محمد مخاطب

محمد مخاطب

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

بررسی وضعیت آموزش وآثار پرورشی خلاقیت در کلاسهای درس(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۵۵
هدف این پژوهش، شناسایی وضعیت آموزش وآثار پرورشی خلاقیت درکلاسهای درس بود. روش تحقیق، توصیفی ازنوع زمینهای بود. جامعه آماری شامل 111نفر از هنرجویان رشتههای هنر از سه هنرستتان فنتی وحرفهای در منطقه 12آموزش و پرورش شهر تهران بود. روش نمونه گیری تمام شماری انتخاب شد. ابزار پژوهش دو پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش 70سوالی وضعیت آموزشی و 30سؤالی بترای ستنجش آثارپرورشی و جایگاه خلاقیت درکلاسهای درس بود. روایی ابزار توسط کارشناسان وصاحب نظران بررستی وتایید گردید و پایایی ابزار پس از اجرای آزمایشی بوسیله 20نفر از هنرجویان باروش آلفای کرونبتا بترای هریک ازپرسشنامهها به ترتیب ضرایب 0.975و 0.948بدست آمد کته قابتل قبتول بتود. بترای تجزیته وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی شامل: فراوانی، درصد، میانگین، میانه، انحراف معیار، واریانس، جداول ونمودارها و ازروش آماراستنباطی شامل آزمونهای uمان- ویتنی، کروستاال والتیس، مجتذورخی، تحلیتل واریانس و تحلیل عاملی استفاده شد.این امر تحت نرم افزار spssانجام گردید. نتایج نشان داد: عوامل مهتم از نظر هنرجویان در مورد وضعیت آموزشی کلاس به ترتیب عبارتند از:تأثیر روش تدریس معلتم، ، یتادگیری مشارکتی دانشآموزان به همراه معلم، استفاده از منایع و فناوریها در کلاس، هنر معلتم در جلتب مشتارکت دانشآموزان، اماان ایجاد تغییر در ساختار موجود و محتوای کتاب، ارزیابی از تواناییهای خود، پیش مطالعه، هنر کلاس داری معلم، اعتقاد به حضور در کلاس با آمادگی قبلی، یادگیری فردی، احترام به عقاید و نظرات دیگران، احساس فراموش شدن در کلاس برای دانشآموزان، تهیه خلاصهای از ناتات مهتم درس توستط دانشآموزان، اهمیت دادن به حضور و غیاب در کلاس، انحصار وظیفه تدریس بترای معلتم، تعیتین تالیت برای هر جلسه توسط معلم، قضاوت دانشآموزان در مورد کیفیت کارهای عملی و تاالی خود، خودارزیتابی دانشآموزان از نقش خود در یادگیری. بین میانگین امتیاز کلیه هنرجویان سه رشته مورد مطالعه در مورد آثار پرورشی ناشی از وضعیت آموزشی در کلاسهای درس تفاوت معنی داری وجود نداشت .
۲.

بررسی میزان انگیزش کارکنان معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همبستگی آن با ویژگی های شغلی آنان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۲۰۴
هدف از این پژوهش بررسی میزان انگیزش کارکنان معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همبستگی آن با ویژگی های شغلی آنان در سال تحصیلی91- 90 بود. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی بوده و پرسشنامه 20 سوالی انگیزش کارکنان آسپینا استفاده شد. پایایی پرسشنامه با اجرای مطالعه موردی بر30 نفر از کارکنان و محاسبه آلفای کرونباخ برابر با 0.931 تعیین شد. جامعه آماری پژوهش55 نفر کارکنان معاونت پرورشی و فرهنگی بوده و با روش تمام شماری، نظرات 52 نفر از کارکنان در تحلیل داده ها بررسی شد. آزمون خی دو، محاسبه ی ضریب همبستگی پیرسون و آزمون خی چندبعدی برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها نشان داد کارکنان معاونت پرورشی و تربیت بدنی با میانگین امتیاز انگیزش برابر با 70.42 از انگیزش بالایی برخوردار هستند. وجود همبستگی معنی دار بین نمرات انگیزش و ویژگی های شغلی کارکنان تایید نشد. بین نظر کارکنان در مورد خرده عامل های نوآوری و ابتکار، امکانات و تجهیزات و تنوع از عامل کیفیت کار، خرده عامل ارتقا شغلی از عامل پیشرفت شغلی، خرده عامل احساس توجه از سوی مقام مافوق، تفاوت معنی داری وجود نداشت. ویژگی محل کار، سبب شد تا بین پاسخ های کارکنان به گویه های روشن بودن اهداف سازمان، تنوع و ارزشمندی کار تفاوت معنی دار وجود داشته باشد. ویژگی جنسیت باعث بروز تفاوت در مورد گویه های ارزشمندی کار و احساس توجه از سوی مقام مافوق شد. ویژگی سابقه کار بر پاسخ کارکنان به گویه وجود فرصت مشارکت در تصمیم گیری سازمانی موثر بود. ویژگی پست سبب شد تا در پاسخ به گویه اعتماد به درک و شناخت مافوق از توانمندی فرد بین کارکنان تفاوت معنی داری وجود داشته باشد. ویژگی تحصیلات و مدرک بر گویه کیفیت بخشی به کار اثر گذاشت. ویژگی درآمد نیز پاسخ کارکنان را به گویه های شناخت انتظارات سازمان، پذیرش جایگاه مقام مافوق، اعتماد به درک و شناخت مافوق از توانمندی فرد و ارزشمندی کار متفاوت نمود.
۳.

تحلیل محتوای شاخص های یادگیری کتاب های آموزشی گروه های مطالعاتی پیگیر سواد سازمان نهضت سوادآموزی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۵۸ تعداد دانلود : ۶۳۴
هدف پژوهش حاضر بررسی و تعیین شاخص های یادگیری کتاب های آموزشی گروه های مطالعاتی پیگیر سواد بود. بدین منظور از تکنیک تجزیه و تحلیل کمی کتب علمی بهره گرفته شد. بدین منظور سه کتاب آموزشی، یک کتاب چاپ نشده و دو کتاب چاپ شده، به عنوان نمونه برگزیده شد. قسمت های محتوا و متن، تصاویر، سؤال های آخر، خلاصه و فعالیت های پیشنهاد شده برای اجرای فراگیران تجزیه و تحلیل شدند. فعالیت های یادگیری دانش آموز محور و معلم محور این اجزاء در هر سه کتاب با شاخص های یادگیری مبنا و حد مطلوب آن ها مقایسه شد. با توجه به نتایج شاخص یادگیری محتوا و متن هر سه کتاب در حد انتظار و شیوه تدوین آن ها به صورت غیرفعال انجام شده بود. شاخص یادگیری اشکال و تصاویر کتاب «آشنایی با زندگی گیاهان» در حد انتظار و شیوه تدوین آن فعال و شاخص یادگیری اشکال و تصاویر «کتاب حقایقی برای زندگی» کمتر از حد انتظار و شیوه تدوین آن غیرفعال بود. شاخص یادگیری سؤال های آخر کتاب های مذکور در حد انتظار و شیوه تدوین آن ها به صورت فعال بود. شاخص یادگیری خلاصه هر سه کتاب مذکور کمتر از حد انتظار و غیرفعال شناخته شد. شاخص یادگیری فعالیت های پیشنهاد شده برای اجرا به وسیله دانش آموزان در کتاب «آشنایی با زندگی گیاهان» کمتر از حد انتظار، شیوه تدوین آن غیر فعال و در کتاب «حقایقی برای زندگی» در حد انتظار و شیوه تدوین آن فعال بود و سایر اجزای کتاب اصول تغذیه(میوه ها و فایده های آن) چون تولید نشده بود شاخص یادگیری آن محاسبه نشد. با توجه به نتایج، به تحلیل محتوای کتاب های آموزشی باید هم قبل از چاپ و هم بعد از چاپ توجه و دامنه مطلوب شاخص های یادگیری این گونه کتاب ها مشخص شود. بدین معنی که چنانچه کتاب دارای شاخص یادگیری(ضریب درگیری) پایین چاپ نشده باشد، به گونه ای اصلاح شود تا شاخص یادگیری آن در دامنه مطلوب قرار گیرد و اگر چاپ شده باشد برای تقویت و بهبود شاخص یادگیری آن از معلمان و مدرسان خواسته شود تا در طرح درس خود آن را به گونه ای تنظیم کنند که شاخص یادگیری(ضریب درگیری) سوادآموزان افزایش یابد و شرکت فعال تری در کلاس درس داشته باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان