پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی سال دوازدهم بهار 1396 شماره 50

مقالات

۱.

ارزیابی عوامل تأثیرگذار در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی از نظر معلمان ورزش مطالعه موردی: شهر کاشان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: عوامل تاثیر گذار کیفیت بخشی درس تربیت بدنی شهر کاشان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۴۰۳
هدف از انجام این تحقیق،تعیینعواملتأثیرگذاردرکیفیت بخشیدرستربیت بدنیشهر کاشان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوریو محتوایی پرسشنامه توسط متخصصین مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ 87/0 به دست آمد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان ورزش شهرستان کاشان و نمونه آماری شامل 79 نفر از معلمان ورزش (40 نفر زن و 39 نفر مرد) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون هایتی تک نمونه ای، تی مستقل و فریدمن استفاده شد(05/0P≤).نتایج نشان داد از دیدگاه معلمان ورزش، اهداف آموزشی، برنامه آموزشی، محتوای آموزشی، شیوه تدریس، تخصص معلمین ورزش، تجربه معلمین ورزش، بودجه، امکانات، نگرش و ارزشیابی در حد بالاتر از متوسط (زیاد) در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی تأثیرگذار هستند. همچنین بافته ها نشان داد عوامل تأثیرگذار در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی به ترتیب اولویت عبارت اند از: 1- امکانات 2- نگرش 3- بودجه 4- تخصص معلمان ورزش 5- برنامه آموزشی 6- اهداف آموزشی 7- تجربه معلمان ورزش 8- شیوه تدریس 9- محتوای آموزشی 10- ارزشیابی. مقایسه دیدگاه معلمان ورزش زن و مرد در خصوص عوامل تأثیرگذار در کیفیت بخشی درس تربیت بدنیبه جز در مولفه ارزشیابی تفاوت معنی داریرا نشان نداد. در ضمن مردان نسبت به زنان تاثیر بیشتری را برای مولفه ارزشیابی ابراز نموده اند.
۳.

مقایسه سلامت عمومی، شادکامی و امید به زندگی مادران دانش آموزان عادی با مادران دانش آموزان اتیسم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اتیسم شادکامی سلامت عمومی امید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۱۴
شیوع اختلال اتیسم به عنوان یکی از اختلالات فراگیر رشد، تمرکز بر نیازها و تجارب والدین این کودکان را ضروری می نماید. هدف این پژوهش، مقایسه سلامت عمومی، شادکامی و امید به زندگی مادران دانش آموزان اتیسم با مادران دانش آموزان عادی بود. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و روش پژوهش توصیفی-مقایسه ای می باشد. جامعه آماری شامل مادران دانش آموزان اتیسم و مادران دانش آموزان عادی استان مازندران می باشد. با عنایت به گستردگی جامعه آماری، نمونه گیری به روش نمونه در دسترس انجام شد و 112 نفر (56نفر مادران دانش آموزان اتیسم و 56 نفر مادران دانش آموزان عادی) انتخاب شدند. پرسشنامه امیدواری میلر (1988)، پرسشنامه سلامت عمومی GHQ و پرسشنامه شادکامی آکسفورد به عنوان ابزارهای پژوهش به کار رفتند. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ 8/0، 79/0 و 83/0 محاسبه شد. به منظور تحلیل آماری داده ها از tمستقل جهت مقایسه دو گروه استفاده شد. یافته ها نشان داد بین امیدواری، سلامت عمومی و شادکامی مادران دانش آموزان اتیسم و عادی تفاوت معنادار شد. نتایج نشان داد که اتیسم روی سلامت عمومی، امیدواری و شادکامی مادران این دانش آموزان آموزان تاثیر منفی دارد.
۴.

مفهوم شناسی پدیده گسست نسلی و راهکارهای تربیتی برون رفت از آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: گسست نسل انقطاع نسل رویکرد تربیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۵۲۱
شکاف و گسست نسلی از مصادیق گذار از جامعه سنتی به صنعتی است. این پدیده در طول تاریخ به نحو مختلف روی داده و میدهد. آنچه برای سقراطها روی داده و بر تمدنهایی چون سومری حادث شده و در گلستانها و نهج البلاغه ها انعکاس یافته نشان می دهد که این موضوع پیشینه ی طولانی دارد و دغدغه ی همه ی دوره های تاریخی بوده است. لذا پژوهش با رویکرد تربیتی به این پدیده پرداخته است. روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد که به شیوه توصیفی-تحلیلی و با ابزار فیش برداری انجام پذیرفته است. در این راستا ابتدا به گونه شناسی نسلی و سپس ریشه یابی تاریخی در تمدنهای اولیه، اسلام، جهان معاصر و ایران و ادبیات پرداخته شد؛ سپس مولفه های تشخیص گسست نسلی شناسایی و در نهایت راه های برون رفت از این پدیده مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که مربیان، والدین و مدیران یک کشور باید با عوامل موثر بر این پدیده آشنا شده و عوارض سوء آن را بشناسند. روش های فرهنگی و تربیتی صحیح، شامل تناسب شیوه هاى تبلیغى با نیازهاى هر دوره، شناخت ویژگی های جوان، آموزش اندیشیدن و تفکر صحیح به جوانان و پرهیز از القا افکار، عقاید و ارزشهای خود، تغییر در نظام تربیتی و روش های آن، محبت و احترام نسبت به نسل جوان، تغییر روش در آموزش دین و مذهب، مشارکت دادن نسل جدید در امور گوناگون جامعه و بکارگیری الگوهای جدید ضمن حفظ فردیت جوانان می تواند سرعت این پدیده را کاهش دهند.
۵.

بررسی رابطه بین یادگیری خودتنظیم و سبک های تفکر با اهداف تکلیف در دانش آموزان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اهدافتکلیف دلایلآموزشگرا دلایلبزرگ سالانگرا دلایلهمسالانگرا سبک هایتفکر یادگیریخودتنظیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۲۷۳
پژوهشحاضرباهدفبررسیرابطهبینیادگیریخودتنظیموسبک هایتفکربااهدافتکلیفدردانش آموزانصورتگرفت. جامعهموردمطالعهدرپژوهششاملکلیهدانش آموزانمقطعمتوسطه (دورهدوم) ناحیهیکودوآموزش وپرورششهراردبیلبهحجم 26125 نفربودند. نمونه ایبهحجم 347 نفر (175 پسرو 172 دختر) ازجامعهموردنظرباروشنمونه گیریطبقه ایمتناسبانتخابشد. داده هاازطریقپرسشنامهسبک هایتفکراسترنبرگ- واگنر (1992)،پرسشنامهیادگیریخودتنظیمپنتریچودیگروت (1990) ومقیاساهدافتکلیفخو (2010) جمع آوریشد. نتایجنشاندادبینیادگیریخودتنظیمباادراکاهدافتکلیفدردانش آموزانرابطهمثبتومعنی داریوجودداردویادگیری خودتنظیم پیش بینیکنندهقوی تریبرایدلایلآموزشگرایاهدافتکلیفاست. نتایجضریبهمبستگیپیرسونبینسهکارکردسبکتفکرباابعاداهدافتکلیفنیزنشاندادبینهرسهنوعکارکردسبکتفکربابعددلایلآموزشگرارابطهمثبتومعنی داریوجوددارد. همچنین تحلیلرگرسیوننشاندادسبکتفکراجراییپیش بینیکنندهقوی تریبرایادراکاهدافتکلیفدردانش آموزاناست. نتایجپژوهشحاضراهمیتاتخاذدلایلآموزشگرایاهدافتکلیفازسویدانش آموزانونیزاهمیتبرخورداربودنآن هاازسبکتفکراجراییرادرنظامآموزشیآشکارمی سازد.
۶.

بررسی تاثیر رهبری معنوی و تاب آوری بر تعالی سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان خراسان رضوی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رهبری معنوی تاب آوری تعالی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۵۴
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر رهبری معنوی و تاب آوری بر تعالی سازمانی دانشگاه های آزاد اسلامی استان خراسان رضوی صورت گرفته است. روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی بوده است. جامعه آماری شامل تمام اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان خراسان رضوی به تعداد 1200 نفر می باشد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 291 نفر بعنوان نمونه تحقیق به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق سه پرسشنامه استاندارد شامل پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکاران(2005)، پرسشنامه تاب آوری کورنر و دیویدسون (2003) و پرسشنامه تعالی سازمانی مولر (2000) گردآوری شد روایی پرسشنامه ها نیز براساس روایی محتوا به تایید متخصصان در این حوزه رسیده است. پایایی ابزارها در پرسشنامه رهبری معنوی (94/.)، تاب آوری(87/.) و تعالی سازمان(87/.) با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی(معادلات اندازه گیری و ساختاری) استفاده شده است. با بررسی و تحلیل نتایج حاصل از تحقیق در خصوص تاثیر ابعاد رهبری معنوی و ابعاد تاب آوری بر تعالی سازمان مشخص گردید که به لحاظ آماری رهبری معنوی و تاب آوری بر تعالی سازمانی تاثیر مثبت و مستقیم دارد لذا بر اساس موارد ذکر شده میتوان نتیجه گرفت که هرچه ابعاد رهبری معنوی و ابعاد تاب آوری در سازمان دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی بالاتر باشد تعالی سازمان افزایش خواهد یافت.
۷.

پرورش تفکر انتقادی بر اساس تحلیل محتوای کتاب منطق الطیر عطار نیشابوری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: منطق الطیر تفکر انتقادی تحلیلمحتوا تحلیلمفهومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۳۷۲
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های تفکر انتقادی در منطق الطیر عطار نیشابوری و به روش تحلیل محتوای کیفی و مفهومی، صورت پذیرفته است. بدین صورت که از طریق مطالعه ی نظری، به تحلیل مفهوم تفکر انتقادی و تبیین مؤلفه های آن پرداخته و سپس ازفرموارسیدومرحله ایبازوبدونپیش سازمانیافتگیجهتتحلیلمحتوایمنطق الطیراستفادهشدهاست. بهاین صورتکهکل اشعار، حکایات و تماثیلمورد بررسی قرار دادهشدهومواردیکهدارایمضامینمرتبط با مؤلفه های تفکر انتقادیبودند،شناساییوطیدوموقعیتازجمله؛آدرس اشعار، حکایت و تماثیل، وزمینه یمصداقی،درفرمتحلیلمحتوامنظورشده اند. یافته ها به تبیین مؤلفه های نه گانه ای برای تفکر انتقادی انجامید (پرسشگری، قضاوت با معیار روشن، استدلال، تجزیه و تحلیل، بی طرفی، روشمندی، عینیت گرایی، حقیقت جویی، انعطاف پذیری) و سپس برای هر یک از مؤلفه ها، مصادیقی در منطق الطیر عطار استخراج گردید. نتایجپژوهش حاکی از تأکید منطق الطیر عطار بر همه ی مؤلفه های تفکر انتقادی به خصوص مؤلفه ی پرسشگری، حقیقت جویی، قضاوت و ارزیابی با معیار روشن بوده، لذابهره مندی از متون عرفانی می تواند در پرورش تفکر انتقادی موثر باشد.
۸.

بررسی وضعیت مثبت گرایی سازمانی در مدارس دولتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مثبت گرایی سازمانی مدارس دولتی روانشناسی مثبت گرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۵۹
پژوهش حاضر درصدد بررسی وضعیت مثبت گرایی سازمانی در ابعاد رهبری مثبت، فرهنگ مثبت، استراتژی مثبت، طراحی مثبت، سرمایه انسانی مثبت در بین مدارس دولتی بود. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی و پیمایشی بود. جامعه پژوهش را مدارس دولتی شهرستان تنکابن تشکیل می دادند. از طریق همتاسازی 30 مدرسه و به نسبت جمعیت هر مدرسه، مدیران، معاونان و معلمان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها ، پرسشنامه سنجش میزان مثبت گرایی سازمانی (=0/89α) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی و بررسی فرضیه پژوهش از تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشان می دهد که اولا مثبت گرایی سازمانی مشاهده شده (20/43) در مدارس مورد مطالعه بسیار پایین تر از حد مورد انتظار (75) است. همچنین فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه میزان مثبت گرایی سازمانی هم در وضعیت کلی و هم به تفکیک مولفه های مربوطه، در بین مدارس دولتی مورد مطالعه متفاوت است، به طور معنی داری مورد تایید قرار گرفت.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۱