری کارگاه های آموزشی از نظریه شناختی برای افزایش اقدام برای رشد فردی مددجویان کمیته امداد متقاضی وام خود اشتغالی و خودکفایی استفاده شود
۸.

اثربخشی الگوی چندمحوری شفیع آبادی بر خود ارزشیابی عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: الگوی چند محوری شفیع آبادی خود ارزشیابی عملکرد شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 803 تعداد دانلود : 649
هدف : هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی الگوی چند محوری شفیع آبادی بر خود ارزشیابی عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان بود.روش : روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود.جامعه آماری کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان در سال تحصیلی 94-93 بودند.نمونه گیری به صورت خوشه ای انجام شد.بدین ترتیب که ابتدا از بین سه بخش اداری،آموزشی و خوابگاهی دو بخش به تصادف انتخاب شد و کارکنان آن به پرسشنامه خود ارزشیابی عملکرد شغلی پاسخ دادند و از بین کسانی که نمره کمتری گرفتند در هر گروه 20 نفر انتخاب و به تصادف در گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند.گروه آزمایش 8 جلسه 5/1 ساعته آموزش بر اساس الگوی چند محوری شفیع آبادی دریافت کردند و در گروه گواه مداخله ای صورت نگرفت. پس آزمون اجرا و یک ماه بعد پیگیری انجام شد.داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس و t وابسته تجزیه و تحلیل شدند. یافته : نتایج نشان داد که الگوی چند محوری شفیع آبادی برخود ارزشیابی عملکرد شغلی کارکنان تاثیر معنا دار دارد و نتایج در طول زمان پایدار بوده است. نتیجه گیری : لذا پیشنهاد می شود از این روش برای افزایش خودارزشیابی عملکرد شغلی کارکنان استفاده شود.
۹.

اثربخشی مشاوره شغلی مبتنی بر الگوی چند محوری شفیع آبادی بر مهارت های کارآفرینی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهارت های اجتماعی مشاوره شغلی مهارت های کارآفرینی الگوی چند محوری (شفیع آبادی)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن و اقتصاد پیشرفت های کاری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی کار و شغل
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده جوانان
تعداد بازدید : 852 تعداد دانلود : 245
هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی مشاوره شغلی مبتنی بر الگوی چند محوری شفیع آبادی بر مهارت های کارآفرینی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری تمامی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی مدرسه شاهد ناحیه 3 شیراز در سال تحصیلی 93- 92 بودند. نمونه گیری به صورت تصادفی انجام شد. به این صورت که پس از اجرای پرسش نامه مهارت های کارآفرینی فکری، شفیع آبادی، نورانی پور و احقر (1391) و پرسش نامه مهارت های اجتماعی TISS از بین دانش آموزانی که نمره ای کم تر در پرسش نامه گرفته بودند، 40 نفر به تصادف انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل 20 نفری جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش بر اساس الگوی چند محوری به مدت 8 جلسه 5/1 ساعته آموزش مهارت های کارآفرینی و مهارت های اجتماعی دریافت کردند و در گروه گواه هیچ مداخله ای انجام نگرفت. داده های بدست آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که بین مهارت های کارآفرینی (خرده مقیاس های مهارت های فردی، مهارت های بین فردی، مهارت های کاربردی، مهارت های تفکر انتقادی و خلاقانه) و مهارت های اجتماعی دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنا دار وجود دارد، یعنی مشاوره شغلی مبتنی بر الگوی چند محوری شفیع آبادی موجب افزایش مهارت های کارآفرینی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان شده است.
۱۰.

اثربخشی مشاوره شغلی مبتنی بر الگوی چند محوری شفیع آبادی بر رفتار کارآفرینانه دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشاوره شغلی رفتار کارآفرینانه الگوی چند محوری شفیع آبادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 359 تعداد دانلود : 570
هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی مشاوره شغلی مبتنی بر الگوی چند هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی مشاوره شغلی مبتنی بر الگوی چند محوری شفیع آبادی بر رفتار کارآفرینانه دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستان بوعلی ناحیه 1 شیراز بود. روش این پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر سوم دبیرستان بوعلی ناحیه 1 شیراز در سال تحصیلی 93- 92 بودند. نمونه گیری در این پژوهش به صورت تصادفی انجام شد. به این صورت که پس از اجرای پرسشنامه رفتار کارآفرینانه فکری، شفیع آبادی، نورانی پور و احقر (Fekri,Shafiabady,Nooranipour & Ahghar, 2012) از بین دانش آموزانی که نمره کمتری درپرسشنامه گرفتند40 نفر به تصادف انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه 20 نفره جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش 8 جلسه 5/1 ساعته آموزش رفتار کارآفرینانه براساس الگوی چند محوری شفیع آبادی دریافت کردند و در گروه گواه مداخله ای صورت نگرفت. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان داد که بین رفتار کارآفرینانه (خرده مقیاس های تصمیم گیری، شناخت فرصت ها، تعیین ساختار، تامین منابع، و تعیین اهداف و راهبردها) دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنا داری وجود دارد. یعنی الگوی چند محوری شفیع آبادی موجب افزایش رفتار کارآفرینانه دانش آموزان پسر سوم دبیرستان شده است.
۱۱.

اثربخشی آموزش نظریه سوپر بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه شهر خمین

کلید واژه ها: نظریه سوپر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 233 تعداد دانلود : 816
هدف تحقیق حاضر تبیین اثر بخشی نظریه سوپر بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه در شهرستان خمین بود. روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی است. جامعه آماری کلیه ی دانش آموزان دخترپایه اول متوسطه شهرستان خمین بوده اند. به شیوه خوشه ای تک مرحله ای از میان مدارس دولتی شهرستان خمین دو مدرسه دخترانه مقطع متوسطه به تصادف انتخاب و پرسشنامه انگیزش تحصیلی روی دانش آموزان اجراشد و از بین کسانی که نمره کمتری گرفتند تعداد 40 نفر انتخاب شدند و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایشی به مدت شش هفته 5/1 ساعته تحت آموزش نظریه سوپر قرار گرفتند و گروه گواه در طول این مدت هیچ درمانی دریافت نکردند. پس آزمون اجرا و یک و نیم ماه بعد پیگیری انجام شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو گروه در افزایش انگیزش تحصیلی و برخی از ابعاد آن: گرایش به پیشرفت، وابستگی اجتماعی، شهرت طلبی، پاداش های مادی، قدرت طلبی، عزت نفس و اتکاء به نفس در مرحله پس آزمون وجود دارد به عبارتی آموزش نظریه سوپر بر انگیزش تحصیلی تاثیر معنادار داشته است.
۱۲.

اثربخشی تلفیق الگوی چند محوری شفیع آبادی با نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر تاب آوری دانشجویان شاغل دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: الگوی چندمحوری شفیع آبادی نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز تاب آوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 556 تعداد دانلود : 151
هدف پژوهش تعیین اثربخشی تلفیق الگوی چندمحوری شفیع آبادی با نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر تاب آوری دانشجویان شاغل دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان شاغل گرایش روان شناسی و مشاوره دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بودند که مجموعا 1100 نفر می شدند. با نمونه گیری در دسترس پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) روی 100 نفر از دانشجویان شاغل اجرا شد از بین کسانی که نمره کمتری گرفتند 32 نفر به تصادف انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل هرکدام 16 نفر جایگزین شدند.اعضای گروه آزمایش 9 جلسه آموزش 5/1 ساعته آموزش دیدند و اعضای گروه کنترل هیچگونه آموزشی دریافت نکردند. پس آزمون برگزار گردید و نتایج توسط آزمون آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد تلفیق الگوی چند محوری شفیع آبادی با یادگیری اجتماعی کرامبولتز در افزایش تاب آوری دانشجویان تاثیر معنادار دارد.
۱۳.

اثر بخشی الگوی چند محوری انتخاب شفیع آبادی بر مدیریت تعارض پرسنل منطقه1عملیاتی انتقال گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت تعارض پرسنل الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیع آبادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 164 تعداد دانلود : 703
هدف از این پژوهش ، تبیین اثر بخشی الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیع آبادی بر مدیریت تعارض پرسنل منطقه1عملیاتی انتقال گاز بود . روش پژوهش ، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود . جامعه آماری کلیه پرسنل منطقه یک عملیاتی انتقال گاز بود . از بین بخش های مختلف ابتدا دو بخش انتخاب و پرسشنامه مدیریت تعارض ایزدی و مهراد(1390) اجرا و ازبین کسانی که نمره کمتری در مدیریت تعارض گرفتند از هر بخش 20نفر به تصادف انتخاب و به تصادف یکی در گروه گواه و یکی در گروه آزمایش جایگزین شدند .گروه آزمایش به مدت 7 جلسه 90 دقیقه ای آموزشهایی براساس الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیع آبادی دریافت کردند و در این مدت گروه گواه هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند . در پایان پس آزمون اجرا شد و چهل و پنج روز پس از آن آزمون پیگیری اجرا شد داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیع آبادی بر مدیریت تعارض تاثیر مثبت پایدار دارد .
۱۴.

اثربخشی تلفیق الگوی چند محوری شفیع آبادی با نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر تاب آوری دانشجویان شاغل دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: الگوی چندمحوری شفی ببادی نهریه یادایری اجتماعی کرامبولتز تاببوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 588 تعداد دانلود : 942
هدف پژوهش تعیین اثربخشی تلفیق الگوی چندمحوری شففی ببفادی بفا نهریفه یفادایری اجتمفاعی کرامبولتز بر تاب بوری دانشجویان شاغل دانشکده علوم تربیتی دانشگاه بزاد اسفممی واحفد مرودشفت بفود. روش پژوهش نیمه بزمایشی از نوع پیش بزمون – پس بزمون همراه با اروه کنترل بود. جامعه بماری کلیفه دانشجویان شاغل ارایش روان شناسی و مشاوره دانشکده علوم تربیتی دانشگاه بزاد اسممی واحد مرودشفت بودند که مجموعا 1100نفر میشدند. با نمونه ایری در دسترس پرسشنامه تاب بوری کفانر و دیویدسفون ( )2003روی 100نفر از دانشجویان شاغل اجرا شد از بین کسانی که نمره کمتفری ارفتنفد 32نففر بفه تصادف انتخاب و به طور تصادفی در دو اروه بزمایش و کنترل هرکدام 16نففر جفایگزین شفدند. اعضفای اروه بزمایش 9جلسه بموزش 1/5ساعته بموزش دیدند و اعضای اروه کنترل هیچاونه بموزشفی دریاففت نکردند. پس بزمون برازار اردید و نتایج توسط بزمون بماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیفل رفرار ارفت. نتایج نشان داد تلفیق الگوی چند محوری شفی ببادی با یادایری اجتماعی کرامبولتز در افزایش تاب بوری دانشجویان تاثیر معنادار دارد
۱۵.

مقایسه اثربخشی دو دیدگاه مشاوره شغلی بر مولفه های رفتار کارآفرینانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشاوره شغلی الگوی چند محوری شفیع آبادی نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون مولفه های رفتار کارآفرینانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 533 تعداد دانلود : 949
هدف از این پژوهش، تعیین و مقایسه اثربخشی الگوی چند محوری شفیع آبادی با نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون بر مولفه های رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران بود. روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل253 نفر دانشجویان کارشناسی ارشد داوطلب شرکت در کلاس های کارآفرینی در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی می شدند که نمره کمتری در پرسشنامه رفتار کارآفرینانه کسب کرده بودند. از این تعداد 45 نفر به گونه تصادفی انتخاب و در سه گروه کنترل و آزمایش 1و 2 جایگزین شدند. بعد از 8 جلسه آموزش داده ها به وسیله تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بن فرونی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد هر دو روش در افزایش مولفه های رفتار کارآفرینانه (تصمیم گیری، شناخت فرصت ها، تعیین ساختار، تامین منابع، و تعیین راهبردها) موثر بوده اند. بین اثربخشی دو روش در افزایش مولفه های شناخت فرصت ها و تعیین راهبردها تفاوت وجود داشته است و اثربخشی الگوی چند محوری شفیع آبادی بیش تر از نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون بوده است. بنابراین، پیشنهاد می شود از مفاهیم بنیادی هر دو مدل بویژه الگوی چند محوری شفیع آبادی برای افزایش رفتار کار آفرینانه دانشجویان استفاده بشود
۱۶.

بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش مهارت های کارآفرینی بر اساس نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون از دیدگاه دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهارت های کارآفرینی نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 689 تعداد دانلود : 616
هدف این پژوهش، بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش مهارت های کارآفرینی بر اساس نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون از دید شرکت کنندگان در دوره آموزشی بود. روش پژوهش نیمه آزمایش یا پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. 30 نفر از دانشجویان داوطلب شرکت در کلاس های کارآفرینی واحد علوم و تحقیقات که نمرات کمتری در پرسشنامه مهارت های کارآفرینی داشتند به تصادف انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند و گروه آزمایش 8 جلسه آموزش مهارت های کارآفرینی دریافت کرد . مقایسه دو گروه نشان داد دوره آموزشی مبتنی بر نظریه گاتفردسون در افزایش مهارت های کارآفرینی اثر داشته و اکثر شرکت کنندگان اثربخشی این دوره را در آموزش مهارت های کارآفرینی زیاد و خیلی زیاد دانسته اند. بنابراین، نتیجه گرفته می شود که نظریه گاتفردسون می تواند به عنوان یکی از روش های آموزش مهارت های کارآفرینی مورد توجه و بررسی بیشتر قرار گیرد.
۱۷.

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رفتار کارآفرینانه برای مشاوره شغلی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 451 تعداد دانلود : 696
هدف پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ای مناسب برای اندازه گیری رفتارهای کارآفرینانه است. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در سال 1390 بودند که مجموعا 1497 نفر می شدند. با توجه به فرمول کوکران و بر اساس نمونه گیری خوشه ای 500 نفر از این افراد انتخاب شدند و به پرسشنامه محقق ساخته رفتار کارآفرینانه که روایی محتوایی ، روایی سازه ، و روایی ملاکی اش توسط متخصصان مناسب ارزیابی شد پاسخ دادند. ضریب آلفبای کرانباخ برای کل پرسشنامه 90/0 و برای هر خرده مقیاس آن بالای 70/0 بدست آمد که بیانگر همسانی درونی بالای پرسشنامه می باشد.
۱۸.

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مهارت های کارآفرینی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اعتباریابی پرسشنامه مهارت های کارآفرینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 752 تعداد دانلود : 757
یکی از ابزارهای سنجش مورد نیاز درحیطه کارآفرینی پرسشنامه مهارت های کارآفرینی است. بررسی نتایج تحقیقاتی که پژوهشگر تا کنون توانسته به آن ها دست یابد نشان می دهد که اکثر پرسشنامه های مرتبط با کارآفرینی به سنجش روحیه و ویژگی های کارآفرینی می پردازند و پرسشنامه ای در زمینه سنجش مهارت های کارافرینی در دسترس نیست. بنابراین نیاز به ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ای در زمینه مهارت های کارآفرینی بشدت احساس می شود. پژوهش حاضر به دنبال ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ای مناسب برای اندازه گیری مهارت های کارآفرینی است. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در سال 1390 بودند که مجموعا 1497 نفر می شدند . بر اساس نمونه گیری خوشه ای 500 نفر از این افراد انتخاب شدند و به پرسشنامه محقق ساخته مهارت های کارآفرینی که روایی محتوایی اش توسط متخصصان تایید شده بود پاسخ دادند. نتایج نشان داد که ضریب آلفبای کرانباخ برای کل پرسشنامه و هریک از 4 خرده مقیاس مهارت های بین فردی، مهارت های فردی، مهارت های کاربردی، و مهارت های تفکر انتقادی و خلاقانه نیز به ترتیب 81/0 ، 70/0 ، 63/0 ، 64/0 ، و 65/0 محاسبه شد که بیانگر اعتبار بالای آزمون محقق ساخته مهارت های کارآفرینی است
۲۰.

پیامهای مشاوره ای حافظ(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی حوزه های جدید روانشناسی روانشناسی هنر
  2. حوزه‌های تخصصی ادبیات ادبیات و مطالعات بین رشته ای روانشناسی
تعداد بازدید : 818 تعداد دانلود : 727
هنر ملی، قومی و اصلی ما ایرانیان شعر بوده و از میان احتمالاً حدود ده هزار شاعر در دوران بیش از هزار سال ده تن بخاطر نحوه کارشان نابغه نامیده شدند فردوسی، خیام، نظامی، سنایی، عطار، مولوی، سعدی و حافظ از آن جمله اند. در حافظ سه عنصر تشکیل دهنده نبوغ وجود دارد: عقل پخته و کامل، شور و شیدایی بسیار و سختکوشی خارق العاده. عقل او در اعتدال و انتخاب درست و دقیق راهش که شعر غنایی-تغزلی است، جلوه گر می شود. با توجه به سه عنصر فوق الذکر شباهتهای اشعار حافظ با مفاهیم مشاوره و زمینه کاربردی آن تبیین شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان