پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی سال دهم پاییز 1394 شماره 44

مقالات

۱.

مقایسه خودکارآمدی با فرسودگی شغلی اعضاء هیات علمی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: خودکارامدی فرسودگی شغلی اعضای هیات علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۳۶۰
مقدمه: خودکارآمدی، سازوکار لازم را برای انسان را بمنظور دستکاری و کنترل حوادث در زندگی را فراهم می کند . روش تحقیق: با توجه به ماهیّت پژوهش روش آن توصیفی و به شکل میدانی، به وسیله دو پرسش نامه خودکارآمدی و فرسودگی شغلی انجام گرفت.جامعه آماری این پژوهش را اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاههای آزاد در سال تحصیلی1392-1391 که شامل 349 نفر بودند تشکیل دادند. نمونه گیری بصورت تصادفی ساده انجام وتعداد نمونه بر اساس مراجعه به جدول مورگان 186 نفر برآورد شد که محقق 190 نفر را بعنوان نمونه مورد بررسی قرار داد. یافته ها: ، تفاوت آماری معناداری در خودکارآمدی اعضای هیات علمی مرد و زن مشاهده نشد (p=0/711). تفاوت آماری معناداری در فرسودگی شغلی اعضای هیات علمی مرد و زن مشاهده نشد (p=0/343). نتیجه گیری: زنان با تلاش بیشتر و انگیزه و وجدان کاری این تعارض را حل و با جدیت و تعهد و جدان کاری، پابه پای مردان کار و تلاش می کنند همچنین تفاوت درعوامل فرهنگی، خانوادگی، ادارک نادرست از توانایی هاداشتن انتظارات پایین یا بالا، نگرش جامعه و نهادهای اجتماعی، افزایش تعداد دانشجویان و تعداد کلاسها، عنصر عشق و علاقه به تدریس کمبود نیروی انسانی و وجود تقاضاهای نامتناسب باعث عدم تاثیر جنسیت بر متغیرهای خودکارامدی و فرسودگی شغلی شده است.
۲.

بررسی مدلی علی انعطاف پذیری، انسجام خانواده و تعهد هویت با نقش واسطه گری سبک های هویت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: انسجام خانواده انعطاف پذیری خانواده تعهد هویت سبک های هویت و مدلسازی معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۳۹۰
پژوهش حاضر بررسی مدلی علی از انعطاف پذیری و انسجام خانواده و تعهد هویت با واسطه گری سبک های هویت می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. 306 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان های کازرون به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، با استفاده از پرسشنامه های انعطاف پذیری، انسجام خانواده و سبک های هویت برزونسکی مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته های حاصل با روش معادلات اندازه گیری و ساختاری به وسیله نرم افزار LISREL مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که انعطاف پذیری و انسجام خانواده دارای اثرات مستقیم و متفاوتی بر سبک های هویت اطلاعاتی، سبک هویت هنجاری و سبک هویت سردرگم-اجتنابی ست و سبک های هویت نیز دارای سهم های تبیین کنندگی متفاوتی بر تعهد هویت می باشد. نتایج نشان دهنده اهمیت مدل ارتباط والدین با فرزندان و نحوه اعمال قوانین معین در چارچوب خانواده در جریان فرآیند هویت یابی می باشد. در این راستا والدین و مشاوران مدارس می توانند بسیار تاثیرگذار باشند.
۳.

اثربخشی تلفیق الگوی چند محوری شفیع آبادی با نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر تاب آوری دانشجویان شاغل دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: الگوی چندمحوری شفیع آبادی نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز تاب آوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۸۲
هدف پژوهش تعیین اثربخشی تلفیق الگوی چندمحوری شفیع آبادی با نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر تاب آوری دانشجویان شاغل دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان شاغل گرایش روان شناسی و مشاوره دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بودند که مجموعا 1100 نفر می شدند. با نمونه گیری در دسترس پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) روی 100 نفر از دانشجویان شاغل اجرا شد از بین کسانی که نمره کمتری گرفتند 32 نفر به تصادف انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل هرکدام 16 نفر جایگزین شدند.اعضای گروه آزمایش 9 جلسه آموزش 5/1 ساعته آموزش دیدند و اعضای گروه کنترل هیچگونه آموزشی دریافت نکردند. پس آزمون برگزار گردید و نتایج توسط آزمون آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد تلفیق الگوی چند محوری شفیع آبادی با یادگیری اجتماعی کرامبولتز در افزایش تاب آوری دانشجویان تاثیر معنادار دارد.
۴.

نقش اهداف پیشرفت، حافظه فعال و سبک های یادگیری شناختی (وابسته به زمینه، ناوابسته به زمینه) در پیش بینی پیشرفت ریاضی دانش آموزان پایه هفتم متوسطه اول شهر مشهد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سبک های شناختی اهداف پیشرفت حافظه فعال پیشرفت ریاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اهداف پیشرفت، حافظه فعال و سبکهای شناختی در پیش بینی پیشرفت ریاضی بود. بدین منظور از بین تمامی دانش آموزان پایه هفتم دبیرستانهای منطقه دو شهر مشهد تعداد 264نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و به سه پرسشنامه سبک های شناختی وابسته به زمینه و ناوابسته به زمینه، پرسشنامه جهت گیری هدفی میدگلی و همکاران (1998) و پرسشنامه حافظه فعال پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شده. نتایج نشان داد که میان سبک های شناختی، اهداف پیشرفت و حافظه فعال با پیشرفت ریاضی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و حافظه فعال بیشترین سهم را در پیش بینی پیشرفت ریاضی دارد. دانش آموزانی که سبک شناختی ناوابسته به زمینه دارند، میزان فراخنای حافظه فعال بیشتری را گزارش کرده اند. دانش آموزان با سبک شناختی ناوابسته به زمینه نمره ی اهداف تبحری بیشتری دارند. دانش آموزان با سبک شناختی وابسته به زمینه نمره ی اهداف اجتنابی بیشتری دارند. اهداف تبحری با حافظه فعال رابطه معنادار دارد. بین میزان فراخنای حافظه فعال و نمره هدف رویکردی ارتباط معناداری در جهت مستقیم وجود دارد. بین میزان فراخنای حافظه فعال و نمره هدف اجتنابی ارتباط معناداری در جهت معکوس وجود دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که پیشرفت تحصیلی ریاضی از طریق اهداف پیشرفت، سبک شناختی و حافظه فعال قابل پیش بینی است ولی نتایج تحلیل رگرسیون همزمان مشخص کرد که سهم فراخنای حافظه فعال پیش از اهداف پیشرفت وسبک شناختی است.
۵.

بررسی رابطه بین آمادگی به اعتیاد، خودکارآمدی پرخاشگری ، ،افسردگی و استرس در دانشجویان دختر وپسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: آمادگی به اعتیاد خودکارآمدی پرخاشگری افسردگی و استرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۲۵
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین آمادگی به اعتیاد، خودکارآمدی پرخاشگری ، ،افسردگی و استرس در دانشجویان دختر وپسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهابادانجام شد.روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل دختر و پسر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال 1393 می باشداز میان جامعه آماری مورد نظر تعداد 120 نفر به به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. باروش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پنج پرسسنامه استفاده گردید که عبارتند از: پرسشنامه های آمادگی به اعتیاد ، خودکارآمدی چسنی،پرخاشگری اهواز (1379 )، افسردگی بک، استرس.داده هاازطریق آمارتوصیفی( فراوانی ، نمودار و...) وآماراستنباطی( آزمون t وضریب همبستگی)مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته های پژوهش نشان دادکه بین دو جنس در آمادگی به اعتیاد تفاوت معنی داری وجود دارد.همچنین نتایج نشان داد : بین پرخاشگری و آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دختر و پسر رابطه وجود دارد، بین خودکارآمدی و آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دختر و پسر رابطه وجود دارد، بین افسردگی و آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دختر و پسر رابطه وجود دارد، بین استرس و آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دختر و پسر رابطه وجود دارد، بین جنسیت و آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دختر و پسر رابطه وجود دارد.
۶.

بررسی رابطه ابعاد کمال گرایی و خلاقیت در بین دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان جاجرم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: خلاقیت کمال گرایی مثبت کمال‏گرایی منفی دانش آموزان متوسطه جنسیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۳۲۱
روش پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی و به شیوه همبستگی است. جامعه آماری پژوهش 203 دانش آموز متوسطه دختر و پسر را شامل می شود . نمونه تحقیق تمام شماری شده و پرسشنامه بین کلیه دانش آموزان توزیع گردیده است . داده های پژوهش از طریق پرسشنامه کما لگرایی تری - شورت و همکاران (1995) و خلاقیت تورنس (2002) جمع آوری گردید. پایایی آن با روش ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاسهای کمال گرایی به ترتیب 85/0 و برای مقیاس خلاقیت ضریب 81/0 به دست آمد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره و آزمونT به کمک نرم افزار spss نسخه 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج آزمون پیرسون نشان داد که رابطه معنا داری بین ابعاد کمال گرایی با خلاقیت وجود دارد . همچنین نتایج رگرسیون حاکی از آن است که ابعاد کمالگرایی می تواند خلاقیت را پیش بینی کند. بعلاوه دختران نمره های بالاتری در متغیر کمال گرایی منفی کسب کردند در حالی که پسران نمره های بالاتری در کمال گرایی مثبت به دست آوردند. نتیجه گیری: پیشنهاد می شود که ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفته و با شناسایی ابعاد مثبت و منفی کمال گرایی در دانش آموزان در جهت کمک به رشد و تقویت خلاقیت آنها کمک نمود.
۷.

"خود" دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی در ترجمه متون اسلامی: رشد و ارتباط آن با کیفیت ترجمه هایشان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رشدخود عملکرد ترجمه خود های ممکن تحلیل عامل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۱۷۰
تحقیق حاضر "خودِ های ممکن" دانشجویان مترجمی را با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاری مورد بررسی قرار می دهد و سپس، پرسشنامه رشد"خودِ" دانشجویان مترجمی را طراحی و روایی سنجی می کند. ابتدا، با استفاده از تحلیل محتوا و مقوله بندی مظمون های اصلی، بیشترین عوامل گفته شده تکراری از مصاحبه هایی که با 20 نفر شرکت کننده بدست آمد شامل این موارد بود : 1. نهایت تلاش، 2.رشد"خود"، 3. مترجم موفق، 4.حرمت در کار ترجمه،5. خطر از دست دادن علاقه، 6.مواجه شدن با مشکلات به طور انتقادی، 7. شهروند موثر واقع شدن، و 8.رضایت درونی. بعد از این، محققین سوالاتی را طراحی کردند که شامل 50 جمله خبری به صورت طیف پنج گزینه ای بود و تحقیق آزمایشی در دو مرحله انجام شد. با استفاده از تحلیل عامل، پرسشنامه طراحی شده بین 168 نفر دانشجوی مطالعات ترجمه توزیع شد. پرسشنامه معتبر شده شامل 41 مورد جمله خبری بود که رشد"خودِ" دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی نامیده شد که شامل چهار سازه اساسی است. عامل اول : "خودِ واقعی"، عامل دوم : "خودِ ایده ال"، عامل سوم : "خودِ باید" و عامل چهارم : "خودِ ترس". در طی مرحله بعدی تحقیق، محققین رابطه بین نمرات دانشجویان از پرسشنامه رشد"خودِ" آنها را و نمرات عملکرد ترجمه هایشان را مورد بررسی قرار داد و نتایج بدست آمده از رشد"خودِ" دانشجویان و عملکرد ترجمه هایشان، همبستگی متوسط و مثبت را نشان داد [r=–.45, n=62, p<.05]. اساتید پیشنهاد می گردد "خودِ ایده ال" و "خودِ باید" مربوطه را دردانشجویان ارتقاء دهند.
۸.

پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی و خود تنظیمی تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ویژگی های شخصیتی خود تنظیمی تحصیلی سر زندگی تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۱۸۸
هدف از این مطالعه پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی و خود تنظیمی تحصیلی بود .در این مطالعه ، 387 دانش آموز(195 پسر و 192 دختر ) در دوره متوسطه ی دوم شهرستان بروجرد در سال تحصیلی 93-1392 شرکت داشتند ،که به روش خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده بودند . مشارکت کنندگان سه پرسشنامه شامل، پرسشنامه پنج عاملی شخصیت ،پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی و پرسشنامه سر زندگی تحصیلی را تکمیل کردند . برای بررسی پایایی این ابزارها از آلفای کرونباخ استفاده شده است، و برای بررسی روایی آن ها از روش تحلیل عاملی و همسانی درونی استفاده شده است ،که ابزارها پایایی و روایی مطلوبی را نشان دادند . تحلیل داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل مسیر انجام شد . به طور کلی نتایج حاکی از آن بود که :اول ؛ سرزندگی تحصیلی را می توان به وسیله صفات شخصیتی (برونگرایی، سازش پذیری و روان رنجوری ) پیش بینی کرد . دوم ؛ صفات شخصیتی ( روان رنجوری ، باز بودن نسبت به تجربه و وظیفه شناسی )توان پیش بینی خود تنظیمی تحصیلی را دارند . سوم ؛ نتایج تحلیل مسیر از اثر میانجی گری خود تنظیمی تحصیلی حمایت نمی کند .
۹.

رابطه بین سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی کارکنان کمیته امداد امام خمینی شرق استان مازندران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سرمایه روانشناختی امیدواری خودکارآمدی تاب آوری خوش بینی و رضایت شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۶۸
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی کارکنان کمیته امداد امام خمینی شرق استان مازندران انجام گرفت. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل در کمیته امداد امام خمینی شرق استان مازندران می باشد، که در مجموع تعداد آنان برابر 132 نفر در سال 93 بوده است، نمونه آماری از طریق جدول کرجسی و مورگان تعداد 97 نفرکارمند به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر حسب جنسیت انتخاب شده بودند. جهت گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه های استاندارد شده سرمایه روان شناختی لوتانز و رضایت شغلی فیلد و روث استفاده شده است. روایی محتوایی و صوری آن توسط صاحب نظران و متخصصان مربوطه مورد تأیید قرار گرفته است. پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برای هر کدام به ترتیب برابر 81/0 و 89/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون) استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داده است که، بین مولفه های سرمایه روانشناختی (امیدواری، خودکارآمدی، تاب آوری، خوش بینی) و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد. و سهم هر یک از مولفه های سرمایه روان شناختی بر رضایت شغلی کارکنان متفاوت است. در بین مولفه های سرمایه روان شناختی، مولفه خودکارآمدی با ضریب تأثیر 78/0، امیدواری با ضریب تأثیر52/0 و خوش بینی با ضریب تأثیر 65/0 قادر می باشند تا سهمی از رضایت شغلی را تبیین نمایند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۱